17 skve­lých rád do života, ktoré ti pomôžu nájsť ten správny smer

Lýdia Repová / 31. júla 2016 / Tools a produktivita

Ak ťa už nebaví kam speje tvoj život, skús tro­chu zmeny. Týchto 17 rád ti v tom pomôže.

1. Všetko začína zme­nou

Prvým kro­kom je uve­do­me­nie si svo­jich zloz­vy­kov a návy­kov. Až potom ich môžeš postupne eli­mi­no­vať. Nie je to ľahké, no po čase ti táto zmena pros­peje.

2. Píš

Píš každý deň. Aspoň pár riad­kov. Nemys­líme teraz nákupný zoznam ale skôr myš­lienky, nápady či niečo, čo sa ti stalo počas dňa.

3. Ak je to dôle­žité, zaznač si to do kalen­dára

Nespo­lie­haj sa, len na svoju pamäť. Keď je člo­vek vyťa­žený, zabúda na uda­losti, ktoré sa nespá­jajú z prá­cou.

Life-Size-Calendar-man

foto: reedgiftfairs.com.au

4. Vždy si nájdi dôvod pre ktorý vsta­neš

Vstať ráno bez moti­vá­cie je to naj­hor­šie, čo sa môže člo­veku stať a preto sa zame­raj na malič­kosti, ktoré ti spra­via krajší deň.

5. Čítaj viac kníh, tých kla­sic­kých, nie online

Čo vie viac uvoľ­niť, ako dobrá kniha večer v posteli. A tú špe­ci­fickú vôňu ti žiadna online kniha nedo­káže pri­niesť.

6. Učiť, učiť, učiť

Neob­ľú­bený slo­gan, ale prav­divý. Uče­nie nekončí ško­lou práve naopak, vtedy začína. A predsa bez uče­nia nena­pre­du­ješ.4838276667_3b0e17a02f_b

foto: lifehack.org

7. Posú­vaj sa vpred

Tak ako všetko napre­duje, aj ty sa musíš stále posú­vať. Stáť na mieste sa nikomu nevy­platí.

8. Keď pad­neš, vstaň!

Nepres­tá­vaj aj keď sa ti práve teraz nedarí. Nadýchni sa, zdvihni hlavu a choď ďalej.

9. Nemárni čas na inter­nete

Nevy­se­dá­vaj stále za počí­ta­čom či neťu­kaj zby­točne do mobilu. Špor­tuj, cvič, uč sa variť jed­no­du­cho niečo čo ťa bude baviť. Tráv veľa času vonku pro­spieva to telu aj mysli.

best-running-products-1066051-TwoByOne

foto: askmen.com

10. Nebo­juj s vekom

Kaž­dému tikajú bio­lo­gické hodiny a čim skôr si to uve­do­míme, o to lep­šie. Nesnaž sa s tým bojo­vať, prijmi to. S vekom predsa pri­chá­dza múd­rosť.

11. Urob si zoznam

Spíš si veci, ktoré chceš v živote doká­zať a zame­raj sa na ne. Uvi­díš väč­šina sa ti aj splní.

12. Nelipni na minu­losti nesta­raj sa prí­liš o budúc­nosť

Čo bolo, bolo a už sa to nezmení. Tak ako, neplá­nuj prí­liš svoju budúc­nosť, nikdy nevieš, čo ťa postrehne a obráti tvoje plány úplne naruby.

African-Amerian-man-thinking

foto: cbcmansfield.org

13. Ľudia sú v našom živote pre nejaký zmy­sel

Či už majú byť pou­če­ním, prí­le­ži­tos­ťou alebo sa akým dôvo­dom ocitnú a ostatnú navždy, vždy to má zmy­sel. No ten sa dozvieš až neskôr.

14. Roz­vrhni si čas

Veľmi dobrá rada. Aspoň na tie základné ako rodina, pria­te­lia, práca. A hlavne nemárni zby­točne čas pri nie­čom, čo ti za to nestojí.

15. Jedno slovo ti zmení celý život

Ak si videl film Yes Man s Jimom Car­reym, vieš o čom hovo­ríme. Nech­ceme aby si hovo­ril na všetko áno, no zamysli sa prečo hovo­ríš nie. Či je to leni­vosť alebo len zvyk. Zmeň to.

16. Nájdi si svoje vysvet­le­nie šťas­tia

Každý z nás sa cíti šťastný tro­cha inak. Nie­komu stačí pocit z dobre uro­be­nej práce, inému finančný obnos… Naj­lep­šie je nájsť si vlastný spô­sob, ako byť šťastný.

17. Nezá­leží na kvan­tite ale kva­lite a obzvlášť pri výbere pria­te­ľov

Môžeš mať veľa zná­mych, menej kama­rá­tov, ale sku­toční pria­te­lia, tých máš fakt len zopár. Preto sa im venuj a buduj vzťahy, lebo nikdy nevie kedy ťa práve oni budú ťahať z prob­lé­mov.

friendship

foto: wordpress.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: rebloggy.com

Pridať komentár (0)