2014: Štart slo­ven­skej star­tu­po­vej scé­ny?

Luky Gašparík / 28. decembra 2014 / Lifehacking

Ten­to rok pova­žu­jem za veľ­mi význam­ný, dokon­ca až pre­lo­mo­vý. Pre­čo? Odpo­veď je jed­no­du­chá. Na Slo­ven­sku to oži­lo. Zača­li sa tu diať veci.

Množ­stvo even­tov

Star­tu­po­vá komu­ni­ta je zná­ma tým, že rada vyke­cá­va, popí­ja, pohu­lie­va a brains­tor­mu­je. Neviem, či to bolo dôvo­dom expo­nen­ciál­ne­ho náras­tu even­tov v roku 2014, no jed­no je isté — bolo ich viac a kva­li­ta vzrá­stla.

Pod­stat­nej­ší fakt je, že Bra­ti­sla­va už nie je jedi­ným cen­trom star­tu­po­vej komu­ni­ty, na päty jej zača­la šlia­pať Žili­na, kde okrem vlast­né­ho Star­tup­We­e­ken­du zača­lo vzni­kať nie­koľ­ko cowor­kin­gov a zau­jí­ma­vých star­tu­pov. Súčas­ťou žilin­ské­ho tech. moto­ra je Milan Dubec, kto­rý veľ­kou mie­rou pozi­tív­ne ovplyv­ňu­je sme­ro­va­nie žilin­skej star­tu­po­vej scé­ny.

Už som si mys­lel, že Koši­ce sa ani v roku 2014 nezo­bu­dia, no pro­jekt East­cu­ba­tor vnie­sol na východ nádej. Pev­ne verím, že Koši­ce nebu­dú hrať pop­ri Žili­ne len gar­dé a rok 2015 bude pre východ veľ­kou výzvou.

The Spot a Con­nect pokra­čo­va­li vo svo­jej prá­ci a ich works­ho­py a even­ty mali ešte lep­ší dri­ve. Con­nect v tom­to roku moc nešpe­ku­lo­val, no Spot sa sna­žil diver­zi­fi­ko­vať svo­je port­fó­lio, kde cowor­kin­go­vé služ­by už nema­li zohrá­vať hlav­nú úlo­hu. Spot pri­šiel s pro­jek­tom prvé­ho slo­ven­ské­ho inku­bá­to­ra s náz­vom Boos­ter, kto­rý má okrem pries­to­rov poskyt­núť aj kva­lit­né men­to­rin­go­vé záze­mie. Ten­to pro­jekt je ešte len vo svo­jich začiat­koch, pre­to je prí­liš sko­ro hod­no­tiť jeho úspeš­nosť a kva­li­tu. 

Nový amba­sá­dor?

Mien by ma napad­lo hneď nie­koľ­ko, no asi všet­ci sa zhod­ne­me na jed­nom a tom istom. Novým amba­sá­do­rom ani nie tak star­tu­po­vej komu­ni­ty, ako slo­ven­ské­ho ”ino­va­tív­ne­ho štá­tu” je pre­zi­dent Andrej Kis­ka. Jeho syn Andrej jr. mu je urči­te dob­rým porad­com. Verím, že v najb­liž­ších mesia­coch a rokoch bude prá­ve pre­zi­den­tov hlas jeden z tých naj­sil­nej­ších.

Inves­to­ri — pre­tlak peňa­zí?

Bez star­tu­pov by nebo­lo do čoho inves­to­vať a bez peňa­zí by nebo­lo čo inves­to­vať. Pre­to sa ten­to rok kruh uzav­rel a so vzni­kom nie­koľ­kých ven­tu­re a seed kapi­tál fon­dov dosta­li star­tu­py skve­lú mož­nosť zís­ka­nia inves­tí­cie. Jed­no­znač­ným inves­tor­ským high­ligh­tom toh­to roka bol vznik Neulo­gy Ven­tu­res, kto­rý ako jeden z mála ven­tu­re kapi­tál fon­dov vybu­do­val oko­lo seba pomer­ne kva­lit­nú infra­štruk­tú­ru.

