15 opus­te­ných a záhad­ných miest z celé­ho sve­ta

Veronika Horváthová, existuje.sk / 26. júna 2016 / Tech a inovácie

Kaž­dé z tých­to miest boli raz plné ľudí, kto­rí si uží­va­li svo­je živo­ty. Z rôz­nych dôvo­dov ich však opus­ti­li a teraz vyze­ra­jú skôr ako mes­tá duchov, kde by sa dal jedi­ne tak natá­čať neja­ký horor. Tajom­né pozos­tat­ky tých­to pred­tým pre­pl­ne­ných a hluč­ných miest môže naraz vyvo­lá­vať strach, zve­da­vosť a vzru­še­nie.

Bodie mes­to duchov, Kali­for­nia, USA

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Existuje.sk.

Mes­to bolo ofi­ciál­ne zalo­že­né v roku 1876, keď tu baní­ci obja­vi­li boha­té ložis­ká zla­ta a strieb­ra. Pri hľa­da­ní bohat­stva a lep­šie­ho živo­ta, ľudia zapla­vi­li mes­teč­ká v oko­lí. Čosko­ro si mies­to vyslú­ži­lo povesť “Mes­to hrie­chu”, plné neves­tin­cov a ľah­ších žien. Násled­ne Bodie skra­cho­va­la a v roku 1940 sa sta­la sku­toč­ným mes­tom duchov. V súčas­nej dobe je mes­to pova­žo­va­né za jed­no z naj­lep­šie zacho­va­lých miest duchov na sve­te.

Štát­na východ­ná väz­ni­ca v Penn­syl­va­nii, USA

Štát­na východ­ná väz­ni­ca vo Phi­la­delp­hii bola v pre­vádz­ke od roku 1829 až do roku 1971. Nie­kto­rí z naj­zná­mej­ších zlo­čin­cov v Ame­ri­ke, ako je Al Capo­ne boli uväz­ne­ní prá­ve tu. Po tom, čo bolo väze­nie zatvo­re­né, sta­lo sa v USA národ­nou kul­túr­nou pamiat­kou a násled­ne ho otvo­ri­li pre pre­hliad­ky a ume­lec­ké výsta­vy.

Vla­ko­vá sta­ni­ca Čes­to­cho­vá, Poľ­sko

Veža duchov Sat­horn, Thaj­sko

Na začiat­ku 90tych rokov, Thaj­sko zaži­lo naj­väč­ší hos­po­dár­sky roz­mach v jeho his­tó­rii. Počas tej­to doby, sa úra­dy a obchod­né kru­hy sta­bi­li­zo­va­li a dosiah­li finanč­ný úspech tým, že zača­li sta­vať ambi­ci­óz­ne pro­jek­ty, vrá­ta­ne Sat­horn mra­ko­dra­pu. Avšak, keď Ázij­ská finanč­ná krí­za zasiah­la thaj­ské hos­po­dár­stvo, tak­mer dokon­če­ná stav­ba uni­kát­ne­ho mra­ko­dra­pu bola poza­sta­ve­ná. V súčas­nej dobe však plá­ny týka­jú­ce sa Sat­horn veže zostá­va­jú neis­té: odbor­ní­ci pou­ka­zu­jú na fakt, že rekon­štruk­cia veže bude teraz stáť ove­ľa viac, než posta­viť novú budo­vu. Navy­še sa tvr­dí, že vo veži stra­ší.

North Brot­her ostrov, USA

Medzi rokom 1885 a 30-tymi rok­mi 19. sto­ro­čia, bola nemoc­ni­ca River­si­de jed­ným z miest, kde lie­či­li pacien­tov trpia­cich ocho­re­nia­mi, kto­ré si vyža­do­va­li zostať v karan­té­ne, ako naprí­klad kiah­ne, bruš­ný týfu­su, šar­lach ale­bo malo­mo­cen­stvo. Až pokým bola nemoc­ni­ca zavre­tá v roku 1963, ostrov slú­žil ako reha­bi­li­tač­né cen­trum pre dro­go­vo závis­lých od hero­í­nu. Teraz sa z mies­ta sta­la neobý­va­ná vtá­čia rezer­vá­cia. Budo­va nemoc­ni­ce stá­le exis­tu­je, aj keď hro­zí, že sa zrú­ti.

Teufels­berg (Dia­bol­ská hora), Nemec­ko

Ten­to pozos­ta­tok z minu­lej éry sto­jí na vrcho­le naj­vyš­šie­ho kop­ca v býva­lom Západ­nom Ber­lí­ne. Kedy­si bolo mies­to nacis­tic­ká vojen­ská ško­la. Po páde ber­lín­ske­ho múru, mala táto opus­te­ná budo­va mno­ho maji­te­ľov. Jeden z nich, sláv­ny reži­sér David Lynch, tu dokon­ca plá­no­val posta­viť “Šťast­nú ško­lu” pre štu­den­tov jógy. Rad­ni­ca v Ber­lí­ne však odmiet­la ten­to návrh.

Zámok Miran­da, Bel­gic­ko

Počas fran­cúz­skej revo­lú­cie bol, gróf Lie­de­ker­ke-Beau­fort, bel­gic­ký poli­tic­ký akti­vis­ta, núte­ný opus­tiť ten­to zámok s rodi­nou a pre­sťa­ho­vať sa na sused­nú far­mu. Po skon­če­ní dru­hej sve­to­vej voj­ny a až do kon­ca roka 1980 hrad pre­vza­la štát­na želez­nič­na spo­loč­nost Bel­gic­ka a násled­ne bol využí­va­ný ako siro­ti­nec a tiež let­ný tábor pre deti. V roku 1991, vzhľa­dom na nákla­dy na údrž­bu, zostal hrad opus­te­ný.

