26 najvp­lyv­nej­ších a najk­re­a­tív­nej­ších star­tu­po­vých ria­di­te­ľov v Ame­rike

Nikola Tokárová / 8. januára 2016 / Tools a produktivita

Ria­di­te­lia star­tu­pov neus­tále pri­chá­dzajú s kre­a­tív­nymi spô­sobmi pri spúš­ťaní ino­va­tív­nych pro­duk­tov. Pop­ri­tom sa im darí kumu­lo­vať množ­stvo peňazí. Pri­ro­dzené teda je, že svet sa o nich zau­jíma a vyvo­lá­vajú okolo seba stále viac roz­ru­chu.

Zau­jíma ťa, kto je práve teraz naj­väč­ším “zvie­ra­ťom” na trhu a chceš sa inšpi­ro­vať prí­behmi úspeš­ných ria­di­te­ľov? Pre­čí­taj si tento reb­rí­ček, ktorý je zho­to­vený podľa dvoch uka­zo­va­te­ľov. Prvým je to, koľko star­tup zaro­bil a dru­hým, ako často sa meno ria­di­teľa spo­mína v novi­nách.

payal-kadakia

Payal Kada­kia, Class­Pass

Class­Pass je nov­šou ver­ziou appky Class­ti­vity. Za jej úspech vďačí Payal netra­dič­nej uda­losti. Keď pra­co­vala na svo­jej apli­ká­cii v Star­buckse, bola okrad­nutá šikov­ným nená­pad­ným zlo­de­jom a roz­hodla sa, že sa chce viac chrá­niť a že všetko, čo spraví bude pod zámien­kou zdo­ko­na­ľo­va­nia svojho biz­nisu.

Class­Pass ponúka svo­jim uží­va­te­ľom neob­me­dzené lek­cie v malých fit­nes štú­diách za mesačný pau­šálny popla­tok. V praxi to zna­mená, že ak si zapla­tíš mesačne určitú čias­tku, môžeš cho­diť do kto­ré­ho­koľ­vek štú­dia – údajne sa v jed­nej loka­lite vysky­tujú aj tri a nav­šte­vo­vať kto­rý­koľ­vek kurz. Uží­va­te­lia to umož­ňuje skú­šať všetky možné špor­tové akti­vity.

Apli­ká­cia je hod­no­tená na 400 mili­ó­nov dolá­rov.

matt-salzberg

Matt Salz­berg, Blue Apron 

Modrá zás­tera — tak znie pre­klad názvu star­tupu, ktorý zabez­pe­čuje doru­če­nie per­fektne napor­co­va­ných a pri­pra­ve­ných ingre­dien­cií spolu s inštruk­ciami na vare­nie priamo k dve­rám. Blue apron je požeh­na­ním nie len pre leni­vých kuchá­rov, ale aj pre inves­to­rov. Jeho hod­nota dosa­huje 2 miliardy dolá­rov.

Blue Apron vzni­kol v roku 2012 a momen­tálne pre­dáva viac ako tri mili­óny jedál mesačne. Od janu­ára sa tento star­tup zväč­šil viac ako troj­ná­sobne a má pri­bližne sto­ti­síc zákaz­ní­kov. Služby Blue apron využí­vajú všetci, ktorí si chcú roz­ší­riť svoj jedál­ni­ček o nové jedlá, ale aj zanep­ráz­dnené matky, ktoré chcú variť kre­a­tívne a záro­veň jed­no­du­cho.

marc-lore

Marc Lore, Jet.com

Prin­cíp star­tupu Jet je rov­naký, ako naprí­klad Ama­zon. Jet zaro­bil 220 mili­ó­nov len počas prvých troch kôl mož­nosti spo­lu­fi­nan­co­va­nia, ešte pred tým než bol vôbec spus­tený. Prvý deň po spus­tení sa cez Jet vytvo­rilo milión objed­ná­vok a stal sa štvr­tým naj­väč­ším pre­daj­com len mesiac po spus­tení.

