20 úžas­ných GIFiek o tom, čo ťa nikdy nenau­čia na škole

Dárius Polák / 4. augusta 2016 / Tech a inovácie

V škole sa naučíš veľa vecí (a blbostí), ktoré by sa lep­šie zapa­mä­tali, ak by ich uči­te­lia demon­štro­vali vizu­álne. A to mys­lím vážne, to čo deti potre­bujú je sku­točný prí­klad a nie nejaké zdĺhavé odseky textu. Niečo ako tieto GIFká.

Ako vyze­rajú tvoje ruky potom, čo si ich umy­ješ.

preview-1200x628-99-1445864336

Čo sa stane, keď str­číš kľúč do zámku.

Ako pes pije vodu.

Čo sa stane, keď sa natrieš kré­mom na opa­ľo­va­nie.

Porov­na­nie Zeme s naj­väč­šou hviez­dou vo ves­míre, Canis Major.

Ako zubný stroj­ček vyrov­náva tvoje zuby.

Čo sa dá uro­biť s počí­ta­čom.

Obsah roz­bi­tého vajíčka pod vodou.

Pro­ces pre­hĺta­nia.

Ako voda láme svetlo.

Počet letov za 24 hodín.

For­mo­va­nie tváre bábätka počas teho­ten­stva v mater­nici.

Kvit­nu­tie púpavy.

Dôkaz Pyta­go­ro­vej vety.

Čo sa stane, keď čierna diera vtiahne do seba hviezdu.

Rast fazule.

Tvorba kamuf­láže helmy.

Vznik zvuku v trúbke.

Ako gepard využíva svoj chvost na redu­ko­va­nie zotr­vač­nosti.

Let lienky.

zdroj: brightside.me, zdroj všet­kých GIF: brightside.me, zdroj titul­nej fotky: brightside.me

Pridať komentár (0)