Nevieš sa roz­hod­núť? Týchto 7 men­tál­nych mode­lov ti roz­ho­do­va­nie uľahčí!

Lenka Haringová / 31. decembra 2016 / Tools a produktivita

Často sto­jíš pred roz­hod­nu­tím medzi nie­koľ­kými mož­nos­ťami a nevieš si vybrať? Sto­jíš na váž­kach, ktoré roz­hod­nu­tie bude správne a naopak, ktoré budeš ľuto­vať? Stáva sa to, aspoň občas kaž­dému z nás.

Každý z nás robí množ­stvo roz­hod­nutí každý deň, po celý rok. Nie­ktoré z nich neovp­lyv­nia náš život skoro vôbec, iné však môžu zme­niť sme­ro­va­nie celého nášho bytia. Roz­ho­du­ješ sa medzi čier­nym alebo zla­tým iPho­nom, medzi slad­kým alebo mäso­vým obe­dom, medzi dovo­len­kou v horách alebo pri mori, medzi cvi­če­ním alebo poze­ra­ním filmu. Ino­kedy sa musíš roz­hod­núť medzi roz­cho­dom alebo požia­da­ním o ruku, medzi novou a sta­rou prá­cou, medzi vyso­kou ško­lou alebo pre­sťa­ho­va­ním sa do zahra­ni­čia.

Ktoré roz­hod­nu­tie je roz­umné a správne? Ktoré je totálne zlé, ale ty nevi­díš jeho zlo? Tu je 7 naj­čas­tej­šie pou­ží­va­ných men­tál­nych mode­lov, ktoré roz­hodnú za teba v správ­nosti výberu.

Pra­vidlo 10/10/10:

Krát­ko­dobé vs. dlho­dobé

big-picture-thinking-4-638

foto: thenextweb.com

Málo­kto má na zre­teli dlho­dobé následky roz­hod­nu­tia a usku­toční tak výber bez pre­mys­le­nia. Toto pra­vidlo je nápo­mocné, pre­tože sa pri ňom zamys­líš ako sa budeš cítiť o 10 minút, o 10 mesia­cov a o 10 rokov od tohto roz­hod­nu­tia. Tak nabu­dúce si v hlave pre­mietni ako sa budeš cítiť po zje­dení “tuč­ného” jedla za 10/10/10!

Naprí­klad Suzy Welch po dosia­hnutí kari­ér­neho stropu vo vyda­va­teľ­skej sfére uvá­dza toto pra­vidlo ako jedno z množ­stva, ktoré využí­vala pri per­so­nál­nych a pro­fe­si­onál­nych roz­hod­nu­tiach.

Sku­točný fanú­šik:

Vzťahy

Sku­točný fanú­šik je nie­kto, kto ocení všetko, čo uro­bíš. Je to ten, ktorý pre­ces­tuje 500 kilo­met­rov, aby ťa videl pre­te­kať. Je to ten, ktorý počúva tvoje prí­behy, čo ostat­ných nudia. Je to ten, ktorý má nasta­vený alarm na čas, kedy ti letí lie­tadlo.” Kevin Kelly.

Kevin Kelly, sve­to­známy futu­rista, tech­no­lóg a hlavný redak­tor vo Wired Maga­zine, uro­bil veľa revo­luč­ných štú­dií, ale “sku­točný fanú­šik” je tá naj­pod­stat­nej­šia. Dnešné formy šíre­nia infor­má­cií pomá­hajú umel­com, kre­a­tív­com alebo aj pod­ni­ka­te­ľom vytvo­riť silné port­fó­lio fanú­ši­kov, ktorí majú dopad na ich kari­éru a život.

V sku­toč­nosti ale nie je pod­statné ovplyv­niť stádo oviec, práve naopak, zís­kať pár ver­ných vlkov, ktorí zotrvajú ako svorka. Je lep­šie mať jed­ného člo­veka, ktorý ťa akcep­tuje vo všet­kých sme­roch, než mať stovky ľudí, ktorí o tebe len čosi málo počuli.

1000-fans

foto: thenextweb.com

V grafe vidíš, že ume­lec s mili­ó­nom ume­lých fanú­ši­kov pre­dal len pár svo­jich pro­duk­tov, zatiaľ čo ume­lec s tisíc­kou sku­toč­ných fanú­ši­kov pre­dal tony pro­duk­tov malej vzorke fanú­ši­kov.

Pare­tovo opti­mum:

Byť efek­tívny, nie len pro­duk­tívny

Tvor­com Pare­tovho optima je talian­sky eko­nóm Vilf­redo Pareto, ktorý pozna­me­nal, že 80% bohat­stva sveta drží v rukách 20% popu­lá­cie. Dnes to môžeme pri­rov­nať skôr ku 90/10. Samoz­rejme, toto pra­vidlo sa pre­náša aj do obchodu, zdra­via a kaž­do­den­ného života.

Naprí­klad 80% pro­duk­cie pochá­dza z 20% zdro­jov. 80% zisku pochá­dza z 20% zákaz­ní­kov. 80% sve­to­vého šťas­tia pochá­dza z 20% ľudí sveta.

pareto_principle

foto: thenextweb.com

V živote to využi a buď efek­tívny, nie len pro­duk­tívny a otočí sa to.