Spo­loč­nosť sľú­bila až o 15 per­cent niž­šie ceny, ako kde­koľ­vek inde a vynašla exklu­zívnu tech­no­ló­giu, ktorá upra­vuje ceny v reál­nom čase podľa toho, čo si kupu­júci vkla­dajú do košíka. 

V októbri Jet zme­nil svoj biz­nis model a zavie­dol 50 dolá­rový člen­ský popla­tok, ktorý by mal byť jedi­ným zdro­jom ich pro­fitu. Lore sa o budúc­nosti Jetu vyjad­ril, že nemá v pláne zvy­šo­vať zis­ko­vosť až do roku 2020, kedy plá­nujú mať 15 mili­ó­nov pla­tia­cich zákaz­ní­kov a 20 miliárd na pre­da­joch.

alan-tisch

Alan Tisch, Spring

Mobilná apli­ká­cia Spring spra­vuje naku­po­va­nie cez tele­fón. Samotný ria­di­teľ Tisch túto appku využíva naprí­klad aj na to, aby uko­jil svoju závis­losť na naku­po­vaní teni­siek.

Apli­ká­cia uka­zuje lifes­ty­lové fotky rôz­nych out­fi­tov. Ak si chceš kúpiť nie­ktorý zo zobra­ze­ných kús­kov, stačí potiah­nuť prs­tom cez obra­zovku. Pri inšta­lá­cii appky je nutné zadať číslo kre­dit­nej karty, adresu a veľ­kosť oble­če­nia, čo zľah­čuje naku­po­va­nie tým, že tieto infor­má­cie nemu­síš zadá­vať už nikdy potom. 

V apríli zaro­bila apli­ká­cia Spring 25 mili­ó­nov dolá­rov vďaka inves­to­rom, vrá­tane zakla­da­jú­ceho člena a tech inves­tora Davida Tis­cha. Cel­kovo vyzbie­ral 32 mili­ó­nov.

danielle-weisberg-and-carly-zakin

Danielle Weis­berg a Carly Zakin, the Skimm

Tieto dve dámy sa roz­hodli podať výpo­vede v NBC, aby zalo­žili Skimm, denný news­let­ter, ktorý pri­chá­dza vždy ráno s vypic­hnu­tými top uda­los­ťami pre prí­slušný deň. Jed­nou z fanú­ši­čiek tejto appky je aj samotná Oprah. 

Pri zís­ka­vaní finan­ciíí Skimm vyzbie­ral 7,8 mili­óna dolá­rov od inves­to­rov, kto­rými boli naprí­klad aj: AFSqu­are, Five Island Ven­tu­res, Richard Gre­en­field, Gor­don Cra­wford, Troy Car­ter, RRE Ven­tu­res, Homeb­rew a Bob Pitt­man.

philip-krim

Phi­lip Krim, Cas­per

Krim, jeden zo šty­roch zakla­da­jú­cich čle­nov star­tupu Cas­per sa dom­nie­val, že mladí ľudia nemajú dosta­tok kva­lit­ného spánku. Roz­ho­dol sa začať revo­lú­ciu v mat­ra­co­vom prie­mysle tým, že začal pre­dá­vať svoje pro­dukty výhradne cez inter­net, pri­čom naku­pu­jú­cim repre­zen­tuje spot­re­bi­teľ­ské skú­se­nosti. 

Zalo­žený na dom­nienke, že nedos­ta­tok spánku je nezdravý, Cas­per ponúka pevné ale pružné mat­race, ktoré sa dajú zro­lo­vať do veľ­kosti gol­fo­vej tašky. Cena za jeden mat­rac sa pohy­buje od 500 do 950 dolá­rov a po objed­návke vám ho dokážu doru­čiť aj do dvoch hodín, v závis­losti od toho, kde bývate. Mat­race sa dajú bez­platne vrá­tiť až do 90 dní.

