26 najvp­lyv­nej­ších a najk­re­a­tív­nej­ších star­tu­po­vých ria­di­te­ľov v Ame­ri­ke

Nikola Tokárová / 8. januára 2016 / Lifehacking

Ria­di­te­lia star­tu­pov neus­tá­le pri­chá­dza­jú s kre­a­tív­ny­mi spô­sob­mi pri spúš­ťa­ní ino­va­tív­nych pro­duk­tov. Pop­ri­tom sa im darí kumu­lo­vať množ­stvo peňa­zí. Pri­ro­dze­né teda je, že svet sa o nich zau­jí­ma a vyvo­lá­va­jú oko­lo seba stá­le viac roz­ru­chu.

Zau­jí­ma ťa, kto je prá­ve teraz naj­väč­ším “zvie­ra­ťom” na trhu a chceš sa inšpi­ro­vať prí­beh­mi úspeš­ných ria­di­te­ľov? Pre­čí­taj si ten­to reb­rí­ček, kto­rý je zho­to­ve­ný pod­ľa dvoch uka­zo­va­te­ľov. Prvým je to, koľ­ko star­tup zaro­bil a dru­hým, ako čas­to sa meno ria­di­te­ľa spo­mí­na v novi­nách.

payal-kadakia

Pay­al Kada­kia, Class­Pass

Class­Pass je nov­šou ver­zi­ou app­ky Class­ti­vi­ty. Za jej úspech vďa­čí Pay­al netra­dič­nej uda­los­ti. Keď pra­co­va­la na svo­jej apli­ká­cii v Star­buck­se, bola okrad­nu­tá šikov­ným nená­pad­ným zlo­de­jom a roz­hod­la sa, že sa chce viac chrá­niť a že všet­ko, čo spra­ví bude pod zámien­kou zdo­ko­na­ľo­va­nia svoj­ho biz­ni­su.

Class­Pass ponú­ka svo­jim uží­va­te­ľom neob­me­dze­né lek­cie v malých fit­nes štú­diách za mesač­ný pau­šál­ny popla­tok. V pra­xi to zna­me­ná, že ak si zapla­tíš mesač­ne urči­tú čias­t­ku, môžeš cho­diť do kto­ré­ho­koľ­vek štú­dia – údaj­ne sa v jed­nej loka­li­te vysky­tu­jú aj tri a nav­šte­vo­vať kto­rý­koľ­vek kurz. Uží­va­te­lia to umož­ňu­je skú­šať všet­ky mož­né špor­to­vé akti­vi­ty.

Apli­ká­cia je hod­no­te­ná na 400 mili­ó­nov dolá­rov.

matt-salzberg

Matt Salz­berg, Blue Apron 

Mod­rá zás­te­ra — tak znie pre­klad náz­vu star­tu­pu, kto­rý zabez­pe­ču­je doru­če­nie per­fekt­ne napor­co­va­ných a pri­pra­ve­ných ingre­dien­cií spo­lu s inštruk­cia­mi na vare­nie pria­mo k dve­rám. Blue apron je požeh­na­ním nie len pre leni­vých kuchá­rov, ale aj pre inves­to­rov. Jeho hod­no­ta dosa­hu­je 2 miliar­dy dolá­rov.

Blue Apron vzni­kol v roku 2012 a momen­tál­ne pre­dá­va viac ako tri mili­ó­ny jedál mesač­ne. Od janu­ára sa ten­to star­tup zväč­šil viac ako troj­ná­sob­ne a má pri­bliž­ne sto­ti­síc zákaz­ní­kov. Služ­by Blue apron využí­va­jú všet­ci, kto­rí si chcú roz­ší­riť svoj jedál­ni­ček o nové jed­lá, ale aj zanep­ráz­dne­né mat­ky, kto­ré chcú variť kre­a­tív­ne a záro­veň jed­no­du­cho.

marc-lore

Marc Lore, Jet.com

Prin­cíp star­tu­pu Jet je rov­na­ký, ako naprí­klad Ama­zon. Jet zaro­bil 220 mili­ó­nov len počas prvých troch kôl mož­nos­ti spo­lu­fi­nan­co­va­nia, ešte pred tým než bol vôbec spus­te­ný. Prvý deň po spus­te­ní sa cez Jet vytvo­ri­lo mili­ón objed­ná­vok a stal sa štvr­tým naj­väč­ším pre­daj­com len mesiac po spus­te­ní.

