20 skve­lých a zau­jí­ma­vých vyná­le­zov, kto­ré pri­nie­sol rok 2015

Ľubica Račeková, vedelisteze.sk / 10. mája 2016 / Tech a inovácie

Dizaj­né­ri po celom sve­te majú stá­le nové nápa­dy, nie­koľ­ko z nich zre­a­li­zo­va­li aj minu­lý rok.

Pred­po­veď poča­sia

21205-R3L8T8D-650-weather-forecast-box-tempescope-ken-kawamoto-5

foto: tem­pes­co­pe

weather-forecast-box-tempescope-ken-kawamoto-1-650-preview

foto: bored­pan­da

Ken Kawa­mo­to je soft­vé­ro­vý inži­nier, kto­rý má ambí­ciu zjed­no­tiť digi­tál­ny a sku­toč­ný svet. Pri­šiel s myš­lien­kou na zaria­de­nie, kto­ré vizu­ál­ne zobra­zu­je zaj­traj­šie poča­sie- Tem­pes­co­pe. Ak bude búr­ka, uka­zu­je bles­ky, ak bude pršať, pada­jú kvap­ky. Jedi­ným nedos­tat­kom je, že zatiaľ nedo­ká­že zobra­ziť sneh.

Zrkad­lo­vá šál­ka

18355-R3L8T8D-650-14412660-R3L8T8D-650-waltz-saucer-cup-pattern-reflection-design-d-bros-13b48247b60d1ed006a6b0ce99daa557a-650-preview

foto: d-bros.jp

Japon­ský dizaj­nér­sky tím s náz­vom D-Bros pri­šiel so sadou čajo­vých šálok, kto­ré zrkad­lia vzo­ry tanie­ri­kov.

Sedač­ka na chr­bát

18555-R3L8T8D-650-14506210-R3L8T8D-650-12557760-R3L8T8D-650-saddle-baby-0218505-R3L8T8D-650-14506160-R3L8T8D-650-12557660-R3L8T8D-650-saddle-baby-01

foto: sadd­le­ba­by

Sadd­le­Ba­by je skve­lý pre deti, kto­ré radi sedá­va­jú na otco­vých ple­ciach.

18755-R3L8T8D-650-16201160-R3L8T8D-650-2719555-R3L8T8D-650-a36971b

foto: tany­ahe­ath­ca­na­da

Nový­mi pod­pät­ka­mi môže kaž­dá žena zme­niť svo­je topán­ky a pris­pô­so­biť ich na kaž­dú prí­le­ži­tosť. Výbor­né sú naj­mä pre ženy, kto­ré neve­dia šofé­ro­vať v lodič­kách.

Kohú­tik, kto­rý šet­rí vodu

18605-R3L8T8D-650-14536660-R3L8T8D-850-water-conservation-swirl-faucet-design-simin-qiu-418655-R3L8T8D-650-14541260-R3L8T8D-850-water-conservation-swirl-faucet-design-simin-qiu-5

foto: Simin Qiu

Mla­dý lon­dýn­sky dizaj­nér Simin Qiu vytvo­ril jedi­neč­ný dizajn pre kúpeľ­ňo­vý kohú­tik, kto­rý vyze­rá nie­len štý­lo­vo, ale pomá­ha šet­riť vodu. Pomá­ha šet­riť vodu o 15%.

Minia­túr­na záh­ra­da na krku

21105-R3L8T8D-650-Wearable_0819955-R3L8T8D-650-collage7676

foto: wea­rab­lep­lan­ter

Dizaj­nér Colin Jor­dan vymys­lel ide­ál­ny nápad pre tých, kto­rí majú radi prí­ro­du.

Visia­ca vaňa

18305-R3L8T8D-650-1407411288_roskoshnye-vanny-16

foto: aizzz

Vytvo­re­né rus­kým dizaj­né­rom menom Alek­san­dr Zhu­kov­skii… chceš sa kúpať vo vzdu­chu?

Scho­dy na stro­me

19105-R3L8T8D-650-559eb0724ef0219155-R3L8T8D-650-559eb07307928

foto: cano­pys­tair

Toto scho­dis­ko sa dá na kaž­dý strom pri­pev­niť úpl­ne jed­no­du­cho a bez jeho poško­de­nia.

Super­hr­di­no­via držia­ci kni­hy

19905-R3L8T8D-650-collage6767621005-R3L8T8D-650-shelf-1

foto: arto­ri­de­sign

Krás­na ozdo­ba ako držiak na kni­hy.

