2014: Štart slo­ven­skej star­tu­po­vej scény?

Luky Gašparík / 28. decembra 2014 / Tools a produktivita

Tento rok pova­žu­jem za veľmi významný, dokonca až pre­lo­mový. Prečo? Odpo­veď je jed­no­du­chá. Na Slo­ven­sku to ožilo. Začali sa tu diať veci.

Množ­stvo even­tov

Star­tu­pová komu­nita je známa tým, že rada vyke­cáva, popíja, pohu­lieva a brains­tor­muje. Neviem, či to bolo dôvo­dom expo­nen­ciál­neho nárastu even­tov v roku 2014, no jedno je isté — bolo ich viac a kva­lita vzrá­stla.

Pod­stat­nejší fakt je, že Bra­ti­slava už nie je jedi­ným cen­trom star­tu­po­vej komu­nity, na päty jej začala šlia­pať Žilina, kde okrem vlast­ného Star­tup­We­e­kendu začalo vzni­kať nie­koľko cowor­kin­gov a zau­jí­ma­vých star­tu­pov. Súčas­ťou žilin­ského tech. motora je Milan Dubec, ktorý veľ­kou mie­rou pozi­tívne ovplyv­ňuje sme­ro­va­nie žilin­skej star­tu­po­vej scény.

Už som si mys­lel, že Košice sa ani v roku 2014 nezo­bu­dia, no pro­jekt East­cu­ba­tor vnie­sol na východ nádej. Pevne verím, že Košice nebudú hrať popri Žiline len gardé a rok 2015 bude pre východ veľ­kou výzvou.

The Spot a Con­nect pokra­čo­vali vo svo­jej práci a ich works­hopy a eventy mali ešte lepší drive. Con­nect v tomto roku moc nešpe­ku­lo­val, no Spot sa sna­žil diver­zi­fi­ko­vať svoje port­fó­lio, kde cowor­kin­gové služby už nemali zohrá­vať hlavnú úlohu. Spot pri­šiel s pro­jek­tom prvého slo­ven­ského inku­bá­tora s náz­vom Boos­ter, ktorý má okrem pries­to­rov poskyt­núť aj kva­litné men­to­rin­gové záze­mie. Tento pro­jekt je ešte len vo svo­jich začiat­koch, preto je prí­liš skoro hod­no­tiť jeho úspeš­nosť a kva­litu. 

Nový amba­sá­dor?

Mien by ma napadlo hneď nie­koľko, no asi všetci sa zhod­neme na jed­nom a tom istom. Novým amba­sá­do­rom ani nie tak star­tu­po­vej komu­nity, ako slo­ven­ského ”ino­va­tív­neho štátu” je pre­zi­dent Andrej Kiska. Jeho syn Andrej jr. mu je určite dob­rým porad­com. Verím, že v najb­liž­ších mesia­coch a rokoch bude práve pre­zi­den­tov hlas jeden z tých naj­sil­nej­ších.

Inves­tori — pre­tlak peňazí?

Bez star­tu­pov by nebolo do čoho inves­to­vať a bez peňazí by nebolo čo inves­to­vať. Preto sa tento rok kruh uzav­rel a so vzni­kom nie­koľ­kých ven­ture a seed kapi­tál fon­dov dostali star­tupy skvelú mož­nosť zís­ka­nia inves­tí­cie. Jed­no­znač­ným inves­tor­ským high­ligh­tom tohto roka bol vznik Neulogy Ven­tu­res, ktorý ako jeden z mála ven­ture kapi­tál fon­dov vybu­do­val okolo seba pomerne kva­litnú infra­štruk­túru.

Množ­stvo kapi­tálu, ktorý bol pre star­tupy k dis­po­zí­cii v roku 2013 oproti roku 2014 rake­tovo vyle­tel. Pri­bližne 95 mili­ó­nov Eur je suma, ktorá je v súčas­nosti dostupná slo­ven­ským star­tu­pom, čo je samoz­rejme pozi­tívne ale aj abnor­málne. Slo­váci ma v jed­nej veci fas­ci­nujú. Zoberme si taký Zľa­vo­mat. Po ňom vznikli na Slo­ven­sku stovky ďal­ších podob­ných por­tá­lov, z kto­rých väč­šina aj do roka skra­cho­vala. Preto by sme boli neradi aby sa z inves­to­va­nia do slo­ven­ských star­tu­pov stal krát­ko­dobý šport v kto­rom je veľa hrá­čov, no málo kva­li­fi­ko­va­ných hrať túto hru.

Na Slo­ven­sko prišli ”lacné” európ­ske peniaze, čo samoz­rejme ohlo trh ako taký. To, že ven­ture kapi­tál fondy majú vo svo­jom port­fó­liu aj európ­ske peniaze, nepo­va­žu­jem prin­ci­piálne za nega­tí­vum. Za nega­tí­vum však pova­žu­jem zni­žo­va­nie laťky pre inves­to­va­nie do star­tu­pov, čo z dlho­do­bej per­spek­tívy môže byť práve pre ven­ture kapi­tál fondy osud­nou chy­bou. Na druhú stranu pri­ne­siem tak tro­chu schi­zof­ré­nie: ”Predsa tie mili­óny nevrá­time späť do Bru­selu, to ich rad­šej inves­tujme do našich slo­ven­ských star­tu­pov, aj keď nie­ktoré inves­tí­cie môžu pôso­biť dis­ku­ta­bilne.”

