24 vyná­le­zov, ktoré sa sna­žia vylep­šiť náš rutinný život

Lukáš Dubovský / 25. februára 2016 / Zaujímavosti

Všetci sa asi zhod­neme, že vyná­lezy by mali náš život zlep­šo­vať. Kaž­do­denné čin­nosti by sa za pomoci týchto vychy­tá­viek stali aký­misi lep­šími. Ktorý je tvoj favo­rit?…

Doko­nalá jogur­tová lyžička

preview-650x390-650-1424077628

Zásuvka s USB konek­tormi

66005-R3L8T8D-600-outlet

Najp­rak­tic­kej­šia lepiaca páska

65505-R3L8T8D-600-bf604c3d86ff56bb76ae9cc0bcd0c650_650x65405-R3L8T8D-600-b2c82f817c4dc5422a440f3325a9e92d_650x

Šálka, po kto­rej nikdy neste­čie kvapka

65355-R3L8T8D-600-b26e3e95a7d1513d95492837d67ae526_650x

Sema­fór, ktorý odpo­čí­tava čer­venú (podobné sa už začali obja­vo­vať aj na Slo­ven­sku)

65305-R3L8T8D-650-B1vH8uZIcAEoLWx

Naj­po­hodl­nej­šie sedačky v kine

65255-R3L8T8D-650-a2d4ad70e0dbe281f33972a819184a10

GPS loká­tor pre bežné veci

66555-R3L8T8D-600-tile

Auto­mat na Pizzu

65905-R3L8T8D-600-LpXyDp1

Lavičky, kto­rými stačí poto­čiť a mokrá strana zmizne

65105-R3L8T8D-600-456465

Modu­lárne pre­dl­žo­vačky

65205-R3L8T8D-600-8965705-R3L8T8D-600-d7a98ccb34f6ff89ef3c3dbe8284f16b_650x

USB kľúč ukrytý v baté­rii

66655-R3L8T8D-600-USBCell_green

Vtipná značka na upo­zor­ne­nie o mok­rej pod­lahe

65955-R3L8T8D-600-lTKLoEQ1

Niečo, čo by potre­bo­vala každá žena.

65855-R3L8T8D-600-LKeouHvgKm0

Solárna nabí­jačka na tele­fón, ktorú stačí pri­le­piť na okno

65805-R3L8T8D-600-iPhone-Window-Solar-Charger

Doko­nalá toaleta

65755-R3L8T8D-600-gs

Inte­li­gentné zna­če­nie par­ko­va­cích miest — Máme už aj na Slo­ven­sku

65655-R3L8T8D-600-Cz761ge

Auto­mat, ktorý vydá lís­tok na metro. Stačí vho­diť pet fľašu

65555-R3L8T8D-650-Br8_U4CIMAAYRZk

Batoh, ktorý nahradí aj dážd­nik

65455-R3L8T8D-600-ba6e41f539356b65755dcff77de5ceff_650x

Zásuvka a pre­dl­žo­vačka v jed­nom

65155-R3L8T8D-600-782f3216194b5fedf859c698375d9f59_650x

Chla­diace zaria­de­nie pohá­ňané mobi­lom

65055-R3L8T8D-650-233e95b3e9d92969a9b1fbb023812163_large

Naj­lepší sto­jan na bicy­kel, aký sme videli

64855-R3L8T8D-600-0b079a94a79c497ce540d626dc5c5d94

Moderné slú­chadlá, ktoré stačí zozip­so­vať a nikdy sa nezauz­lia

64805-R3L8T8D-600-0ab5c85ddee1fa5836d174eaee5750bf

Smetný kôš skom­bi­no­vaný s bas­ket­ba­lo­vým — aby už nikto nemal chuť hádzať smeti mimo

64755-R3L8T8D-600-04

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: brihtside.me

Pridať komentár (0)