15 vecí, ktoré si už skoro nikto nepa­mätá

Kristína Šuvadová / 22. februára 2016 / Zaujímavosti

Ak si sa nena­ro­dil po roku 2000, určite si pamä­táš veci ako zaklá­pací tele­fón, alebo počí­tač väčší ako ty. Poďme si zaspo­mí­nať a pri­po­me­núť nie­ktoré z nich.

 1. Vyklá­pa­cie tele­fóny

Ten moment, keď si omy­lom stla­čil tla­čidlo určené na inter­net a kým sa to všetko načí­talo, stiahlo ti to aj polo­vicu z kre­ditu.

A to neho­vo­rím ani o tom, že si si musel sťa­ho­vať apli­ká­ciu “flash­light”, aby si si s tele­fó­nom mohol zasvie­tiť.

mobil 1

foto: buzzfeed.com

 1. Keď toto boli jediné smaj­líky k dis­po­zí­cii

emotikony3

foto: buzzfeed.com

 1. Nama­kané prsty

Pamä­táš si na to, ako si musel jeden gom­bík stla­čiť aj štyri krát, aby si sa dostal k pís­menu Z? A po dlh­šom čase si si s písa­ním musel oddých­nuť, aby si nedos­tal kŕče do prs­tov.

tlacitka mobil4

foto: buzzfeed.com

 1. Čis­te­nie guličky v PC myške

Aj ty si sa s ňou stále hral?

myska5

foto: buzzfeed.com

 1. Sťa­ho­va­nie smaj­lí­kov navyše

A každý kto mal iných smaj­lí­kov bol král.

emojis6

foto: twitter.com

 1. Infra­čer­vený port

Posie­la­nie obráz­kov a rôz­nych zvu­kov nebolo vždy naj­ľah­šie. Tele­fóny sa držali tesne pri sebe a keď s ním nie­kto pohol, všetko sa pre­ru­šilo.

 1. Elek­tro­nika vo vrec­kách

Tie časy keď MP3 nebola súčas­ťou mobilu a hudbu si počú­vať zo samos­tat­ného zaria­de­nia. A to neho­vo­rím ani o tom, keď sa odde­lene od mobilu nosil aj foto­apa­rát.

mbil a MP3 7

foto: twitter.com

 1. VHS

Všade boli kazety a ty si sa mod­lil, aby ti ich pre­hrá­vač nepo­ka­zil. Neho­vo­riac o tom keď sa celý film nezmes­til len na jednu kazetu.

VS8

foto: buzzfeed.com

 1. Face­book chat

Keď ešte neexis­to­val, všetky kon­ver­zá­cie pre­bie­hali na nástenke a ty si musel neus­tále pre­kli­ko­vať, aby si sa dozve­del kto ti čo píše.

fb nastenka9

foto: twitter.com

 1. Časy keď bolo WWW dôle­žité

Musel si to písať pred kaž­dou strán­kou, bez toho ti totiž žiadna nešla.

WWW

foto: twitter.com

 1. Pre­hrá­va­nie pes­ni­čiek

Keď si si zme­nil zvo­ne­nie a na jeho pre­hra­tie si si musel zavo­lať.

 1. Keď OFF nikdy nezna­me­nalo OFF

A ty si musel zakaž­dým vypnúť svoj počí­tač manu­álne.

vypinaniePC

foto: buzzfeed.com

 1. Inter­net

Pri pri­pá­janí na inter­net zrazu pre­stali fun­go­vať pevné linky v celom dome a počí­tač celý zamr­zol.

pripajanie internet

foto: buzzfeed.com

 1. Čaka­nie

Ak si sa chcel pozrieť, kto a čo ti napí­sal na nástenku, musel si čakať celý deň na to, kým prí­deš domov a zapneš PC.

 1. Poze­ra­nie TV

A na záver, ten moment keď si chcel poze­rať TV a musel si na to pou­žiť tele­ví­zor.

TV posledna

foto: twitter.com

Zdroj: buzzfeed.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie:

Pridať komentár (0)