India mení his­tó­riu. Vysadí 50 mili­ó­nov mla­dých stro­mov v prie­behu 24 hodín

Lukáš M., interez.sk / 14. júla 2016 / Eko

Dnes, keď den­no­denne mizne z našej pla­néty obrov­ské množ­stvo lesov, je každá správa o zales­ňo­vaní prí­jem­ným prek­va­pe­ním. Tá posledná, ktorá prišla z Indie, by mala inšpi­ro­vať celý svet. Tunajší oby­va­te­lia sa totiž roz­hodli zlo­miť dote­rajší rekord v počte vysa­de­ných stro­mov za 24 hodín, a chcú tak zo svo­jej kra­jiny spra­viť kraj­šie miesto.

Bez lesov niet života na Zemi. Práve preto je odles­ňo­va­nie obrov­ským prob­lé­mom súčas­nej doby. V Indii sa ľudia k tomuto prob­lému posta­vili svoj­sky a dúfame, že inšpi­rujú aj mnoho ďal­ších ľudí. Roz­hodli sa totiž poko­riť sve­tový rekord, ktorý spo­číva vo vysa­dení čo naj­väč­šieho počtu mla­dých strom­če­kov za 24 hodín. Tento rekord momen­tálne drží Pales­tína, ktorá v roku 2013 za jeden deň vysa­dila tak­mer 850 000 strom­če­kov.

isha.sadhguru.org

Oby­va­te­lia Indic­kého štátu Uttar­pra­déš, ktorý sa nachá­dza na severe Indie a so svo­jími 190 mili­ónmi oby­va­te­ľov je naj­ľud­na­tej­ším štá­tom Indie. Viac ako 800 000 oby­va­te­ľov má už pri­chys­tané mladé strom­čeky, ktoré plá­nujú vysa­diť na vopred urče­ných mies­tach, ako naprí­klad pozdĺž ciest, v par­koch, v lesoch či pozdĺž želez­níc. Cel­kovo plá­nujú za 24 hodín vysa­diť neuve­ri­teľ­ných 50 000 000 stro­mov!

in.news.yahoo.com

Tento pro­jekt stál Indiu nemalé peniaze. Cel­kovo bude stáť asi 5.6 miliardy eur. Napriek tomu, že šta­tis­ticky sa uchytí asi len 60% mla­dých strom­če­kov, ide určite o veľmi významný krok v Indic­kej eko­ló­gii.

bannerinterez

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: tentree.com, zdroj foto­gra­fií: inte­rez

Pridať komentár (0)