11 digi­tál­nych nástro­jov pre pro­duk­to­vých mana­žé­rov

Pascal Briod / Nikola Tokárová / 20. januára 2016 / Lifehacking

Žije­me v dobe plnej digi­tál­nych pro­duk­tov, kto­ré nám pomá­ha­jú zefek­tív­niť našu prá­cu, rých­lej­šie tes­to­vať nové nápa­dy, lep­šie poro­zu­mieť uží­va­te­ľom pro­duk­tu a komu­ni­ko­vať s nimi. Množ­stvo z nich je dostup­ných zadar­mo a doká­žu pro­duk­to­vým mana­žé­rom uľah­čiť, zjed­no­du­šiť a zlep­šiť ich prá­cu.

Pas­cal Bri­od, pro­duk­to­vý mana­žér zo spo­loč­nos­ti Tawi­Pay sa pode­lil o zoznam nástro­jov, kto­ré pou­ží­va kaž­dý týž­deň. Jeho úlo­hou je poro­zu­mieť uží­va­te­ľom a pre­lo­žiť ich potre­by do uží­va­teľ­sky pria­teľ­ské­ho a hod­not­né­ho pro­duk­tu.

Pri­ná­ša­me vám zoznam tých­to nástro­jov, kto­ré mu k tomu pomá­ha­jú roz­de­le­ný do nie­koľ­kých sku­pín.

Uží­va­teľ­ské pries­ku­my

UserB­rain

UserB­rain ti umož­ní dostá­vať päť až desať minú­to­vé videá od náhod­ných uží­va­te­ľov, kto­rý skú­ša­jú strán­ku a vo videu vyjad­ru­jú ich myš­lien­ky o strán­ke. To ti umož­ní zís­kať feed­back o tom, ako rea­gu­jú na tvo­ju strán­ku úpl­ne noví uží­va­te­lia a ké sú ich doj­my z pro­duk­tu. Okrem toho môžeš vďa­ka UserB­rain vychy­tať rôz­ne „bugy“ a prob­lé­my pou­ží­va­nia.

userbrain

Type­form

Type­form vie ako robiť for­my jed­no­du­cho a doko­na­le a ich vypl­ne­nie zvlád­ne aj začia­toč­ník. Vďa­ka Typo­form môžeš vidieť, ako bude tvo­ja strán­ka vyze­rať na počí­ta­či, mobi­le ale­bo tab­le­te. Je to dob­rý nástroj na pries­kum trhu, ale vďa­ka tomu, že sa dajú ľah­ko pris­pô­so­biť, môžeš ich využiť aj na jed­not­li­vé samos­tat­né pro­duk­ty ale­bo roz­ší­re­nia.

typeform

InVi­si­on 

InVi­si­on je úžas­ným nástro­jom pri hľa­da­ní spo­lu­prá­ce na pro­to­ty­py. Dá sa pou­žiť na zís­ka­nie feed­bac­ku k pro­to­ty­pom od spo­lu­pra­cov­ní­kov aj od uží­va­te­ľov. InVi­si­on umož­ňu­je vytvo­riť web­strán­ku aj len s pro­to­ty­pom za pár minút a zhro­maž­diť tak postre­hy a fun­kcie ešte pred jej spus­te­ním. Ak sa ti poda­rí pre­po­jiť UserB­rain s InVi­si­on, zís­kaš tak rých­lo pro­to­typ, na kto­rý názor si budú môcť vytvo­riť nie len tvo­ji kole­go­via, ale aj poten­ciál­ni kli­en­ti.

invision

Usa­bi­li­ty Hub

Ďal­ší nástroj, kto­rý pra­cu­je s pro­to­typ­mi. Po ich uplo­ad­nu­tí môžeš sle­do­vať päť rôz­nych uží­va­teľ­ských tes­tov: navi­gá­cia, kli­ka­nie, 5-sekun­do­vý test, pre­fe­ren­cie a test otá­zok. Zís­kaš tak štruk­tú­ro­va­ný kva­li­ta­tív­ny výskum.

