150 mili­ó­nový skú­ter?

Lenka Lauková / 13. januára 2015 / Tech a inovácie

Od roku 2011 doká­zala spo­loč­nosť Gogoro rais­núť až 150 mili­ó­nov dolá­rov. Na čo? To až dote­raz nikto poriadne neve­del.

Čo to Gogoro vlastne je?

Gogoru sa aj napriek veľ­kému finan­co­va­niu doká­zalo udr­žať svoj pro­jekt pod pokriev­kou taju­pl­nosti. Svoj prvý pro­dukt odha­lili až na toh­to­ročnom CES. Dote­raz sa veľa o Gogoro sku­točne neve­delo. Jedine aku­rát to, že vytvá­rajú niečo na elek­trickú ener­giou a majú veľa inži­nie­rov z HTC (samotný co-foun­der Horace Luke pra­co­val pre HTC ako Chief Inno­va­tion Offi­cer).

Gogoro sa zaoberá vývo­jom a výro­bou elek­tric­kého skútru “Smarts­co­oter” ako aj jeho špe­ciál­nej nabí­ja­cej sta­nice, ktorá (ako dúfajú) bude nabí­jať množ­stvo zaria­dení od men­ších prí­stro­jov až po dopravné pros­triedky.

Baté­rie Gogoro

Pre svoje skútre vyvi­nuli v Gogoro úplne nové baté­rie. U nich je veľmi zau­jí­mavá ich mož­nosť využi­tia pri všet­kom od fúka­čov lís­tia až po dopravné pros­triedky. Sú zho­to­vené z rov­na­kých člán­kov, aké sú pou­žité v Tesla Model S — to sú lit­hium-ionové články Pana­so­nic 18650. Pri svo­jej veľ­kosti kra­bice od topá­nok a váhe, ktorá len ledva dosa­huje 9 kíl sú tieto baté­rie sku­točne jed­no­du­ché na výmenu. Namiesto tan­ko­va­nia ako do bež­ného skútra teda stačí vyme­niť jednu baté­riu za druhú.

Keď vám teda dôjde šťava, apli­ká­cia vo vašom tele­fóne vás dove­die na najb­liž­šiu “GoSta­tion” sta­nicu kde si vyme­níte vybitú baté­riu za nabitú. Tu spo­číva zásadný roz­diel Gogoro od iných podob­ných doprav­ných pros­tried­kov (ako naprí­klad Tesla) — baté­ria do Gogoro nie je v pod­state vaša vlastná. Nemô­žete si ju nabí­jať v domá­com pro­stredí. Zákaz­ník si zaplatí pred­platné na baté­riu a dostane prí­stup do výmen­nej siete.

Preto je pre úspech Gogoro kľú­čová hlavne dis­tri­bú­cia a kon­cen­trá­cia nabí­ja­cích sta­níc. No co-foun­der Gogoro, Horace Luke hovorí: “Môžeme sa obja­viť s jedi­ným nákla­dia­kom a napl­niť ho takým množ­stvom GoSta­tion sta­níc, ktoré budú posta­ču­júce pre uni­ver­zitný cam­pus alebo malé mesto.”

Smarts­co­oter

Smarts­co­oter bol vyvi­nutý spo­loč­nos­ťou Gogoro úplne od zákla­dov. Zrýchli z 0 – 50 km/h za 4,2 sekundy, jeho maxi­málna rých­losť má byť až 95 km/h a jeho elek­tro­mo­tor má výkon 8,6 koní. Pri jazde po meste by jeho dojazd mal byť 160km.

Jeho pri­po­je­nie na cloud s 30 diag­nos­tic­kými sen­zormi vás pre­svedčí o tom, že Smarts­co­oter je naozaj smart. Ak je čokoľ­vek zle, dozviete sa o tom z apli­ká­cie. Takisto môžete opti­ma­li­zo­vať váš štýl jazdy. K jeho cene sa však výrob­co­via ešte nevy­jad­rili.

Aká budúc­nosť ho čaká, s ohľa­dom na infra­štruk­túru jeho pre­vádzky je zatiaľ otázne.No určite je to šikovný skú­ter, ktorý je prí­ve­tivý k život­nému pro­stre­diu so zau­jí­ma­vým sys­té­mom nabí­ja­nia, pek­ným desig­nom a navyše s cool app­kou k tomu :).

Zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)