10 úspeš­ných gas­tro pro­jek­tov, ktoré majú na sve­domí Slo­venky

Marianna Mikešová / 5. októbra 2016 / Zo Slovenska

Pred­sta­vu­jeme ti úspešné slo­ven­ské ženy a ich kuli­nár­ske biz­nisy a pro­jekty.

Jedlo tvorí obrov­skú časť nášho života a je tiež dôle­ži­tým pred­me­tom biz­nisu, či už ide o jeho príp­ravu, pre­daj alebo pro­pa­gá­ciu. Jesť sa predsa musí. Povráva sa, že lepší kuchári sú muži, pre­tože viac expe­ri­men­tujú, no so ženami sa jedlo a teplo domova spája odjak­živa. Niet preto divu, že v gas­tro odvetví máme množ­stvo úspeš­ných žien s inšpi­ra­tív­nymi pro­jek­tami od výmyslu sveta. Pred­sta­vu­jeme ti nie­ktoré z nich:

Žufaňa

Ak ešte nepoz­náš toto bra­ti­slav­ské bis­tro na Dulo­vom námestí s neuve­ri­teľne domác­kou atmo­sfé­rou, mal by si to zme­niť. Za pro­jek­tom stoja tri “žufane” Kris, Evka a Janka, ktoré sa roz­hodli svoju lásku k skve­lému jedlu odo­vzdať ďal­ším strav­ní­kom. Neča­kaj však žiadne vystaj­lo­vané ins­ta­gra­mové pokrmy, ale sku­točne chutné poc­tivé jedlo ako od babičky. Sil­nou zbra­ňou Žufane sú raňaj­kové kaše, poma­zánky ako si na ne pamä­táš z det­stva, bohaté polievky, koláče aj hlavné jedlá. Baby majú rady jed­no­du­chý prí­rodný dizajn a recepty naj­rad­šej dedia po babič­kách alebo ich vymýš­ľajú pomo­cou metódy pokus-omyl.

12308394_188268811517081_8845899445323818091_n
13076824_265334997143795_6676505656622147456_n

Lulus bakery

Nád­herné poscho­dové sva­dobné torty zdo­bené ovo­cím, kvetmi a mak­rón­kami pečie vo svo­jej výrobni Lucia Gažová z Trnavy. Odma­lička milo­vala peče­nie a chcela zapl­niť dieru na trhu. Zákaz­ní­kov má oči­vidne celé zástupy, pre­tože na svo­jom pro­file denne umiest­ňuje lákavé koláče, torty, mini­de­zerty a che­e­sa­caky. Pekárka tvrdí, že Lulus je ako jej dieťa, o ktoré sa s lás­kou stará. Má však svoje pevné zásady, žiadne ťažké a nezdravé mas­lovo-cuk­rové kalo­rické bomby s mar­ci­pá­nom a fon­dá­nom u nej určite nenáj­deš. Rov­nako ani socia­lis­tické veter­níky a pun­čáky, nech sú ako­koľ­vek dobré. Lucia pre­fe­ruje poc­tivé prí­rodné suro­viny, krémy z mas­car­pone, domáce džemy a moderné peče­nie. Šikovná cuk­rárka momen­tálne pri­pra­vuje svoju prvú knihu.

14265044_988127324649281_6908042235197145440_n13612172_919797114815636_1024957070051545483_n

Od Aďky

Podobne ako Lucia, aj Andrea z Lip­tova sa tvrdo­hlavo pus­tila do biz­nisu s peče­ním kolá­čov a tort, a je zrejmé, že nešliapla vedľa. Fotky jej nád­her­ných jed­lých výtvo­rov môžeš nájsť na jej face­bo­oko­vom pro­file. Pečie nie­len poscho­dové sva­dobné torty v naked štýle, ktorý je typický absen­ciou akých­koľ­vek fon­dá­nov a poťa­ho­va­cích hmôť, ale tiež kolá­čiky od výmyslu sveta. Celý pod­ni­ka­teľ­ský nápad s peče­ním sa zro­dil len tak náho­dou, keď známi videli zopár Aďki­ných výtvo­rov na fot­kách a zapá­čili sa im. Teraz okrem indi­vi­du­ál­nych objed­ná­vok spo­lu­pra­cuje aj s nie­kto­rými kaviar­ňami v Lip­tove, kde na jej kolá­čik môžeš natra­fiť. Vidíš, aké jed­no­du­ché je to nie­kedy s biz­ni­som?

