10 úžas­ných lek­cií, kto­ré zís­káš vďa­ka pod­ni­ka­niu

Martina Horváthová / 26. marca 2016 / Business

Sedíš v prá­ci, sedíš na tom istom mies­te ďal­ší rok. Svo­ju prá­cu robíš dob­re. Pro­jek­ty sú včas dokon­če­né, kli­en­ti sú spo­koj­ní, spo­loč­nosť ras­tie a zará­ba. Napriek tomu sa cítiš nespo­koj­ne, neú­pl­ne.

Máš skve­lé nápa­dy, kto­ré boli odig­no­ro­va­né a zabud­nu­té? Máš pocit že nie je využi­tý tvoj poten­ciál a tvo­je zruč­nos­ti? Chý­ba­jú ľuďom, kto­rí ria­dia fir­mu líder­ské schop­nos­ti? To pozná asi kaž­dý z nás. Ale vďa­ka tomu môžeš úpl­ne zme­niť svoj život.

  1. Tre­ba jed­no­du­cho konať

Kaž­dý pod­ni­ka­teľ zažil „a-ha!“ moment, kedy sa idea vykryš­ta­li­zo­va­la a všet­ko zra­zu dáva­lo zmy­sel. Moment, kedy nápa­dom vypl­nil die­ru v trhu, vyrie­šil nie­ko­ho prob­lém. Ak však máš hneď nie­koľ­ko rie­še­ní prob­lé­mu, tým lep­šie. Tes­tuj kaž­dé jed­no rie­še­nie, náj­di to naj­lep­šie a choď do toho so všet­kým čo máš.

foto: entrepreneur.com

  1. Tvá­rou v tvár stra­chu zo zly­ha­nia

V živo­te je ove­ľa jed­no­duch­šie nechá­vať si svo­je úspe­chy a naj­mä neús­pe­chy len pre seba a nevz­bu­dzo­vať tým roz­pa­ky ale­bo posu­dzo­va­nie oko­lia. Ako pod­ni­ka­teľ musíš ísť s kožou na trh a pri­pra­viť sa na to že sa o tebe bude hovo­riť. Pek­ne aj nepek­ne.

Pri­bliž­ne 80% pod­ni­kov skra­chu­je do jed­né­ho roka a bohu­žiaľ, nie­kto­rí ľudia dúfa­jú že ty budeš medzi nimi.

Zapa­mä­taj si: Buď pozi­tív­ne nala­de­ný, igno­ruj odpor­cov a uč sa z vlast­ných chýb.

  1. Vyhľa­dá­vaj pomoc

Mať pri sebe nie­ko­ho kto ti pora­dí a pomô­že je nesmier­ne dôle­ži­té. Využi prí­le­ži­tosť a vyhľa­daj men­to­ra ale­bo sa zapoj do inku­bač­né­ho prog­ra­mu. Veľa sa naučíš, a navy­še budu­ješ vzťa­hy, kto­ré ťa budú spre­vá­dzať celou tvo­jou kari­é­rou.

Zpa­mä­taj si: Kaž­dý pod­ni­ka­teľ by mal mať prí­stup k exter­ným zna­los­tiam a skú­se­nos­tiam, kto­ré mu pomô­žu v ras­te.

foto: Y com­bi­na­tor

  1. Inves­tuj zis­ky späť

Nastav si níz­ky plat a zis­ky inves­tuj nas­päť do pod­ni­ku. Zo začiat­ku asi bude ťaž­ké pre­sved­čiť samé­ho seba, pre­čo si nekú­piť nové auto, keď na to máš.

Zapa­mä­taj si: Pre­chod zo zamest­nan­ca na pod­ni­ka­te­ľa môže byť luk­ra­tív­ny, ale nebez­peč­ný. Pre­dov­šet­kým keď sa obja­ví sko­rý úspech. Zacho­vaj si dob­rý úsu­dok a stoj noha­mi pev­ne na zemi.

  1. Budo­va­nie tímu

Pod­ni­káš v nie­čom, čo milu­ješ, v nie­čom v čom si dob­rý a je to tvo­ja vášeň. Ak tvo­ja fir­ma ras­tie, časom zis­tíš, že sa čoraz menej venu­ješ veciam, kto­ré si robil na začiat­ku. Viac sa sna­žíš nájsť ľudí, kto­rí sú múd­rej­ši a uro­bia tie veci lep­šie, ako si ich mohol uro­biť ty. 

Naj­dô­le­ži­tej­ším aspek­tom prá­ce zakla­da­te­ľa fir­my nie je ani to, že robí veci kto­ré milu­je, ale o to, že budu­je tím. Je dôle­ži­té zabez­pe­čiť zamest­nan­com pod­po­ru, ško­le­nia a iné nástro­je k tomu, aby si svo­ju prá­cu robi­li na jen­dot­ku.

Zapa­mä­taj si: Sta­raj sa o svo­jich zamest­nan­cov – budú viac spo­koj­ní, keď im dáš naja­vo, že ich prá­ca a nápa­dy sú pre fir­mu naozaj cen­né.

foto: pixabay.com

  1. Nie je to len o penia­zoch

Chceš veľa peňa­zí? Vybu­duj a pre­daj fir­mu. Mal by si sa však zmie­riť s tým, že drvi­vá väč­ši­na pod­ni­ka­te­ľov bohat­ne poma­ly.

