30 naj­lep­ších zdro­jov, kto­ré ťa naučia mar­ke­ting zadar­mo

Ľudovít Nastišin / 7. februára 2016 / Lifehacking

Nie je veľa tých, čo majú v malíč­ku digi­tal mar­ke­ting, naj­mä social media mar­ke­ting ale­bo con­tent mar­ke­ting na naj­vyš­šej úrov­ni. Naj­skôr si mys­líš: Veď prá­ve pre­to si na to nají­mam nie­ko­ho, aby to robil za mňa. Kto­si však raz pove­dal:

Pred­tým ako si nie­ko­ho na ten job náj­deš, rad­šej sa to nauč robiť aj sám.”

o-COFFEE-SHOP-LAPTOPS-facebook-1024x512

foto: prt.sc

Pre­to uvá­dza­me zro­zu­mi­teľ­ný (no nie pre­hna­ný) zoznam naj­lep­ších zdro­jov, kde sá doká­žeš naučiť digi­tal mar­ke­ting on-line.

1. The Beginner’s Guide to Social Media

Od: Moz, Cena: Zadar­mo

Pek­ne pre­ve­de­ný a inte­rak­tív­ny sprie­vod­ca, kto­rý ti umož­ní učiť sa ľah­ko to čo chceš a kedy chceš.

2. Social Media Calen­dar

Od: Twen­ty­20, Cena: Zadar­mo

Naj­lep­ší social media con­tent kalen­dár, kto­rý ti kaž­dý deň dáva upo­mien­ky na naj­lep­šie even­ty s popu­lár­ny­mi hash­tag­mi.

3. Con­tent Mar­ke­ting Stack

Od: Nico­las NemniCena: Zadar­mo

Pek­ne spra­co­va­ný balík con­tent mar­ke­tin­go­vých zdro­jov a tuto­riá­lov.

4. Mar­ke­ting Stack

Od: Ben Tos­sell, Mubas­har Iqbal, Daniel Kem­pe, Cena: Zadar­mo

Podob­ný zdroj, kto­rý je inšpi­ro­va­ný pred­chá­dza­jú­cim.

5. Con­tent Machi­ne

Od: Dan Nor­ris, Cena: Zadar­mo

Na Kind­le je zadar­mo, posky­tu­je deväť ove­re­ných fra­me­wor­kov pre con­tent mar­ke­ting.

6. Get­ting Star­ted With Social Media: A Resour­ce Guide

Od: Social Media Exa­mi­ner, Cena: Zadar­mo

Ak si vo sve­te sociál­nych médií nová­či­kom, prá­ve toto je pre teba tá sprá­va voľ­ba.

7. Social Mar­ke­ting Suc­cess Kit

Od: Mar­ke­to, Cena: Zadar­mo

Prí­deš na to ako pre­viesť svo­je nové pod­ni­ka­nie a finan­cie cez rôz­ne kaná­ly sociál­nych médií.

Práca z kaviarne

foto: flickr.com

8. HubS­pot Social Media Blog

Od: HubS­pot, Cena: Zadar­mo

Posled­né novi­ky a upda­te-y k sociál­nym médiam od HubS­po­tu, jeden z naj­lep­ších zdro­jov na novin­ky.

9. Learn Local Mar­ke­ting

Od: Moz, Cena: Zadar­mo

Naučíš sa, čo je local search, či je to pre teba tá naj­lep­šia voľ­ba a ako to imple­men­to­vať s pou­ži­tím best prac­ti­ces.

10. The Beginner’s Guide to SEO

Od: Moz, Cena: Zadar­mo

Tuto­riál na opti­ma­li­zá­ciu vyhľa­dá­va­čov, kto­rý ide naozaj do hĺb­ky.

11. The Beginner’s Guide to Link Buil­ding

Od: Moz, Cena: Zadar­mo

Či už si ohľa­dom link buil­din­gu nová­čik ale­bo nie, urči­te tu náj­deš veľa uži­toč­né­ho.

12. 48 Con­tent Mar­ke­ting Tools To Help You Save Time And Get Bet­ter Results

Od: Adam Con­nell, Cena: Zadar­mo

Fan­tas­tic­ké nástro­je con­tent mar­ke­tin­gu, kto­ré ti pomô­žu so všet­kým od plá­no­va­nia, pro­pa­gá­cie a zlep­šo­va­nia con­ten­tu.

13. The Blog­ging Wizard Resour­ce Lib­ra­ry

Od: Adam Con­nell, Cena: Zadar­mo

Zoznam návo­dov, tem­pla­te­ov a check­lis­tov, kto­ré môžeš pou­žiť na zvý­še­nie traf­fi­cu, odbe­ra­te­ľov emai­lu či fol­lo­we­rov na social media.

14. A 52-Ins­tall­ment Con­tent Mar­ke­ting Cour­se

Od: Copyb­log­ger, Cena: Zadar­mo

Ten­to guide ti zapl­ní medze­ry tvo­jej zna­los­ti con­tent mar­ke­tin­gu, budeš o krok bliž­šie k pozí­cii exper­ta v tej­to oblas­ti.