13243866_519616648231538_2965355387910060107_o

13718512_540460319480504_7929450608467380212_nBite me

Tento pro­jekt sa zro­dil ako blog o zdra­vom vege­ta­rián­skom varení s množ­stvom chut­ných recep­tov, a stoja za nim milov­níčky jedla Bar­bora a Mimi. Vzni­kol cel­kom spon­tánne, zo spo­loč­ného expe­ri­men­to­va­nia dvoch hlad­ných žien v kuchyni. Ani jedna z diev­čat nemá odborné kuchár­ske vzde­la­nie, no veria, že ich rady pomôžu tým, ktorí stále tápajú. Diev­čatá sú tiež čerstvé autorky knihy Zdravé raňajky, v kto­rej náj­deš, ako inak, raňaj­kové recepty, vrá­tane nos­tal­gic­kých návra­tov do det­stva. Dozvieš sa naprí­klad aj to, ako si vypes­to­vať vlastné klíčky či pri­pra­viť rast­linné mlieko. Bite me sa podie­ľali aj na relá­cii na rádiu FM s náz­vom Bez mäsa FM.

11221759_1129689150377757_38466118067345275_n

11892013_1130304333649572_7726982572230863700_nJeminé

Pro­jekt zastre­šu­júci školu a kurzy vare­nia pre verej­nosť má na sve­domí dvo­j­ica v zlo­žení Aneta Oro­si­ová a Janica Lacová. Ich snom bolo šíriť pove­do­mie o zdra­vej strave, a tak začali zdie­ľať svoje vedo­mosti o zdra­vom fast foode a poc­ti­vom jedle, najprv pro­stred­níc­tvom zdru­že­nia Bra­ti­slav­ský regál a neskôr už na vlastnú päsť. Dnes okrem školy rea­li­zujú tiež kate­ring pre školy či škôlky a zastu­pujú Jamie Oli­ver Food Foun­da­tion na Slo­ven­sku. Pri varení sa sna­žia o návrat k tra­dič­ným slo­ven­ským suro­vi­nám, ako sú pohánka či bryn­dza, ktoré sa už dnes pou­ží­vajú pome­nej. Inšpi­rá­ciu pre recepty čer­pajú aj z ciest do zahra­ni­čia.

14079925_1279565558720133_1791373500553095648_n

9595_1117763441567013_5939625317288846551_nRaw mot­her and daugh­ter

Opäť je tu zdravé jedlo, kon­krétne vegán­stvo a raw food vegán­stvo, ktoré pro­pa­gujú Niko­leta Ková­čová z Pieš­ťan so svo­jou mamou. Pre­zývka Raw mot­her and daugh­ter teda hovorí za všetko. Niko­leta sa s vegán­skou stra­vou zozná­mila ako modelka počas svo­jich exo­tic­kých ciest a okam­žite inšpi­ro­vala aj svoju mamu. Vďaka blogu sa diev­čatá so svo­jimi ino­va­tív­nymi recep­tami dostali do pove­do­mia v raw food komu­nite aj v médiách. Dnes už Raw daugh­ter točí videá na you­tube, v kto­rých ľudí okrem stravy obo­zna­muje aj s vegán­skym život­ným štý­lom, etic­kými prob­lé­mami či vegán­skou koz­me­ti­kou. Stret­núť ju môžeš na jed­nom z vegán­skych pik­ni­kov, ktoré sama orga­ni­zuje, či na pred­náške na vegán­skom fes­ti­vale.

12308736_917408121640925_81107289663601505_n

12019915_888959487819122_2630891929896699559_nTera­pia jed­lom

Je zrejmé, že slo­ven­ské ženy pôso­biace v gas­tro­nó­mii majú naozaj blízko k zdra­vej strave, inak tomu nie je v prí­pade Sil­vie Horec­kej, ktorá píše blog o zdra­viu pros­peš­nom varení. Ako sama tvrdí, jej život sa točí okolo jedla, o kto­rom má navyše cenné zna­losti z natu­ro­pa­tie, fyto­te­ra­pie či nut­ri­ge­no­miky. Sil­vi­ine odpo­rú­ča­nia a rady vďaka tomu zís­ka­vajú punc odbor­nosti a dôve­ry­hod­nosti. Na svo­jom blogu lep­šie ako kto­koľ­vek poradí, aké tech­no­lo­gické postupy sú pre ktoré potra­viny najv­hod­nej­šie, čo s čím naj­lep­šie kom­bi­no­vať a čomu sa naopak vyva­ro­vať. Upred­nost­ňuje striedme stra­vo­va­nie a rov­no­váhu, skú­se­nosti má s pre­vádz­ko­va­ním kate­rin­go­vej firmy a vege­ta­rián­skej reštau­rá­cie. Sil­via sa snaží svo­jimi radami pomá­hať aj ľuďom s aler­giami a stra­vo­va­cími obme­dze­niami.

