20 tipov, ako si môžeš tro­chu finančne polep­šiť

Martina Ditrichová / 13. augusta 2016 / Business

Týchto 20 tipov ber ako inšpi­rá­ciu ako si ľahko a prí­jemne pri­lep­šiť. Nie­kedy aj malé peniažky pote­šia. A ako sa hovorí- Babka k babce…

1. Vymeň prácu

Toto je naj­lepší spô­sob ako naštar­to­vať svoje príjmy. Ak si pre svojho zamest­ná­va­teľa dosta­točne hod­notný, ponúkne ti vyšší prí­jem. Vyjed­ná­vaj. Nezos­taň na mieste, len kvôli stra­chu zo zmeny. Keď ťa nie­kde neve­dia doce­niť, choď inam.

2. Požia­daj o zvý­še­nie platu

Možno vyhrá­žať sa zme­nou zamest­na­nia nemusí byť naj­lep­šia cesta. Skús požia­dať o zvý­še­nie platu alebo o pový­še­nie. Pri­prav si pádne argu­menty a seba­ve­domo nakrá­čaj za šéfom. Ak pod­ni­káš, pod­ni­kaj toho viac, roz­šír port­fó­lio, buď kre­a­tívny.

3. Fre­e­lan­cuj

Aj popri práci na plný úvä­zok sa dá nájsť čas na nejakú fušku pomimo. Špe­ciálne pri tých, kde máš čas len tak vyse­dá­vať na Fb a scrol­lo­vať star­ti­tup. :) Fre­e­lance alebo externá spo­lu­práca je teraz veľmi vyhľa­dá­vaná forma spo­lu­práce. Nápo­mocný môže byť Lin­ke­dIn.

Girl-Blogger.-Blogging-with-Laptop

zdroj-alicenicholls.com

4. Blo­guj

Ak máš o čom. Môžeš si uro­biť web­stránku s rekla­mami či rele­vant­nými lin­kami a za to dostá­vať peniaze. Naprí­klad blog guru Pat Flynn si takto „pomimo“ zaro­bil 3 mili­óny dolá­rov. Ak ti veľmi nejde písa­nie, vlo­guj, nahraj sa, nahoď na you­tube a zbie­raj fol­lo­we­rov. Ani nech­ceš vedieť, koľko zarába Slo­vák, ktorý komen­tuje počí­ta­čové hry. Dokonca to ani nebolo z jeho hlavy, ale “opaj­col” člo­veka zo štá­tov.

5. Kou­čuj

Ak máš vo svo­jom obore dosta­točný skill, zober pod svoje krídla nie­koho, kto tvoje rady ocení. Pozor, je dobré mať na túto prácu aj pevné nervy.

6. Zriaď si online kurz

Ak tie pevné nervy nemáš, ale vedo­mosti áno, vždy je tu mož­nosť online kurzu.

7. Spre­vá­dzaj

Bývaš v zau­jí­ma­vej loka­lite? Staň sa sprie­vod­com. Ces­to­va­nie je koníč­kom No.1 pre mno­hých a veľa ľudí upred­nostní sku­pinu aj so sprie­vod­com.

8. Šofé­ruj

Máš auto? Ako vodič Uberu si vieš pekne pri­vy­ro­biť, kedy chceš a kde chceš.

9.Prechádzaj sa

Rád sa pre­chá­dzaš a máš rád psy? V tejto dobe na svo­jich milá­či­kov nikto nemá čas a veľa ich musí žiť v bytoch. Po spo­ľah­li­vých a milých psíč­ka­roch bude vždy dopyt. A naviac spo­jíš prí­jemné s uži­toč­ným.

Vencenie-psov-sloboda-zvierat-9

zdroj-fotkybratislavy.sk

10. Pri­vy­rá­baj si v bare

Obslu­ho­vať stoly môže tak­mer každý a ak naviac vieš namie­šať zopár drin­kov, môže to byť super nočná šichta. Spre­pitné hlavne vo väč­ších mes­tách a od turis­tov môžu byť pekné peniaze pomimo.

11. Stráž deti

Pokiaľ ťa nezau­jali pre­chádzky so psami, čo tak strá­žiť cudzie deti? Keď nič iné, môže to byť fajn škola do budúc­nosti a nejaké tie peniažky navyše.

12. Foto­gra­fuj alebo hraj na svad­bách

Ak fotíš alebo si hudob­ník, skús to na svad­bách. Nevy­ža­duje sa tu špe­ciálna miera pro­fe­si­ona­lity a ešte sa k tomu aj prí­jemne zaba­víš.

13. Vystu­puj na verej­nosti

Ak hráš na nejaký inštru­ment alebo spie­vaš, vyber sa do ulíc pred­viesť svoje ume­nie. Mne osobne pou­ličný hudob­níci vždy sprí­jem­nia pre­chádzku mes­tom.

street_violinist_by_bautistany-d7odthc

zdroj–bautistany.deviantart.com

14. Pre­na­jí­maj auto či miest­nosť

Ak plne nevy­uží­vaš svoje auto alebo iný pries­tor, prečo si na tom neza­ro­biť?

15. Nechaj sa tes­to­vať

Staň sa tes­to­va­cím sub­jek­tom. Neviem, či je to zrovna naj­bez­peč­nej­šia forma zárobku, ale kaž­do­pádne nie veľmi náročná.

16. Píš soft­vé­rové hod­no­te­nia

Na softwarejudge.com pla­tia od 1 do 50 dolá­rov za hod­no­te­nie.

17. Pre­dá­vaj veci

Máš zby­toč­nosti? Nes­kla­duj ich, rad­šej pre­daj nie­komu, komu sa zídu viac, naprí­klad na ebay.

18. Pre­dá­vaj balenú vodu na akciách

V horú­ča­vách na fes­ti­va­loch je voda na neza­pla­te­nie.

19. Daj si reklamu na auto

Nie­ktoré firmy sú schopné zapla­tiť nemalý peniaz za to, že ti na auto vyle­pia (možno aj cel­kom vkusnú) reklamu.

c3e3959cf3876f54a002b2190088d59e871d3ae3621c4fd846804cdf

zdroj–ad-design.966v.com

20.Daj si zapla­tiť za online vyhľa­dá­va­nie

Pri­daj si Omee do svojho vyhľa­dá­vača a keď klik­neš na výsle­dok, ktorý ponúka, dosta­neš na oplátku nejaké peniaze.

zdroj–forbes.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: we-are-ad.com

Pridať komentár (0)