2014: Majme online život pokope

Richard Bednár / 19. apríl 2014 / Tools a produktivita

Apli­ká­cií, ktoré spá­jajú osobný alebo pra­covný online život, je už pomerne dosť. Pred pár dňami som však obja­vil dve, ktoré podľa mňa majú budúc­nosť a čoskoro budú syno­ny­mom nášho online sveta. Pred­sta­vu­jem vám Joli a Big Pic­ture.

V rámci série desia­tich star­tu­pov pred­sta­vu­jem ten­to­krát dva úžasne pro­jekty.

Jolid­rive a Joli OS – osobný online svet

Pred pár dňami som obja­vil plat­formu, ktorú som si natoľko obľú­bil, že som sa roz­ho­dol o nej napí­sať. Volá sa Jolic­loud. Je pre­hľadná, intu­itívna a výborne fun­guje. Tak sa poďme na ňu pozrieť bliž­šie.

Momen­tálne je dotupná beta ver­zia v pre­ve­dení web­stránky (Jolid­rive), apli­ká­cie na iPhone a iPad, alebo ako prog­ram na Win­dows a iOS (Joli OS). Posledný uve­dený je vhodný aj pre star­šie počí­tače, na kto­rých fun­guje podľa auto­rov rýchlo a bez­prob­lé­movo. Po jej spus­tení sa pri­hlá­site cez Gmail alebo Face­book. A potom si už natiah­nete tie prí­stupy, ktoré chcete. Sú roz­de­lené do pia­tich kate­gó­rií – sociálne (Google+, Tum­blr a Face­book), hudba (SoundC­loud, exfm), foto­gra­fie (Flickr, Picasa, Ins­ta­gram), videá (You­Tube, Vimeo, Dai­ly­mo­tion) a pro­duk­ti­vita (Ever­note, Drop­box, Google Drive, Clou­dApp, Sli­deS­hare) a na záver kate­gó­ria neza­ra­dené apli­ká­cie. 

Ak ešte na nie­kto­rých nemáte kontá, alebo ich ani nepoz­náte, práve teraz je tá vhodná chvíľa. Jolic­loud totiž pri tvorbe nových ponúka nejaké to giga pries­toru naviac.

Pro­jekt vzni­kol už v roku 2009 s víziou spo­jiť výhody a silu clou­do­vého sys­tému s jed­no­du­chým a ele­gant­ným roz­hra­ním. Zakla­da­teľmi sú Tarigq Krim a Romain Huet. Momen­tálne mana­žujú tím ôsmych ľudí a stále hľa­dajú nových.

Big Pic­ture – pra­covný online svet

Ak máte pocit, že vo vašom pra­cov­nom živote je už pre­tlak online plat­fo­riem, možno mám pre vás rie­še­nie. Pri­chá­dza apli­ká­cia, ktorá ponúka to naj­pot­reb­nej­šie a robí to jasne, pre­hľadne a intu­itívne. Jej pra­covný názov je Big Pic­ture – s clai­mom „Ver v lepší pre­hľad svojho pod­ni­ka­nia.“

Apli­ká­cia fun­guje na vlast­nom cloude, je dobre zabez­pe­čená a dostupná kde­koľ­vek. Okrem intu­itív­nej gra­fiky je veľmi rýchla. Spája CRM sys­tém, správu sociál­nych sietí, pre­hľad pre­daja, časový manaž­ment, pro­jek­tový manaž­ment, fak­tu­rá­ciu, ria­de­nie dodá­va­te­ľov, HR sys­tém, mzdy a účtov­níc­tvo.

http://sascea.com/thebigpicture

Pod jed­ným kon­tom sys­tém ponúka via­cero roz­hraní, aby každý zamest­na­nec mohol vidieť svoju časť práce a svoje úlohy, pop­rí­pade komu­ni­ko­val potrebné infor­má­cie iným kole­gom, a tak firma mohla fun­go­vať čo naje­fek­tív­nej­šie.

Star­tup bol v Kanade vyhlá­sený za naj­lepší nápad roku 2013. Momen­tálne je dostupný len pre vývo­já­rov. Ak ho chcete vyskú­šať a napí­sať svoj feed­back, pri­hlá­siť sa môžete na webe tvor­cov.

zdroj: jolicloud.com, sascea.com

Pridať komentár (0)