15 najk­re­a­tív­nej­ších netra­dič­ných ozna­če­ní toaliet, aké si kedy mohol vidieť

Ľudo Nastišin, sketcher.sk / 5. júla 2016 / Zaujímavosti

Čas­to sa hovo­rí, že muži a ženy pochá­dza­jú z iných pla­nét. Pred­sa len sa náj­de obrov­ské množ­stvo roz­die­lov medzi nami. A mno­ho kre­a­tív­nych pro­fe­si­oná­lov, dizaj­né­rov, copy­wri­te­rov či umel­cov neus­tá­le vyhľa­dá­va nové spô­so­by, ako ten­to feno­mén využiť.

V tom­to člán­ku teda tref­ne pre­zen­tu­je­me výber netra­dič­ných a kre­a­tív­nych ozna­če­ní verej­ných toaliet, kto­ré zdô­raz­ňu­jú zábav­ným spô­so­bom prá­ve tie­to roz­diel­nos­ti.

1655355-650-1461930873-funny-bathroom-signs-221__6051655405-650-1461930873-funny-bathroom-signs-25__6051655505-650-1461930873-6661655605-650-1461930873-33331655555-650-1461930873-5551655705-650-1461930873-4441655805-650-1461930873-funny-bathroom-signs-33__6051655855-650-1461930873-funny-bathroom-signs-362__6051655905-650-1461930873-funny-bathroom-signs-631__605
1655955-650-1461930873-funny-bathroom-signs__6051656105-650-1461930873-funny-bathroom-signs-621__6051656205-650-1461930873-funny-bathroom-signs-371__6051656255-650-1461930873-funny-bathroom-signs-372__6051656355-650-1461930873-funny-bathroom-signs-39__6051656505-650-1461930873-1111sketcher_banner

zdroj: sketcher.sk, zdroj foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)