Tho­mas Suarez – mal len 12 a vlastné apli­ká­cie na App Store

Michaela Líšková / 1. septembra 2016 / Business

V roku 2011 sa obja­vil na TED talk. Mal vtedy iba 12 a za sebou už nejaký úspech. Tho­mas Suarez, deve­lo­per apli­ká­cií ako Earth For­tune a Bus­tin Jie­ber.

Tho­masa vždy fas­ci­no­vali počí­tače a tech­no­ló­gia. Vytvo­ril nie­koľko apli­ká­cií pre iPhone, iPod touch a iPad. Jeho prvou apli­ká­ciou bola Earth For­tune, apli­ká­cia, ktorá ti vyveští, či budeš mať šťas­tie, a ukáže ti rôznu farebnú škálu Zeme v závis­losti od toho, čo sa ti pri­hodí.

Jeho najús­peš­nej­šia a najob­ľú­be­nej­šia, je ale apli­ká­cia s náz­vom Bus­tin Jie­ber, čo je Jus­tin Bie­ber whack-a-mole hra (hra, pri kto­rej sa nie­čoho zba­vu­ješ, len aby sa tam toho obja­vilo ešte viac). Tho­mas túto hru vytvo­ril na základe toho, že veľa ľudí z jeho školy nemalo rado Jus­tina. Tak sa tento fakt roz­ho­dol využiť a vytvo­ril hru, ktorú do sveta apli­ká­cií vypus­til v roku 2010.

foto: ted.com 

Mnoho ľudí sa Tho­masa pýta, ako tieto apli­ká­cie vlastne vytvo­ril, podľa jeho názoru je to práve preto, že by aj oni radi niečo vytvo­rili. V dneš­nej dobe veľa detí rado hry hrá, ale teraz ich chcú aj vytvá­rať. Ale je to ťažké, pre­tože nie veľa detí vie, kam ísť, aby sa niečo také naučili. Ak sa chceš naučiť hrať fut­bal, pri­dáš sa k fut­ba­lo­vému krúžku. Chceš hrať na violon­čelo? Pôj­deš na hodiny violon­čela. Ale čo ak chceš vytvo­riť apli­ká­ciu? Nie­ktorí rodi­čia mohli robiť tieto veci, ale asi nie veľké množ­stvo z nich vie, ako naučiť dieťa prog­ra­mo­vať. Ako sa k tomu posta­vil mladý Suarez? Jed­no­du­cho.

V prvom rade prog­ra­mo­val vo via­ce­rých prog­ra­mo­va­cích jazy­koch ako Pyt­hon, C či Java, kde sa naučil základy. A potom Apple vypus­til iPhone a s ním aj SDK(software deve­lop­ment kit), čo je súbor nástro­jov potreb­ných na vytvá­ra­nie a prog­ra­mo­va­nie iPhone apli­ká­cií. Toto pre Tho­masa otvo­rilo cel­kom nový svet mož­ností. Po tom, čo sa tro­chu pohral s SDK, vytvo­ril nie­koľko tes­to­va­cích apli­ká­cií, jed­nou z kto­rých bola aj Earth For­tune. Bol pri­pra­vený zave­siť svoju apli­ká­ciu na App Store, k čomu potre­bo­val iba pre­ho­vo­riť rodi­čov, nech zapla­tia popla­tok $99, ktorý to umož­ňo­val. A rodi­čia ho pod­po­rili, súhla­sili… a tak má teraz Tho­mas Suarez na App Store aj svoje appky.

foto: patch.com 

Tho­mas bol pod­po­ro­vaný nie len rodičmi, rodi­nou, pria­teľmi, ale aj ľuďmi z Apple, čo pova­žuje za obrov­skú pomoc. Tho­mas v škole zalo­žil app club a pro­fe­sor na jeho škole tento klub štedro spon­zo­ruje. Tho­mas vysvet­ľuje, že kto­rý­koľ­vek štu­dent na jeho škole môže prísť a naučiť sa, ako vytvo­riť apli­ká­ciu. Takto môže Tho­mas pomôcť aj ostat­ným.

Aby Tho­mas vedel, aké apli­ká­cie sú vhodné na vytvo­re­nie, spo­lu­pra­cuje aj s uči­teľmi, ktorí mu dávajú spätnú väzbu. Keď navrhnú a pre­dajú apli­ká­ciu, bude zadarmo dostupná v lokál­nom okrese a ďal­ším okre­som bude pre­daná. Zís­kané peniaze budú daro­vané lokál­nym nadá­ciám.

Do budúcna Tho­mas sľú­bil vytvo­riť viac apli­ká­cií, viac hier, spo­lu­prácu na ich vytvá­raní s fir­mami, a tiež sa chce pus­tiť do prog­ra­mo­va­nia a vytvá­ra­nia apli­ká­cií pre Android zaria­de­nia.

Ak chceš viac appiek a info, klikni na link Tho­ma­so­vej spo­loč­nosti tu.

Ešte v roku 2011 sa Tho­mas obja­vil aj na TED talk. 

Zdroj: ted.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ipodschool.com

Pridať komentár (0)