Nevieš sa roz­hod­núť? Tých­to 7 men­tál­nych mode­lov ti roz­ho­do­va­nie uľah­čí!

Lenka Haringová / 31. decembra 2016 / Lifehacking

Čas­to sto­jíš pred roz­hod­nu­tím medzi nie­koľ­ký­mi mož­nos­ťa­mi a nevieš si vybrať? Sto­jíš na váž­kach, kto­ré roz­hod­nu­tie bude správ­ne a naopak, kto­ré budeš ľuto­vať? Stá­va sa to, aspoň občas kaž­dé­mu z nás.

Kaž­dý z nás robí množ­stvo roz­hod­nu­tí kaž­dý deň, po celý rok. Nie­kto­ré z nich neovp­lyv­nia náš život sko­ro vôbec, iné však môžu zme­niť sme­ro­va­nie celé­ho náš­ho bytia. Roz­ho­du­ješ sa medzi čier­nym ale­bo zla­tým iPho­nom, medzi slad­kým ale­bo mäso­vým obe­dom, medzi dovo­len­kou v horách ale­bo pri mori, medzi cvi­če­ním ale­bo poze­ra­ním fil­mu. Ino­ke­dy sa musíš roz­hod­núť medzi roz­cho­dom ale­bo požia­da­ním o ruku, medzi novou a sta­rou prá­cou, medzi vyso­kou ško­lou ale­bo pre­sťa­ho­va­ním sa do zahra­ni­čia.

Kto­ré roz­hod­nu­tie je roz­um­né a správ­ne? Kto­ré je totál­ne zlé, ale ty nevi­díš jeho zlo? Tu je 7 naj­čas­tej­šie pou­ží­va­ných men­tál­nych mode­lov, kto­ré roz­hod­nú za teba v správ­nos­ti výbe­ru.

Pra­vid­lo 10/10/10:

Krát­ko­do­bé vs. dlho­do­bé

big-picture-thinking-4-638

foto: thenextweb.com

Málo­kto má na zre­te­li dlho­do­bé násled­ky roz­hod­nu­tia a usku­toč­ní tak výber bez pre­mys­le­nia. Toto pra­vid­lo je nápo­moc­né, pre­to­že sa pri ňom zamys­líš ako sa budeš cítiť o 10 minút, o 10 mesia­cov a o 10 rokov od toh­to roz­hod­nu­tia. Tak nabu­dú­ce si v hla­ve pre­miet­ni ako sa budeš cítiť po zje­de­ní “tuč­né­ho” jed­la za 10/10/10!

Naprí­klad Suzy Welch po dosia­hnu­tí kari­ér­ne­ho stro­pu vo vyda­va­teľ­skej sfé­re uvá­dza toto pra­vid­lo ako jed­no z množ­stva, kto­ré využí­va­la pri per­so­nál­nych a pro­fe­si­onál­nych roz­hod­nu­tiach.

Sku­toč­ný fanú­šik:

Vzťa­hy

Sku­toč­ný fanú­šik je nie­kto, kto oce­ní všet­ko, čo uro­bíš. Je to ten, kto­rý pre­ces­tu­je 500 kilo­met­rov, aby ťa videl pre­te­kať. Je to ten, kto­rý počú­va tvo­je prí­be­hy, čo ostat­ných nudia. Je to ten, kto­rý má nasta­ve­ný alarm na čas, kedy ti letí lie­tad­lo.” Kevin Kel­ly.

Kevin Kel­ly, sve­to­zná­my futu­ris­ta, tech­no­lóg a hlav­ný redak­tor vo Wired Maga­zi­ne, uro­bil veľa revo­luč­ných štú­dií, ale “sku­toč­ný fanú­šik” je tá naj­pod­stat­nej­šia. Dneš­né for­my šíre­nia infor­má­cií pomá­ha­jú umel­com, kre­a­tív­com ale­bo aj pod­ni­ka­te­ľom vytvo­riť sil­né port­fó­lio fanú­ši­kov, kto­rí majú dopad na ich kari­é­ru a život.

