Vyro­bili vedci práve prí­stroj na číta­nie myš­lie­nok?

Lýdia Repová / 30. júna 2016 / Tools a produktivita

Vedci vyro­bili sys­tém, ktorý dokáže “pre­čí­tať” ľud­ské myš­lienky. Ako? Vďaka ske­no­va­niu mozgu. Následne zre­kon­štru­uje tváre, ktoré dotyčný videl.

Tím z Uni­ver­sity of Ore­gon vybral 23 dob­ro­voľ­ní­kov, kto­rým uká­zal sériu 1000 fareb­ných foto­gra­fií náhodne vybra­ných tvárí ľudí. Tieto foto­gra­fie sa im uka­zo­vali počas vyšet­re­nia pomo­cou fMRI, ktoré vyhod­no­cuje zmeny krv­ného toku v mozgu a zme­rali ich neuro­lo­gickú akti­vitu. Tak­tiež pri tomto ske­no­vaní pou­žili špe­ciálny prog­ram, ktorí pre­trans­for­mo­val moz­govú akti­vitu na mate­ma­tický popis kaž­dej tváre, ktorá im bola v danú chvíľu uká­zaná.

Vedci pri­de­lili 300 čísiel na každú špe­ci­fickú črtu danej tváre na obrázku, aby ich doká­zali trans­for­mo­vať do kódu. Prvým kro­kom bolo naprog­ra­mo­va­nie sek­cií tejto ume­lej inte­li­gen­cie, keďže sa potre­bo­vala naučiť, ktoré ner­vové vzru­chy pat­ria k daných fyzic­kým črtám. Po tom, čo UI doká­zala sfor­mo­vať väč­šiu časť moz­go­vej akti­vity, tím pre­šiel na ďal­šiu fázu — expe­ri­menty.

V tejto fáze bola UI pri­po­jená k fMRI a jej úlo­hou bolo vytvo­re­nie obrazu foto­gra­fie, ktorá bola v daný moment dob­ro­voľ­ní­kovi uká­zaná. Stroj zre­kon­štru­oval tváre za pomoci dvoch aktív­nych časti v mozgu — angu­lar gyrus (ANG), ktorý je zapo­jený pri pro­ce­soch reči, pries­to­ro­vého vní­ma­nia či for­mo­va­nia spo­mie­nok a occi­pi­to­tem­po­ral cor­tex (OTC), ktorý vytvára vizu­álne stopy.

face-compile

foto: sciencealert.com

Aj keď sa to úplne pri­rov­nať k čis­tej zhode nedá, vedci pokro­čili pri vo vývoji prí­stroja , ktorý by mohol čítať myš­lienky. No nekončí to len pri vizu­ali­zá­cii zalo­že­nej na zobra­zení obrázku tváre, tím sa pokú­sil vytvo­riť obraz tváre na základe spo­mie­nok tes­to­va­ných osôb. Ako sa dá vidieť na obráz­koch niž­šie, nedo­siahli ešte poža­do­vaný výsle­dok, keďže tento spô­sob je oveľa nároč­nejší.

faces-ang

foto: sciencealert.com

Tak či tak, mys­líme si, že majú pekne našliap­nuté na vyro­be­nie prí­stroja, ktorý snáď jed­ného dňa bude schopný nie len vytvo­riť vizu­ali­zá­ciu tvárí, ale aj čítať samotné myš­lienky. Či to bude však dobré pre ľud­stvo, o tom sa dá len pole­mi­zo­vať. Samoz­rejme, každý nový objav či vyná­lez má svoje výhody a nevý­hody.

zdroj: sciencealert.com zdroj titul­nej foto: 15five.com

Pridať komentár (0)