10 tipov na lep­šiu pre­zen­tá­ciu Váš­ho Start-Upu

Peter Lastovecký / 12. februára 2015 / Lifehacking

Zakla­dáš Start-Up ? Skôr či neskôr prí­de chví­ľa, kedy sa budeš musieť odpre­zen­to­vať ! Pred inves­to­rom, obchod­ný­mi par­tner­mi či poten­ciál­ny­mi zákaz­ník­mi. Povieš si poho­da, veď som to už nie­ke­dy robil, hodím nie­čo do Power Poin­tu a potom to z toho pre­čí­tam pred pub­li­kom. Celé zle ! 

Pre­zen­tá­cia musí byť poriad­ne pri­pra­ve­ná, dotia­hnu­tá do detai­lu a pred­nes doko­na­le natré­no­va­ný. Exis­tu­je takz­va­né pra­vid­lo 10 – 20-30, mať zhru­ba sli­de­ov, hovo­riť cca 20 minút a pou­žiť pís­mo o veľ­kos­ti 30 (tým pádom nebu­deš môcť mať v pre­zen­tá­cii zby­toč­ne veľa tex­tu).

V tom ako zhr­núť celý svoj bus­si­nes plán by ti moh­lo pora­diť nasle­du­jú­cich 10 pra­vi­diel:

 • Prvý sli­de má obsa­ho­vať základ­né infor­má­cie ako názov pro­jek­tu, meno/mená ide­a­ma­ke­rov plus maxi­mál­ne slo­gan ak neja­ký je. Potom pri pred­ne­se zhru­ba pove­dať čomu sa venu­ješ.
 • Na dru­hom sli­de by bolo vhod­né pre­dos­trieť prob­lém kto­rý ideš rie­šiť a uká­zať že je na trhu potreb­ný. Šta­tis­ti­ky by ti moh­li pomôcť pre­sved­čiť pub­li­kum a sto­tož­niť ich s názo­rom, že je to fakt potreb­né spra­viť. Neci­tuj však celé tabuľ­ky, nanaj­výš pár čísel.
 • Ďalej je vhod­né v krát­kos­ti vysvet­liť ako sa chys­táš vyrie­šiť ten prob­lém. Pod­stat­né je aby tvo­je pub­li­kum pocho­pi­lo, že tvo­je rie­še­nie je uni­kát­ne a pre­čo tomu tak je.
 • Tre­ba vysvet­liť ako na tom chceš zaro­biť penia­ze a čo bude tvo­riť tvoj hlav­ný zdroj príj­mov. To ide ove­ľa lep­šie keď máš defi­no­va­nú cie­ľo­vú sku­pi­nu zákaz­ní­kov.
 • Teraz môžeš detail­nej­šie pove­dať ako to celé bude fun­go­vať, od zdro­jov až po mar­ke­ting, takz­va­ný ope­rač­ný plán. Spo­meň pou­ži­té tech­no­ló­gie, len nie prí­liš, nie kaž­dé­ho to musí zau­jí­mať.
 • Tu môžeš spo­me­núť svoj mar­ke­tin­go­vý plán zopár slo­va­mi. Daj pub­li­ku vedieť, že vieš pre­dať seba, svoj nápad a že sa vieš vtes­nať do roz­poč­tu. Buď kon­krét­ny, nesta­čí pove­dať že rekla­ma bude „na inter­ne­te“.
 • Urči­te tre­ba spo­me­núť kľú­čo­vých kon­ku­ren­tov, ale nez­ha­dzo­vať ich pod čier­nu zem.
 • Hovor o svo­jom tíme. Pamä­taj že bez svoj­ho tímu ďale­ko nezáj­deš. Môžeš vyz­dvi­hnúť zopár top ale­bo výni­moč­ných ľudí.
 • Čís­la, musíš pred­lo­žiť finanč­nú ana­lý­zu a čo je dôle­ži­té, vysvet­liť akým spô­so­bom si k tým čís­lam dospel.
 • Nako­niec im ukáž kde si sa so svo­jím nápa­dom dostal, čo si dote­raz spra­vil a čo plá­nu­ješ spra­viť najb­liž­šie. Daj vedieť, že sa chceš posu­núť čím skôr dopre­du.

Na záver ešte nie­koľ­ko tipov:

 • Nepou­ží­vaj slang a žar­gón, nie kaž­dý je z tvoj­ho odbo­ru a nemu­se­li by poro­zu­mieť.
 • Nečí­taj pre­zen­tá­ciu od slo­va do slo­va, tvo­je pub­li­kum vie čítať. Text a tvo­je hovo­re­né slo­vo sa musia dopĺňať.
 • Daj si pau­zu medzi sli­da­mi ale­bo keď je to vhod­né (naprí­klad ak chceš zdô­raz­niť prá­ve pove­da­né), nemô­žeš všet­ko odre­ci­to­vať bez pre­stáv­ky ako robot.
 • Neza­me­raj sa len a len na tech­no­ló­giu, aj keď to je prá­ve to čomu sa venu­ješ.
 • Nepre­hus­ťuj sli­dei zby­toč­ný­mi infor­má­cia­mi, je hra­ni­ca koľ­ko toho môže pub­li­kum strá­viť. Navy­še keď si číta­jú z pre­zen­tá­cie tak nemu­sia plne vní­mať to čo hovo­ríš.
 • Menej je nie­ke­dy viac, doda­toč­né infor­má­cie a pres­né čís­la si vedia pre­čí­tať aj neskôr.
 • Je mož­né pri­pra­viť mate­riá­ly, do kto­rých môže pub­li­kum počas pred­ne­su nazrieť.

zdrojenterpreuner.com

Pridať komentár (0)