20 spô­so­bov, ako zvý­šiť pro­duk­ti­vitu, nie odpra­co­vané hodiny

Nina Matejčeková / 21. februára 2016 / Tools a produktivita

Keď je prob­lém veľký a opti­málne rie­še­nie je v nedo­hľade, skúste pomaly začať vytvá­rať rie­še­nia, cez ktoré si viete pred­sta­viť celý sled uda­lostí od pomy­sel­ného začia­toč­ného bodu.

Tu je sumár toho, ako môžete zvy­šo­vať pro­duk­ti­vitu, za mini­mum času.

1. Sta­nov si denné ciele. Bez jas­ných cie­ľov je veľmi ťažké nepod­ľa­hnúť rozp­tý­le­niu oko­lia. Urči si vopred svoje ciele. Každý deň sa roz­hodni, čo budeš robiť a urob to.

2. Ak sa chceš naučiť neod­kla­dať si dôle­žité veci na neskôr, nauč sa neprí­jemné úlohy rie­šiť ako prvé. Je to malé víťazs­tvo, ktoré ti dodá síl na celý deň.

3. Keď začneš s dákou úlo­hou urči si ciele ešte pred­tým, ako s prá­cou skon­číš. Naprí­klad, keď pra­cu­ješ na knihe, zau­mie­niš si, že nepôj­deš spať pokým nena­pí­šeš 1000 slov. Urči si svoj cieľ bez ohľadu na to, či ťa niečo môže ovplyv­ňo­vať.

foto: bodybuilding.com

4. Urči si fixný čas na spl­ne­nie svo­jej úlohy. Neobá­vaj sa toho, ako ďaleko sa dosta­neš. Len si skús sta­no­viť čas.

5. Vstá­vaj skoro ráno, napr. o 6hod a rovno začni so svo­jou naj­dô­le­ži­tej­šou úlo­hou. Často môžeš sti­hnúť toho viac ešte pre 8-hodi­nou, ako veľa iných ľudí, ktorí robia celý deň.

6. Urči si dead­liny na spl­ne­nie úloh a riaď sa nimi.

7. Pred­stav si svoje ciele ako spl­nené. Vži sa do stavu, ako keby si tam sku­točne bol a v mysli si ich vytvor reálne.

8. Ako­náhle začneš s úlo­hou, pokra­čuj v nej, pokým nebude na 100% kom­pletná. Neukonči ju v polo­vici. Ak si sa už rozp­tý­lili nie­čím iným, svoje myš­lienky si ešte zapíš na papier a začni sa tým zaobe­rať neskôr.

foto: cloudfront.net

9. Vytvor si nový zvyk, ktorý budeš dodr­žia­vať aspoň 30 dní. Nie­koľko dočas­ných závä­zo­kov je oveľa jed­no­duch­šie dodr­žať, ako jeden stály.

10. Odstráň všetky rozp­ty­lu­júce veci okolo seba, aby si sa doká­zal lep­šie sústre­diť. Či už na pra­cov­nom stole alebo v počí­tači.

11. Budeš pro­duk­tívny len vtedy, keď ťa tvoja práca posu­nie k vytú­že­nému cieľu. Eli­mi­nuj nepod­statné veci zo svojho to do listu a začni hovo­riť nie na žia­dosti, ktoré sú nepod­statné.

12. Ak chceš zvý­šiť svoju pro­duk­ti­vitu, vypni si svoje Wi-fi pri­po­je­nie. Naplá­nuj si časy, kedy si skon­tro­lu­ješ e-maily a pri­poj sa na blog alebo sociálne siete iba vtedy, keď si doro­bil určitú časť práce.

13. Snaž sa robiť menej a v živote budeš šťast­nejší. Pre­tože nebu­deš žiť v takom hek­tic­kom svete plnom stresu.

foto: aolcdn.com

14. Tým, že budeš pra­co­vať menej, môžeš v sku­toč­nosti zvlád­nuť oveľa viac, aj keď budeš pra­co­vať pomal­šie. A ak to nebude fun­go­vať, tak sa aspoň nastav na pomalší mód.

15. Využí­vaj len tie naj­pro­duk­tív­nej­šie apli­ká­cie.

16. Vytvor si sku­pinu ľudí, ktorí ti pomôžu, keď sa dosta­neš do prob­lé­mov.

17. Urob si z plne­nia úloh zábavu. Nájdi si chvíľku a poroz­mýš­ľaj nad tým, čo ťa naozaj baví robiť.

18. Sprav si zoznam vecí, takých 5 – 6, ktoré sú dôle­žité a zame­raj sa na to, aby si ich spl­nil.

19. Hneď ráno, keď máš naj­viac ener­gie, sa nastav tak, aby si mal pro­duk­tívny deň.

20. Posledný deň v mesiaci pop­re­mýš­ľaj ako dosiah­nuť svoje dlho­do­bej­šie ciele.

Goals

foto: inc.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: iwillteachyoualanguage.com

Pridať komentár (0)