Množ­stvo kapi­tá­lu, kto­rý bol pre star­tu­py k dis­po­zí­cii v roku 2013 opro­ti roku 2014 rake­to­vo vyle­tel. Pri­bliž­ne 95 mili­ó­nov Eur je suma, kto­rá je v súčas­nos­ti dostup­ná slo­ven­ským star­tu­pom, čo je samoz­rej­me pozi­tív­ne ale aj abnor­mál­ne. Slo­vá­ci ma v jed­nej veci fas­ci­nu­jú. Zober­me si taký Zľa­vo­mat. Po ňom vznik­li na Slo­ven­sku stov­ky ďal­ších podob­ných por­tá­lov, z kto­rých väč­ši­na aj do roka skra­cho­va­la. Pre­to by sme boli nera­di aby sa z inves­to­va­nia do slo­ven­ských star­tu­pov stal krát­ko­do­bý šport v kto­rom je veľa hrá­čov, no málo kva­li­fi­ko­va­ných hrať túto hru.

Na Slo­ven­sko priš­li ”lac­né” európ­ske penia­ze, čo samoz­rej­me ohlo trh ako taký. To, že ven­tu­re kapi­tál fon­dy majú vo svo­jom port­fó­liu aj európ­ske penia­ze, nepo­va­žu­jem prin­ci­piál­ne za nega­tí­vum. Za nega­tí­vum však pova­žu­jem zni­žo­va­nie lať­ky pre inves­to­va­nie do star­tu­pov, čo z dlho­do­bej per­spek­tí­vy môže byť prá­ve pre ven­tu­re kapi­tál fon­dy osud­nou chy­bou. Na dru­hú stra­nu pri­ne­siem tak tro­chu schi­zof­ré­nie: ”Pred­sa tie mili­ó­ny nevrá­ti­me späť do Bru­se­lu, to ich rad­šej inves­tuj­me do našich slo­ven­ských star­tu­pov, aj keď nie­kto­ré inves­tí­cie môžu pôso­biť dis­ku­ta­bil­ne.”

V najb­liž­ších mesia­coch sa slo­ven­ské ven­tu­re kapi­tál fon­dy budú musieť začať dife­ren­co­vať, čo už zrej­me pocho­pi­lo Neulo­gy Ven­tu­res, kto­ré­ho pri­orit­ný seg­ment inves­to­va­nia budú media star­tups.

V kaž­dom prí­pa­de, ak slo­ven­ský star­tup hľa­dá finan­co­va­nie, tak prá­ve na Slo­ven­sku náj­de jed­ny z naj­lep­ších pod­mie­nok. Pred­beh­lo nás už len Maďar­sko, kde je kapi­tál ešte viac satu­ro­va­ný.

Star­tu­py — zro­de­nie veľ­kých prí­be­hov?

Míľo­ví­my krok­mi sa hýbu aj naše star­tu­py. Už dáv­no pocho­pi­li, že nie su money ako money a čoraz čas­tej­šie hľa­da­jú pred kvan­ti­tou kva­li­tu a pojem “smart money” sa tu sklo­ňu­je čoraz čas­tej­šie. Naj­väč­ším úspe­chom je bez­po­chy­by slo­ven­ský mega star­tup Aero­mo­bil, kto­rý rezo­no­val vo všet­kých zná­mych i menej zná­mych médiach sve­ta. Nej­de len o to uká­zať Slo­vá­kom, že sa to naozaj dá, ale hlav­ne vrá­tiť stred­nú Euró­pu späť na sve­to­vú star­tu­po­vú mapu.