Spo­loč­nosť sľú­bi­la až o 15 per­cent niž­šie ceny, ako kde­koľ­vek inde a vynaš­la exklu­zív­nu tech­no­ló­giu, kto­rá upra­vu­je ceny v reál­nom čase pod­ľa toho, čo si kupu­jú­ci vkla­da­jú do koší­ka.

V októb­ri Jet zme­nil svoj biz­nis model a zavie­dol 50 dolá­ro­vý člen­ský popla­tok, kto­rý by mal byť jedi­ným zdro­jom ich pro­fi­tu. Lore sa o budúc­nos­ti Jetu vyjad­ril, že nemá v plá­ne zvy­šo­vať zis­ko­vosť až do roku 2020, kedy plá­nu­jú mať 15 mili­ó­nov pla­tia­cich zákaz­ní­kov a 20 miliárd na pre­da­joch.

alan-tisch

Alan Tisch, Spring

Mobil­ná apli­ká­cia Spring spra­vu­je naku­po­va­nie cez tele­fón. Samot­ný ria­di­teľ Tisch túto app­ku využí­va naprí­klad aj na to, aby uko­jil svo­ju závis­losť na naku­po­va­ní teni­siek.

Apli­ká­cia uka­zu­je lifes­ty­lo­vé fot­ky rôz­nych out­fi­tov. Ak si chceš kúpiť nie­kto­rý zo zobra­ze­ných kús­kov, sta­čí potiah­nuť prs­tom cez obra­zov­ku. Pri inšta­lá­cii app­ky je nut­né zadať čís­lo kre­dit­nej kar­ty, adre­su a veľ­kosť oble­če­nia, čo zľah­ču­je naku­po­va­nie tým, že tie­to infor­má­cie nemu­síš zadá­vať už nikdy potom. 

V aprí­li zaro­bi­la apli­ká­cia Spring 25 mili­ó­nov dolá­rov vďa­ka inves­to­rom, vrá­ta­ne zakla­da­jú­ce­ho čle­na a tech inves­to­ra Davi­da Tis­cha. Cel­ko­vo vyzbie­ral 32 mili­ó­nov.

danielle-weisberg-and-carly-zakin

Daniel­le Weis­berg a Car­ly Zakin, the Skimm

Tie­to dve dámy sa roz­hod­li podať výpo­ve­de v NBC, aby zalo­ži­li Skimm, den­ný news­let­ter, kto­rý pri­chá­dza vždy ráno s vypic­hnu­tý­mi top uda­los­ťa­mi pre prí­sluš­ný deň. Jed­nou z fanú­ši­čiek tej­to app­ky je aj samot­ná Oprah. 

Pri zís­ka­va­ní finan­ci­íí Skimm vyzbie­ral 7,8 mili­ó­na dolá­rov od inves­to­rov, kto­rý­mi boli naprí­klad aj: AFSqu­are, Five Island Ven­tu­res, Richard Gre­en­field, Gor­don Cra­wford, Troy Car­ter, RRE Ven­tu­res, Homeb­rew a Bob Pitt­man.

philip-krim

Phi­lip Krim, Cas­per

Krim, jeden zo šty­roch zakla­da­jú­cich čle­nov star­tu­pu Cas­per sa dom­nie­val, že mla­dí ľudia nema­jú dosta­tok kva­lit­né­ho spán­ku. Roz­ho­dol sa začať revo­lú­ciu v mat­ra­co­vom prie­mys­le tým, že začal pre­dá­vať svo­je pro­duk­ty výhrad­ne cez inter­net, pri­čom naku­pu­jú­cim repre­zen­tu­je spot­re­bi­teľ­ské skú­se­nos­ti. 

