10 úžas­ných lek­cií, ktoré zís­káš vďaka pod­ni­ka­niu

Martina Horváthová / 26. marca 2016 / Business

Sedíš v práci, sedíš na tom istom mieste ďalší rok. Svoju prácu robíš dobre. Pro­jekty sú včas dokon­čené, kli­enti sú spo­kojní, spo­loč­nosť ras­tie a zarába. Napriek tomu sa cítiš nespo­kojne, neú­plne.

Máš skvelé nápady, ktoré boli odig­no­ro­vané a zabud­nuté? Máš pocit že nie je využitý tvoj poten­ciál a tvoje zruč­nosti? Chý­bajú ľuďom, ktorí ria­dia firmu líder­ské schop­nosti? To pozná asi každý z nás. Ale vďaka tomu môžeš úplne zme­niť svoj život.

  1. Treba jed­no­du­cho konať

Každý pod­ni­ka­teľ zažil „a-ha!“ moment, kedy sa idea vykryš­ta­li­zo­vala a všetko zrazu dávalo zmy­sel. Moment, kedy nápa­dom vypl­nil dieru v trhu, vyrie­šil nie­koho prob­lém. Ak však máš hneď nie­koľko rie­šení prob­lému, tým lep­šie. Tes­tuj každé jedno rie­še­nie, nájdi to naj­lep­šie a choď do toho so všet­kým čo máš.

foto: entrepreneur.com

  1. Tvá­rou v tvár stra­chu zo zly­ha­nia

V živote je oveľa jed­no­duch­šie nechá­vať si svoje úspe­chy a najmä neús­pe­chy len pre seba a nevz­bu­dzo­vať tým roz­paky alebo posu­dzo­va­nie oko­lia. Ako pod­ni­ka­teľ musíš ísť s kožou na trh a pri­pra­viť sa na to že sa o tebe bude hovo­riť. Pekne aj nepekne.

Pri­bližne 80% pod­ni­kov skra­chuje do jed­ného roka a bohu­žiaľ, nie­ktorí ľudia dúfajú že ty budeš medzi nimi.

Zapa­mä­taj si: Buď pozi­tívne nala­dený, igno­ruj odpor­cov a uč sa z vlast­ných chýb.

  1. Vyhľa­dá­vaj pomoc

Mať pri sebe nie­koho kto ti poradí a pomôže je nesmierne dôle­žité. Využi prí­le­ži­tosť a vyhľa­daj men­tora alebo sa zapoj do inku­bač­ného prog­ramu. Veľa sa naučíš, a navyše budu­ješ vzťahy, ktoré ťa budú spre­vá­dzať celou tvo­jou kari­é­rou.

Zpa­mä­taj si: Každý pod­ni­ka­teľ by mal mať prí­stup k exter­ným zna­los­tiam a skú­se­nos­tiam, ktoré mu pomôžu v raste.

foto: Y com­bi­na­tor

  1. Inves­tuj zisky späť

Nastav si nízky plat a zisky inves­tuj nas­päť do pod­niku. Zo začiatku asi bude ťažké pre­sved­čiť samého seba, prečo si nekú­piť nové auto, keď na to máš.

Zapa­mä­taj si: Pre­chod zo zamest­nanca na pod­ni­ka­teľa môže byť luk­ra­tívny, ale nebez­pečný. Pre­dov­šet­kým keď sa objaví skorý úspech. Zacho­vaj si dobrý úsu­dok a stoj nohami pevne na zemi.

  1. Budo­va­nie tímu

Pod­ni­káš v nie­čom, čo milu­ješ, v nie­čom v čom si dobrý a je to tvoja vášeň. Ak tvoja firma ras­tie, časom zis­tíš, že sa čoraz menej venu­ješ veciam, ktoré si robil na začiatku. Viac sa sna­žíš nájsť ľudí, ktorí sú múd­rejši a uro­bia tie veci lep­šie, ako si ich mohol uro­biť ty. 

Naj­dô­le­ži­tej­ším aspek­tom práce zakla­da­teľa firmy nie je ani to, že robí veci ktoré miluje, ale o to, že buduje tím. Je dôle­žité zabez­pe­čiť zamest­nan­com pod­poru, ško­le­nia a iné nástroje k tomu, aby si svoju prácu robili na jen­dotku.

Zapa­mä­taj si: Sta­raj sa o svo­jich zamest­nan­cov – budú viac spo­kojní, keď im dáš najavo, že ich práca a nápady sú pre firmu naozaj cenné.

foto: pixabay.com

  1. Nie je to len o penia­zoch

Chceš veľa peňazí? Vybu­duj a pre­daj firmu. Mal by si sa však zmie­riť s tým, že drvivá väč­šina pod­ni­ka­te­ľov bohatne pomaly.

