10 úspeš­ných gas­tro pro­jek­tov, kto­ré majú na sve­do­mí Slo­ven­ky

Marianna Mikešová / 5. októbra 2016 / Zo Slovenska

Pred­sta­vu­je­me ti úspeš­né slo­ven­ské ženy a ich kuli­nár­ske biz­ni­sy a pro­jek­ty.

Jed­lo tvo­rí obrov­skú časť náš­ho živo­ta a je tiež dôle­ži­tým pred­me­tom biz­ni­su, či už ide o jeho príp­ra­vu, pre­daj ale­bo pro­pa­gá­ciu. Jesť sa pred­sa musí. Povrá­va sa, že lep­ší kuchá­ri sú muži, pre­to­že viac expe­ri­men­tu­jú, no so žena­mi sa jed­lo a tep­lo domo­va spá­ja odjak­ži­va. Niet pre­to divu, že v gas­tro odvet­ví máme množ­stvo úspeš­ných žien s inšpi­ra­tív­ny­mi pro­jek­ta­mi od výmys­lu sve­ta. Pred­sta­vu­je­me ti nie­kto­ré z nich:

Žufa­ňa

Ak ešte nepoz­náš toto bra­ti­slav­ské bis­tro na Dulo­vom námes­tí s neuve­ri­teľ­ne domác­kou atmo­sfé­rou, mal by si to zme­niť. Za pro­jek­tom sto­ja tri “žufa­ne” Kris, Evka a Jan­ka, kto­ré sa roz­hod­li svo­ju lás­ku k skve­lé­mu jed­lu odo­vzdať ďal­ším strav­ní­kom. Neča­kaj však žiad­ne vystaj­lo­va­né ins­ta­gra­mo­vé pokr­my, ale sku­toč­ne chut­né poc­ti­vé jed­lo ako od babič­ky. Sil­nou zbra­ňou Žufa­ne sú raňaj­ko­vé kaše, poma­zán­ky ako si na ne pamä­táš z det­stva, boha­té poliev­ky, kolá­če aj hlav­né jed­lá. Baby majú rady jed­no­du­chý prí­rod­ný dizajn a recep­ty naj­rad­šej dedia po babič­kách ale­bo ich vymýš­ľa­jú pomo­cou metó­dy pokus-omyl.

12308394_188268811517081_8845899445323818091_n
13076824_265334997143795_6676505656622147456_n

Lulus bake­ry

Nád­her­né poscho­do­vé sva­dob­né tor­ty zdo­be­né ovo­cím, kvet­mi a mak­rón­ka­mi pečie vo svo­jej výrob­ni Lucia Gažo­vá z Trna­vy. Odma­lič­ka milo­va­la peče­nie a chce­la zapl­niť die­ru na trhu. Zákaz­ní­kov má oči­vid­ne celé zástu­py, pre­to­že na svo­jom pro­fi­le den­ne umiest­ňu­je láka­vé kolá­če, tor­ty, mini­de­zer­ty a che­e­sa­ca­ky. Pekár­ka tvr­dí, že Lulus je ako jej die­ťa, o kto­ré sa s lás­kou sta­rá. Má však svo­je pev­né zása­dy, žiad­ne ťaž­ké a nezdra­vé mas­lo­vo-cuk­ro­vé kalo­ric­ké bom­by s mar­ci­pá­nom a fon­dá­nom u nej urči­te nenáj­deš. Rov­na­ko ani socia­lis­tic­ké veter­ní­ky a pun­čá­ky, nech sú ako­koľ­vek dob­ré. Lucia pre­fe­ru­je poc­ti­vé prí­rod­né suro­vi­ny, kré­my z mas­car­po­ne, domá­ce dže­my a moder­né peče­nie. Šikov­ná cuk­rár­ka momen­tál­ne pri­pra­vu­je svo­ju prvú kni­hu.

14265044_988127324649281_6908042235197145440_n13612172_919797114815636_1024957070051545483_n

Od Aďky

Podob­ne ako Lucia, aj Andrea z Lip­to­va sa tvrdo­hla­vo pus­ti­la do biz­ni­su s peče­ním kolá­čov a tort, a je zrej­mé, že nešliap­la ved­ľa. Fot­ky jej nád­her­ných jed­lých výtvo­rov môžeš nájsť na jej face­bo­oko­vom pro­fi­le. Pečie nie­len poscho­do­vé sva­dob­né tor­ty v naked štý­le, kto­rý je typic­ký absen­ci­ou akých­koľ­vek fon­dá­nov a poťa­ho­va­cích hmôť, ale tiež kolá­či­ky od výmys­lu sve­ta. Celý pod­ni­ka­teľ­ský nápad s peče­ním sa zro­dil len tak náho­dou, keď zná­mi vide­li zopár Aďki­ných výtvo­rov na fot­kách a zapá­či­li sa im. Teraz okrem indi­vi­du­ál­nych objed­ná­vok spo­lu­pra­cu­je aj s nie­kto­rý­mi kaviar­ňa­mi v Lip­to­ve, kde na jej kolá­čik môžeš natra­fiť. Vidíš, aké jed­no­du­ché je to nie­ke­dy s biz­ni­som?