Zalo­že­ný na dom­nien­ke, že nedos­ta­tok spán­ku je nezdra­vý, Cas­per ponú­ka pev­né ale pruž­né mat­ra­ce, kto­ré sa dajú zro­lo­vať do veľ­kos­ti gol­fo­vej taš­ky. Cena za jeden mat­rac sa pohy­bu­je od 500 do 950 dolá­rov a po objed­náv­ke vám ho doká­žu doru­čiť aj do dvoch hodín, v závis­los­ti od toho, kde býva­te. Mat­ra­ce sa dajú bez­plat­ne vrá­tiť až do 90 dní.

V júni Cas­per vyzbie­ral 55 mili­ó­nov dolá­rov, pri­čom inves­tor­mi boli naprí­klad aj Leonar­do DiCap­rio, Tobey Magu­ire a Adam Levi­ne. Cel­ko­vo Cas­per zaro­bil 70 mili­ó­nov dolá­rov a má plá­ny expan­do­vať. Zatiaľ to pre Cas­per vyze­rá nádej­ne – za prvý mesiac pre­da­ja zís­ka­li 1 mili­ón dolá­rov.

justin-mcleod

Jus­tin McLe­od, Hin­ge 

McLe­od uro­bil odváž­ny rok, keď sa roz­ho­dol minúť posled­ných 25 tisíc dolá­rov z firem­né­ho účtu na večie­rok pre 2000 osôb. Večie­rok vyvo­lal roz­ruch, ľudia sa o ňom zača­li roz­prá­vať a zau­jí­mať sa o app­ku, kto­rú to zachrá­ni­lo pred skra­cho­va­ním. Hin­ge sa od ostat­ných apli­ká­cií na ran­de­nie líši tým, že sa vyhý­ba náhod­nos­ti a doha­dzu­je ľudí maxi­mál­ne cez tre­tí okruh pria­te­ľov na Face­bo­oku.

V decem­bri Hin­ge vyzbie­ral 12 mili­ó­nov dolá­rov, čo dopo­moh­lo k cel­ko­vej hod­no­te spo­loč­nos­ti 20,6 mili­ó­na dolá­rov.

christina-mercando

Chris­ti­na Mer­can­do, Rin­gly

Star­tup Rin­gly vyrá­ba nosi­teľ­nú tech­no­ló­giu, kto­rú budeš chcieť uka­zo­vať. Štý­lo­vý 18-kará­to­vý zla­tý prs­teň sa pri­pá­ja k mobil­nej apli­ká­cii a pri vybra­ných noti­fi­ká­ciách zavib­ru­je a svie­ti. To uží­va­teľ­kám umož­ňu­je nekon­tro­lo­vať tele­fón kaž­dú chví­ľu a pri tom mať isto­tu, že nepre­meš­ka­jú dôle­ži­té hovo­ry ale­bo sprá­vy. Prs­teň upo­zor­ňu­je len na vybra­né hovo­ry, sprá­vy, mai­ly ale­bo noti­fi­ká­cie.

Zakla­da­teľ­ka, Chris­ti­na Mer­can­do štu­do­va­la vzťah výtvar­né­ho ume­nia a ľud­ských tech­no­ló­gií na uni­ver­zi­te Car­ne­gie Mel­lon, tak­že zalo­že­nie toh­to star­tu­pu bolo pre ňu po ško­le pri­ro­dze­ným kro­kom.