Tex­to­vé hodi­ny

23605-R3L8T8D-650-clock

foto: qloc­kt­wo

Na roz­diel od bež­ných hodín s čís­la­mi a ručič­ka­mi, tie­to vám uká­žu čas slo­vom.

Pohár na kávu, od kto­ré­ho dosta­ne­te pusu

19255-R3L8T8D-650-55df03e59004b19205-R3L8T8D-650-55df03e543161

foto: behan­ce

Dizaj­nér Jang Woo Seok pove­dal: „Milu­jem kávu a boz­ká­va­nie. Teraz môžem robiť obo­je naraz.”

Topán­ky, kto­ré výbor­ne sedia

19455-R3L8T8D-650-995010-R3L8T8D-650-japanese-inspired-wrap-around-shoes-furoshiki-vibram-319505-R3L8T8D-650-995110-R3L8T8D-650-japanese-inspired-wrap-around-shoes-furoshiki-vibram-4

foto: vib­ram

Japon­ský dizaj­nér, Masa­ya Has­hi­mo­to, pri­šiel s nápa­dom na nový pár teni­siek, kto­ré sa doko­na­le ovi­nú oko­lo vašich nôh. Topán­ky nema­jú šnúr­ky, ale zapí­na­nie na suchý zips.

Lam­pa

19305-R3L8T8D-650-72aa622fd1d3fbb8dddf0c2393e7d51719005-R3L8T8D-650-551ea096e0a511812a5cb10e56302bb2-1

foto: Arm­s­trong

Pri tej­to skve­lej lam­pe si môže­te sami regu­lo­vať, ako sil­no bude svie­tiť. Je pome­no­va­ná Arm­s­trong na počesť Neila Arm­s­tron­ga.

Nevi­di­teľ­ná klá­ves­ni­ca

19655-R3L8T8D-650-AirType-Keyboardless-Keyboard-319705-R3L8T8D-650-AirType-Keyboardless-Keyboard-4-600x399

foto: get­no­ki

Nevi­di­teľ­ná Noki klá­ves­ni­ca sa skla­dá z dvoch jed­no­du­cho vyze­ra­jú­cich náram­kov, kto­ré moni­to­ru­jú pohyb prs­tov.

Znač­ky pre cyk­lis­tov

18205-R3L8T8D-650-10406694_10155784675940061_1657463659242863525_n

foto: indus­trial­de­sign­ser­ved

Azer­baj­džan­ský dizaj­nér, Elnur Baba­y­ev, pri­šiel s nápa­dom, kto­rý posky­tu­je cyk­lis­tom také­to skve­lé ozna­če­nie. Pro­jek­tor je pri­po­je­ný k sedad­lu a pra­cu­je auto­ma­tic­ky bez aké­ho­koľ­vek zása­hu cyk­lis­tov.

Lam­pa z kme­ňa stro­mu

20205-R3L8T8D-650-log-1

foto: Dun­can Meer­ding

Kaž­dá jed­na lam­pa je jedi­neč­ná, vyro­be­ná z roz­lič­ných dru­hov stro­mov.

Deko­ra­tív­ne val­če­ky

18905-R3L8T8D-650-2342343420955-R3L8T8D-650-rolling-1

foto: Vatek

Jed­no­du­chý a skve­lý nápad na krás­ne kolá­či­ky.

Skla­da­cie prs­te­ne

18705-R3L8T8D-650-1584-990x61718855-R3L8T8D-650-2283-990x692

foto: m e r r y m e

Oso­bit­ne vyze­ra­jú kusy cel­kom bež­ne, no doko­py dáva­jú krás­ny vzhľad…

Dom­če­ky pre mač­ky

18805-R3L8T8D-650-18x545

foto: lycs-arc

Skve­lý vyná­lez pre maji­te­ľov mačiek.

Zbra­ne na van­kú­šo­vú voj­nu

20355-R3L8T8D-650-pillowfight1_bryanku_1200

foto: Bry­an Ku

Dizaj­nér, Bry­an Ku, vymys­lel pre tých, kto­rí majú radi van­kú­šo­vé voj­ny špe­ciál­ne mäk­ké zbra­ne.

vedeliSteZe_banner (1)

zdroj: vedelisteze.sk. zdroj titul­nej foto­gra­fie: get­no­ki

Pridať komentár (0)