10 spô­so­bov ako sa stať mili­oná­rom už v 20-tich

Kristína Šuvadová / 11. februára 2016 / Business

Pred­stav si, že by si sa stal mili­oná­rom. Aké by to bolo, žiť si svoj vysní­vaný život? Mať všetko k dis­po­zí­cii — a hlavne — mať to všetko už teraz v mla­dom veku?

Možno si mys­líš, že je to tro­chu pri­tia­hnuté za vlasy, no mladý mili­onár Timothy Sykes je toho dôka­zom. “Mili­oná­rom som sa stal, keď som mal 21 rokov. Môj štu­dent, ktorý ma nasle­do­val, sa ním stal tiež už vo veku 23 rokov.”

Timothy Sykes

Timothy Sykes, foto: wikimedia.org

Chceš aj ty nado­bud­núť veľký maje­tok v mla­dom veku? Timothy Sykes pre­zra­dil 10 vecí, ktoré ti k tomu dopo­môžu.

  1. Vyplň medzery na trhu

Veľa ľudí si myslí, že ak sa chcú stať mili­onármi, musia sa veno­vať kon­krét­nemu zamest­na­niu. Veľmi sa však mýlia. Tým, že budeš leká­rom alebo advo­ká­tom by ti zaro­be­nie mili­ó­nov trvalo neko­nečne dlho.

  1. Stredná a vysoká škola sú dis­ku­ta­bilné

Ak je tvo­jím hlav­ným cie­ľom stať sa mili­oná­rom a nie pra­co­vať v špe­ci­fic­kom obore, škola ti veľmi nepo­môže. No strednú školu by som ti ukon­čiť odpo­rú­čala. Čo sa týka vyso­kej, je len na tebe, či z nej doká­žeš vyťa­žiť potrebné skills, alebo ti len bude brať voľný čas, ktorý si mohol strá­viť prá­cou na svo­jom pláne.

Timothy Sykes Wall Street

foto: myfirstclasslife.com

  1. Obe­tuj svoj voľný čas

Obe­to­vať svoj voľný čas je naj­ťaž­sie, hlavne keď si mladý a máš niečo cez 20 rokov. No nemô­žeš čakať, že ti peniaze len tak spadnú z neba. Najprv na sebe treba poriadne zama­kať.

  1. Prijmi porážku a uznaj si chyby

Je jedno na akú kari­éru sa zame­riaš, alebo v akej sfére budeš pôso­biť. Chyby a zly­ha­nia ťa budú čakať všade. Preto je dôle­žité sa na to pri­pra­viť už teraz a prí­padné omyly si pri­znať. Naj­hlav­nej­šie je to, ako ich budeš zvlá­dať psy­chicky. “Môj prvý štu­dent pri­šiel počas prvých mesia­cov o veľké peniaze. No nevzdal sa a neus­tále sa pokú­šal svoje chyby napra­viť. Teraz je z neho úspešný mladý muž.”

  1. Maj vyš­šie ciele

Peniaze nemôžu byť tvo­jím jedi­ným cie­ľom. Rad­šej by si sa mal sústre­diť na vypro­du­ko­va­nie čo naj­lep­šieho pro­duktu, alebo na vymys­le­nie čo naj­lep­šieho nápadu. Neus­tále zdo­ko­na­ľo­va­nie sa je základ. No keď zís­kaš prvý milión, nesmieš zaspať a musíš pokra­čo­vať ďalej, lebo o prvý milión sa dá aj veľmi ľahko prísť.

1 milión Timothyho

foto: timothysykes.com

  1. Neklam ostat­ných

Kľúč k zís­ka­niu mili­ó­nov je najmä čest­nosť a úprim­nosť.” Trestné nado­bud­nu­tie peňazí neveští nikdy nič dobré. Hoci­kedy sa môže stať, že o ne prí­deš. Navyše, ak sa tvoja firma/produkt stane úspeš­ným a nie­kto príde na to, že si niečo nado­bu­dol nele­gálne, môže sa v momente stať, že o všetko prí­deš.

  1. Využi sek­tory, ktoré sú v kurze

Momen­tálne sú v kurze sociálne siete. Kon­krétne Snap­chat, Ins­ta­gram a v zahra­ničí tak známy Peris­cope. Nájdi niečo, čo na nich ešte nie je, vyplň tú medzeru a staň sa úspeš­ným.

  1. Nemu­síš sa sústre­diť na tech­no­ló­giu budú­cej gene­rá­cie

Veľa mla­dých ľudí sna­žia­cich sa zbo­hat­núť si myslí, že musia mys­lieť najmä do budúc­nosti a veno­vať sa tak tech­no­ló­giam, ktoré sú ešte len v plien­kach. No nie vždy to musí pla­tiť. Vylep­še­nie sta­rých (aj zabud­nu­tých) apli­ká­cii môže byť nie­kedy omnoho účin­nej­šie.

Bali

foto: timothysykes.com

  1. Nezá­leží na tom, odkiaľ si 

Jed­nou z naj­väč­ších výhod dneš­nej doby je to, že nikde nemu­síš byť osobne prí­tomný. Stačí mať pri­po­je­nie na inter­net a môžeš začať zará­bať.

  1. Dobrý nápad nemusí byť uži­točný

Tvoj nápad nemusí mať za každú cenu nejaký úži­tok. Stačí, ak sa budeš sústre­diť na to, aby bol čo naj­viac popu­lárny. Veď koľko neuži­toč­ných star­tu­pov sa pre­dalo za nesku­točne veľké sumy len vďaka tomu, že sa stali popu­lár­nymi a mali mili­óny uží­va­te­ľov?

Na záver by som ti ešte rada pri­po­me­nula, že aj keď je všetko pre­važne len o šťastí, neboj sa začať s nie­čím novým. Veď ani v loté­rii nevyh­ráš, keď nepo­dáš tiket.

Tie americké chrumkavé a zelené...

foto: gifbin.com

Zdroj: entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sykes.wpengine.netdna-cdn.com

Pridať komentár (0)