usabilityhub

Ana­lý­zy

Hot­jar

Hot­jar ti vysta­čí ako jedi­ný nástroj na všet­ky mar­ke­tin­go­vé postre­hy. Pomá­ha s ana­lý­zou tým, že robí pries­kum sprá­va­nia sku­toč­ných uží­va­te­ľov pro­duk­tu a tak môžeš zís­kať kva­li­ta­tív­ny feedb­kach. Má fun­kciu nahrá­va­nia, kde si môžeš spus­tiť záznam toho, ako pre­chá­dzal tvo­ju strán­ku neja­ký uží­va­teľ. Umož­ňu­je ti to sle­do­vať, ako uží­va­teľ rea­go­val na nové roz­hra­nie hneď pár minút po jeho spus­te­ní.

hotjar

Mixpa­nel

Mixpa­nel ponú­ka rie­še­nia na zákla­de uda­los­tí. Vďa­ka moni­to­ro­va­niu even­tov u uží­va­te­ľov je mož­né vytvo­riť pro­fi­ly jed­not­li­vých sku­pín pou­ží­va­te­ľov a posie­lať im sprá­vy zalo­že­né na ich kona­ní. Mixpa­nel má okrem tých­to skve­lých fun­kcií aj fan­tas­tic­ký sup­port team.

mixpanel

Goog­le Ana­ly­tics

Je kla­sic­kým, avšak veľ­mi efek­tív­nym nástro­jom na ana­lý­zu. Zbie­ra množ­stvo dát zo všet­kých strá­nok a dá sa využiť aj ako dopl­nok k ostat­ným nástro­jom, kto­ré ana­lý­zy nesle­du­jú až tak pod­rob­ne.

google

Nástro­je na komu­ni­ká­ciu s uží­va­teľ­mi

Gro­ove

Je nástroj na pod­po­ru uží­va­te­ľom. Orga­ni­zu­je všet­ky otáz­ky a feed­bac­ky od uží­va­te­ľov a ich zod­po­ve­da­nie je tak efek­tív­ne. Vďa­ka tagom tak doká­žeš jed­nou odpo­ve­ďou ale­bo vysvet­le­ním objas­niť otáz­ky via­ce­rých pou­ží­va­te­ľov naraz.

groove

Pre­kla­dy

Text­mas­ter

Strán­ka, kto­rá pomá­ha s pre­klad­mi. Od iných sa líši tým, že si ju môžu dovo­liť aj star­tu­py, dis­po­nu­je rôz­ny­mi jazyk­mi, je rých­la a pla­tí sa za počet slov, tak­že ju vieš využiť naprí­klad aj na pre­lo­že­nie jed­nej jedi­nej vety.

textmaster

Pro­duk­ti­vi­ta

Podio

Pomá­ha pri inter­nej komu­ni­ká­cii a kola­bo­rá­cii. Vďa­ka podio doká­žeš pre­lin­ko­vať dôle­ži­té infor­má­cie svo­jim spo­lu­pra­cov­ní­kom a nemu­síš ich tak spa­mo­vať neko­neč­ným množ­stvom mai­lov, v kto­rých sa dôle­ži­té infor­má­cie doká­žu ľah­ko stra­tiť.

Podio

Teams­nip­pets

Teams­nip­pets pra­cu­je s jed­no­du­chým nápa­dom, že kaž­dý člen tímu dostá­va na kon­ci pra­cov­né­ho dňa email s otáz­kou, čo za ten deň dosia­hol. Na dru­hý deň ráno si tak všet­ci kole­go­via môžu pozrieť prog­res pre­doš­lé­ho dňa. Teams­nip­pets tak môže nahra­diť ran­né kaž­do­den­né mítin­gy. Jedi­né, čo tomu­to nástro­ju chý­ba je spô­sob ako potres­tať tých, kto­rí na vypl­ne­nie zabud­li.

Teamsnippets

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)