20 skve­lých a zau­jí­ma­vých vyná­le­zov, ktoré pri­nie­sol rok 2015

Ľubica Račeková, vedelisteze.sk / 10. mája 2016 / Tech a inovácie

Dizaj­néri po celom svete majú stále nové nápady, nie­koľko z nich zre­a­li­zo­vali aj minulý rok.

Pred­po­veď poča­sia

21205-R3L8T8D-650-weather-forecast-box-tempescope-ken-kawamoto-5

foto: tem­pes­cope

weather-forecast-box-tempescope-ken-kawamoto-1-650-preview

foto: bored­panda

Ken Kawa­moto je soft­vé­rový inži­nier, ktorý má ambí­ciu zjed­no­tiť digi­tálny a sku­točný svet. Pri­šiel s myš­lien­kou na zaria­de­nie, ktoré vizu­álne zobra­zuje zaj­traj­šie poča­sie- Tem­pes­cope. Ak bude búrka, uka­zuje blesky, ak bude pršať, padajú kvapky. Jedi­ným nedos­tat­kom je, že zatiaľ nedo­káže zobra­ziť sneh.

Zrkad­lová šálka

18355-R3L8T8D-650-14412660-R3L8T8D-650-waltz-saucer-cup-pattern-reflection-design-d-bros-13b48247b60d1ed006a6b0ce99daa557a-650-preview

foto: d-bros.jp

Japon­ský dizaj­nér­sky tím s náz­vom D-Bros pri­šiel so sadou čajo­vých šálok, ktoré zrkad­lia vzory tanie­ri­kov.

Sedačka na chr­bát

18555-R3L8T8D-650-14506210-R3L8T8D-650-12557760-R3L8T8D-650-saddle-baby-0218505-R3L8T8D-650-14506160-R3L8T8D-650-12557660-R3L8T8D-650-saddle-baby-01

foto: sadd­le­baby

Sadd­le­Baby je skvelý pre deti, ktoré radi sedá­vajú na otco­vých ple­ciach.

18755-R3L8T8D-650-16201160-R3L8T8D-650-2719555-R3L8T8D-650-a36971b

foto: tany­ahe­ath­ca­nada

Novými pod­pät­kami môže každá žena zme­niť svoje topánky a pris­pô­so­biť ich na každú prí­le­ži­tosť. Výborné sú najmä pre ženy, ktoré neve­dia šofé­ro­vať v lodič­kách.

Kohú­tik, ktorý šetrí vodu

18605-R3L8T8D-650-14536660-R3L8T8D-850-water-conservation-swirl-faucet-design-simin-qiu-418655-R3L8T8D-650-14541260-R3L8T8D-850-water-conservation-swirl-faucet-design-simin-qiu-5

foto: Simin Qiu

Mladý lon­dýn­sky dizaj­nér Simin Qiu vytvo­ril jedi­nečný dizajn pre kúpeľ­ňový kohú­tik, ktorý vyzerá nie­len štý­lovo, ale pomáha šet­riť vodu. Pomáha šet­riť vodu o 15%.

Minia­túrna záh­rada na krku

21105-R3L8T8D-650-Wearable_0819955-R3L8T8D-650-collage7676

foto: wea­rab­lep­lan­ter

Dizaj­nér Colin Jor­dan vymys­lel ide­álny nápad pre tých, ktorí majú radi prí­rodu.

Visiaca vaňa

18305-R3L8T8D-650-1407411288_roskoshnye-vanny-16

foto: aizzz

Vytvo­rené rus­kým dizaj­né­rom menom Alek­sandr Zhu­kov­skii… chceš sa kúpať vo vzdu­chu?

Schody na strome

19105-R3L8T8D-650-559eb0724ef0219155-R3L8T8D-650-559eb07307928

foto: cano­pys­tair

Toto scho­disko sa dá na každý strom pri­pev­niť úplne jed­no­du­cho a bez jeho poško­de­nia.

Super­hr­di­no­via držiaci knihy

19905-R3L8T8D-650-collage6767621005-R3L8T8D-650-shelf-1

foto: arto­ri­de­sign

Krásna ozdoba ako držiak na knihy.