V júni Cas­per vyzbie­ral 55 mili­ó­nov dolá­rov, pri­čom inves­tormi boli naprí­klad aj Leonardo DiCap­rio, Tobey Magu­ire a Adam Levine. Cel­kovo Cas­per zaro­bil 70 mili­ó­nov dolá­rov a má plány expan­do­vať. Zatiaľ to pre Cas­per vyzerá nádejne – za prvý mesiac pre­daja zís­kali 1 milión dolá­rov.

justin-mcleod

Jus­tin McLeod, Hinge 

McLeod uro­bil odvážny rok, keď sa roz­ho­dol minúť posled­ných 25 tisíc dolá­rov z firem­ného účtu na večie­rok pre 2000 osôb. Večie­rok vyvo­lal roz­ruch, ľudia sa o ňom začali roz­prá­vať a zau­jí­mať sa o appku, ktorú to zachrá­nilo pred skra­cho­va­ním. Hinge sa od ostat­ných apli­ká­cií na ran­de­nie líši tým, že sa vyhýba náhod­nosti a doha­dzuje ľudí maxi­málne cez tretí okruh pria­te­ľov na Face­bo­oku.

V decem­bri Hinge vyzbie­ral 12 mili­ó­nov dolá­rov, čo dopo­mohlo k cel­ko­vej hod­note spo­loč­nosti 20,6 mili­óna dolá­rov.

christina-mercando

Chris­tina Mer­cando, Rin­gly

Star­tup Rin­gly vyrába nosi­teľnú tech­no­ló­giu, ktorú budeš chcieť uka­zo­vať. Štý­lový 18-kará­tový zlatý prs­teň sa pri­pája k mobil­nej apli­ká­cii a pri vybra­ných noti­fi­ká­ciách zavib­ruje a svieti. To uží­va­teľ­kám umož­ňuje nekon­tro­lo­vať tele­fón každú chvíľu a pri tom mať istotu, že nepre­meš­kajú dôle­žité hovory alebo správy. Prs­teň upo­zor­ňuje len na vybrané hovory, správy, maily alebo noti­fi­ká­cie.

Zakla­da­teľka, Chris­tina Mer­cando štu­do­vala vzťah výtvar­ného ume­nia a ľud­ských tech­no­ló­gií na uni­ver­zite Car­ne­gie Mel­lon, takže zalo­že­nie tohto star­tupu bolo pre ňu po škole pri­ro­dze­ným kro­kom.

Rin­gly vyzbie­ral od rôz­nych inves­to­rov 6,1 mili­óna dolá­rov.

tyler-droll

Tyler Droll, Yik Yak

Appka známa pre­dov­šet­kým na vyso­koš­kol­ských kam­pu­soch, ktorá umož­ňuje poslať aký­koľ­vek prís­pe­vok bez uve­de­nia mena. Yik Yak pra­cuje na základe geo­gra­fic­kej vzdia­le­nosti, takže uka­zuje prís­pevky len tých uží­va­te­ľov, ktorý sa nachá­dzajú vo vzdia­le­nosti jeden a pól míle, čiže 2,4 kilo­metra. Vďaka GPS tech­no­ló­giám sa roz­hodli stredné školy zablo­ko­vať Yik Yak na celom ich území. 

Appku vyna­liezli dvaja cha­lani počas štú­dia na For­man Uni­ver­zity. Po tom, ako doštu­do­vali si dali za cieľ appku roz­ší­riť a pre­sťa­ho­vali sa späť domov do Atlanty, aby nakopli ich ano­nymný roz­sie­vač kle­biet.

Yik Yak vyzbie­ral 62 mili­ó­nov, pri­čom so všet­kými inves­tí­ciami sa dostal na hod­notu 73,5 mili­óna dolá­rov.

alexandra-wilkis-wilson

Ale­xan­dra Wil­kis Wil­son, Glam­squad

Táto apli­ká­cia zalo­žená v New Yorku umož­ňuje objed­nať si pro­fe­si­onál­neho kader­níka domov. Kaž­do­denne pomáha zanep­ráz­dne­ným ženám s príp­ra­vou ich úče­sov a šetrí im čas, ktorý by inak strá­vili na ceste do salónu. Súčasná ria­di­teľka Wil­kis Wil­son pre­brala vede­nie Glam­squ­adu pred rokom po jej zakla­da­teľke Vic­to­rii Eis­ner.

