15 opus­te­ných a záhad­ných miest z celého sveta

Veronika Horváthová, existuje.sk / 26. júna 2016 / Tech a inovácie

Každé z týchto miest boli raz plné ľudí, ktorí si uží­vali svoje životy. Z rôz­nych dôvo­dov ich však opus­tili a teraz vyze­rajú skôr ako mestá duchov, kde by sa dal jedine tak natá­čať nejaký horor. Tajomné pozos­tatky týchto pred­tým pre­pl­ne­ných a hluč­ných miest môže naraz vyvo­lá­vať strach, zve­da­vosť a vzru­še­nie.

Bodie mesto duchov, Kali­for­nia, USA

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Existuje.sk.

Mesto bolo ofi­ciálne zalo­žené v roku 1876, keď tu baníci obja­vili bohaté ložiská zlata a striebra. Pri hľa­daní bohat­stva a lep­šieho života, ľudia zapla­vili mes­tečká v okolí. Čoskoro si miesto vyslú­žilo povesť “Mesto hrie­chu”, plné neves­tin­cov a ľah­ších žien. Následne Bodie skra­cho­vala a v roku 1940 sa stala sku­toč­ným mes­tom duchov. V súčas­nej dobe je mesto pova­žo­vané za jedno z naj­lep­šie zacho­va­lých miest duchov na svete.

Štátna východná väz­nica v Penn­syl­va­nii, USA

Štátna východná väz­nica vo Phi­la­delp­hii bola v pre­vádzke od roku 1829 až do roku 1971. Nie­ktorí z naj­zná­mej­ších zlo­čin­cov v Ame­rike, ako je Al Capone boli uväz­není práve tu. Po tom, čo bolo väze­nie zatvo­rené, stalo sa v USA národ­nou kul­túr­nou pamiat­kou a následne ho otvo­rili pre pre­hliadky a ume­lecké výstavy.

Vla­ková sta­nica Čes­to­chová, Poľ­sko

Veža duchov Sat­horn, Thaj­sko

Na začiatku 90tych rokov, Thaj­sko zažilo naj­väčší hos­po­dár­sky roz­mach v jeho his­tó­rii. Počas tejto doby, sa úrady a obchodné kruhy sta­bi­li­zo­vali a dosiahli finančný úspech tým, že začali sta­vať ambi­ci­ózne pro­jekty, vrá­tane Sat­horn mra­ko­drapu. Avšak, keď Ázij­ská finančná kríza zasiahla thaj­ské hos­po­dár­stvo, tak­mer dokon­čená stavba uni­kát­neho mra­ko­drapu bola poza­sta­vená. V súčas­nej dobe však plány týka­júce sa Sat­horn veže zostá­vajú neisté: odbor­níci pou­ka­zujú na fakt, že rekon­štruk­cia veže bude teraz stáť oveľa viac, než posta­viť novú budovu. Navyše sa tvrdí, že vo veži straší.

North Brot­her ostrov, USA

Medzi rokom 1885 a 30-tymi rokmi 19. sto­ro­čia, bola nemoc­nica River­side jed­ným z miest, kde lie­čili pacien­tov trpia­cich ocho­re­niami, ktoré si vyža­do­vali zostať v karan­téne, ako naprí­klad kiahne, brušný týfusu, šar­lach alebo malo­mo­cen­stvo. Až pokým bola nemoc­nica zavretá v roku 1963, ostrov slú­žil ako reha­bi­li­tačné cen­trum pre dro­govo závis­lých od hero­ínu. Teraz sa z miesta stala neobý­vaná vtá­čia rezer­vá­cia. Budova nemoc­nice stále exis­tuje, aj keď hrozí, že sa zrúti.

Teufels­berg (Dia­bol­ská hora), Nemecko

Tento pozos­ta­tok z minu­lej éry stojí na vrchole naj­vyš­šieho kopca v býva­lom Západ­nom Ber­líne. Kedysi bolo miesto nacis­tická vojen­ská škola. Po páde ber­lín­skeho múru, mala táto opus­tená budova mnoho maji­te­ľov. Jeden z nich, slávny reži­sér David Lynch, tu dokonca plá­no­val posta­viť “Šťastnú školu” pre štu­den­tov jógy. Rad­nica v Ber­líne však odmietla tento návrh.

Zámok Miranda, Bel­gicko

Počas fran­cúz­skej revo­lú­cie bol, gróf Lie­de­kerke-Beau­fort, bel­gický poli­tický akti­vista, nútený opus­tiť tento zámok s rodi­nou a pre­sťa­ho­vať sa na susednú farmu. Po skon­čení dru­hej sve­to­vej vojny a až do konca roka 1980 hrad pre­vzala štátna želez­nična spo­loč­nost Bel­gicka a následne bol využí­vaný ako siro­ti­nec a tiež letný tábor pre deti. V roku 1991, vzhľa­dom na náklady na údržbu, zostal hrad opus­tený.

