30 naj­lep­ších zdro­jov, ktoré ťa naučia mar­ke­ting zadarmo

Ľudovít Nastišin / 7. februára 2016 / Tools a produktivita

Nie je veľa tých, čo majú v malíčku digi­tal mar­ke­ting, najmä social media mar­ke­ting alebo con­tent mar­ke­ting na naj­vyš­šej úrovni. Naj­skôr si mys­líš: Veď práve preto si na to nají­mam nie­koho, aby to robil za mňa. Ktosi však raz pove­dal:

Pred­tým ako si nie­koho na ten job náj­deš, rad­šej sa to nauč robiť aj sám.”

o-COFFEE-SHOP-LAPTOPS-facebook-1024x512

foto: prt.sc

Preto uvá­dzame zro­zu­mi­teľný (no nie pre­hnaný) zoznam naj­lep­ších zdro­jov, kde sá doká­žeš naučiť digi­tal mar­ke­ting on-line.

1. The Beginner’s Guide to Social Media

Od: Moz, Cena: Zadarmo

Pekne pre­ve­dený a inte­rak­tívny sprie­vodca, ktorý ti umožní učiť sa ľahko to čo chceš a kedy chceš.

2. Social Media Calen­dar

Od: Twen­ty20, Cena: Zadarmo

Naj­lepší social media con­tent kalen­dár, ktorý ti každý deň dáva upo­mienky na naj­lep­šie eventy s popu­lár­nymi hash­tagmi.

3. Con­tent Mar­ke­ting Stack

Od: Nico­las NemniCena: Zadarmo

Pekne spra­co­vaný balík con­tent mar­ke­tin­go­vých zdro­jov a tuto­riá­lov.

4. Mar­ke­ting Stack

Od: Ben Tos­sell, Mubas­har Iqbal, Daniel Kempe, Cena: Zadarmo

Podobný zdroj, ktorý je inšpi­ro­vaný pred­chá­dza­jú­cim.

5. Con­tent Machine

Od: Dan Nor­ris, Cena: Zadarmo

Na Kindle je zadarmo, posky­tuje deväť ove­re­ných fra­me­wor­kov pre con­tent mar­ke­ting.

6. Get­ting Star­ted With Social Media: A Resource Guide

Od: Social Media Exa­mi­ner, Cena: Zadarmo

Ak si vo svete sociál­nych médií nová­či­kom, práve toto je pre teba tá správa voľba.

7. Social Mar­ke­ting Suc­cess Kit

Od: Mar­keto, Cena: Zadarmo

Prí­deš na to ako pre­viesť svoje nové pod­ni­ka­nie a finan­cie cez rôzne kanály sociál­nych médií.

Práca z kaviarne

foto: flickr.com

8. HubS­pot Social Media Blog

Od: HubS­pot, Cena: Zadarmo

Posledné noviky a update-y k sociál­nym médiam od HubS­potu, jeden z naj­lep­ších zdro­jov na novinky.

9. Learn Local Mar­ke­ting

Od: Moz, Cena: Zadarmo

Naučíš sa, čo je local search, či je to pre teba tá naj­lep­šia voľba a ako to imple­men­to­vať s pou­ži­tím best prac­ti­ces.

10. The Beginner’s Guide to SEO

Od: Moz, Cena: Zadarmo

Tuto­riál na opti­ma­li­zá­ciu vyhľa­dá­va­čov, ktorý ide naozaj do hĺbky.

11. The Beginner’s Guide to Link Buil­ding

Od: Moz, Cena: Zadarmo

Či už si ohľa­dom link buil­dingu nová­čik alebo nie, určite tu náj­deš veľa uži­toč­ného.

12. 48 Con­tent Mar­ke­ting Tools To Help You Save Time And Get Bet­ter Results

Od: Adam Con­nell, Cena: Zadarmo

Fan­tas­tické nástroje con­tent mar­ke­tingu, ktoré ti pomôžu so všet­kým od plá­no­va­nia, pro­pa­gá­cie a zlep­šo­va­nia con­tentu.

13. The Blog­ging Wizard Resource Lib­rary

Od: Adam Con­nell, Cena: Zadarmo

Zoznam návo­dov, tem­pla­teov a check­lis­tov, ktoré môžeš pou­žiť na zvý­še­nie traf­ficu, odbe­ra­te­ľov emailu či fol­lo­we­rov na social media.

14. A 52-Ins­tall­ment Con­tent Mar­ke­ting Course

Od: Copyb­log­ger, Cena: Zadarmo

Tento guide ti zaplní medzery tvo­jej zna­losti con­tent mar­ke­tingu, budeš o krok bliž­šie k pozí­cii experta v tejto oblasti.

