10 tipov na lep­šiu pre­zen­tá­ciu Vášho Start-Upu

Peter Lastovecký / 12. februára 2015 / Startupy

Zakla­dáš Start-Up ? Skôr či neskôr príde chvíľa, kedy sa budeš musieť odpre­zen­to­vať ! Pred inves­to­rom, obchod­nými par­tnermi či poten­ciál­nymi zákaz­níkmi. Povieš si pohoda, veď som to už nie­kedy robil, hodím niečo do Power Pointu a potom to z toho pre­čí­tam pred pub­li­kom. Celé zle ! 

Pre­zen­tá­cia musí byť poriadne pri­pra­vená, dotia­hnutá do detailu a pred­nes doko­nale natré­no­vaný. Exis­tuje takz­vané pra­vidlo 10 – 20-30, mať zhruba sli­deov, hovo­riť cca 20 minút a pou­žiť písmo o veľ­kosti 30 (tým pádom nebu­deš môcť mať v pre­zen­tá­cii zby­točne veľa textu).

V tom ako zhr­núť celý svoj bus­si­nes plán by ti mohlo pora­diť nasle­du­jú­cich 10 pra­vi­diel:

 • Prvý slide má obsa­ho­vať základné infor­má­cie ako názov pro­jektu, meno/mená ide­a­ma­ke­rov plus maxi­málne slo­gan ak nejaký je. Potom pri pred­nese zhruba pove­dať čomu sa venu­ješ.
 • Na dru­hom slide by bolo vhodné pre­dos­trieť prob­lém ktorý ideš rie­šiť a uká­zať že je na trhu potrebný. Šta­tis­tiky by ti mohli pomôcť pre­sved­čiť pub­li­kum a sto­tož­niť ich s názo­rom, že je to fakt potrebné spra­viť. Neci­tuj však celé tabuľky, nanaj­výš pár čísel.
 • Ďalej je vhodné v krát­kosti vysvet­liť ako sa chys­táš vyrie­šiť ten prob­lém. Pod­statné je aby tvoje pub­li­kum pocho­pilo, že tvoje rie­še­nie je uni­kátne a prečo tomu tak je.
 • Treba vysvet­liť ako na tom chceš zaro­biť peniaze a čo bude tvo­riť tvoj hlavný zdroj príj­mov. To ide oveľa lep­šie keď máš defi­no­vanú cie­ľovú sku­pinu zákaz­ní­kov.
 • Teraz môžeš detail­nej­šie pove­dať ako to celé bude fun­go­vať, od zdro­jov až po mar­ke­ting, takz­vaný ope­račný plán. Spo­meň pou­žité tech­no­ló­gie, len nie prí­liš, nie kaž­dého to musí zau­jí­mať.
 • Tu môžeš spo­me­núť svoj mar­ke­tin­gový plán zopár slo­vami. Daj pub­liku vedieť, že vieš pre­dať seba, svoj nápad a že sa vieš vtes­nať do roz­počtu. Buď kon­krétny, nestačí pove­dať že reklama bude „na inter­nete“.
 • Určite treba spo­me­núť kľú­čo­vých kon­ku­ren­tov, ale nez­ha­dzo­vať ich pod čiernu zem.
 • Hovor o svo­jom tíme. Pamä­taj že bez svojho tímu ďaleko nezáj­deš. Môžeš vyz­dvi­hnúť zopár top alebo výni­moč­ných ľudí.
 • Čísla, musíš pred­lo­žiť finančnú ana­lýzu a čo je dôle­žité, vysvet­liť akým spô­so­bom si k tým čís­lam dospel.
 • Nako­niec im ukáž kde si sa so svo­jím nápa­dom dostal, čo si dote­raz spra­vil a čo plá­nu­ješ spra­viť najb­liž­šie. Daj vedieť, že sa chceš posu­núť čím skôr dopredu.

Na záver ešte nie­koľko tipov:

 • Nepou­ží­vaj slang a žar­gón, nie každý je z tvojho odboru a nemu­seli by poro­zu­mieť.
 • Nečí­taj pre­zen­tá­ciu od slova do slova, tvoje pub­li­kum vie čítať. Text a tvoje hovo­rené slovo sa musia dopĺňať.
 • Daj si pauzu medzi sli­dami alebo keď je to vhodné (naprí­klad ak chceš zdô­raz­niť práve pove­dané), nemô­žeš všetko odre­ci­to­vať bez pre­stávky ako robot.
 • Neza­me­raj sa len a len na tech­no­ló­giu, aj keď to je práve to čomu sa venu­ješ.
 • Nepre­hus­ťuj sli­dei zby­toč­nými infor­má­ciami, je hra­nica koľko toho môže pub­li­kum strá­viť. Navyše keď si čítajú z pre­zen­tá­cie tak nemu­sia plne vní­mať to čo hovo­ríš.
 • Menej je nie­kedy viac, doda­točné infor­má­cie a presné čísla si vedia pre­čí­tať aj neskôr.
 • Je možné pri­pra­viť mate­riály, do kto­rých môže pub­li­kum počas pred­nesu nazrieť.

zdrojenterpreuner.com

Pridať komentár (0)