Rin­gly vyzbie­ral od rôz­nych inves­to­rov 6,1 mili­ó­na dolá­rov.

tyler-droll

Tyler Droll, Yik Yak

App­ka zná­ma pre­dov­šet­kým na vyso­koš­kol­ských kam­pu­soch, kto­rá umož­ňu­je poslať aký­koľ­vek prís­pe­vok bez uve­de­nia mena. Yik Yak pra­cu­je na zákla­de geo­gra­fic­kej vzdia­le­nos­ti, tak­že uka­zu­je prís­pev­ky len tých uží­va­te­ľov, kto­rý sa nachá­dza­jú vo vzdia­le­nos­ti jeden a pól míle, čiže 2,4 kilo­met­ra. Vďa­ka GPS tech­no­ló­giám sa roz­hod­li stred­né ško­ly zablo­ko­vať Yik Yak na celom ich úze­mí.

App­ku vyna­liez­li dva­ja cha­la­ni počas štú­dia na For­man Uni­ver­zi­ty. Po tom, ako doštu­do­va­li si dali za cieľ app­ku roz­ší­riť a pre­sťa­ho­va­li sa späť domov do Atlan­ty, aby nakop­li ich ano­nym­ný roz­sie­vač kle­biet.

Yik Yak vyzbie­ral 62 mili­ó­nov, pri­čom so všet­ký­mi inves­tí­cia­mi sa dostal na hod­no­tu 73,5 mili­ó­na dolá­rov.

alexandra-wilkis-wilson

Ale­xan­dra Wil­kis Wil­son, Glam­squ­ad

Táto apli­ká­cia zalo­že­ná v New Yor­ku umož­ňu­je objed­nať si pro­fe­si­onál­ne­ho kader­ní­ka domov. Kaž­do­den­ne pomá­ha zanep­ráz­dne­ným ženám s príp­ra­vou ich úče­sov a šet­rí im čas, kto­rý by inak strá­vi­li na ces­te do saló­nu. Súčas­ná ria­di­teľ­ka Wil­kis Wil­son pre­bra­la vede­nie Glam­squ­adu pred rokom po jej zakla­da­teľ­ke Vic­to­rii Eis­ner.

Glam­squ­ad vyzbie­ral 15 mili­ó­nov dolá­rov, čo pris­pe­lo k jeho cel­ko­vej hod­no­te 24 mili­ó­nov dolá­rov.

peter-szulczewski

Peter Szulc­ze­ws­ki – Wish 

Inži­nie­ri z Yahoo, Goog­le a Face­bo­oku pod Szulc­ze­ws­ki­ho vede­ním vytvo­ri­li Wish – vedú­cu obchod­nú plat­for­mu v Sever­nej Ame­ri­ke a Euró­pe. Za posled­ný rok chce­li údaj­ne Wish kúpiť Ali­ba­ba aj Ama­zon.

Szulc­ze­ws­ki vyhlá­sil, že chce z Goog­le AdWords uro­biť malo­ob­chod­ní­kov. Wish je strán­ka, kto­rou mala byť Fab – Fab.com. Slú­ži na pre­daj lac­ných, ale štý­lo­vých pro­duk­tov a svoj pre­daj opti­ma­li­zu­je pomo­cou sociál­nych sie­tí ako naprí­klad Face­bo­ok. Vzhľad pri­po­mí­na Pin­te­rest s tým roz­die­lom, že všet­ko je na pre­daj a pri kúpe budeš mať ťaž­kos­ti nájsť čokoľ­vek, čo sto­jí viac ako 25 dolá­rov.

Spo­loč­nosť vyzbie­ra­la sko­ro 600 mili­ó­nov dolá­rov a inves­tor­mi je hod­no­te­ná na 3 miliar­dy. Ria­di­teľ Szulc­ze­ws­ki sa však na pre­daj nechys­tá.

jeff-raider-and-andy-katz-mayfield

Jeff Rai­der and Andy Katz-May­field, Harry´s

Ani nie dva roky po zalo­že­ní onli­ne holia­ce­ho ser­vi­su, vyzbie­ra­li zakla­da­te­lia Rai­der a Katz-May­field viac ako 200 mili­ó­nov dolá­rov. Zakú­pi­li nemec­kú tová­reň na žilet­ky Fein­tech­nik, kde vyrá­ba­jú svo­je pro­duk­ty. Postup­ne vyzbie­ra­li 75 mili­ó­nov dolá­rov, 75,6 mili­ó­na a v janu­ári 2014 ďal­ších 122,5 mili­ó­nov. V lete 2015 bol star­tup hod­no­te­ný na 750 mili­ó­nov dolá­rov.