Kijong-dong (Dedina mieru), Severná Kórea

Vyzerá to tak, že táto kórej­ská obec bola zámerne posta­vená, aby zostala prázdna a neobý­vana. Obec sa nachá­dza v demi­li­ta­ri­zo­va­nej zóne medzi Sever­nou a Juž­nou Kóreou. Po prí­merí v roku 1953, sa vláda Sever­nej Kórey roz­ho­dola využiť malú dedinu ako pro­pa­gan­dis­tický nástroj, pre­tože je to jediné mesto, ktoré je možné vidieť z úze­mia Juž­nej Kórei. Hoci seve­ro­kó­rej­ské orgány tvr­dia, že v obci žijú bežní obča­nia, pozo­ro­va­nia doka­zujú, že domy nemajú sklo v oknách a sú neobý­vané. Svetlá v obci sú rozs­vie­tené iba v určitú dennú dobu a to vo všet­kých domoch súčasne. Je to teda iba falošné mesto?

Ford­lan­dia, Bra­zí­lia

Toto mesto bolo zalo­žené ame­ric­kým prie­my­sel­ní­kom Hen­rym For­dom v roku 1927, keď začal s pro­jek­tom výstavby svojho šta­tu­tár­neho mesta, kvôli plá­no­va­nej vystavbe obrov­skej gumo­vej plan­táži v ama­zon­skom daž­ďo­vom pra­lese, pozdĺž východ­ného brehu rieky Tapa­jos. Ford sa sna­žil roz­vi­núť myš­lienku výstavby kor­po­rát­neho mesta, v kto­rom by jeho oby­va­te­lia mali všetko, čo k životu potre­bujú – bazény, gol­fové ihriská, bun­ga­lovy a dokonca aj miesto na tré­ning národ­ných ame­ric­kých tan­cov. Avšak, miestni oby­va­te­lia neboli spo­kojní s celým nápa­dom a odmietli pri­jať zákaz poží­va­nia alko­holu. Bra­zíl­ski pra­cov­níci a ame­rickí prie­my­sel­níci boli preto v neus­tá­lom spore. Vyvr­cho­lilo to v roku 1930, keď sa domo­rodí robot­níci vzbú­rili v jed­nej z kaviarní v meste. Hádzali autá do rieky a vyhnali mana­žé­rov do džun­gle. Po tomto zostalo mesto opus­tené natrvalo.

Opus­tené kino, Sinaj­ská púšť

Miestny hovo­ria, že kino bolo posta­vil bohatý Fran­cúza, ktorý kedysi pre­chá­dzal púš­ťou so svo­jimi pria­teľmi a roz­ho­dol sa, že jediná vec, ktorú by tam potre­bo­val je kino. Kúpil v Káhire gene­rá­tor, sto seda­čiek a obrov­skú obra­zovku. Všetko bolo pri­pra­vené na pre­mie­ta­nie prvého filmu, ale ako sa uká­zalo miest­nym sa táto pred­stava vôbec nepá­čila. Roz­bili gene­rá­tor a prí­beh skon­čil skôr, než vôbec začal. Takže teraz môžete v srdci púšte stále nájsť bielu obra­zovku, na kto­rej nebol nikdy pre­mie­taný aký­koľ­vek film.

Varosha, Cyp­rus

Opus­tený Hotel del Salto v Kolum­bii

Kedysi luxusný Hotel del Salto, tiež známy ako Tequ­en­dama Falls Hotel, bol posta­vený v roku 1924 v meste San Anto­nio del Tequ­en­dama. Ako čas ply­nul, rieka Bogotá stala sa viac a viac zne­čis­tená a turisti postupne stra­til záu­jem o túto oblasť. Veľa ľudí verí, že v tejto budove straší, keďže mnoho ľudí sa roz­hodlo spá­chať samov­raždu práve na tomto pre­krás­nom mieste.

Dis­co­very ostrov, USA

Dis­co­very ostrov bol kedysi dis­ney zábavný park na Flo­ride. Potom sa vo vodách Bay Lake našli nebez­pečné bak­té­rie bol a park bol uzav­retý v júli 1999. Od tej doby zostalo miesto opus­tené.

Holy Land park, Con­nec­ti­cut, USA

Divadlo Orp­heum v Mas­sa­chu­setts, USA

Orp­heum The­a­ter v New Bed­ford je staré opus­tené divadlo v Mas­sa­chu­setts, USA. Bolo otvo­rené v roku 1912 a zavreté v roku 1959. V zadnej časti divadla v súčas­nosti sídli super­mar­ket, ale zvy­šok pries­toru je úplne prázdny. Nie­ktoré nezis­kové spo­loč­nosti plá­nujú oži­viť New Bed­ford a pri­viesť kul­túru späť.

zdroj: existuje.sk, zdroj foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)