15 vecí, kto­ré si už sko­ro nikto nepa­mä­tá

Kristína Šuvadová / 22. februára 2016 / Zaujímavosti

Ak si sa nena­ro­dil po roku 2000, urči­te si pamä­táš veci ako zaklá­pa­cí tele­fón, ale­bo počí­tač väč­ší ako ty. Poď­me si zaspo­mí­nať a pri­po­me­núť nie­kto­ré z nich.

 1. Vyklá­pa­cie tele­fó­ny

Ten moment, keď si omy­lom stla­čil tla­čid­lo urče­né na inter­net a kým sa to všet­ko načí­ta­lo, stiah­lo ti to aj polo­vi­cu z kre­di­tu.

A to neho­vo­rím ani o tom, že si si musel sťa­ho­vať apli­ká­ciu “flash­light”, aby si si s tele­fó­nom mohol zasvie­tiť.

mobil 1

foto: buzzfeed.com

 1. Keď toto boli jedi­né smaj­lí­ky k dis­po­zí­cii

emotikony3

foto: buzzfeed.com

 1. Nama­ka­né prs­ty

Pamä­táš si na to, ako si musel jeden gom­bík stla­čiť aj šty­ri krát, aby si sa dostal k pís­me­nu Z? A po dlh­šom čase si si s písa­ním musel oddých­nuť, aby si nedos­tal kŕče do prs­tov.

tlacitka mobil4

foto: buzzfeed.com

 1. Čis­te­nie gulič­ky v PC myš­ke

Aj ty si sa s ňou stá­le hral?

myska5

foto: buzzfeed.com

 1. Sťa­ho­va­nie smaj­lí­kov navy­še

A kaž­dý kto mal iných smaj­lí­kov bol král.

emojis6

foto: twitter.com

 1. Infra­čer­ve­ný port

Posie­la­nie obráz­kov a rôz­nych zvu­kov nebo­lo vždy naj­ľah­šie. Tele­fó­ny sa drža­li tes­ne pri sebe a keď s ním nie­kto pohol, všet­ko sa pre­ru­ši­lo.

 1. Elek­tro­ni­ka vo vrec­kách

Tie časy keď MP3 nebo­la súčas­ťou mobi­lu a hud­bu si počú­vať zo samos­tat­né­ho zaria­de­nia. A to neho­vo­rím ani o tom, keď sa odde­le­ne od mobi­lu nosil aj foto­apa­rát.

mbil a MP3 7

foto: twitter.com

 1. VHS

Vša­de boli kaze­ty a ty si sa mod­lil, aby ti ich pre­hrá­vač nepo­ka­zil. Neho­vo­riac o tom keď sa celý film nezmes­til len na jed­nu kaze­tu.

VS8

foto: buzzfeed.com

 1. Face­bo­ok chat

Keď ešte neexis­to­val, všet­ky kon­ver­zá­cie pre­bie­ha­li na násten­ke a ty si musel neus­tá­le pre­kli­ko­vať, aby si sa dozve­del kto ti čo píše.

fb nastenka9

foto: twitter.com

 1. Časy keď bolo WWW dôle­ži­té

Musel si to písať pred kaž­dou strán­kou, bez toho ti totiž žiad­na nešla.

WWW

foto: twitter.com

 1. Pre­hrá­va­nie pes­ni­čiek

Keď si si zme­nil zvo­ne­nie a na jeho pre­hra­tie si si musel zavo­lať.

 1. Keď OFF nikdy nezna­me­na­lo OFF

A ty si musel zakaž­dým vypnúť svoj počí­tač manu­ál­ne.

vypinaniePC

foto: buzzfeed.com

 1. Inter­net

Pri pri­pá­ja­ní na inter­net zra­zu pre­sta­li fun­go­vať pev­né lin­ky v celom dome a počí­tač celý zamr­zol.

pripajanie internet

foto: buzzfeed.com

 1. Čaka­nie

Ak si sa chcel pozrieť, kto a čo ti napí­sal na násten­ku, musel si čakať celý deň na to, kým prí­deš domov a zapneš PC.

 1. Poze­ra­nie TV

A na záver, ten moment keď si chcel poze­rať TV a musel si na to pou­žiť tele­ví­zor.

TV posledna

foto: twitter.com

Zdroj: buzzfeed.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie:

Pridať komentár (0)