20 tipov, ako si môžeš tro­chu finanč­ne polep­šiť

Martina Ditrichová / 13. augusta 2016 / Business

Tých­to 20 tipov ber ako inšpi­rá­ciu ako si ľah­ko a prí­jem­ne pri­lep­šiť. Nie­ke­dy aj malé peniaž­ky pote­šia. A ako sa hovo­rí- Bab­ka k bab­ce…

1. Vymeň prá­cu

Toto je naj­lep­ší spô­sob ako naštar­to­vať svo­je príj­my. Ak si pre svoj­ho zamest­ná­va­te­ľa dosta­toč­ne hod­not­ný, ponúk­ne ti vyš­ší prí­jem. Vyjed­ná­vaj. Nezos­taň na mies­te, len kvô­li stra­chu zo zme­ny. Keď ťa nie­kde neve­dia doce­niť, choď inam.

2. Požia­daj o zvý­še­nie pla­tu

Mož­no vyhrá­žať sa zme­nou zamest­na­nia nemu­sí byť naj­lep­šia ces­ta. Skús požia­dať o zvý­še­nie pla­tu ale­bo o pový­še­nie. Pri­prav si pád­ne argu­men­ty a seba­ve­do­mo nakrá­čaj za šéfom. Ak pod­ni­káš, pod­ni­kaj toho viac, roz­šír port­fó­lio, buď kre­a­tív­ny.

3. Fre­e­lan­cuj

Aj pop­ri prá­ci na plný úvä­zok sa dá nájsť čas na neja­kú fuš­ku pomi­mo. Špe­ciál­ne pri tých, kde máš čas len tak vyse­dá­vať na Fb a scrol­lo­vať star­ti­tup. :) Fre­e­lan­ce ale­bo exter­ná spo­lu­prá­ca je teraz veľ­mi vyhľa­dá­va­ná for­ma spo­lu­prá­ce. Nápo­moc­ný môže byť Lin­ke­dIn.

Girl-Blogger.-Blogging-with-Laptop

zdroj-alicenicholls.com

4. Blo­guj

Ak máš o čom. Môžeš si uro­biť web­strán­ku s rekla­ma­mi či rele­vant­ný­mi lin­ka­mi a za to dostá­vať penia­ze. Naprí­klad blog guru Pat Flynn si tak­to „pomi­mo“ zaro­bil 3 mili­ó­ny dolá­rov. Ak ti veľ­mi nej­de písa­nie, vlo­guj, nahraj sa, nahoď na you­tu­be a zbie­raj fol­lo­we­rov. Ani nech­ceš vedieť, koľ­ko zará­ba Slo­vák, kto­rý komen­tu­je počí­ta­čo­vé hry. Dokon­ca to ani nebo­lo z jeho hla­vy, ale “opaj­col” člo­ve­ka zo štá­tov.

5. Kou­čuj

Ak máš vo svo­jom obo­re dosta­toč­ný skill, zober pod svo­je kríd­la nie­ko­ho, kto tvo­je rady oce­ní. Pozor, je dob­ré mať na túto prá­cu aj pev­né ner­vy.

6. Zriaď si onli­ne kurz

Ak tie pev­né ner­vy nemáš, ale vedo­mos­ti áno, vždy je tu mož­nosť onli­ne kur­zu.

7. Spre­vá­dzaj

Bývaš v zau­jí­ma­vej loka­li­te? Staň sa sprie­vod­com. Ces­to­va­nie je koníč­kom No.1 pre mno­hých a veľa ľudí upred­nost­ní sku­pi­nu aj so sprie­vod­com.

8. Šofé­ruj

Máš auto? Ako vodič Ube­ru si vieš pek­ne pri­vy­ro­biť, kedy chceš a kde chceš.

9.Prechádzaj sa

Rád sa pre­chá­dzaš a máš rád psy? V tej­to dobe na svo­jich milá­či­kov nikto nemá čas a veľa ich musí žiť v bytoch. Po spo­ľah­li­vých a milých psíč­ka­roch bude vždy dopyt. A naviac spo­jíš prí­jem­né s uži­toč­ným.

Vencenie-psov-sloboda-zvierat-9

zdroj-fotkybratislavy.sk

10. Pri­vy­rá­baj si v bare

Obslu­ho­vať sto­ly môže tak­mer kaž­dý a ak naviac vieš namie­šať zopár drin­kov, môže to byť super noč­ná šich­ta. Spre­pit­né hlav­ne vo väč­ších mes­tách a od turis­tov môžu byť pek­né penia­ze pomi­mo.

11. Stráž deti

Pokiaľ ťa nezau­ja­li pre­chádz­ky so psa­mi, čo tak strá­žiť cudzie deti? Keď nič iné, môže to byť fajn ško­la do budúc­nos­ti a neja­ké tie peniaž­ky navy­še.

12. Foto­gra­fuj ale­bo hraj na svad­bách

Ak fotíš ale­bo si hudob­ník, skús to na svad­bách. Nevy­ža­du­je sa tu špe­ciál­na mie­ra pro­fe­si­ona­li­ty a ešte sa k tomu aj prí­jem­ne zaba­víš.

13. Vystu­puj na verej­nos­ti

Ak hráš na neja­ký inštru­ment ale­bo spie­vaš, vyber sa do ulíc pred­viesť svo­je ume­nie. Mne osob­ne pou­lič­ný hudob­ní­ci vždy sprí­jem­nia pre­chádz­ku mes­tom.

street_violinist_by_bautistany-d7odthc

zdroj–bautistany.deviantart.com

14. Pre­na­jí­maj auto či miest­nosť

Ak plne nevy­uží­vaš svo­je auto ale­bo iný pries­tor, pre­čo si na tom neza­ro­biť?

15. Nechaj sa tes­to­vať

Staň sa tes­to­va­cím sub­jek­tom. Neviem, či je to zrov­na naj­bez­peč­nej­šia for­ma zárob­ku, ale kaž­do­pád­ne nie veľ­mi nároč­ná.

16. Píš soft­vé­ro­vé hod­no­te­nia

Na softwarejudge.com pla­tia od 1 do 50 dolá­rov za hod­no­te­nie.

17. Pre­dá­vaj veci

Máš zby­toč­nos­ti? Nes­kla­duj ich, rad­šej pre­daj nie­ko­mu, komu sa zídu viac, naprí­klad na ebay.

18. Pre­dá­vaj bale­nú vodu na akciách

V horú­ča­vách na fes­ti­va­loch je voda na neza­pla­te­nie.

19. Daj si rekla­mu na auto

Nie­kto­ré fir­my sú schop­né zapla­tiť nema­lý peniaz za to, že ti na auto vyle­pia (mož­no aj cel­kom vkus­nú) rekla­mu.

c3e3959cf3876f54a002b2190088d59e871d3ae3621c4fd846804cdf

zdroj–ad-design.966v.com

20.Daj si zapla­tiť za onli­ne vyhľa­dá­va­nie

Pri­daj si Omee do svoj­ho vyhľa­dá­va­ča a keď klik­neš na výsle­dok, kto­rý ponú­ka, dosta­neš na oplát­ku neja­ké penia­ze.

zdroj–forbes.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: we-are-ad.com

Pridať komentár (0)