Skve­le repre­zen­tu­jú Slo­ven­sko aj star­tu­py Cloud Fen­der, Crop­Tek, Opi­ne­on, Order­lord či Drop­pie, kto­ré sme­ru­jú hľa­dať úspech aj za veľ­kú mlá­ku. Dob­re našliap­nu­té má aj Staf­fi­no, pri­čom ich služ­bu môže­te vyskú­šať v nie­koľ­kých štá­toch sve­ta. S dob­rým poci­tom na duši môžem skon­šta­to­vať, že tých­to pozi­tív­nych prí­kla­dov stá­le pri­bú­da, čo je dob­rou vizit­kou slo­ven­ské­ho star­tu­po­vé­ho eko­sys­té­mu.

Slo­ven­ské star­tu­py postup­ne obja­vu­jú aj nie­čo, čo dovte­dy využí­va­li len spo­ra­dic­ky — cro­wd­fun­ding. Kam­pa­ne na tých­to por­tá­loch dáva­jú star­tu­pom mož­nosť zís­kať prvých zákaz­ní­kov, prvot­nú inves­tí­ciu a hlav­ne vali­dá­ciu svoj­ho nápa­du. Čoraz via­cej star­tu­pov sa uchy­lu­je ísť tou­to ces­tou. Je to záro­veň rela­tív­ne rých­la metó­da, ako sa dá ove­riť vaša myš­lien­ka bez toho, aby ste muse­li mať za sebou inves­to­ra ale­bo taž­ký vývoj. Ako sa skva­lit­ňu­jú samot­né pro­jek­ty, tak zís­ka­va­jú na kva­li­te aj kam­pa­ne. Sta­ré dob­ré moto “veď hoď­me to tam a uvi­dí­me, čo sa sta­ne” už poma­ly nepla­tí a star­tu­py sa mesia­ce dopre­du pro­fe­si­onál­ne pri­pra­vu­jú na svo­ju kam­paň, čo zvy­šu­je šan­ce na úspech.

Tak ako priš­li aj úspe­chy, muse­li prí­sť aj neús­pe­chy. Star­tup Gol­dee je memen­tom toho, že mať star­tup nezna­me­ná len med lízať a je to ozaj­st­ná dri­na, pri­čom výsle­dok je veľa krát neis­tý. Ten­to prí­klad by mal však fun­go­vať ako moti­vá­cia a nie demo­ti­vá­cia. V takom Izra­e­li vás nikto úspeš­ným pod­ni­ka­te­ľom nenaz­ve, pokiaľ nemá­te za sebou nie­koľ­ko fai­lov. Prá­ve schop­nosť, otriasť sa z neús­pe­chu a posta­viť sa zno­va na nohy, sa cení naj­viac. Nech tomu je tak aj tu na Slo­ven­sku!

Zvý­ši­la sa infor­mo­va­nosť

Keď ešte v roku 2013 množ­stvo ľudí netu­ši­lo akí inves­to­ri, kto­ré star­tu­py, aké even­ty a kde sa na Slo­ven­sku orga­ni­zu­jú, tak v roku 2014 sa toho veľa zme­ni­lo. Pri­nies­li sme na trh Star­ti­tup, pro­stred­níc­tvom kto­ré­ho sme zvý­ši­li pove­do­mie o slo­ven­skej star­tu­po­vej scé­ne. Zakrát­ko sme pocho­pi­li, že pro­stred­níc­tvom Star­ti­tup chce­me oslo­viť aj ľudí, kto­rí so star­tup­mi nema­li ešte nič spo­loč­né. Časy kedy otvo­riť si kavia­reň v Aupar­ku bolo cool sú preč a pre­to verí­me, že Star­ti­tup svo­jou kon­ten­to­vou štruk­tú­rou doká­že pri­niesť odhod­la­nie množ­stvu Slo­vá­kov robiť veci sku­toč­ne zmys­lu­pl­né.

Hos­po­dár­ske novi­ny sa zača­li viac zau­jí­mať o star­tu­po­vú scé­nu, čo pova­žu­jem za veľ­ké plus.

Zdroj: google/images, star­tu­pa­wards

Pridať komentár (0)