V sku­toč­nos­ti ale nie je pod­stat­né ovplyv­niť stá­do oviec, prá­ve naopak, zís­kať pár ver­ných vlkov, kto­rí zotrva­jú ako svor­ka. Je lep­šie mať jed­né­ho člo­ve­ka, kto­rý ťa akcep­tu­je vo všet­kých sme­roch, než mať stov­ky ľudí, kto­rí o tebe len čosi málo poču­li.

1000-fans

foto: thenextweb.com

V gra­fe vidíš, že ume­lec s mili­ó­nom ume­lých fanú­ši­kov pre­dal len pár svo­jich pro­duk­tov, zatiaľ čo ume­lec s tisíc­kou sku­toč­ných fanú­ši­kov pre­dal tony pro­duk­tov malej vzor­ke fanú­ši­kov.

Pare­to­vo opti­mum:

Byť efek­tív­ny, nie len pro­duk­tív­ny

Tvor­com Pare­tov­ho opti­ma je talian­sky eko­nóm Vilf­re­do Pare­to, kto­rý pozna­me­nal, že 80% bohat­stva sve­ta drží v rukách 20% popu­lá­cie. Dnes to môže­me pri­rov­nať skôr ku 90/10. Samoz­rej­me, toto pra­vid­lo sa pre­ná­ša aj do obcho­du, zdra­via a kaž­do­den­né­ho živo­ta.

Naprí­klad 80% pro­duk­cie pochá­dza z 20% zdro­jov. 80% zis­ku pochá­dza z 20% zákaz­ní­kov. 80% sve­to­vé­ho šťas­tia pochá­dza z 20% ľudí sve­ta.

pareto_principle

foto: thenextweb.com

V živo­te to využi a buď efek­tív­ny, nie len pro­duk­tív­ny a oto­čí sa to.

Pra­vid­lo mini­ma­li­zá­cie oľu­to­va­nia roz­hod­nu­tia:

Mys­li dlho­do­bo

Keď Jeff Bez­os, CEO Ama­zo­nu, zva­žo­val, či opus­tí svo­je stá­le mies­to a pre­stú­pi k fir­me Ama­zon, využil prá­ve túto metó­du roz­ho­do­va­nia: “Ak si pred­sta­víš seba samé­ho vo veku 80 rokov a pomys­líš si, čo si o tom budeš mys­lieť v tom čase, dosta­ne ťa to mimo kaž­do­den­né­ho cha­osu. Odpo­veď ťa mož­no krát­ko­do­bo zmä­tie, ale z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka to bude roz­hod­nu­tie, kto­ré nebu­deš ľuto­vať”.

Zatiaľ čo Suzy Welch a jej pra­vid­lo 10/10/10 je zame­ra­né na kaž­do­den­né roz­ho­do­va­nie, toto pra­vid­lo sa zame­ria­va na veľ­ké roz­ho­do­va­nie v oblas­ti sko­kov v pro­fe­si­onál­nom živo­te.

Eisen­ho­we­rov Mat­rix:

Nača­so­va­nie

Čo je dôle­ži­té je zried­ka nalie­ha­vé. Čo je nalie­ha­vé je zried­ka dôle­ži­té.” Dwight Eisen­ho­wer.

34. pre­zi­dent USA, kto­rý sa posta­ral o roz­voj medzi­ná­rod­nej infra­štruk­tú­ry, počiat­ky inter­ne­tu (DAR­PA) a efek­tív­ne využí­va­nie obno­vi­teľ­ných zdro­jov sa stal pred­me­tom štú­dií mno­hých ľudí. Naj­mä vďa­ka doko­na­lé­mu nača­so­va­niu, kona­niu ťaž­kých roz­hod­nu­tí pre ras­tú­cu pro­duk­ti­vi­tu a pre­šper­ko­va­né­mu time-manaž­men­tu.