Glam­squad vyzbie­ral 15 mili­ó­nov dolá­rov, čo pris­pelo k jeho cel­ko­vej hod­note 24 mili­ó­nov dolá­rov.

peter-szulczewski

Peter Szulc­ze­wski – Wish 

Inži­nieri z Yahoo, Google a Face­bo­oku pod Szulc­ze­ws­kiho vede­ním vytvo­rili Wish – vedúcu obchodnú plat­formu v Sever­nej Ame­rike a Európe. Za posledný rok chceli údajne Wish kúpiť Ali­baba aj Ama­zon.

Szulc­ze­wski vyhlá­sil, že chce z Google AdWords uro­biť malo­ob­chod­ní­kov. Wish je stránka, kto­rou mala byť Fab – Fab.com. Slúži na pre­daj lac­ných, ale štý­lo­vých pro­duk­tov a svoj pre­daj opti­ma­li­zuje pomo­cou sociál­nych sietí ako naprí­klad Face­book. Vzhľad pri­po­mína Pin­te­rest s tým roz­die­lom, že všetko je na pre­daj a pri kúpe budeš mať ťaž­kosti nájsť čokoľ­vek, čo stojí viac ako 25 dolá­rov.

Spo­loč­nosť vyzbie­rala skoro 600 mili­ó­nov dolá­rov a inves­tormi je hod­no­tená na 3 miliardy. Ria­di­teľ Szulc­ze­wski sa však na pre­daj nechystá. 

jeff-raider-and-andy-katz-mayfield

Jeff Rai­der and Andy Katz-May­field, Harry´s

Ani nie dva roky po zalo­žení online holia­ceho ser­visu, vyzbie­rali zakla­da­te­lia Rai­der a Katz-May­field viac ako 200 mili­ó­nov dolá­rov. Zakú­pili nemeckú tová­reň na žiletky Fein­tech­nik, kde vyrá­bajú svoje pro­dukty. Postupne vyzbie­rali 75 mili­ó­nov dolá­rov, 75,6 mili­óna a v janu­ári 2014 ďal­ších 122,5 mili­ó­nov. V lete 2015 bol star­tup hod­no­tený na 750 mili­ó­nov dolá­rov.

Rai­der a Katz-May­field dostali nápad na zalo­že­nie Harry´s potom, ako Katz-May­field kupo­val v dro­gé­rii nekva­litný a pre­ce­nený pro­dukt, pri­čom nebol spo­kojný ani so zákaz­níc­kym ser­vi­som. Roz­ho­dol sa preto nájsť spô­sob, ako naku­po­vať žiletky efek­tív­nej­šie, a vtom sa zro­dil Harry´s.

neil-blumenthal-and-dave-gilboa

Neil Blu­ment­hal a Dave Gil­boa, Werby Par­ker

Obaja Par­ker a Gil­boa nosia diop­trické oku­liare a ich star­tup zalo­žili práve na biz­nise s týmto tova­rom. Za päť rokov exis­ten­cie Werby Par­ker stihli ich pre­dajne zaro­biť 115,5 mili­óna dolá­rov, otvo­riť 19 obcho­dov v devia­tich mes­tách a zís­kať hod­notu 1,2 miliardy dolá­rov. Tento star­tup sa venuje aj dob­ro­čin­nosti – za každý pre­daný pár oku­lia­rov daruje ďalší nie­komu, kto ho potre­buje.

Značka má v pláne roz­ši­ro­vať sa a uva­žuje nad tech­no­ló­giou, ktorá by umož­nila vydá­vať pred­pisy na oku­liare aj z pohod­lia domova. 

jessica-alba

Jes­sica Alba, The honest com­pany

Áno, reč je o herečke zná­mej naprí­klad aj z neuve­ri­teľ­ných taneč­ných scén z filmu Sin City. Tá istá osoba je zod­po­ved­nou mat­kou, ktorá bola pri výchove svo­jich detí frus­tro­vaná z faktu, že nedo­ká­zala nájsť žiadne vysoko kva­litné a eko­lo­gické det­ské pro­dukty.