V najb­liž­ších mesia­coch sa slo­ven­ské ven­ture kapi­tál fondy budú musieť začať dife­ren­co­vať, čo už zrejme pocho­pilo Neulogy Ven­tu­res, kto­rého pri­oritný seg­ment inves­to­va­nia budú media star­tups.

V kaž­dom prí­pade, ak slo­ven­ský star­tup hľadá finan­co­va­nie, tak práve na Slo­ven­sku nájde jedny z naj­lep­ších pod­mie­nok. Pred­behlo nás už len Maďar­sko, kde je kapi­tál ešte viac satu­ro­vaný.

Star­tupy — zro­de­nie veľ­kých prí­be­hov?

Míľo­vímy krokmi sa hýbu aj naše star­tupy. Už dávno pocho­pili, že nie su money ako money a čoraz čas­tej­šie hľa­dajú pred kvan­ti­tou kva­litu a pojem “smart money” sa tu sklo­ňuje čoraz čas­tej­šie. Naj­väč­ším úspe­chom je bez­po­chyby slo­ven­ský mega star­tup Aero­mo­bil, ktorý rezo­no­val vo všet­kých zná­mych i menej zná­mych médiach sveta. Nejde len o to uká­zať Slo­vá­kom, že sa to naozaj dá, ale hlavne vrá­tiť strednú Európu späť na sve­tovú star­tu­povú mapu.

Skvele repre­zen­tujú Slo­ven­sko aj star­tupy Cloud Fen­der, Crop­Tek, Opi­neon, Order­lord či Drop­pie, ktoré sme­rujú hľa­dať úspech aj za veľkú mláku. Dobre našliap­nuté má aj Staf­fino, pri­čom ich službu môžete vyskú­šať v nie­koľ­kých štá­toch sveta. S dob­rým poci­tom na duši môžem skon­šta­to­vať, že týchto pozi­tív­nych prí­kla­dov stále pri­búda, čo je dob­rou vizit­kou slo­ven­ského star­tu­po­vého eko­sys­tému.

Slo­ven­ské star­tupy postupne obja­vujú aj niečo, čo dovtedy využí­vali len spo­ra­dicky — cro­wd­fun­ding. Kam­pane na týchto por­tá­loch dávajú star­tu­pom mož­nosť zís­kať prvých zákaz­ní­kov, prvotnú inves­tí­ciu a hlavne vali­dá­ciu svojho nápadu. Čoraz via­cej star­tu­pov sa uchy­luje ísť touto ces­tou. Je to záro­veň rela­tívne rýchla metóda, ako sa dá ove­riť vaša myš­lienka bez toho, aby ste museli mať za sebou inves­tora alebo tažký vývoj. Ako sa skva­lit­ňujú samotné pro­jekty, tak zís­ka­vajú na kva­lite aj kam­pane. Staré dobré moto “veď hoďme to tam a uvi­díme, čo sa stane” už pomaly neplatí a star­tupy sa mesiace dopredu pro­fe­si­onálne pri­pra­vujú na svoju kam­paň, čo zvy­šuje šance na úspech.

Tak ako prišli aj úspe­chy, museli prísť aj neús­pe­chy. Star­tup Gol­dee je memen­tom toho, že mať star­tup nezna­mená len med lízať a je to ozaj­stná drina, pri­čom výsle­dok je veľa krát neistý. Tento prí­klad by mal však fun­go­vať ako moti­vá­cia a nie demo­ti­vá­cia. V takom Izra­eli vás nikto úspeš­ným pod­ni­ka­te­ľom nenazve, pokiaľ nemáte za sebou nie­koľko fai­lov. Práve schop­nosť, otriasť sa z neús­pe­chu a posta­viť sa znova na nohy, sa cení naj­viac. Nech tomu je tak aj tu na Slo­ven­sku!

Zvý­šila sa infor­mo­va­nosť

Keď ešte v roku 2013 množ­stvo ľudí netu­šilo akí inves­tori, ktoré star­tupy, aké eventy a kde sa na Slo­ven­sku orga­ni­zujú, tak v roku 2014 sa toho veľa zme­nilo. Pri­niesli sme na trh Star­ti­tup, pro­stred­níc­tvom kto­rého sme zvý­šili pove­do­mie o slo­ven­skej star­tu­po­vej scéne. Zakrátko sme pocho­pili, že pro­stred­níc­tvom Star­ti­tup chceme oslo­viť aj ľudí, ktorí so star­tupmi nemali ešte nič spo­ločné. Časy kedy otvo­riť si kavia­reň v Auparku bolo cool sú preč a preto veríme, že Star­ti­tup svo­jou kon­ten­to­vou štruk­tú­rou dokáže pri­niesť odhod­la­nie množ­stvu Slo­vá­kov robiť veci sku­točne zmys­lu­plné.

Hos­po­dár­ske noviny sa začali viac zau­jí­mať o star­tu­povú scénu, čo pova­žu­jem za veľké plus.

Zdroj: google/images, star­tu­pa­wards

Pridať komentár (0)