Pra­vidlo mini­ma­li­zá­cie oľu­to­va­nia roz­hod­nu­tia:

Mysli dlho­dobo

Keď Jeff Bezos, CEO Ama­zonu, zva­žo­val, či opustí svoje stále miesto a pre­stúpi k firme Ama­zon, využil práve túto metódu roz­ho­do­va­nia: “Ak si pred­sta­víš seba samého vo veku 80 rokov a pomys­líš si, čo si o tom budeš mys­lieť v tom čase, dostane ťa to mimo kaž­do­den­ného cha­osu. Odpo­veď ťa možno krát­ko­dobo zmä­tie, ale z dlho­do­bého hľa­diska to bude roz­hod­nu­tie, ktoré nebu­deš ľuto­vať”.

Zatiaľ čo Suzy Welch a jej pra­vidlo 10/10/10 je zame­rané na kaž­do­denné roz­ho­do­va­nie, toto pra­vidlo sa zame­riava na veľké roz­ho­do­va­nie v oblasti sko­kov v pro­fe­si­onál­nom živote.

Eisen­ho­we­rov Mat­rix:

Nača­so­va­nie

Čo je dôle­žité je zriedka nalie­havé. Čo je nalie­havé je zriedka dôle­žité.” Dwight Eisen­ho­wer.

34. pre­zi­dent USA, ktorý sa posta­ral o roz­voj medzi­ná­rod­nej infra­štruk­túry, počiatky inter­netu (DARPA) a efek­tívne využí­va­nie obno­vi­teľ­ných zdro­jov sa stal pred­me­tom štú­dií mno­hých ľudí. Najmä vďaka doko­na­lému nača­so­va­niu, kona­niu ťaž­kých roz­hod­nutí pre ras­túcu pro­duk­ti­vitu a pre­šper­ko­va­nému time-manaž­mentu.

Naj­viac však využí­val metódu, známu ako Eisen­ho­we­rov Mat­rix. Spô­sob, akým fun­guje je jed­no­du­chý. Vždy, keď čelil nároč­nému roz­hod­nu­tiu, roz­de­lil postup­nosť kro­kov na 4 kate­gó­rie:

1.Naliehavé a dôle­žité

2.Dôležité, ale nie nalie­havé

3.Naliehavé, ale nie dôle­žité

4.Nenaliehavé a nedô­le­žité

eisenhower-matrix

foto: thenextweb.com

Ľudia venujú väč­šinu času veciam, ktoré sú dôle­žité, ale nie nalie­havé. Kľú­čom k správ­nemu roz­ho­do­va­niu je odstrá­niť bod 3 a 4. Po selek­to­vaní dôle­ži­tých úloh do týchto kate­gó­rií bude každé roz­ho­do­va­nie ľah­šie.

Par­kin­so­novo pra­vidlo:

Úspora času

Čas na vyko­na­nie urči­tej práce narastá priamo úmerne času dostup­ného na jej dokon­če­nie.

Par­kin­so­novo pra­vidlo uvá­dza, že ak ti nie­kto zadá úlohu a pri­delí k nej časový limit 3 hodiny, pri­čom by výkon práce trval len hodinu, náj­deš si spô­sob ako tie 3 hodiny zapl­niť. Keď sa limit pri­blíži k posled­ným 30 minú­tam, začneš poci­ťo­vať nátlak a stres.

Parkinson_s_Law_ee7455ec-1fc1-49f1-a3b9-56323078714c_large

foto: thenextweb.com

Tento men­tálny model môžeš uplat­niť len na sebe samom. Ak dosta­neš nejakú úlohu alebo máš určité povin­nosti s prí­sluš­ným dead­li­nom, skráť si ten čas o polo­vicu a nastav si nový, skorší dead­line. Veci dokon­číš rých­lej­šie a zosta­nete viac slo­body v tvo­jom čase.

Kruh zod­po­ved­nosti:

Ape­luj na tvoje silné stránky

Počas života sme pri­ro­dzene vedení k odstra­ňo­va­niu svo­jich nedos­tat­kov namiesto toho, aby sme posil­ňo­vali naše silné stránky. Ale keď sa pozrieš na vrcho­lo­vých špor­tov­cov, líd­rov v biz­nise, skrátka na odbor­ní­kov vo svo­jom obore, zis­tíš, že sa celý život venujú len tomu, v čom sú naozaj dobrí. Majú svoje nedos­tatky v matike, v his­tó­rii, v gra­ma­tike, ale to nie je pre nich dôle­žité.

coc

foto: thenextweb.com

Musíš rozo­znať, čo je v tvo­jom živote dôle­žité, v čom si dobrý. Odde­liť tieto akti­vity od tých, ktoré sú tvo­jim kame­ňom úrazu a zby­točne pri nich strá­caš čas. Môže sa ti páčiť tenis alebo herec­tvo, ale keď raz na to nemáš pred­po­klady, nemô­žeš oča­ká­vať, že sa sta­neš sve­to­vou jed­not­kou alebo drži­te­ľom Oscara. Na dru­hej strane sa však môžeš stať lau­re­átom Nobe­lo­vej ceny, pre­tože máš talent na niečo iné. Vyža­duje to len dis­cip­línu a ČAS.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: napoleonfour.com;caitbourgault, via hllan­drad

Pridať komentár (0)