11 digi­tál­nych nástro­jov pre pro­duk­to­vých mana­žé­rov

Pascal Briod / Nikola Tokárová / 20. januára 2016 / Tools a produktivita

Žijeme v dobe plnej digi­tál­nych pro­duk­tov, ktoré nám pomá­hajú zefek­tív­niť našu prácu, rých­lej­šie tes­to­vať nové nápady, lep­šie poro­zu­mieť uží­va­te­ľom pro­duktu a komu­ni­ko­vať s nimi. Množ­stvo z nich je dostup­ných zadarmo a dokážu pro­duk­to­vým mana­žé­rom uľah­čiť, zjed­no­du­šiť a zlep­šiť ich prácu.

Pas­cal Briod, pro­duk­tový mana­žér zo spo­loč­nosti Tawi­Pay sa pode­lil o zoznam nástro­jov, ktoré pou­žíva každý týž­deň. Jeho úlo­hou je poro­zu­mieť uží­va­te­ľom a pre­lo­žiť ich potreby do uží­va­teľ­sky pria­teľ­ského a hod­not­ného pro­duktu.

Pri­ná­šame vám zoznam týchto nástro­jov, ktoré mu k tomu pomá­hajú roz­de­lený do nie­koľ­kých sku­pín.

Uží­va­teľ­ské pries­kumy

UserB­rain

UserB­rain ti umožní dostá­vať päť až desať minú­tové videá od náhod­ných uží­va­te­ľov, ktorý skú­šajú stránku a vo videu vyjad­rujú ich myš­lienky o stránke. To ti umožní zís­kať feed­back o tom, ako rea­gujú na tvoju stránku úplne noví uží­va­te­lia a ké sú ich dojmy z pro­duktu. Okrem toho môžeš vďaka UserB­rain vychy­tať rôzne „bugy“ a prob­lémy pou­ží­va­nia.

userbrain

Type­form

Type­form vie ako robiť formy jed­no­du­cho a doko­nale a ich vypl­ne­nie zvládne aj začia­toč­ník. Vďaka Typo­form môžeš vidieť, ako bude tvoja stránka vyze­rať na počí­tači, mobile alebo tab­lete. Je to dobrý nástroj na pries­kum trhu, ale vďaka tomu, že sa dajú ľahko pris­pô­so­biť, môžeš ich využiť aj na jed­not­livé samos­tatné pro­dukty alebo roz­ší­re­nia.

typeform

InVi­sion 

InVi­sion je úžas­ným nástro­jom pri hľa­daní spo­lu­práce na pro­to­typy. Dá sa pou­žiť na zís­ka­nie feed­backu k pro­to­ty­pom od spo­lu­pra­cov­ní­kov aj od uží­va­te­ľov. InVi­sion umož­ňuje vytvo­riť web­stránku aj len s pro­to­ty­pom za pár minút a zhro­maž­diť tak postrehy a fun­kcie ešte pred jej spus­te­ním. Ak sa ti podarí pre­po­jiť UserB­rain s InVi­sion, zís­kaš tak rýchlo pro­to­typ, na ktorý názor si budú môcť vytvo­riť nie len tvoji kole­go­via, ale aj poten­ciálni kli­enti.

invision

Usa­bi­lity Hub

Ďalší nástroj, ktorý pra­cuje s pro­to­typmi. Po ich uplo­ad­nutí môžeš sle­do­vať päť rôz­nych uží­va­teľ­ských tes­tov: navi­gá­cia, kli­ka­nie, 5-sekun­dový test, pre­fe­ren­cie a test otá­zok. Zís­kaš tak štruk­tú­ro­vaný kva­li­ta­tívny výskum.

usabilityhub

Ana­lýzy

Hot­jar

Hot­jar ti vystačí ako jediný nástroj na všetky mar­ke­tin­gové postrehy. Pomáha s ana­lý­zou tým, že robí pries­kum sprá­va­nia sku­toč­ných uží­va­te­ľov pro­duktu a tak môžeš zís­kať kva­li­ta­tívny feedb­kach. Má fun­kciu nahrá­va­nia, kde si môžeš spus­tiť záznam toho, ako pre­chá­dzal tvoju stránku nejaký uží­va­teľ. Umož­ňuje ti to sle­do­vať, ako uží­va­teľ rea­go­val na nové roz­hra­nie hneď pár minút po jeho spus­tení.

hotjar

Mixpa­nel

Mixpa­nel ponúka rie­še­nia na základe uda­lostí. Vďaka moni­to­ro­va­niu even­tov u uží­va­te­ľov je možné vytvo­riť pro­fily jed­not­li­vých sku­pín pou­ží­va­te­ľov a posie­lať im správy zalo­žené na ich konaní. Mixpa­nel má okrem týchto skve­lých fun­kcií aj fan­tas­tický sup­port team.

mixpanel

Google Ana­ly­tics

Je kla­sic­kým, avšak veľmi efek­tív­nym nástro­jom na ana­lýzu. Zbiera množ­stvo dát zo všet­kých strá­nok a dá sa využiť aj ako dopl­nok k ostat­ným nástro­jom, ktoré ana­lýzy nesle­dujú až tak pod­robne.

google

Nástroje na komu­ni­ká­ciu s uží­va­teľmi

Gro­ove

Je nástroj na pod­poru uží­va­te­ľom. Orga­ni­zuje všetky otázky a feed­backy od uží­va­te­ľov a ich zod­po­ve­da­nie je tak efek­tívne. Vďaka tagom tak doká­žeš jed­nou odpo­ve­ďou alebo vysvet­le­ním objas­niť otázky via­ce­rých pou­ží­va­te­ľov naraz.

groove

Pre­klady

Text­mas­ter

Stránka, ktorá pomáha s pre­kladmi. Od iných sa líši tým, že si ju môžu dovo­liť aj star­tupy, dis­po­nuje rôz­nymi jazykmi, je rýchla a platí sa za počet slov, takže ju vieš využiť naprí­klad aj na pre­lo­že­nie jed­nej jedi­nej vety.

textmaster

Pro­duk­ti­vita

Podio

Pomáha pri inter­nej komu­ni­ká­cii a kola­bo­rá­cii. Vďaka podio doká­žeš pre­lin­ko­vať dôle­žité infor­má­cie svo­jim spo­lu­pra­cov­ní­kom a nemu­síš ich tak spa­mo­vať neko­neč­ným množ­stvom mai­lov, v kto­rých sa dôle­žité infor­má­cie dokážu ľahko stra­tiť.

Podio

Teams­nip­pets

Teams­nip­pets pra­cuje s jed­no­du­chým nápa­dom, že každý člen tímu dostáva na konci pra­cov­ného dňa email s otáz­kou, čo za ten deň dosia­hol. Na druhý deň ráno si tak všetci kole­go­via môžu pozrieť prog­res pre­doš­lého dňa. Teams­nip­pets tak môže nahra­diť ranné kaž­do­denné mítingy. Jediné, čo tomuto nástroju chýba je spô­sob ako potres­tať tých, ktorí na vypl­ne­nie zabudli.

Teamsnippets

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)