India mení his­tó­riu. Vysa­dí 50 mili­ó­nov mla­dých stro­mov v prie­be­hu 24 hodín

Lukáš M., interez.sk / 14. júla 2016 / Eko

Dnes, keď den­no­den­ne miz­ne z našej pla­né­ty obrov­ské množ­stvo lesov, je kaž­dá sprá­va o zales­ňo­va­ní prí­jem­ným prek­va­pe­ním. Tá posled­ná, kto­rá priš­la z Indie, by mala inšpi­ro­vať celý svet. Tunaj­ší oby­va­te­lia sa totiž roz­hod­li zlo­miť dote­raj­ší rekord v počte vysa­de­ných stro­mov za 24 hodín, a chcú tak zo svo­jej kra­ji­ny spra­viť kraj­šie mies­to.

Bez lesov niet živo­ta na Zemi. Prá­ve pre­to je odles­ňo­va­nie obrov­ským prob­lé­mom súčas­nej doby. V Indii sa ľudia k tomu­to prob­lé­mu posta­vi­li svoj­sky a dúfa­me, že inšpi­ru­jú aj mno­ho ďal­ších ľudí. Roz­hod­li sa totiž poko­riť sve­to­vý rekord, kto­rý spo­čí­va vo vysa­de­ní čo naj­väč­šie­ho počtu mla­dých strom­če­kov za 24 hodín. Ten­to rekord momen­tál­ne drží Pales­tí­na, kto­rá v roku 2013 za jeden deň vysa­di­la tak­mer 850 000 strom­če­kov.

isha.sadhguru.org

Oby­va­te­lia Indic­ké­ho štá­tu Uttar­pra­déš, kto­rý sa nachá­dza na seve­re Indie a so svo­jí­mi 190 mili­ón­mi oby­va­te­ľov je naj­ľud­na­tej­ším štá­tom Indie. Viac ako 800 000 oby­va­te­ľov má už pri­chys­ta­né mla­dé strom­če­ky, kto­ré plá­nu­jú vysa­diť na vopred urče­ných mies­tach, ako naprí­klad pozdĺž ciest, v par­koch, v lesoch či pozdĺž želez­níc. Cel­ko­vo plá­nu­jú za 24 hodín vysa­diť neuve­ri­teľ­ných 50 000 000 stro­mov!

in.news.yahoo.com

Ten­to pro­jekt stál Indiu nema­lé penia­ze. Cel­ko­vo bude stáť asi 5.6 miliar­dy eur. Napriek tomu, že šta­tis­tic­ky sa uchy­tí asi len 60% mla­dých strom­če­kov, ide urči­te o veľ­mi význam­ný krok v Indic­kej eko­ló­gii.

bannerinterez

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: tentree.com, zdroj foto­gra­fií: inte­rez

Pridať komentár (0)