10 zaru­če­ných ciest k (ne)úspechu vášho star­tupu

Hype: Marek Didák / 25. november 2014 / Tools a produktivita

Na star­tu­po­vej scéne sa pohy­bu­jem už dlh­šiu dobu a neus­tále sa stre­tá­vam s otáz­kami typu “Na čo sa mám zame­rať, aby môj star­tup uspel?”. Naj­jed­no­duch­šia odpo­veď znie: “Na zákaz­ní­kov”.

Lenže! Na to, či star­tup uspeje alebo nie vplýva množ­stvo fak­to­rov, z kto­rých nie všetky ste schopní ovplyv­niť. V tomto článku som sa preto roz­ho­dol zjed­no­du­šiť si celú odpo­veď a zame­rať sa rad­šej na spô­soby, ako neus­pieť. Náj­dete ich tu hneď 10.

  1. Neprip­ravte sa na tvrdú prácu

Neexis­tuje jed­no­duch­šia cesta k neús­pe­chu. Chcete, aby bol váš star­tup neús­pešný? Oča­ká­vajte istoty a naplá­nujte si, že budete pra­co­vať len nie­koľko hodín denne z kaviar­ničky. Navyše to určite nebu­dete robiť zadarmo. Nie ste predsa pajác.

  1. Upred­nost­ňujte zárobky pred zákaz­níkmi

Naj­zá­klad­nej­šou a záro­veň naj­čas­tej­šou chy­bou star­tu­pis­tov je zame­ra­nie na finan­cie. Máte síce obme­dzený roz­po­čet a zo začiatku možno trete biedu, ale neza­bú­dajte, že na to, aby váš star­tup zará­bal, sú potrební zákaz­níci. A ani to nestačí. Na to, aby ste zará­bali sú potrební spo­kojní zákaz­níci. Takže ak chcete svoj star­tup poto­piť, plne sa zame­rajte na peniaze a nemu­síte sa vôbec obá­vať — koniec príde čochvíľa.

  1. Roz­mýš­ľajte v malom

Máte jasnú pred­stavu — okop­čím fun­gu­júci pro­jekt zo zahra­ni­čia, adap­tu­jem ho na slo­ven­ské pomery a hotovo… V dneš­nom glo­bál­nom svete by bola predsa blbosť mys­lieť glo­bálne. Mohlo by sa stať, že by ste uspeli :) Takže ak ste sa našli v tomto bode, tak gra­tu­lu­jem — spra­vili ste ďalší krô­čik sme­rom k zániku vášho star­tupu.

  1. Čakajte s laun­chom

Mimo­riadne častá chyba (napriek tomu, že sa o nej neus­tále roz­práva) je sna­žiť sa svoj pro­dukt vyper­lič­ko­vať do doko­na­losti ešte pred laun­chom. Známy citát Reida Hoff­mana, zakla­da­teľa Lin­ke­dInu hovorí: “Ak ste spo­kojní s prvou ver­ziou vášho pro­duktu, spus­tili ste ho prí­liš neskoro”. Takže čakajte, pilujte, pra­cujte na kaž­dom detaile a nako­niec star­tup ani nespus­tite. A výsle­dok? Zaru­čený neús­pech!

  1. Zabud­nite na ana­lýzu

Načo by ste robili ana­lýzu trhu? Máte predsa prob­lém, ktorý možno nemá nikto iný na svete, ale to vôbec nevadí. Vyriešte ho a potom sa snažte svoj pro­dukt pre­dať. Určite uspe­jete. Ale teraz vážne — aj bez ana­lýzy môžete uspieť, ale máte asi takú istú šancu, ako vyhrať v športke.

  1. Nebuďte fle­xi­bilný

Máte jasnú pred­stavu o svo­jom star­tupe a za žiad­nych okol­ností nie ste ochotní ju meniť. Prí­padne by ste ju aj zme­nili, ale roz­mýš­ľate tak dlho, kým nie je neskoro. Pokiaľ sa naozaj sna­žíte poto­piť svoj star­tup, toto je ove­rená cesta.

  1. Bojujte zásadne cenou

Kaš­lite na kva­litu, bojujte cenou. Prečo si ľudia kupujú jablká napriek tomu, že sú také drahé? Lebo za zame­rali na iné veci, ako cenový boj. Nech­cem sa zastá­vať značky Apple, ale fakt je ten, že pri­niesli skvelý dizajn a vysokú kva­litu kom­bi­no­vanú s úžas­ným mar­ke­tin­gom. To je aj dôvod, prečo si ľudia ich výrobky kupujú napriek neúmerne vyso­kej cene oproti kon­ku­ren­cii. Takže bojo­vať jedine cenou? Iba v prí­pade, ak chcete, aby váš star­tup neus­pel.

  1. Plán? Načo?

Pou­ží­vať plán, aby ste vedeli, čo chcete dosiah­nuť? To je pre ama­té­rov a ľudí, ktorí chcú uspieť. Vy ale chcete svoj star­tup zni­čiť, nie? Takže ideme bez plánu. Nepot­re­bu­jete roz­mýš­ľať, ako budete mone­ti­zo­vať svoj pro­dukt, aké ciele chcete dosiah­nuť a podobné nezmysly.

  1. Zabud­nite na (efek­tívny) mar­ke­ting

V žiad­nom prí­pade si neprip­ravte bud­get na mar­ke­ting. Mohol by vám výrazne pomôcť na ceste k úspe­chu. A hlavne, vyhý­bajte sa našej agen­túre Hype. Zaobe­ráme sa totiž mar­ke­tin­gom star­tu­pov, takže vieme, ako minúť vaše pros­triedky tak, aby to malo zmy­sel. Pri troške nešťas­tia by sme náho­dou mohli spra­viť váš sar­tup úspeš­ným. V tomto článku som tiež spí­sal základné roz­diely medzi mar­ke­tin­gom star­tu­pov a mar­ke­tin­gom veľ­kých firiem. Pre­čí­tajte si ho ale len v prí­pade, že naozaj máte záu­jem svoj star­tup posu­núť bliž­šie k úspe­chu, nie naopak.

  1. Zložte si tím z ľudí “na jedno kopyto”

Sna­žíte sa hľa­dať ľudí, ktorí sú podobní ako vy? To je ono. Pes­trý tím by totiž mohol byť o dosť efek­tív­nejší. Viete, ako sa hovorí — kon­flikt je to, čo firmu posúva ďalej. Takže ak chcete, aby váš star­tup padol, hľa­dajte len jeden typ ľudí. Ak ale predsa len chcete uspieť skúste to trošku pokom­bi­no­vať a nájsť ľudí, ktorí pri­nesú roz­dielne názory.

Dúfam, že ste si z tohto článku niečo zobrali a už viete, ako zni­čiť svoj star­tup. Keď sa na to tak pozrieme, nie je to vôbec ťažké. Naopak, je to mimo­riadne jed­no­du­ché. Už ťaž­šie je spra­viť star­tup úspeš­ným. Ak by ste ale náho­dou mali takýto zámer, chceli by ste pomôcť s mar­ke­tin­gom a posu­núť svoj star­tup o kúsok vyš­šie, prí­padne máte záu­jem len tak poke­cať, radi pri­ví­tame váš tele­fo­nát či e-mail.

Zdroj: hype.sk

Pridať komentár (0)