Rai­der a Katz-May­field dosta­li nápad na zalo­že­nie Harry´s potom, ako Katz-May­field kupo­val v dro­gé­rii nekva­lit­ný a pre­ce­ne­ný pro­dukt, pri­čom nebol spo­koj­ný ani so zákaz­níc­kym ser­vi­som. Roz­ho­dol sa pre­to nájsť spô­sob, ako naku­po­vať žilet­ky efek­tív­nej­šie, a vtom sa zro­dil Harry´s.

neil-blumenthal-and-dave-gilboa

Neil Blu­ment­hal a Dave Gil­boa, Wer­by Par­ker

Oba­ja Par­ker a Gil­boa nosia diop­tric­ké oku­lia­re a ich star­tup zalo­ži­li prá­ve na biz­ni­se s tým­to tova­rom. Za päť rokov exis­ten­cie Wer­by Par­ker stih­li ich pre­daj­ne zaro­biť 115,5 mili­ó­na dolá­rov, otvo­riť 19 obcho­dov v devia­tich mes­tách a zís­kať hod­no­tu 1,2 miliar­dy dolá­rov. Ten­to star­tup sa venu­je aj dob­ro­čin­nos­ti – za kaž­dý pre­da­ný pár oku­lia­rov daru­je ďal­ší nie­ko­mu, kto ho potre­bu­je.

Znač­ka má v plá­ne roz­ši­ro­vať sa a uva­žu­je nad tech­no­ló­gi­ou, kto­rá by umož­ni­la vydá­vať pred­pi­sy na oku­lia­re aj z pohod­lia domo­va.

jessica-alba

Jes­si­ca Alba, The honest com­pa­ny

Áno, reč je o hereč­ke zná­mej naprí­klad aj z neuve­ri­teľ­ných taneč­ných scén z fil­mu Sin City. Tá istá oso­ba je zod­po­ved­nou mat­kou, kto­rá bola pri výcho­ve svo­jich detí frus­tro­va­ná z fak­tu, že nedo­ká­za­la nájsť žiad­ne vyso­ko kva­lit­né a eko­lo­gic­ké det­ské pro­duk­ty.

Jes­si­ca sa v show Jim­my­ho Fal­lo­na vyjad­ri­la: „Pre svo­je deti chcem čis­té, bez­peč­né a efek­tív­ne pro­duk­ty, kto­ré sú pek­ne nadi­zaj­no­va­né a môže si ich dovo­liť kto­koľ­vek a nič také som neve­de­la nájsť. Neexis­to­va­la žiad­na rodin­ná znač­ka, kto­rá by sa ku mne ako ku mla­dej mat­ke pri­ho­vá­ra­la.“

Spo­loč­nosť, kto­rú zalo­ži­la pod menom The honest com­pa­ny pre­dá­va neto­xic­ké plien­ky, čis­tia­ce pros­tried­ky, pos­tieľ­ky a rôz­ne iné pro­duk­ty pre deti. Spo­loč­nosť vyzbie­ra­la 220 mili­ó­nov a v súčas­nos­ti má hod­no­tu 1,7 miliar­dy dolá­rov.

logan-green

Logan Gre­en, Lyft 

Lyft je viac uvoľ­ne­nou ver­zi­ou Ube­ru. Vzni­kol pred tro­mi rok­mi v San Fran­cis­cu a expan­do­val do viac ako 60 ame­ric­kých miest. Pred Lyf­tom vie­dol Gre­en spo­loč­nosť, kto­rá sa zaobe­ra­la spo­lu­jaz­dou zva­nú Zim­ri­de.