13243866_519616648231538_2965355387910060107_o

13718512_540460319480504_7929450608467380212_nBite me

Ten­to pro­jekt sa zro­dil ako blog o zdra­vom vege­ta­rián­skom vare­ní s množ­stvom chut­ných recep­tov, a sto­ja za nim milov­níč­ky jed­la Bar­bo­ra a Mimi. Vzni­kol cel­kom spon­tán­ne, zo spo­loč­né­ho expe­ri­men­to­va­nia dvoch hlad­ných žien v kuchy­ni. Ani jed­na z diev­čat nemá odbor­né kuchár­ske vzde­la­nie, no veria, že ich rady pomô­žu tým, kto­rí stá­le tápa­jú. Diev­ča­tá sú tiež čerstvé autor­ky kni­hy Zdra­vé raňaj­ky, v kto­rej náj­deš, ako inak, raňaj­ko­vé recep­ty, vrá­ta­ne nos­tal­gic­kých návra­tov do det­stva. Dozvieš sa naprí­klad aj to, ako si vypes­to­vať vlast­né klíč­ky či pri­pra­viť rast­lin­né mlie­ko. Bite me sa podie­ľa­li aj na relá­cii na rádiu FM s náz­vom Bez mäsa FM.

11221759_1129689150377757_38466118067345275_n

11892013_1130304333649572_7726982572230863700_nJemi­né

Pro­jekt zastre­šu­jú­ci ško­lu a kur­zy vare­nia pre verej­nosť má na sve­do­mí dvo­j­ica v zlo­že­ní Ane­ta Oro­si­ová a Jani­ca Laco­vá. Ich snom bolo šíriť pove­do­mie o zdra­vej stra­ve, a tak zača­li zdie­ľať svo­je vedo­mos­ti o zdra­vom fast foode a poc­ti­vom jed­le, najprv pro­stred­níc­tvom zdru­že­nia Bra­ti­slav­ský regál a neskôr už na vlast­nú päsť. Dnes okrem ško­ly rea­li­zu­jú tiež kate­ring pre ško­ly či škôl­ky a zastu­pu­jú Jamie Oli­ver Food Foun­da­ti­on na Slo­ven­sku. Pri vare­ní sa sna­žia o návrat k tra­dič­ným slo­ven­ským suro­vi­nám, ako sú pohán­ka či bryn­dza, kto­ré sa už dnes pou­ží­va­jú pome­nej. Inšpi­rá­ciu pre recep­ty čer­pa­jú aj z ciest do zahra­ni­čia.

14079925_1279565558720133_1791373500553095648_n

9595_1117763441567013_5939625317288846551_nRaw mot­her and daugh­ter

Opäť je tu zdra­vé jed­lo, kon­krét­ne vegán­stvo a raw food vegán­stvo, kto­ré pro­pa­gu­jú Niko­le­ta Ková­čo­vá z Pieš­ťan so svo­jou mamou. Pre­zýv­ka Raw mot­her and daugh­ter teda hovo­rí za všet­ko. Niko­le­ta sa s vegán­skou stra­vou zozná­mi­la ako model­ka počas svo­jich exo­tic­kých ciest a okam­ži­te inšpi­ro­va­la aj svo­ju mamu. Vďa­ka blo­gu sa diev­ča­tá so svo­ji­mi ino­va­tív­ny­mi recep­ta­mi dosta­li do pove­do­mia v raw food komu­ni­te aj v médiách. Dnes už Raw daugh­ter točí videá na you­tu­be, v kto­rých ľudí okrem stra­vy obo­zna­mu­je aj s vegán­skym život­ným štý­lom, etic­ký­mi prob­lé­ma­mi či vegán­skou koz­me­ti­kou. Stret­núť ju môžeš na jed­nom z vegán­skych pik­ni­kov, kto­ré sama orga­ni­zu­je, či na pred­náš­ke na vegán­skom fes­ti­va­le.

12308736_917408121640925_81107289663601505_n

12019915_888959487819122_2630891929896699559_nTera­pia jed­lom

Je zrej­mé, že slo­ven­ské ženy pôso­bia­ce v gas­tro­nó­mii majú naozaj blíz­ko k zdra­vej stra­ve, inak tomu nie je v prí­pa­de Sil­vie Horec­kej, kto­rá píše blog o zdra­viu pros­peš­nom vare­ní. Ako sama tvr­dí, jej život sa točí oko­lo jed­la, o kto­rom má navy­še cen­né zna­los­ti z natu­ro­pa­tie, fyto­te­ra­pie či nut­ri­ge­no­mi­ky. Sil­vi­i­ne odpo­rú­ča­nia a rady vďa­ka tomu zís­ka­va­jú punc odbor­nos­ti a dôve­ry­hod­nos­ti. Na svo­jom blo­gu lep­šie ako kto­koľ­vek pora­dí, aké tech­no­lo­gic­ké postu­py sú pre kto­ré potra­vi­ny najv­hod­nej­šie, čo s čím naj­lep­šie kom­bi­no­vať a čomu sa naopak vyva­ro­vať. Upred­nost­ňu­je stried­me stra­vo­va­nie a rov­no­vá­hu, skú­se­nos­ti má s pre­vádz­ko­va­ním kate­rin­go­vej fir­my a vege­ta­rián­skej reštau­rá­cie. Sil­via sa sna­ží svo­ji­mi rada­mi pomá­hať aj ľuďom s aler­gia­mi a stra­vo­va­cí­mi obme­dze­nia­mi.

