17 úžas­ných vychy­tá­vok do tvo­jej kan­ce­lá­rie

Lýdia Repová / 29. júla 2016 / Tools a produktivita

Nudí ťa už tvoj pra­covný stôl a máš pocit, že by to chcelo zmenu? S týmito skve­lými vecič­kami si prácu zaru­čene oži­víš. 

Zabudni na nudné žlté poznám­kové papie­riky

Pokiaľ máš už dosť žltých papie­ri­kov na zapi­so­va­nie rých­lych pozná­mok, tak túto vecičku v podobe val­čeka s lepia­cim papie­rom si určite zami­lu­ješ.

Koniec zapi­so­va­nia na ruku

Keď pat­ríš k tým, ktorí si v rých­losti radi zapíšu niečo na ruku, tak tieto “hodinky” ti prídu vhod.

Zbav sa nepo­riadku na stole

Ak máš rád poria­dok na stole, tak tento nápad ťa určite poteší.

Stôl s papie­rom

Už nemu­síš mať roz­tia­hnuté papiere po celom stole, všetko si naň jed­no­du­cho zazna­číš.

Rolka papiera

Nezmes­tia sa ti všetky poznámky na jeden papier? Rolka papiera ti pomôže, aby si mal všetko zapí­sané na jed­nom mieste.

Tvoja osobná zen záh­radka

Aj v práci potre­bu­ješ chvíľku času na relax a práve takáto mini zen záh­radka ti v tom pomôže.

Error odka­zové nálepky

Chceš niečo odká­zať svojmu kole­govi, no on je stále zahla­dený do počí­tača? Skús tieto error nálepky.

Húpa­cia sieť pre tvoje nohy

Daj oddych svo­jim nohám aj v práci s takouto skve­lou vecič­kou.

Osobná chlad­nička

V týchto horú­ča­vách je skvelé trošku sa osvie­žiť. Ak sa ti nechce prejsť k auto­matu na pitie, skús svoju vlastnú osobnú chlad­ničku, kde budeš mať svoje pitie stále pri sebe.

SOS pre­pí­nač

Ak rád bráz­diš aj iné stránky ako len tie potrebné pre prácu, tak sa ti zíde toto zaria­de­nie. Keď sa blíži šéf, tak s ním jed­no­du­cho skry­ješ všetky stránky, ktoré s prá­cou rovno nesú­vi­sia.

Ohrie­vač pohára

Toto sa zíde všet­kým wor­ko­ho­li­kom, ktorí popri práci zabudnú vypiť svoj čaj či kávu.

Ohrie­vače ruky

Pokiaľ máva tvoj kolega prí­liš silno pus­tenú klímu, tak si môžeš ohriať svoje ruky aj takýmto spô­so­bom.

Pečiat­kový kalen­dár

Pre milov­ní­kov retra je tu kalen­dár v podobe pečiatky. Skvelý nápad z nády­chom dáv­nych čias.

Hodiny, do kto­rých môžeš písať

Skvelý nápad pre tých, ktorí nemajú radi chaos v tom, kedy majú stret­nu­tia.

Náči­nie vhodné do kan­ce­lá­rie

Oživ svoj stôl aj taký­mito skve­lými perami.

Orga­ni­zér

Pre milov­ní­kov poriadku na stole je tu tento skvelý orga­ni­zér s množ­stvom fun­kcií.

Osobný ske­ner

Výborný pomoc­ník, ak práve nemáš po ruke ske­ner. Tento ručný ske­ner ti oske­nuje doku­menty alebo fotky a pomo­cou WIFI zašle do tvojho zaria­de­nia alebo tla­čiarne.

zdroj: brightside.me, zdroj foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)