Jes­sica sa v show Jim­myho Fal­lona vyjad­rila: „Pre svoje deti chcem čisté, bez­pečné a efek­tívne pro­dukty, ktoré sú pekne nadi­zaj­no­vané a môže si ich dovo­liť kto­koľ­vek a nič také som neve­dela nájsť. Neexis­to­vala žiadna rodinná značka, ktorá by sa ku mne ako ku mla­dej matke pri­ho­vá­rala.“

Spo­loč­nosť, ktorú zalo­žila pod menom The honest com­pany pre­dáva neto­xické plienky, čis­tiace pros­triedky, pos­tieľky a rôzne iné pro­dukty pre deti. Spo­loč­nosť vyzbie­rala 220 mili­ó­nov a v súčas­nosti má hod­notu 1,7 miliardy dolá­rov.

logan-green

Logan Green, Lyft 

Lyft je viac uvoľ­ne­nou ver­ziou Uberu. Vzni­kol pred tromi rokmi v San Fran­ciscu a expan­do­val do viac ako 60 ame­ric­kých miest. Pred Lyf­tom vie­dol Green spo­loč­nosť, ktorá sa zaobe­rala spo­lu­jaz­dou zvanú Zim­ride.

Lyft vyzbie­ral 1,01 miliardy dolá­rov a v súčas­nosti je jeho hod­nota 2,5 miliardy. Na roz­ší­re­nie po celom svete má Lyft uzav­reté par­tner­stvá s rôz­nymi inými app­kami, v Číne Didi Kuaidi, v Sin­ga­púre Grab­Taxi alebo Ola v Indii. 

stewart-butterfield

Ste­wart But­ter­field, Slack 

Zakla­da­teľ Flickru Ste­ward But­ter­field vytvo­ril apli­ká­ciu Slack na zjed­no­du­še­nie komu­ni­ká­cie medzi ľudmi v tímoch a kole­gami. Star­tup bol spus­tený posledný feb­ruár a začal sa rapídne roz­ras­tať, čím dosia­hol hod­notu 2,8 miliardy dolá­rov.

Slack vyzbie­ral 340 mili­ó­nov dolá­rov a je jed­nou z naj­rých­lej­šie sa roz­ras­ta­jú­cich apli­ká­cií na inter­nete. Za menej ako rok zís­kal 1,25 mili­óna aktív­nych uží­va­te­ľov denne a v súčas­nosti zamest­náva 230 ľudí.

diishan-imira

Diis­han Imira, May­venn

Verili by ste, že trh s vlasmi má v súčas­nosti v Ame­rike hod­notu 5 miliárd dolá­rov? Pries­kum trhu, ktorý vyko­ná­vala spo­loč­nosť Min­tel uká­zal, že šesť z desia­tich afro­ame­ric­kých žien nosí prí­če­sok alebo parochňu. Avšak spô­sob, akým sa k týmto vla­som kader­níci a vla­soví staj­listi dostá­vajú je kata­stro­fálny.

May­venn je židov­ské slovo pre dôve­ry­hod­ného experta a rov­no­menná apli­ká­cia zabez­pe­čuje kader­ní­kom ich vlastný inter­ne­tový pre­daj vla­sov priamo zákaz­ní­kom, bez toho, aby sa museli odvo­lá­vať na iné obchody alebo dodá­va­te­ľov. Kader­ník tak nemusí držať žia­den z pro­duk­tov, pre­tože May­venn im pro­dukty doručí za dva až tri dni a potom ponúka mož­nosť vrá­te­nia tovaru do 30 dní, ak sa kader­ní­kovi alebo zákaz­ní­kovi nepáči.

patrick-collison

Pat­rick Col­li­son, Stripe 

Pat­rick Col­li­son sa vo svo­jich 19 rokoch roz­ho­dol spolu s jeho mlad­ším bra­tom stať sa mili­oná­rom a to tak, že pre­dajú svoju soft­vé­rovú spo­loč­nosť. V roku 2010, čiže o dva roky po ich roz­hod­nutí zalo­žili plat­formu Stripe. Tá sa stará o platby spo­loč­ností a slu­žieb, ktoré ľudia využí­vajú. Kaž­do­ročne tak dohliada na miliardy trans­ak­cií.