Lyft vyzbie­ral 1,01 miliar­dy dolá­rov a v súčas­nos­ti je jeho hod­no­ta 2,5 miliar­dy. Na roz­ší­re­nie po celom sve­te má Lyft uzav­re­té par­tner­stvá s rôz­ny­mi iný­mi app­ka­mi, v Číne Didi Kuai­di, v Sin­ga­pú­re Grab­Ta­xi ale­bo Ola v Indii. 

stewart-butterfield

Ste­wart But­ter­field, Slack 

Zakla­da­teľ Flick­ru Ste­ward But­ter­field vytvo­ril apli­ká­ciu Slack na zjed­no­du­še­nie komu­ni­ká­cie medzi ľud­mi v tímoch a kole­ga­mi. Star­tup bol spus­te­ný posled­ný feb­ru­ár a začal sa rapíd­ne roz­ras­tať, čím dosia­hol hod­no­tu 2,8 miliar­dy dolá­rov.

Slack vyzbie­ral 340 mili­ó­nov dolá­rov a je jed­nou z naj­rých­lej­šie sa roz­ras­ta­jú­cich apli­ká­cií na inter­ne­te. Za menej ako rok zís­kal 1,25 mili­ó­na aktív­nych uží­va­te­ľov den­ne a v súčas­nos­ti zamest­ná­va 230 ľudí.

diishan-imira

Diis­han Imi­ra, May­venn

Veri­li by ste, že trh s vlas­mi má v súčas­nos­ti v Ame­ri­ke hod­no­tu 5 miliárd dolá­rov? Pries­kum trhu, kto­rý vyko­ná­va­la spo­loč­nosť Min­tel uká­zal, že šesť z desia­tich afro­ame­ric­kých žien nosí prí­če­sok ale­bo paroch­ňu. Avšak spô­sob, akým sa k tým­to vla­som kader­ní­ci a vla­so­ví staj­lis­ti dostá­va­jú je kata­stro­fál­ny.

May­venn je židov­ské slo­vo pre dôve­ry­hod­né­ho exper­ta a rov­no­men­ná apli­ká­cia zabez­pe­ču­je kader­ní­kom ich vlast­ný inter­ne­to­vý pre­daj vla­sov pria­mo zákaz­ní­kom, bez toho, aby sa muse­li odvo­lá­vať na iné obcho­dy ale­bo dodá­va­te­ľov. Kader­ník tak nemu­sí držať žia­den z pro­duk­tov, pre­to­že May­venn im pro­duk­ty doru­čí za dva až tri dni a potom ponú­ka mož­nosť vrá­te­nia tova­ru do 30 dní, ak sa kader­ní­ko­vi ale­bo zákaz­ní­ko­vi nepá­či.

patrick-collison

Pat­rick Col­li­son, Stri­pe

Pat­rick Col­li­son sa vo svo­jich 19 rokoch roz­ho­dol spo­lu s jeho mlad­ším bra­tom stať sa mili­oná­rom a to tak, že pre­da­jú svo­ju soft­vé­ro­vú spo­loč­nosť. V roku 2010, čiže o dva roky po ich roz­hod­nu­tí zalo­ži­li plat­for­mu Stri­pe. Tá sa sta­rá o plat­by spo­loč­nos­tí a slu­žieb, kto­ré ľudia využí­va­jú. Kaž­do­roč­ne tak dohlia­da na miliar­dy trans­ak­cií.

