20 úžas­ných GIFiek o tom, čo ťa nikdy nenau­čia na ško­le

Dárius Polák / 4. augusta 2016 / Tech a inovácie

V ško­le sa naučíš veľa vecí (a blbos­tí), kto­ré by sa lep­šie zapa­mä­ta­li, ak by ich uči­te­lia demon­štro­va­li vizu­ál­ne. A to mys­lím váž­ne, to čo deti potre­bu­jú je sku­toč­ný prí­klad a nie neja­ké zdĺha­vé odse­ky tex­tu. Nie­čo ako tie­to GIF­ká.

Ako vyze­ra­jú tvo­je ruky potom, čo si ich umy­ješ.

preview-1200x628-99-1445864336

Čo sa sta­ne, keď str­číš kľúč do zám­ku.

Ako pes pije vodu.

Čo sa sta­ne, keď sa natrieš kré­mom na opa­ľo­va­nie.

Porov­na­nie Zeme s naj­väč­šou hviez­dou vo ves­mí­re, Canis Major.

Ako zub­ný stroj­ček vyrov­ná­va tvo­je zuby.

Čo sa dá uro­biť s počí­ta­čom.

Obsah roz­bi­té­ho vajíč­ka pod vodou.

Pro­ces pre­hĺta­nia.

Ako voda láme svet­lo.

Počet letov za 24 hodín.

For­mo­va­nie tvá­re bábät­ka počas teho­ten­stva v mater­ni­ci.

Kvit­nu­tie púpa­vy.

Dôkaz Pyta­go­ro­vej vety.

Čo sa sta­ne, keď čier­na die­ra vtiah­ne do seba hviez­du.

Rast fazu­le.

Tvor­ba kamuf­lá­že hel­my.

Vznik zvu­ku v trúb­ke.

Ako gepard využí­va svoj chvost na redu­ko­va­nie zotr­vač­nos­ti.

Let lien­ky.

zdroj: brightside.me, zdroj všet­kých GIF: brightside.me, zdroj titul­nej fot­ky: brightside.me

Pridať komentár (0)