Kijong-dong (Dedi­na mie­ru), Sever­ná Kórea

Vyze­rá to tak, že táto kórej­ská obec bola zámer­ne posta­ve­ná, aby zosta­la prázd­na a neobý­va­na. Obec sa nachá­dza v demi­li­ta­ri­zo­va­nej zóne medzi Sever­nou a Juž­nou Kóre­ou. Po prí­me­rí v roku 1953, sa vlá­da Sever­nej Kórey roz­ho­do­la využiť malú dedi­nu ako pro­pa­gan­dis­tic­ký nástroj, pre­to­že je to jedi­né mes­to, kto­ré je mož­né vidieť z úze­mia Juž­nej Kórei. Hoci seve­ro­kó­rej­ské orgá­ny tvr­dia, že v obci žijú bež­ní obča­nia, pozo­ro­va­nia doka­zu­jú, že domy nema­jú sklo v oknách a sú neobý­va­né. Svet­lá v obci sú rozs­vie­te­né iba v urči­tú den­nú dobu a to vo všet­kých domoch súčas­ne. Je to teda iba faloš­né mes­to?

Ford­lan­dia, Bra­zí­lia

Toto mes­to bolo zalo­že­né ame­ric­kým prie­my­sel­ní­kom Hen­rym For­dom v roku 1927, keď začal s pro­jek­tom výstav­by svoj­ho šta­tu­tár­ne­ho mes­ta, kvô­li plá­no­va­nej vystav­be obrov­skej gumo­vej plan­tá­ži v ama­zon­skom daž­ďo­vom pra­le­se, pozdĺž východ­né­ho bre­hu rie­ky Tapa­jos. Ford sa sna­žil roz­vi­núť myš­lien­ku výstav­by kor­po­rát­ne­ho mes­ta, v kto­rom by jeho oby­va­te­lia mali všet­ko, čo k živo­tu potre­bu­jú – bazé­ny, gol­fo­vé ihris­ká, bun­ga­lo­vy a dokon­ca aj mies­to na tré­ning národ­ných ame­ric­kých tan­cov. Avšak, miest­ni oby­va­te­lia nebo­li spo­koj­ní s celým nápa­dom a odmiet­li pri­jať zákaz poží­va­nia alko­ho­lu. Bra­zíl­ski pra­cov­ní­ci a ame­ric­kí prie­my­sel­ní­ci boli pre­to v neus­tá­lom spo­re. Vyvr­cho­li­lo to v roku 1930, keď sa domo­ro­dí robot­ní­ci vzbú­ri­li v jed­nej z kaviar­ní v mes­te. Hádza­li autá do rie­ky a vyhna­li mana­žé­rov do džun­gle. Po tom­to zosta­lo mes­to opus­te­né natrva­lo.

Opus­te­né kino, Sinaj­ská púšť

Miest­ny hovo­ria, že kino bolo posta­vil boha­tý Fran­cú­za, kto­rý kedy­si pre­chá­dzal púš­ťou so svo­ji­mi pria­teľ­mi a roz­ho­dol sa, že jedi­ná vec, kto­rú by tam potre­bo­val je kino. Kúpil v Káhi­re gene­rá­tor, sto seda­čiek a obrov­skú obra­zov­ku. Všet­ko bolo pri­pra­ve­né na pre­mie­ta­nie prvé­ho fil­mu, ale ako sa uká­za­lo miest­nym sa táto pred­sta­va vôbec nepá­či­la. Roz­bi­li gene­rá­tor a prí­beh skon­čil skôr, než vôbec začal. Tak­že teraz môže­te v srd­ci púš­te stá­le nájsť bie­lu obra­zov­ku, na kto­rej nebol nikdy pre­mie­ta­ný aký­koľ­vek film.

Varos­ha, Cyp­rus

Opus­te­ný Hotel del Sal­to v Kolum­bii

Kedy­si luxus­ný Hotel del Sal­to, tiež zná­my ako Tequ­en­da­ma Falls Hotel, bol posta­ve­ný v roku 1924 v mes­te San Anto­nio del Tequ­en­da­ma. Ako čas ply­nul, rie­ka Bogo­tá sta­la sa viac a viac zne­čis­te­ná a turis­ti postup­ne stra­til záu­jem o túto oblasť. Veľa ľudí verí, že v tej­to budo­ve stra­ší, keď­že mno­ho ľudí sa roz­hod­lo spá­chať samov­raž­du prá­ve na tom­to pre­krás­nom mies­te.

Dis­co­ve­ry ostrov, USA

Dis­co­ve­ry ostrov bol kedy­si dis­ney zábav­ný park na Flo­ri­de. Potom sa vo vodách Bay Lake našli nebez­peč­né bak­té­rie bol a park bol uzav­re­tý v júli 1999. Od tej doby zosta­lo mies­to opus­te­né.

Holy Land park, Con­nec­ti­cut, USA

Divad­lo Orp­he­um v Mas­sa­chu­setts, USA

Orp­he­um The­a­ter v New Bed­ford je sta­ré opus­te­né divad­lo v Mas­sa­chu­setts, USA. Bolo otvo­re­né v roku 1912 a zavre­té v roku 1959. V zadnej čas­ti divad­la v súčas­nos­ti síd­li super­mar­ket, ale zvy­šok pries­to­ru je úpl­ne prázd­ny. Nie­kto­ré nezis­ko­vé spo­loč­nos­ti plá­nu­jú oži­viť New Bed­ford a pri­viesť kul­tú­ru späť.

zdroj: existuje.sk, zdroj foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)