Uni­le­ver kupuje Dol­lar Shave Club v obrov­skom miliar­do­vom deale

Lenka Haringová / 20. júla 2016 / Startupy

Poznáš tie pre­hnané reklamy na holiace stroj­čeky a žiletky? A videl si už nadu­paný spot od Dol­lar Shave Club? Pozri a zis­tíš, ako sa sna­žia ino­va­tívne ušet­riť čas a peniaze potrebné na hole­nie. A vďaka Uni­le­ver snáď raz dora­zia aj na Slo­ven­sko.

Zakla­da­te­lia Dol­lar Shave Club Michael Dubin a Mark Levine sa dali do reči na jed­nej párty a obaja zis­tili, že majú čosi spo­ločné. Oboch vytá­čala myš­lienka na pre­dra­žené žiletky a čas trá­vený pred zrkad­lom v snahe oho­liť sa. Nako­pe­ním spo­loč­ných peňazí zalo­žili spo­loč­nosť, ktorá uľah­čuje mužom pre­ži­tie v kúpeľni. Ako? Mai­lom si objed­náš lacné, ale za to kva­litné žiletky, ktoré budú doru­čené k tvo­jím dve­rám, a to každý mesiac.

Momen­tálne sa však tešia z úspe­chu, ktorý pra­mení zo záujmu spo­loč­nosti Uni­le­ver. Práve v týchto dňoch Uni­le­ver, pod­nik, ktorý zastre­šuje pro­dukty sve­to­vých zna­čiek ako je Dove a Axe, odkú­pil kali­forn­ský Dol­lar Shave Club za 1 miliardu dolá­rov. Ešte nie sú známe všetky finančné pod­mienky, ale zdroje blízke tejto dohode hovo­ria o budú­cej akvi­zí­cii, ktorá by mala byť výhodná pre obi­dve strany.

CEO Michael Dubin bude pokra­čo­vať vo vedení spo­loč­nosti, a práve táto akvi­zí­cia pomôže Dol­lar Shave Club dostať sa do pove­do­mia v ďal­ších kra­ji­nách sveta a pre­nik­núť na trh s roz­ší­re­ným sor­ti­men­tom. “Sme nesmierne šťastní, že práve náš pro­dukt je jeden z naji­no­va­tív­nej­ších spot­re­bi­teľk­cýh výrob­kov,” hovorí Dubin a dodáva: “Už dlho obi­di­vu­jeme vede­nie a čin­nosť spo­loč­nosti Uni­le­ver a vzhľa­dom k ich odbor­nosti a bez­kon­ku­renč­nosti sme hrdí, že môžeme byť súčas­ťou tejto rodiny.”

dollar-shave-club-dubin-blades-ad-01

Tak čo? Budeš využí­vať služby Dol­lar Shave Club? Väč­šina mužov sa poteší, že už nebude musieť trá­viť čas naku­po­va­ním a cho­de­ním po dro­gé­riách.

zdroj: fortune.com, zdroj foto­gra­fií: for­tune

Pridať komentár (0)