150 mili­ó­no­vý skú­ter?

Lenka Lauková / 13. januára 2015 / Tech a inovácie

Od roku 2011 doká­za­la spo­loč­nosť Gogo­ro rais­núť až 150 mili­ó­nov dolá­rov. Na čo? To až dote­raz nikto poriad­ne neve­del.

Čo to Gogo­ro vlast­ne je?

Gogo­ru sa aj napriek veľ­ké­mu finan­co­va­niu doká­za­lo udr­žať svoj pro­jekt pod pokriev­kou taju­pl­nos­ti. Svoj prvý pro­dukt odha­li­li až na toh­to­ročnom CES. Dote­raz sa veľa o Gogo­ro sku­toč­ne neve­de­lo. Jedi­ne aku­rát to, že vytvá­ra­jú nie­čo na elek­tric­kú ener­gi­ou a majú veľa inži­nie­rov z HTC (samot­ný co-foun­der Hora­ce Luke pra­co­val pre HTC ako Chief Inno­va­ti­on Offi­cer).

Gogo­ro sa zaobe­rá vývo­jom a výro­bou elek­tric­ké­ho skút­ru “Smarts­co­oter” ako aj jeho špe­ciál­nej nabí­ja­cej sta­ni­ce, kto­rá (ako dúfa­jú) bude nabí­jať množ­stvo zaria­de­ní od men­ších prí­stro­jov až po doprav­né pros­tried­ky.

Baté­rie Gogo­ro

Pre svo­je skút­re vyvi­nu­li v Gogo­ro úpl­ne nové baté­rie. U nich je veľ­mi zau­jí­ma­vá ich mož­nosť využi­tia pri všet­kom od fúka­čov lís­tia až po doprav­né pros­tried­ky. Sú zho­to­ve­né z rov­na­kých člán­kov, aké sú pou­ži­té v Tes­la Model S — to sú lit­hium-iono­vé člán­ky Pana­so­nic 18650. Pri svo­jej veľ­kos­ti kra­bi­ce od topá­nok a váhe, kto­rá len led­va dosa­hu­je 9 kíl sú tie­to baté­rie sku­toč­ne jed­no­du­ché na výme­nu. Namies­to tan­ko­va­nia ako do bež­né­ho skút­ra teda sta­čí vyme­niť jed­nu baté­riu za dru­hú.

Keď vám teda dôj­de šťa­va, apli­ká­cia vo vašom tele­fó­ne vás dove­die na najb­liž­šiu “GoSta­ti­on” sta­ni­cu kde si vyme­ní­te vybi­tú baté­riu za nabi­tú. Tu spo­čí­va zásad­ný roz­diel Gogo­ro od iných podob­ných doprav­ných pros­tried­kov (ako naprí­klad Tes­la) — baté­ria do Gogo­ro nie je v pod­sta­te vaša vlast­ná. Nemô­že­te si ju nabí­jať v domá­com pro­stre­dí. Zákaz­ník si zapla­tí pred­plat­né na baté­riu a dosta­ne prí­stup do výmen­nej sie­te.

Pre­to je pre úspech Gogo­ro kľú­čo­vá hlav­ne dis­tri­bú­cia a kon­cen­trá­cia nabí­ja­cích sta­níc. No co-foun­der Gogo­ro, Hora­ce Luke hovo­rí: “Môže­me sa obja­viť s jedi­ným nákla­dia­kom a napl­niť ho takým množ­stvom GoSta­ti­on sta­níc, kto­ré budú posta­ču­jú­ce pre uni­ver­zit­ný cam­pus ale­bo malé mes­to.”

Smarts­co­oter

Smarts­co­oter bol vyvi­nu­tý spo­loč­nos­ťou Gogo­ro úpl­ne od zákla­dov. Zrých­li z 0 – 50 km/h za 4,2 sekun­dy, jeho maxi­mál­na rých­losť má byť až 95 km/h a jeho elek­tro­mo­tor má výkon 8,6 koní. Pri jaz­de po mes­te by jeho dojazd mal byť 160km.

Jeho pri­po­je­nie na cloud s 30 diag­nos­tic­ký­mi sen­zor­mi vás pre­sved­čí o tom, že Smarts­co­oter je naozaj smart. Ak je čokoľ­vek zle, dozvie­te sa o tom z apli­ká­cie. Takis­to môže­te opti­ma­li­zo­vať váš štýl jaz­dy. K jeho cene sa však výrob­co­via ešte nevy­jad­ri­li.

Aká budúc­nosť ho čaká, s ohľa­dom na infra­štruk­tú­ru jeho pre­vádz­ky je zatiaľ otázne.No urči­te je to šikov­ný skú­ter, kto­rý je prí­ve­ti­vý k život­né­mu pro­stre­diu so zau­jí­ma­vým sys­té­mom nabí­ja­nia, pek­ným desig­nom a navy­še s cool app­kou k tomu :).

Zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)