24 vyná­le­zov, kto­ré sa sna­žia vylep­šiť náš rutin­ný život

Lukáš Dubovský / 25. februára 2016 / Zaujímavosti

Všet­ci sa asi zhod­ne­me, že vyná­le­zy by mali náš život zlep­šo­vať. Kaž­do­den­né čin­nos­ti by sa za pomo­ci tých­to vychy­tá­viek sta­li aký­mi­si lep­ší­mi. Kto­rý je tvoj favo­rit?…

Doko­na­lá jogur­to­vá lyžič­ka

preview-650x390-650-1424077628

Zásuv­ka s USB konek­tor­mi

66005-R3L8T8D-600-outlet

Najp­rak­tic­kej­šia lepia­ca pás­ka

65505-R3L8T8D-600-bf604c3d86ff56bb76ae9cc0bcd0c650_650x65405-R3L8T8D-600-b2c82f817c4dc5422a440f3325a9e92d_650x

Šál­ka, po kto­rej nikdy neste­čie kvap­ka

65355-R3L8T8D-600-b26e3e95a7d1513d95492837d67ae526_650x

Sema­fór, kto­rý odpo­čí­ta­va čer­ve­nú (podob­né sa už zača­li obja­vo­vať aj na Slo­ven­sku)

65305-R3L8T8D-650-B1vH8uZIcAEoLWx

Naj­po­hodl­nej­šie sedač­ky v kine

65255-R3L8T8D-650-a2d4ad70e0dbe281f33972a819184a10

GPS loká­tor pre bež­né veci

66555-R3L8T8D-600-tile

Auto­mat na Piz­zu

65905-R3L8T8D-600-LpXyDp1

Lavič­ky, kto­rý­mi sta­čí poto­čiť a mok­rá stra­na zmiz­ne

65105-R3L8T8D-600-456465

Modu­lár­ne pre­dl­žo­vač­ky

65205-R3L8T8D-600-8965705-R3L8T8D-600-d7a98ccb34f6ff89ef3c3dbe8284f16b_650x

USB kľúč ukry­tý v baté­rii

66655-R3L8T8D-600-USBCell_green

Vtip­ná znač­ka na upo­zor­ne­nie o mok­rej pod­la­he

65955-R3L8T8D-600-lTKLoEQ1

Nie­čo, čo by potre­bo­va­la kaž­dá žena.

65855-R3L8T8D-600-LKeouHvgKm0

Solár­na nabí­jač­ka na tele­fón, kto­rú sta­čí pri­le­piť na okno

65805-R3L8T8D-600-iPhone-Window-Solar-Charger

Doko­na­lá toale­ta

65755-R3L8T8D-600-gs

Inte­li­gent­né zna­če­nie par­ko­va­cích miest — Máme už aj na Slo­ven­sku

65655-R3L8T8D-600-Cz761ge

Auto­mat, kto­rý vydá lís­tok na met­ro. Sta­čí vho­diť pet fľa­šu

65555-R3L8T8D-650-Br8_U4CIMAAYRZk

Batoh, kto­rý nahra­dí aj dážd­nik

65455-R3L8T8D-600-ba6e41f539356b65755dcff77de5ceff_650x

Zásuv­ka a pre­dl­žo­vač­ka v jed­nom

65155-R3L8T8D-600-782f3216194b5fedf859c698375d9f59_650x

Chla­dia­ce zaria­de­nie pohá­ňa­né mobi­lom

65055-R3L8T8D-650-233e95b3e9d92969a9b1fbb023812163_large

Naj­lep­ší sto­jan na bicy­kel, aký sme vide­li

64855-R3L8T8D-600-0b079a94a79c497ce540d626dc5c5d94

Moder­né slú­chad­lá, kto­ré sta­čí zozip­so­vať a nikdy sa nezauz­lia

64805-R3L8T8D-600-0ab5c85ddee1fa5836d174eaee5750bf

Smet­ný kôš skom­bi­no­va­ný s bas­ket­ba­lo­vým — aby už nikto nemal chuť hádzať sme­ti mimo

64755-R3L8T8D-600-04

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: brihtside.me

Pridať komentár (0)