20 foto­gra­fií, ktoré ti ukážu, aký úžasný je náš svet

Juraj Metke, vedelisteze.sk / 28. júla 2016 / Zaujímavosti

Nevieš si ani len pred­sta­viť, aké úžasné a dych­vy­rá­ža­júce veci a miesta sú okolo nás. Náš svet je ich plný a ty si ich teraz môžeš vychut­nať.

Zhro­maž­dili sme 20 fotiek, ktoré ti ukážu, prečo je náš svet úžasný a zau­jí­mavý. A ak máš vo svo­jom archíve tiež nejakú zau­jí­mavú foto­gra­fiu, budeme radi, ak sa s ňou pode­líš v komen­tá­roch.

Aero­gél – syn­te­tický mate­riál, ktorý je z 99,9% vzduch

UzasnySvet_01

Gepard sna­žiaci sa “ulo­viť” drona, ktorý nad ním pre­lie­tal

UzasnySvet_02

Jedna zo sta­níc v Štok­holme

UzasnySvet_03

Budova v Thaj­sku navr­hnutá do podoby odtlačku prsta

UzasnySvet_04

Súkromné domy so záh­ra­dou ležiace na 8-poscho­do­vom nákup­nom cen­tre, Zhuz­hou, Čína

UzasnySvet_05

Por­trét vytvo­rený iba z bie­leho poza­dia, klin­cov a nepre­ru­še­nej čier­nej šnúry

UzasnySvet_06

Návrh pod­vod­ného teni­so­vého kurtu

UzasnySvet_07

Jeden z posled­ných noso­rož­cov svojho druhu ďakuje voja­kovi, ktorý ho stráži pred pyt­liakmi

UzasnySvet_08

Ria­di­teľ zoo v Beleh­rade sa pri­ho­vára šim­pan­zovi Sam­mymu po tom, čo ušiel zo svo­jej klietky

UzasnySvet_09

Hrad Pred­jama posta­vený v obrov­skom vchode to jas­kyne, Slo­vin­sko

UzasnySvet_10

Vlaky pre­pra­vu­júce uhlie, Vir­gi­nia, USA

UzasnySvet_11

Nebeská Brána, Čína

UzasnySvet_12

Obrov­ský krytý vodný park, Nemecko

UzasnySvet_13

Dvere, ktoré dokážu odo­lať 30-mega­to­no­vej nuk­le­ár­nej expló­zii

UzasnySvet_14

Nákla­diak na diaľ­kové ovlá­da­nie

UzasnySvet_15

261,6 metra vysoká prieh­rada Vajont v Talian­sko

UzasnySvet_16

Naj­tich­šie miesto na zemi, kde by ste počuli aj prú­de­nie krvi vo vašej hlave

UzasnySvet_17

Nemecký pozo­ro­vací zvon v Nor­man­dii

UzasnySvet_18

Mláďa dik­dika

UzasnySvet_19

Nočný New York, ktorý vyzerá ako obvo­dová doska v počí­tači

UzasnySvet_20vedeliSteZe_banner (1)

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: pin­te­rest

Pridať komentár (0)