Kreatívne kancle osviežia každého marketéra

foto: jobmob.co.il

15. Con­tent Mar­ke­ting Glos­sa­ry

Od: Cura­ta, Cena: Zadar­mo

Všet­ky slo­vá, kto­ré potre­bu­ješ vedieť aby si to zabil vo sve­te con­tent mar­ke­tin­gu.

16. 212 Blog Post Ide­as

Od: Digi­tal Mar­ke­ter, Cena: Zadar­mo

Ten­to člá­nok je roz­de­le­ný do 8 sek­cií, kaž­dá repre­zen­tu­je istý cieľ, kto­rý by si sa mal sna­žiť dosiah­nuť so svo­jim blo­gom.

17. Effec­ti­ve Blog Con­tent Mind­Map

Od: Lau­ren Hol­li­dayCena: Zadar­mo

Myš­lien­ko­vá mapa pre con­tent mar­ke­té­rov.

18. Inbound Cer­ti­fi­ca­ti­on

Od: HubS­pot, Cena: Zadar­mo

Je to zadar­mo a otvo­re­né pre všet­kých, zís­kaš cer­ti­fi­ká­ciu vytvo­re­nú HubS­po­tom zame­ra­nú na Inboudn mar­ke­ting.

19. HubS­pot Mar­ke­ting Lib­ra­ry

Od: HubS­pot, Cena: Zadar­mo

Otvo­re­ná kniž­ni­ca všet­ké­ho, čo sa týka Inbound mar­ke­tin­gu.

20. The Defi­ni­ti­ve Guide to Con­tent Mar­ke­ting

Od: iDo­neT­his, Cena: Zadar­mo

Inte­rak­tív­ny con­tent mar­ke­ting sprie­vod­ca, kto­rý je zalo­že­ný na fra­me­wor­ku iDo­neT­his, kto­rý pou­ží­va mno­ho mili­ó­no­vých star­tu­pov.

21. Kapost Resour­ce Lib­ra­ry

Od: Kapost,Cena: Zadar­mo

Kom­plet­ný kata­lóg free mar­ke­tin­go­vých zdro­jov.

22. The Advan­ced Guide to Con­tent Mar­ke­ting

Od: Neil Patel, Kath­ryn Ara­gon, Cena: Zadar­mo

Najob­šír­nej­ší a detail­ný sprie­vod­ca pokro­či­lým con­tent mar­ke­tin­gom a jeho tech­ni­ka­mi.

23. The Essen­tial List of Star­tup Mar­ke­ting Resour­ces

Od: Ryan Gum, Cena: Zadar­mo

Zoznam nevy­hnut­ných bodov, kto­ré potre­bu­ješ vedieť aby si pre svoj star­tup zís­kal zákaz­ní­kov.

20151018102213-shutterstock-196005458

foto: entrepreneur.com

24. Dis­tri­bu­ting Con­tent Mar­ke­ting — The Com­ple­te Guide

Od: Iris Sho­or, Cena: Zadar­mo

Tak­že si vytvo­ril skve­lý kus con­ten­tu, čo teraz? Dis­tri­buj ho.

25. The ulti­ma­te guide to cre­a­ting con­tent that con­verts

Od: WPCur­ve, Cena: Zadar­mo

Naučíš sa ako vytvá­rať con­tent, kto­rý kon­ver­tu­je.

26. Pri­mer

Od: Goog­le, Cena: Zadar­mo

Expe­ri­men­tál­na mobil­ná app­ka vytvo­re­ná na ľah­šiu orien­tá­ciu v digi­tál­nom sve­te.

27. The Beginner’s Guide to Onli­ne Mar­ke­ting

Od: Neil Patel, Riti­ka Puri, Cena: Zadar­mo

Naj­väč­ší a jeden z naj­lep­šie spra­co­va­ných úvo­dov do onli­ne mar­ke­tin­gu, kto­rý by si mohol nájsť.

28. Learn Mar­ke­ting

Od: Zana.io, Cena: Zadar­mo

Naučíš sa ako rese­arch-dri­ven a expe­rien­ce-dri­ven mar­ke­ting môže pomôcť tvoj­mu pro­duk­tu či vízii uspieť.

29. Advan­ced Con­tent Pro­mo­ti­on Check­list and Guide

Od: Process.st, Cena: Zadar­mo

Check­list, kto­rý môžeš pou­žiť na pro­pa­gá­ciu con­ten­tu, kto­rý si zod­po­ved­ne pri­pra­vo­val.

30. Ulti­ma­te Web­si­te Launch Check­list

Od: Process.st, Cena: Zadar­mo

Uži­toč­ný check­list, kto­rý sa hodí pri spus­te­ní nové­ho webu či jeho redi­zaj­ne.

Myšlienky si treba napísať, hoci aj na stenu

foto: glassdoor.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: programmaticadvertising.com

Pridať komentár (0)