14202761_1154729124592254_3407779760464213481_n

12006101_945440918854410_4916628559802755419_nKoun

O nesku­toč­ne popu­lár­nej zmrz­li­nár­ni Koun si už mož­no počul, no taký veľ­ký úspech sa opla­tí spo­me­núť zno­va. Za všet­kým sto­jí vese­lá Bra­ti­slav­čan­ka Bar­ba­ra Sza­lai, kto­rá sa kva­lit­nú zmrz­li­nu nauči­la vyrá­bať v Talian­sku. Inšpi­ro­va­la ju k tomu úpl­ne náho­dou tele­víz­na relá­cia o zmrz­li­ne. Koun je spo­je­ním pra­vej talian­skej pochúť­ky, množ­stva inšpi­rá­cie, expe­ri­men­to­va­nia a hra­vé­ho dizaj­nu. Talian­ske sú aj nie­kto­ré pou­ží­va­né suro­vi­ny, no nechý­ba lokál­ne slo­ven­ské ovo­cie či smo­ta­na. Na nud­né prí­chu­te môžeš v tom­to prí­pa­de zabud­núť, namies­to toho náj­deš náz­vy ako Pán Mak či Šíp­ko­vá Ružen­ka. Bar­bo­ra sa sna­ži­la ula­ho­diť aj vegá­nom či bez­lep­ká­čom a my len môže­me byť radi, že s tým­to skve­lým pro­jek­tom zakot­vi­la na Slo­ven­sku.

11954616_540224539459597_4169481901235538799_n

12923263_619355474879836_4928004263684711888_nLaPe­tit

Ak hľa­dáš inšpi­rá­ciu pre svo­je vare­nie a rece­py sta­rej mamy ti už doš­li, klik­ni na blog Moni­ky Kor­du­lo­vej z Bra­ti­sla­vy. Rada rela­xu­je pri vare­ní a dob­rom víne a na jej recep­toch je to sku­toč­ne vidieť. Nezdra­vé polo­to­va­ry, bujó­ny, glu­ta­má­ty a iné nepek­nos­ti v jej recep­toch urči­te nenáj­deš, zato poc­ti­vé mäso­vé, bez­mä­so­vé a slad­ké jed­lá z prí­rod­ných suro­vín urči­te áno. Moni­ka upred­nost­ňu­je expe­ri­men­to­va­nie, vyhý­ba sa opa­ko­va­né­mu vare­niu tých istých jedál dooko­la a rada svo­je tipy zdie­ľa s ostat­ný­mi. V jej recep­toch cítiť inšpi­rá­ciu talian­skou a fran­cúz­skou kuchy­ňou. Navy­še má záľu­bu vo food sty­lin­gu, a pre­to nechý­ba­jú láka­vé foto­gra­fie. O jej úspe­choch sved­čí aj spo­lu­prá­ca s via­ce­rý­mi slo­ven­ský­mi kuli­nár­sky­mi časo­pis­mi.

10277772_829401447090587_2010267076492878918_n

14390755_1378018432228883_3447156031151350063_nBeer­ma­la­de

Pivo v jed­lej podo­be nemô­že byť nič iným, než feno­me­nál­nym nápa­dom. Uni­kát­ny pro­dukt Beer­ma­la­de, teda piv­nú mar­me­lá­du, pri­vied­la na svet Moni­ka Nógel­lo­vá. Inšpi­ro­val ju jej man­žel, kto­rý je piv­ný odbor­ník a navrhol jej, nech z piva skú­si uva­riť džem. Poda­ri­lo sa a v kaž­dej vár­ke dže­mu si tak zákaz­ník môže vychut­nať iný piv­ný špe­ciál slo­ven­ské­ho ale­bo čes­ké­ho pôvo­du, či už je to ležiak, por­ter ale­bo zázvo­ro­vé pivo. V pou­ži­tí sa od kla­sic­ké­ho dže­mu nelí­ši a je jed­no, či ho natrieš na chle­ba, na koláč ale­bo ser­ví­ru­ješ k mäsu. Koho by napad­lo, že oby­čaj­ný cukor doká­že pivo dostať do úpl­ne iné­ho sku­pen­stva?

12049364_954996714589934_8038201701371110771_n14359263_1077777745645163_5214038384939943698_n

zdroj fotiek a titul­nej fot­ky: facebook.com

Pridať komentár (0)