Preto buduj rad­šej hod­noty. Medzi naj­cen­nej­šie veci, ktoré budeš mať pat­ria sociálny kapi­tál a skú­se­nosti, ktoré počas tejto cesty nado­bud­neš.

Zapa­mä­taj si: Je možné, že raz budeš zará­bať veľa peňazí. Tú cestu si vychut­ná­vaj, všetko, čo ťa postrehne môžeš využiť v osob­nom aj pra­cov­nom živote.

  1. Nedos­ta­tok viery

Prídu časy, kedy nepôjde všetko tak, ako má a budúc­nosť nebude ružová. Budeš si pred­sta­vo­vať, ako hádžeš ute­rák do stredu ringu. To je úplne v poriadku, takých myš­lie­nok môžeš mať koľko len chceš.

Ale pozor, nikdy never­ba­li­zuj svoje pochyb­nosti. Môžeš tým úplne stra­tiť dôveru u svo­jich inves­to­rov, par­tne­rov aj zamest­nan­cov.

Zapa­mä­taj si: Áno, trans­pa­ren­tnosť je úžasná ale prob­lémy sa dajú komu­ni­ko­vať bez toho aby vyvo­lá­vali obavy.

Vo väč­šine prí­pa­dov však pochy­bu­ješ sám o sebe.

foto: goodmenproject.com

  1. Chyť svojho jed­no­rožca

Byť netr­pez­livý ti môže pomôcť prísť na neob­vyklé rie­še­nia, ktoré pohá­ňajú rast pod­niku.

Nepleť si však čin­nosť s pokro­kom – 99% práce, ktorú ľudia robia je, že sa nahá­ňajú za malými zme­nami. Namiesto toho, aby nahá­ňali jed­no­rožca.

Prin­cíp jed­no­rožca vysvet­ľuje zákon, že 1% je lep­šie ako zvyš­ných 99%. Keď pocho­píš, ako to fun­guje, pre­sta­neš nahá­ňať tie malé veci (99%) a sústre­díš sa len na tie veľké.

Zapa­mä­taj si: Aj veľmi málo úsi­lia môže niečo naozaj zme­niť. Využi svoje dáta, s tro­chou mate­ma­tiky a ana­lýzy môžeš uro­biť veľké veci.

  1. Si (tak tro­chu) šéf

Jed­ným z naj­čas­tej­ších dôvo­dov, prečo chcú ľudia začať pod­ni­kať je, že chcú byť sami sebe šéfom. V sku­toč­nosti to tak cel­kom nie je.

Tvo­jím šéfom sa stá­vajú inves­tori alebo tvoji zákaz­níci, a tí sú oveľa nároč­nejší, než tvoj bývalý šéf.

Zapa­mä­taj si: Na začiatku pod­ni­ka­nia máš v porov­naní so zamest­na­ním mini­mum slo­body a maxi­mum zod­po­ved­nosti.

foto: entrepreneur.com

  1. Dosia­hnu­tie úspe­chu

Na pod­ni­kaní je najk­raj­šie sle­do­vať to, ako sa sen stáva sku­toč­nos­ťou. Nedá sa opí­sať ten pocit radosti z prvej kan­ce­lá­rie, z prvej fir­me­nej párty alebo z oce­ne­nia, či len z vedo­mia, že tvoji zákaz­níci sú spo­kojní.

Zapa­mä­taj si: Dosiah­nuť úspech je skvelé, ale neo­spra­vedl­ňuje ťa v tom, aby si pre­stal robiť úžasné veci. Nestačí len tak plach­tiť. Ino­vuj a dosa­huj ďal­šie úspe­chy.

Ak uva­žu­ješ o spus­tení vlast­ného pod­ni­ka­nia, či už ako agen­túra, značka alebo výrobca, teraz máš čas pop­re­mýš­ľať.

Budo­va­nie firmy od nuly vyža­duje veľa času, peňazí a úsi­lia. Byť pod­ni­ka­te­ľom je záži­tok. Musíš byť vytrvalý, pris­pô­so­bivý, musíš to robiť s váš­ňou. V nepo­sled­nom rade musíš vedieť poskyt­núť svo­jim zákaz­ní­kom niečo fan­tas­tické.

Úspešný biz­nis prav­de­po­dobne nie vždy dopadne tak, ako si oča­ká­val, ale to nezna­mená že to nemôže dopad­núť oveľa lep­šie, než si si pred­sta­vo­val.

foto: blogspot.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: askmen.com

Pridať komentár (0)