Naj­viac však využí­val metó­du, zná­mu ako Eisen­ho­we­rov Mat­rix. Spô­sob, akým fun­gu­je je jed­no­du­chý. Vždy, keď čelil nároč­né­mu roz­hod­nu­tiu, roz­de­lil postup­nosť kro­kov na 4 kate­gó­rie:

1.Naliehavé a dôle­ži­té

2.Dôležité, ale nie nalie­ha­vé

3.Naliehavé, ale nie dôle­ži­té

4.Nenaliehavé a nedô­le­ži­té

eisenhower-matrix

foto: thenextweb.com

Ľudia venu­jú väč­ši­nu času veciam, kto­ré sú dôle­ži­té, ale nie nalie­ha­vé. Kľú­čom k správ­ne­mu roz­ho­do­va­niu je odstrá­niť bod 3 a 4. Po selek­to­va­ní dôle­ži­tých úloh do tých­to kate­gó­rií bude kaž­dé roz­ho­do­va­nie ľah­šie.

Par­kin­so­no­vo pra­vid­lo:

Úspo­ra času

Čas na vyko­na­nie urči­tej prá­ce naras­tá pria­mo úmer­ne času dostup­né­ho na jej dokon­če­nie.

Par­kin­so­no­vo pra­vid­lo uvá­dza, že ak ti nie­kto zadá úlo­hu a pri­de­lí k nej časo­vý limit 3 hodi­ny, pri­čom by výkon prá­ce trval len hodi­nu, náj­deš si spô­sob ako tie 3 hodi­ny zapl­niť. Keď sa limit pri­blí­ži k posled­ným 30 minú­tam, začneš poci­ťo­vať nátlak a stres.

Parkinson_s_Law_ee7455ec-1fc1-49f1-a3b9-56323078714c_large

foto: thenextweb.com

Ten­to men­tál­ny model môžeš uplat­niť len na sebe samom. Ak dosta­neš neja­kú úlo­hu ale­bo máš urči­té povin­nos­ti s prí­sluš­ným dead­li­nom, skráť si ten čas o polo­vi­cu a nastav si nový, skor­ší dead­li­ne. Veci dokon­číš rých­lej­šie a zosta­ne­te viac slo­bo­dy v tvo­jom čase.

Kruh zod­po­ved­nos­ti:

Ape­luj na tvo­je sil­né strán­ky

Počas živo­ta sme pri­ro­dze­ne vede­ní k odstra­ňo­va­niu svo­jich nedos­tat­kov namies­to toho, aby sme posil­ňo­va­li naše sil­né strán­ky. Ale keď sa pozrieš na vrcho­lo­vých špor­tov­cov, líd­rov v biz­ni­se, skrát­ka na odbor­ní­kov vo svo­jom obo­re, zis­tíš, že sa celý život venu­jú len tomu, v čom sú naozaj dob­rí. Majú svo­je nedos­tat­ky v mati­ke, v his­tó­rii, v gra­ma­ti­ke, ale to nie je pre nich dôle­ži­té.

coc

foto: thenextweb.com

Musíš rozo­znať, čo je v tvo­jom živo­te dôle­ži­té, v čom si dob­rý. Odde­liť tie­to akti­vi­ty od tých, kto­ré sú tvo­jim kame­ňom úra­zu a zby­toč­ne pri nich strá­caš čas. Môže sa ti páčiť tenis ale­bo herec­tvo, ale keď raz na to nemáš pred­po­kla­dy, nemô­žeš oča­ká­vať, že sa sta­neš sve­to­vou jed­not­kou ale­bo drži­te­ľom Osca­ra. Na dru­hej stra­ne sa však môžeš stať lau­re­átom Nobe­lo­vej ceny, pre­to­že máš talent na nie­čo iné. Vyža­du­je to len dis­cip­lí­nu a ČAS.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: napoleonfour.com;caitbourgault, via hllan­drad

Pridať komentár (0)