Stripe vyzbie­ral 280 mili­ó­nov dolá­rov od inves­to­rov a v súčas­nosti sa hod­notí na 5 miliárd dolá­rov.

rony-abovitz

Rony Abo­vitz, Magic Leap 

Magic leap je bláz­nivý star­tup, ktorý jeho zakla­da­teľ Abo­vitz opi­suje ako deve­lo­péra nových inte­rak­cií medzi ľuďmi a soft­vé­rom. Tento star­tup umož­ňuje vní­mať roz­ší­renú rea­litu a má byť novým spô­so­bom komu­ni­ká­cie medzi ľuďmi a počí­tačmi. Ak vám popis zatiaľ pri­po­mína soft­vér z filmu Her, pred­sta­vu­jete si ho mylne. Jedná sa o tech­no­ló­giu, ktorá pro­jek­tuje holo­gramy aj na svetle v 3D roz­hraní. Ich oča­ru­júce video s ukáž­kou si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=yLm6aAQb8_s

evan-spiegel

Evan Spie­gel, Snap­chat

Evan vytvo­ril Snap­chat potom, čo tesne nedo­kon­čil Stan­ford Uni­ver­sity. Snap­chat má dnes hod­notu 16 miliárd dolá­rov.

Po ôsmych kolách zbie­ra­nia inves­tí­cií zís­kal Spie­gel na apli­ká­ciu 1,19 miliárd dolá­rov. Jed­ným z inves­to­rov bola naprí­klad aj stránka Ali­baba. Tento rok spo­loč­nosť uviedla ich pro­dukt Dis­co­ver, ktorá umož­ňuje vybra­nej sku­pine denne zdie­ľať vybraný obsah na Snap­chate.

Na to, že Evan Spie­gel nedo­kon­čil uni­ver­zitu sa dnes môže pochvá­liť luxus­ným živo­tom, ktorý si vychut­náva plnými dúš­kami, či už kupo­va­ním dra­hých aút alebo ran­de­ním so zná­mymi ženami. 

whitney-wolfe

Whit­ney Wolfe, Bum­ble

Spo­lu­za­kla­da­teľka Tin­deru vytvo­rila Bum­ble len krátko potom, ako Tin­der opus­tila. Bum­ple obra­cia zau­ží­vané tra­dí­cie v ran­dení tým, že prvý krok povo­ľuje iba ženám.

Appka bola spus­tená pred rokom a v súčas­nosti má za sebou viac ako 5 mili­ó­nov zača­tých kon­ver­zá­cií, 1 miliardu pre­zre­tých fotiek a neuve­ri­teľný 15 per­centný nárast z týždňa na týž­deň.

mario-schlosser

Mario Sch­los­ser, Oscar Health 

V apríli vyzbie­rala spo­loč­nosť sta­ra­júca sa o zdra­votné pois­te­nie viac ak 145 mili­ó­nov a cel­kovo tak dosiahla hod­notu 1,5 miliardy dolá­rov. V sep­tem­bri Oscar vyzbie­ral ďal­ších 32,5 mili­ó­nov od rôz­nych inves­to­rov pod vede­ním Google a jej hod­nota sa tak vyšpl­hala ešte vyš­šie a to na 1,75 miliardy. S týmito inves­tí­ciami sa Oscar stal jed­ným zo star­tu­pov nazý­va­ných jed­no­rož­cami, s hod­no­tou viac ako miliardu dolá­rov. 

