12 minút reklamy za hodinu skončí, televízie sa budú riadiť podľa nových pravidiel

Mária Ambrózová / 8. novembra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: Unsplash
  • Smer­nica Európ­skeho par­la­mentu z ok­tóbra tohto roka usmerní re­klamy v te­le­ví­zii po no­vom
  • Zmeny budú o čosi ra­di­kál­nej­šie, no Bru­sel ho­vorí o väč­šej fle­xi­bi­lite pre vy­sie­la­te­ľov
  • Tý­kať sa budú te­le­ví­zií, stre­a­mo­va­cích slu­žieb aj plat­fo­riem s vi­deo ob­sa­hom

Do­te­raz pla­tilo, že re­klamné spoty mohli tvo­riť 12 mi­nút z ho­di­no­vého vy­sie­la­nia te­le­ví­zií. Nové pra­vidlá majú dať mož­nosť vy­sie­la­te­ľom fle­xi­bilne roz­ho­do­vať o množ­stve re­klamy, ktorú majú k dis­po­zí­cií vy­užiť tak ako po­čas dňa, tak aj po­čas dô­le­ži­tého prime timu. Pri no­vin­kách budú mať mé­diá v člen­ských štá­toch cel­kom 21 me­sia­cov na to, aby ich im­ple­men­to­vali. O čo kon­krétne pôjde?

Zá­kaz re­klamy na ta­ba­kové vý­robky sa roz­šíri aj na e-ci­ga­rety, ná­bo­žen­ské a det­ské prog­ramy ne­budú môcť byť re­kla­mou pre­ru­šené.

Te­le­ví­zie

  • Re­klamné vy­sie­la­nie me­dzi 6. a 18. ho­di­nou bude môcť tvo­riť ma­xi­málne 20 per­cent po­dielu z cel­ko­vého vy­sie­la­nia
  • Rov­naký li­mit bude pla­tiť aj v čase od 18. ho­diny do pol­noci
  • Spra­vo­daj­ské prog­ramy a te­le­vízne filmy (ok­rem se­riá­lov a do­ku­men­tov) budú môcť byť pre­ru­šené re­kla­mou len kaž­dých 30 mi­nút

Plat­formy s vi­deo ob­sa­hom

  • Od roku 2020 budú mu­sieť po­vinne od­stra­ňo­vať ob­sah pod­ne­cu­júci k ná­si­liu a ne­ná­visti (bude ju možné aj na­hlá­siť)
  • Spon­zo­ring a pro­duct pla­ce­ment budú mu­sieť byť ko­rektne ozna­čené

Stre­a­min­gové plat­formy

  • Ne­tf­lix a Ama­zon budú mu­sieť po­no­vom po­nú­kať mi­ni­málne 30 per­cent ob­sahu európ­skej tvorby (nie však, ak bude sle­do­va­nosť nízka či ne­bude možné sa k tvorbe do­stať). Viac si pre­čí­taj TU

Celú novú smer­nicu si mô­žeš pre­čí­tať TU, náš slo­ven­ský Zá­kon o re­klame zase TU.

Zdroj: Me­dia­guru.cz

Pridať komentár (0)