Sam­sung varuje: Je nebez­pečné zapí­nať Galaxy Note 7!

Roman Poliak, thinkapple.sk / 15. septembra 2016 / Tech a inovácie

Svoje zaria­de­nie vypnite a odneste ho na miesto, kde ste ho zakú­pili. Vyme­nia vám ho za nové.“ Tak zneli varovné slová Sam­sungu, ktorý rea­go­val na sériu expló­zií naj­nov­šieho Galaxy Note 7. Zazneli aj na palube via­ce­rých lie­ta­diel, ktoré sa obá­vali, že by jeho baté­ria mohla vybuc­hnúť a ohro­ziť tak pasažierov.Po dvoch týžd­ňoch od zahá­je­nia pre­daja Sam­sung hlási 11% straty, čo pred­sta­vuje asi 22 miliárd dolá­rov.

Len pred pár dňami odvy­sie­lala tele­vízna sta­nica Fox13 repor­táž o požiari terén­neho auta údajne zaprí­či­ne­ného spo­mí­na­ným phone-tab­le­tom.

Zdroj: motor1.com

K stia­hnu­tiu zaria­dení a verej­nej výstrahe Sam­sung pri­stú­pil po tom, ako Note7 vybu­chol v New Yorku v rukách len 6 roč­ného chlapca. Ten skon­čil so stredne ťaž­kými pora­ne­niami v nemoc­nici. Jeho stará mama tvrdí, že expló­zia bola natoľko silná, že akti­vo­vala požiarny alarm. Galaxy Note 7 má na sve­domí 35 potvr­de­ných prí­pa­dov vznie­te­nia.

Modely zaba­lené v kra­bičke s nálep­kou S by mali byť podľa ofi­ciál­nej stránky bez­pečné. No ris­ko­val by to nie­kto? Ofi­ciálne vyjad­re­nie náj­dete tu.

Zdroj: businessinsider.comthinkapple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)