Tex­tové hodiny

23605-R3L8T8D-650-clock

foto: qloc­ktwo

Na roz­diel od bež­ných hodín s čís­lami a ručič­kami, tieto vám ukážu čas slo­vom.

Pohár na kávu, od kto­rého dosta­nete pusu

19255-R3L8T8D-650-55df03e59004b19205-R3L8T8D-650-55df03e543161

foto: behance

Dizaj­nér Jang Woo Seok pove­dal: „Milu­jem kávu a boz­ká­va­nie. Teraz môžem robiť oboje naraz.”

Topánky, ktoré výborne sedia

19455-R3L8T8D-650-995010-R3L8T8D-650-japanese-inspired-wrap-around-shoes-furoshiki-vibram-319505-R3L8T8D-650-995110-R3L8T8D-650-japanese-inspired-wrap-around-shoes-furoshiki-vibram-4

foto: vib­ram

Japon­ský dizaj­nér, Masaya Has­hi­moto, pri­šiel s nápa­dom na nový pár teni­siek, ktoré sa doko­nale ovinú okolo vašich nôh. Topánky nemajú šnúrky, ale zapí­na­nie na suchý zips.

Lampa

19305-R3L8T8D-650-72aa622fd1d3fbb8dddf0c2393e7d51719005-R3L8T8D-650-551ea096e0a511812a5cb10e56302bb2-1

foto: Arm­s­trong

Pri tejto skve­lej lampe si môžete sami regu­lo­vať, ako silno bude svie­tiť. Je pome­no­vaná Arm­s­trong na počesť Neila Arm­s­tronga.

Nevi­di­teľná klá­ves­nica

19655-R3L8T8D-650-AirType-Keyboardless-Keyboard-319705-R3L8T8D-650-AirType-Keyboardless-Keyboard-4-600x399

foto: get­noki

Nevi­di­teľná Noki klá­ves­nica sa skladá z dvoch jed­no­du­cho vyze­ra­jú­cich náram­kov, ktoré moni­to­rujú pohyb prs­tov.

Značky pre cyk­lis­tov

18205-R3L8T8D-650-10406694_10155784675940061_1657463659242863525_n

foto: indus­trial­de­sign­ser­ved

Azer­baj­džan­ský dizaj­nér, Elnur Baba­yev, pri­šiel s nápa­dom, ktorý posky­tuje cyk­lis­tom takéto skvelé ozna­če­nie. Pro­jek­tor je pri­po­jený k sedadlu a pra­cuje auto­ma­ticky bez aké­ho­koľ­vek zásahu cyk­lis­tov.

Lampa z kmeňa stromu

20205-R3L8T8D-650-log-1

foto: Dun­can Meer­ding

Každá jedna lampa je jedi­nečná, vyro­bená z roz­lič­ných dru­hov stro­mov.

Deko­ra­tívne val­čeky

18905-R3L8T8D-650-2342343420955-R3L8T8D-650-rolling-1

foto: Vatek

Jed­no­du­chý a skvelý nápad na krásne kolá­čiky.

Skla­da­cie prs­tene

18705-R3L8T8D-650-1584-990x61718855-R3L8T8D-650-2283-990x692

foto: m e r r y m e

Oso­bitne vyze­rajú kusy cel­kom bežne, no dokopy dávajú krásny vzhľad…

Dom­čeky pre mačky

18805-R3L8T8D-650-18x545

foto: lycs-arc

Skvelý vyná­lez pre maji­te­ľov mačiek.

Zbrane na van­kú­šovú vojnu

20355-R3L8T8D-650-pillowfight1_bryanku_1200

foto: Bryan Ku

Dizaj­nér, Bryan Ku, vymys­lel pre tých, ktorí majú radi van­kú­šové vojny špe­ciálne mäkké zbrane.

vedeliSteZe_banner (1)

zdroj: vedelisteze.sk. zdroj titul­nej foto­gra­fie: get­noki

Pridať komentár (0)