Pre­to buduj rad­šej hod­no­ty. Medzi naj­cen­nej­šie veci, kto­ré budeš mať pat­ria sociál­ny kapi­tál a skú­se­nos­ti, kto­ré počas tej­to ces­ty nado­bud­neš.

Zapa­mä­taj si: Je mož­né, že raz budeš zará­bať veľa peňa­zí. Tú ces­tu si vychut­ná­vaj, všet­ko, čo ťa postreh­ne môžeš využiť v osob­nom aj pra­cov­nom živo­te.

  1. Nedos­ta­tok vie­ry

Prí­du časy, kedy nepôj­de všet­ko tak, ako má a budúc­nosť nebu­de ružo­vá. Budeš si pred­sta­vo­vať, ako hádžeš ute­rák do stre­du rin­gu. To je úpl­ne v poriad­ku, takých myš­lie­nok môžeš mať koľ­ko len chceš.

Ale pozor, nikdy never­ba­li­zuj svo­je pochyb­nos­ti. Môžeš tým úpl­ne stra­tiť dôve­ru u svo­jich inves­to­rov, par­tne­rov aj zamest­nan­cov.

Zapa­mä­taj si: Áno, trans­pa­ren­tnosť je úžas­ná ale prob­lé­my sa dajú komu­ni­ko­vať bez toho aby vyvo­lá­va­li oba­vy.

Vo väč­ši­ne prí­pa­dov však pochy­bu­ješ sám o sebe.

foto: goodmenproject.com

  1. Chyť svoj­ho jed­no­rož­ca

Byť netr­pez­li­vý ti môže pomôcť prí­sť na neob­vyk­lé rie­še­nia, kto­ré pohá­ňa­jú rast pod­ni­ku.

Nepleť si však čin­nosť s pokro­kom – 99% prá­ce, kto­rú ľudia robia je, že sa nahá­ňa­jú za malý­mi zme­na­mi. Namies­to toho, aby nahá­ňa­li jed­no­rož­ca.

Prin­cíp jed­no­rož­ca vysvet­ľu­je zákon, že 1% je lep­šie ako zvyš­ných 99%. Keď pocho­píš, ako to fun­gu­je, pre­sta­neš nahá­ňať tie malé veci (99%) a sústre­díš sa len na tie veľ­ké.

Zapa­mä­taj si: Aj veľ­mi málo úsi­lia môže nie­čo naozaj zme­niť. Využi svo­je dáta, s tro­chou mate­ma­ti­ky a ana­lý­zy môžeš uro­biť veľ­ké veci.

  1. Si (tak tro­chu) šéf

Jed­ným z naj­čas­tej­ších dôvo­dov, pre­čo chcú ľudia začať pod­ni­kať je, že chcú byť sami sebe šéfom. V sku­toč­nos­ti to tak cel­kom nie je.

Tvo­jím šéfom sa stá­va­jú inves­to­ri ale­bo tvo­ji zákaz­ní­ci, a tí sú ove­ľa nároč­nej­ší, než tvoj býva­lý šéf.

Zapa­mä­taj si: Na začiat­ku pod­ni­ka­nia máš v porov­na­ní so zamest­na­ním mini­mum slo­bo­dy a maxi­mum zod­po­ved­nos­ti.

foto: entrepreneur.com

  1. Dosia­hnu­tie úspe­chu

Na pod­ni­ka­ní je najk­raj­šie sle­do­vať to, ako sa sen stá­va sku­toč­nos­ťou. Nedá sa opí­sať ten pocit rados­ti z prvej kan­ce­lá­rie, z prvej fir­me­nej pár­ty ale­bo z oce­ne­nia, či len z vedo­mia, že tvo­ji zákaz­ní­ci sú spo­koj­ní.

Zapa­mä­taj si: Dosiah­nuť úspech je skve­lé, ale neo­spra­vedl­ňu­je ťa v tom, aby si pre­stal robiť úžas­né veci. Nesta­čí len tak plach­tiť. Ino­vuj a dosa­huj ďal­šie úspe­chy.

Ak uva­žu­ješ o spus­te­ní vlast­né­ho pod­ni­ka­nia, či už ako agen­tú­ra, znač­ka ale­bo výrob­ca, teraz máš čas pop­re­mýš­ľať.

Budo­va­nie fir­my od nuly vyža­du­je veľa času, peňa­zí a úsi­lia. Byť pod­ni­ka­te­ľom je záži­tok. Musíš byť vytrva­lý, pris­pô­so­bi­vý, musíš to robiť s váš­ňou. V nepo­sled­nom rade musíš vedieť poskyt­núť svo­jim zákaz­ní­kom nie­čo fan­tas­tic­ké.

Úspeš­ný biz­nis prav­de­po­dob­ne nie vždy dopad­ne tak, ako si oča­ká­val, ale to nezna­me­ná že to nemô­že dopad­núť ove­ľa lep­šie, než si si pred­sta­vo­val.

foto: blogspot.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: askmen.com

Pridať komentár (0)