Oscar má v záujme pre­trans­for­mo­vať sa na zdra­vot­nícky prie­my­sel, ktorá sa zaoberá zdra­vot­nou sta­rost­li­vos­ťou tak, že vytvorí lep­šiu sta­rost­li­vosť o zákaz­ní­kov v prí­pade zdra­vot­ných ťaž­kostí. Svoju čin­nosť začal verejne vyko­ná­vať v roku 2013 a má viac ako 40 tisíc zákaz­ní­kov v New Yorku a New Jer­sey s plá­nom roz­ší­riť sa do Texasu a Cali­for­nie.

kathryn-minshew

Kath­ryn Mins­hew, The muse

Kath­ryn Mins­hew spolu s Alex Cavou­la­cos zalo­žila stránku na hľa­da­nie práce The muse. Tento rok sa im poda­rilo vyzbie­rať 10 mili­ó­nov dolá­rov, cel­kovo za všetky kolá zbie­rok zaro­bili 12,8 mili­ó­nov.

Na The muse pri­budnú každý mesiac 3 mili­óny uží­va­te­ľov a kon­ku­ruje tak iným strán­kam ako sú naprí­klad Lin­ke­dIn a Monster.com Kon­com roka 2015 pri­jali 25 zamest­nan­cov. The muse si dáva za cieľ zaobe­rať sa naprí­klad aj roz­ši­ro­va­ním skú­se­ností. V porov­naní veko­vej kate­gó­rie pou­ží­va­te­ľov naprí­klad s Lin­ke­dI­nom, pri kto­rom je to 47 rokov, má The muse omnoho mlad­ších uží­va­te­ľov a ich vek sa pohy­buje okolo 29. Svo­jim uží­va­te­ľom sa snaží okrem hľa­da­nia džobu aj pomá­hať rôz­nymi radami, ako uspieť na pra­cov­ných poho­vo­roch.

travis-kalanick

Tra­vis Kala­mick, Uber 

Apli­ká­ciu Uber netreba nikomu pred­sta­vo­vať, málo­kto však vie, že za úspe­chom Uberu stojí aj Kala­mic­kova drzá povaha, húžev­na­tosť a prie­boj­nosť. V súčas­nosti Uber pôsobí v 67 kra­ji­nách a viac ako 300 mes­tách. Ich ďal­šími pro­duktmi sú aj Uber Rush, kurér­sky ser­vis a Ube­rE­ats, donáška jedla. 

Uber vyzbie­ral 8,2 miliardy dolá­rov a jeho hod­nota je 51 milárd, toto číslo sa však môže čoskoro opäť rásť, keďže spo­loč­nosť vyhlá­sila ďal­šie kolo hľa­da­nia inves­to­rov. Uber je momen­tálne naj­viac hod­not­nou tech orga­ni­zá­ciou vo svete. 

brian-chesky

Brian Chesky, Airbnb

Každý zo zakla­da­te­ľov Airbnb, Nathan Ble­charc­zyk, Joe, Geb­bia a Brian Chesky sú jed­nými z najm­lad­ších miliar­dá­rov na svete. 

Star­tup, ktorý ponúka zdie­ľa­nie domova vyzbie­ral 2,39 miliardy a jeho hod­nota je 25,5 miliardy dolá­rov. Airbnb je dostupné v 34 tisíc mes­tách a 190 kra­ji­nách sveta. Využíva ho viac ako 30 mili­ó­nov hostí. 

Adam Neumann, WeWork 

Po vyzbie­raní 433,9 mili­óna dolá­rov v auguste minu­lého roka sa hod­nota WeWork vyšpl­hala na 10 miliárd dolá­rov. Spolu s Ube­rom je jed­nou z naj­hod­not­nej­ších spo­loč­ností súčas­nosti.
Zalo­žená v roku 2010, WeWork ponúka pre­ná­jom kan­ce­lá­rií a cowor­kin­go­vých pries­to­rov pre star­tupy, posky­tuje fle­xi­bilné zmluvy a veľa vyba­ve­nia. Spo­loč­nosť nedávno ozná­mila, že má v pláne pus­tiť sa aj do pries­to­rov pre spo­ločné býva­nie.

adam-neumann

Pridať komentár (0)