Stri­pe vyzbie­ral 280 mili­ó­nov dolá­rov od inves­to­rov a v súčas­nos­ti sa hod­no­tí na 5 miliárd dolá­rov.

rony-abovitz

Rony Abo­vitz, Magic Leap 

Magic leap je bláz­ni­vý star­tup, kto­rý jeho zakla­da­teľ Abo­vitz opi­su­je ako deve­lo­pé­ra nových inte­rak­cií medzi ľuď­mi a soft­vé­rom. Ten­to star­tup umož­ňu­je vní­mať roz­ší­re­nú rea­li­tu a má byť novým spô­so­bom komu­ni­ká­cie medzi ľuď­mi a počí­tač­mi. Ak vám popis zatiaľ pri­po­mí­na soft­vér z fil­mu Her, pred­sta­vu­je­te si ho myl­ne. Jed­ná sa o tech­no­ló­giu, kto­rá pro­jek­tu­je holo­gra­my aj na svet­le v 3D roz­hra­ní. Ich oča­ru­jú­ce video s ukáž­kou si môže­te pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=yLm6aAQb8_s

evan-spiegel

Evan Spie­gel, Snap­chat

Evan vytvo­ril Snap­chat potom, čo tes­ne nedo­kon­čil Stan­ford Uni­ver­si­ty. Snap­chat má dnes hod­no­tu 16 miliárd dolá­rov.

Po ôsmych kolách zbie­ra­nia inves­tí­cií zís­kal Spie­gel na apli­ká­ciu 1,19 miliárd dolá­rov. Jed­ným z inves­to­rov bola naprí­klad aj strán­ka Ali­ba­ba. Ten­to rok spo­loč­nosť uvied­la ich pro­dukt Dis­co­ver, kto­rá umož­ňu­je vybra­nej sku­pi­ne den­ne zdie­ľať vybra­ný obsah na Snap­cha­te.

Na to, že Evan Spie­gel nedo­kon­čil uni­ver­zi­tu sa dnes môže pochvá­liť luxus­ným živo­tom, kto­rý si vychut­ná­va plný­mi dúš­ka­mi, či už kupo­va­ním dra­hých aút ale­bo ran­de­ním so zná­my­mi žena­mi.

whitney-wolfe

Whit­ney Wol­fe, Bum­ble

Spo­lu­za­kla­da­teľ­ka Tin­de­ru vytvo­ri­la Bum­ble len krát­ko potom, ako Tin­der opus­ti­la. Bum­ple obra­cia zau­ží­va­né tra­dí­cie v ran­de­ní tým, že prvý krok povo­ľu­je iba ženám.

App­ka bola spus­te­ná pred rokom a v súčas­nos­ti má za sebou viac ako 5 mili­ó­nov zača­tých kon­ver­zá­cií, 1 miliar­du pre­zre­tých fotiek a neuve­ri­teľ­ný 15 per­cent­ný nárast z týžd­ňa na týž­deň.

mario-schlosser

Mario Sch­los­ser, Oscar Health 

V aprí­li vyzbie­ra­la spo­loč­nosť sta­ra­jú­ca sa o zdra­vot­né pois­te­nie viac ak 145 mili­ó­nov a cel­ko­vo tak dosiah­la hod­no­tu 1,5 miliar­dy dolá­rov. V sep­tem­bri Oscar vyzbie­ral ďal­ších 32,5 mili­ó­nov od rôz­nych inves­to­rov pod vede­ním Goog­le a jej hod­no­ta sa tak vyšpl­ha­la ešte vyš­šie a to na 1,75 miliar­dy. S tými­to inves­tí­cia­mi sa Oscar stal jed­ným zo star­tu­pov nazý­va­ných jed­no­rož­ca­mi, s hod­no­tou viac ako miliar­du dolá­rov. 

Oscar má v záuj­me pre­trans­for­mo­vať sa na zdra­vot­níc­ky prie­my­sel, kto­rá sa zaobe­rá zdra­vot­nou sta­rost­li­vos­ťou tak, že vytvo­rí lep­šiu sta­rost­li­vosť o zákaz­ní­kov v prí­pa­de zdra­vot­ných ťaž­kos­tí. Svo­ju čin­nosť začal verej­ne vyko­ná­vať v roku 2013 a má viac ako 40 tisíc zákaz­ní­kov v New Yor­ku a New Jer­sey s plá­nom roz­ší­riť sa do Texa­su a Cali­for­nie.

kathryn-minshew

Kath­ryn Mins­hew, The muse

Kath­ryn Mins­hew spo­lu s Alex Cavou­la­cos zalo­ži­la strán­ku na hľa­da­nie prá­ce The muse. Ten­to rok sa im poda­ri­lo vyzbie­rať 10 mili­ó­nov dolá­rov, cel­ko­vo za všet­ky kolá zbie­rok zaro­bi­li 12,8 mili­ó­nov.