Kreatívne kancle osviežia každého marketéra

foto: jobmob.co.il

15. Con­tent Mar­ke­ting Glos­sary

Od: Curata, Cena: Zadarmo

Všetky slová, ktoré potre­bu­ješ vedieť aby si to zabil vo svete con­tent mar­ke­tingu.

16. 212 Blog Post Ideas

Od: Digi­tal Mar­ke­ter, Cena: Zadarmo

Tento člá­nok je roz­de­lený do 8 sek­cií, každá repre­zen­tuje istý cieľ, ktorý by si sa mal sna­žiť dosiah­nuť so svo­jim blo­gom.

17. Effec­tive Blog Con­tent Mind­Map

Od: Lau­ren Hol­li­dayCena: Zadarmo

Myš­lien­ková mapa pre con­tent mar­ke­té­rov.

18. Inbound Cer­ti­fi­ca­tion

Od: HubS­pot, Cena: Zadarmo

Je to zadarmo a otvo­rené pre všet­kých, zís­kaš cer­ti­fi­ká­ciu vytvo­renú HubS­po­tom zame­ranú na Inboudn mar­ke­ting.

19. HubS­pot Mar­ke­ting Lib­rary

Od: HubS­pot, Cena: Zadarmo

Otvo­rená kniž­nica všet­kého, čo sa týka Inbound mar­ke­tingu.

20. The Defi­ni­tive Guide to Con­tent Mar­ke­ting

Od: iDo­neT­his, Cena: Zadarmo

Inte­rak­tívny con­tent mar­ke­ting sprie­vodca, ktorý je zalo­žený na fra­me­worku iDo­neT­his, ktorý pou­žíva mnoho mili­ó­no­vých star­tu­pov.

21. Kapost Resource Lib­rary

Od: Kapost,Cena: Zadarmo

Kom­pletný kata­lóg free mar­ke­tin­go­vých zdro­jov.

22. The Advan­ced Guide to Con­tent Mar­ke­ting

Od: Neil Patel, Kath­ryn Ara­gon, Cena: Zadarmo

Najob­šír­nejší a detailný sprie­vodca pokro­či­lým con­tent mar­ke­tin­gom a jeho tech­ni­kami.

23. The Essen­tial List of Star­tup Mar­ke­ting Resour­ces

Od: Ryan Gum, Cena: Zadarmo

Zoznam nevy­hnut­ných bodov, ktoré potre­bu­ješ vedieť aby si pre svoj star­tup zís­kal zákaz­ní­kov.

20151018102213-shutterstock-196005458

foto: entrepreneur.com

24. Dis­tri­bu­ting Con­tent Mar­ke­ting — The Com­plete Guide

Od: Iris Shoor, Cena: Zadarmo

Takže si vytvo­ril skvelý kus con­tentu, čo teraz? Dis­tri­buj ho.

25. The ulti­mate guide to cre­a­ting con­tent that con­verts

Od: WPCurve, Cena: Zadarmo

Naučíš sa ako vytvá­rať con­tent, ktorý kon­ver­tuje.

26. Pri­mer

Od: Google, Cena: Zadarmo

Expe­ri­men­tálna mobilná appka vytvo­rená na ľah­šiu orien­tá­ciu v digi­tál­nom svete.

27. The Beginner’s Guide to Online Mar­ke­ting

Od: Neil Patel, Ritika Puri, Cena: Zadarmo

Naj­väčší a jeden z naj­lep­šie spra­co­va­ných úvo­dov do online mar­ke­tingu, ktorý by si mohol nájsť.

28. Learn Mar­ke­ting

Od: Zana.io, Cena: Zadarmo

Naučíš sa ako rese­arch-dri­ven a expe­rience-dri­ven mar­ke­ting môže pomôcť tvojmu pro­duktu či vízii uspieť.

29. Advan­ced Con­tent Pro­mo­tion Check­list and Guide

Od: Process.st, Cena: Zadarmo

Check­list, ktorý môžeš pou­žiť na pro­pa­gá­ciu con­tentu, ktorý si zod­po­vedne pri­pra­vo­val.

30. Ulti­mate Web­site Launch Check­list

Od: Process.st, Cena: Zadarmo

Uži­točný check­list, ktorý sa hodí pri spus­tení nového webu či jeho redi­zajne.

Myšlienky si treba napísať, hoci aj na stenu

foto: glassdoor.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: programmaticadvertising.com

Pridať komentár (0)