14202761_1154729124592254_3407779760464213481_n

12006101_945440918854410_4916628559802755419_nKoun

O nesku­točne popu­lár­nej zmrz­li­nárni Koun si už možno počul, no taký veľký úspech sa oplatí spo­me­núť znova. Za všet­kým stojí veselá Bra­ti­slav­čanka Bar­bara Sza­lai, ktorá sa kva­litnú zmrz­linu naučila vyrá­bať v Talian­sku. Inšpi­ro­vala ju k tomu úplne náho­dou tele­vízna relá­cia o zmrz­line. Koun je spo­je­ním pra­vej talian­skej pochúťky, množ­stva inšpi­rá­cie, expe­ri­men­to­va­nia a hra­vého dizajnu. Talian­ske sú aj nie­ktoré pou­ží­vané suro­viny, no nechýba lokálne slo­ven­ské ovo­cie či smo­tana. Na nudné prí­chute môžeš v tomto prí­pade zabud­núť, namiesto toho náj­deš názvy ako Pán Mak či Šíp­ková Ruženka. Bar­bora sa sna­žila ula­ho­diť aj vegá­nom či bez­lep­ká­čom a my len môžeme byť radi, že s týmto skve­lým pro­jek­tom zakot­vila na Slo­ven­sku.

11954616_540224539459597_4169481901235538799_n

12923263_619355474879836_4928004263684711888_nLaPe­tit

Ak hľa­dáš inšpi­rá­ciu pre svoje vare­nie a recepy sta­rej mamy ti už došli, klikni na blog Moniky Kor­du­lo­vej z Bra­ti­slavy. Rada rela­xuje pri varení a dob­rom víne a na jej recep­toch je to sku­točne vidieť. Nezdravé polo­to­vary, bujóny, glu­ta­máty a iné nepek­nosti v jej recep­toch určite nenáj­deš, zato poc­tivé mäsové, bez­mä­sové a sladké jedlá z prí­rod­ných suro­vín určite áno. Monika upred­nost­ňuje expe­ri­men­to­va­nie, vyhýba sa opa­ko­va­nému vare­niu tých istých jedál dookola a rada svoje tipy zdieľa s ostat­nými. V jej recep­toch cítiť inšpi­rá­ciu talian­skou a fran­cúz­skou kuchy­ňou. Navyše má záľubu vo food sty­lingu, a preto nechý­bajú lákavé foto­gra­fie. O jej úspe­choch svedčí aj spo­lu­práca s via­ce­rými slo­ven­skými kuli­nár­skymi časo­pismi.

10277772_829401447090587_2010267076492878918_n

14390755_1378018432228883_3447156031151350063_nBeer­ma­lade

Pivo v jed­lej podobe nemôže byť nič iným, než feno­me­nál­nym nápa­dom. Uni­kátny pro­dukt Beer­ma­lade, teda pivnú mar­me­ládu, pri­viedla na svet Monika Nógel­lová. Inšpi­ro­val ju jej man­žel, ktorý je pivný odbor­ník a navrhol jej, nech z piva skúsi uva­riť džem. Poda­rilo sa a v kaž­dej várke džemu si tak zákaz­ník môže vychut­nať iný pivný špe­ciál slo­ven­ského alebo čes­kého pôvodu, či už je to ležiak, por­ter alebo zázvo­rové pivo. V pou­žití sa od kla­sic­kého džemu nelíši a je jedno, či ho natrieš na chleba, na koláč alebo ser­ví­ru­ješ k mäsu. Koho by napadlo, že oby­čajný cukor dokáže pivo dostať do úplne iného sku­pen­stva?

12049364_954996714589934_8038201701371110771_n14359263_1077777745645163_5214038384939943698_n

zdroj fotiek a titul­nej fotky: facebook.com

Pridať komentár (0)