Na The muse pri­bud­nú kaž­dý mesiac 3 mili­ó­ny uží­va­te­ľov a kon­ku­ru­je tak iným strán­kam ako sú naprí­klad Lin­ke­dIn a Monster.com Kon­com roka 2015 pri­ja­li 25 zamest­nan­cov. The muse si dáva za cieľ zaobe­rať sa naprí­klad aj roz­ši­ro­va­ním skú­se­nos­tí. V porov­na­ní veko­vej kate­gó­rie pou­ží­va­te­ľov naprí­klad s Lin­ke­dI­nom, pri kto­rom je to 47 rokov, má The muse omno­ho mlad­ších uží­va­te­ľov a ich vek sa pohy­bu­je oko­lo 29. Svo­jim uží­va­te­ľom sa sna­ží okrem hľa­da­nia džo­bu aj pomá­hať rôz­ny­mi rada­mi, ako uspieť na pra­cov­ných poho­vo­roch.

travis-kalanick

Tra­vis Kala­mick, Uber 

Apli­ká­ciu Uber netre­ba niko­mu pred­sta­vo­vať, málo­kto však vie, že za úspe­chom Ube­ru sto­jí aj Kala­mic­ko­va drzá pova­ha, húžev­na­tosť a prie­boj­nosť. V súčas­nos­ti Uber pôso­bí v 67 kra­ji­nách a viac ako 300 mes­tách. Ich ďal­ší­mi pro­dukt­mi sú aj Uber Rush, kurér­sky ser­vis a Ube­rE­ats, donáš­ka jed­la.

Uber vyzbie­ral 8,2 miliar­dy dolá­rov a jeho hod­no­ta je 51 milárd, toto čís­lo sa však môže čosko­ro opäť rásť, keď­že spo­loč­nosť vyhlá­si­la ďal­šie kolo hľa­da­nia inves­to­rov. Uber je momen­tál­ne naj­viac hod­not­nou tech orga­ni­zá­ci­ou vo sve­te.

brian-chesky

Brian Ches­ky, Airb­nb

Kaž­dý zo zakla­da­te­ľov Airb­nb, Nathan Ble­charc­zyk, Joe, Geb­bia a Brian Ches­ky sú jed­ný­mi z najm­lad­ších miliar­dá­rov na sve­te.

Star­tup, kto­rý ponú­ka zdie­ľa­nie domo­va vyzbie­ral 2,39 miliar­dy a jeho hod­no­ta je 25,5 miliar­dy dolá­rov. Airb­nb je dostup­né v 34 tisíc mes­tách a 190 kra­ji­nách sve­ta. Využí­va ho viac ako 30 mili­ó­nov hos­tí.

Adam Neumann, WeWork 

Po vyzbie­ra­ní 433,9 mili­ó­na dolá­rov v augus­te minu­lé­ho roka sa hod­no­ta WeWork vyšpl­ha­la na 10 miliárd dolá­rov. Spo­lu s Ube­rom je jed­nou z naj­hod­not­nej­ších spo­loč­nos­tí súčas­nos­ti.
Zalo­že­ná v roku 2010, WeWork ponú­ka pre­ná­jom kan­ce­lá­rií a cowor­kin­go­vých pries­to­rov pre star­tu­py, posky­tu­je fle­xi­bil­né zmlu­vy a veľa vyba­ve­nia. Spo­loč­nosť nedáv­no ozná­mi­la, že má v plá­ne pus­tiť sa aj do pries­to­rov pre spo­loč­né býva­nie.

adam-neumann

Pridať komentár (0)