17 skve­lých rád do živo­ta, kto­ré ti pomô­žu nájsť ten správ­ny smer

Lýdia Repová / 31. júla 2016 / Lifehacking

Ak ťa už neba­ví kam spe­je tvoj život, skús tro­chu zme­ny. Tých­to 17 rád ti v tom pomô­že.

1. Všet­ko začí­na zme­nou

Prvým kro­kom je uve­do­me­nie si svo­jich zloz­vy­kov a návy­kov. Až potom ich môžeš postup­ne eli­mi­no­vať. Nie je to ľah­ké, no po čase ti táto zme­na pros­pe­je.

2. Píš

Píš kaž­dý deň. Aspoň pár riad­kov. Nemys­lí­me teraz nákup­ný zoznam ale skôr myš­lien­ky, nápa­dy či nie­čo, čo sa ti sta­lo počas dňa.

3. Ak je to dôle­ži­té, zaznač si to do kalen­dá­ra

Nespo­lie­haj sa, len na svo­ju pamäť. Keď je člo­vek vyťa­že­ný, zabú­da na uda­los­ti, kto­ré sa nespá­ja­jú z prá­cou.

Life-Size-Calendar-man

foto: reedgiftfairs.com.au

4. Vždy si náj­di dôvod pre kto­rý vsta­neš

Vstať ráno bez moti­vá­cie je to naj­hor­šie, čo sa môže člo­ve­ku stať a pre­to sa zame­raj na malič­kos­ti, kto­ré ti spra­via kraj­ší deň.

5. Čítaj viac kníh, tých kla­sic­kých, nie onli­ne

Čo vie viac uvoľ­niť, ako dob­rá kni­ha večer v poste­li. A tú špe­ci­fic­kú vôňu ti žiad­na onli­ne kni­ha nedo­ká­že pri­niesť.

6. Učiť, učiť, učiť

Neob­ľú­be­ný slo­gan, ale prav­di­vý. Uče­nie nekon­čí ško­lou prá­ve naopak, vte­dy začí­na. A pred­sa bez uče­nia nena­pre­du­ješ.4838276667_3b0e17a02f_b

foto: lifehack.org

7. Posú­vaj sa vpred

Tak ako všet­ko napre­du­je, aj ty sa musíš stá­le posú­vať. Stáť na mies­te sa niko­mu nevy­pla­tí.

8. Keď pad­neš, vstaň!

Nepres­tá­vaj aj keď sa ti prá­ve teraz neda­rí. Nadých­ni sa, zdvih­ni hla­vu a choď ďalej.

9. Nemár­ni čas na inter­ne­te

Nevy­se­dá­vaj stá­le za počí­ta­čom či neťu­kaj zby­toč­ne do mobi­lu. Špor­tuj, cvič, uč sa variť jed­no­du­cho nie­čo čo ťa bude baviť. Tráv veľa času von­ku pro­spie­va to telu aj mys­li.

best-running-products-1066051-TwoByOne

foto: askmen.com

10. Nebo­juj s vekom

Kaž­dé­mu tika­jú bio­lo­gic­ké hodi­ny a čim skôr si to uve­do­mí­me, o to lep­šie. Nesnaž sa s tým bojo­vať, prij­mi to. S vekom pred­sa pri­chá­dza múd­rosť.

11. Urob si zoznam

Spíš si veci, kto­ré chceš v živo­te doká­zať a zame­raj sa na ne. Uvi­díš väč­ši­na sa ti aj spl­ní.

12. Nelip­ni na minu­los­ti nesta­raj sa prí­liš o budúc­nosť

Čo bolo, bolo a už sa to nezme­ní. Tak ako, neplá­nuj prí­liš svo­ju budúc­nosť, nikdy nevieš, čo ťa postreh­ne a obrá­ti tvo­je plá­ny úpl­ne naru­by.

African-Amerian-man-thinking

foto: cbcmansfield.org

13. Ľudia sú v našom živo­te pre neja­ký zmy­sel

Či už majú byť pou­če­ním, prí­le­ži­tos­ťou ale­bo sa akým dôvo­dom ocit­nú a ostat­nú navž­dy, vždy to má zmy­sel. No ten sa dozvieš až neskôr.

14. Roz­vrh­ni si čas

Veľ­mi dob­rá rada. Aspoň na tie základ­né ako rodi­na, pria­te­lia, prá­ca. A hlav­ne nemár­ni zby­toč­ne čas pri nie­čom, čo ti za to nesto­jí.

15. Jed­no slo­vo ti zme­ní celý život

Ak si videl film Yes Man s Jimom Car­re­ym, vieš o čom hovo­rí­me. Nech­ce­me aby si hovo­ril na všet­ko áno, no zamys­li sa pre­čo hovo­ríš nie. Či je to leni­vosť ale­bo len zvyk. Zmeň to.

16. Náj­di si svo­je vysvet­le­nie šťas­tia

Kaž­dý z nás sa cíti šťast­ný tro­cha inak. Nie­ko­mu sta­čí pocit z dob­re uro­be­nej prá­ce, iné­mu finanč­ný obnos… Naj­lep­šie je nájsť si vlast­ný spô­sob, ako byť šťast­ný.

17. Nezá­le­ží na kvan­ti­te ale kva­li­te a obzvlášť pri výbe­re pria­te­ľov

Môžeš mať veľa zná­mych, menej kama­rá­tov, ale sku­toč­ní pria­te­lia, tých máš fakt len zopár. Pre­to sa im venuj a buduj vzťa­hy, lebo nikdy nevie kedy ťa prá­ve oni budú ťahať z prob­lé­mov.

friendship

foto: wordpress.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: rebloggy.com

Pridať komentár (0)