35 nesku­toč­ne super vychy­tá­vok na uľah­če­nie živo­ta

Timotej Vančo / 8. septembra 2016 / Zaujímavosti

Kaž­dý rok pri­chá­dza­jú dizaj­né­ri z celé­ho sve­ta s úpl­ne nový­mi nápad­mi a myš­lien­ka­mi, kto­rý­mi sa sna­žia robiť náš život jed­no­duch­ší.

Soľ­nič­ka a kore­nič­ka, kto­ré pri­da­jú tro­chu mágie do tvoj­ho jed­la.

4007105-magicalsapor1-1469445937-650-26b28b1cac-1469729551

Táto lam­pa v tva­re light­sa­be­ru – sve­tel­né­ho meču – ochra­ňu­je malé­ho Jedi­ho pred zlou a tem­nou silou gala­xie.

4007205-c700x420-1469439208-650-b2eb4983bf-1469729551

Šikov­ná doska na krá­ja­nie, v kto­rej je aj sit­ko, tak­že nemáš prob­lém umyť nakrá­ja­nú zele­ni­nu a nepot­re­bu­ješ pou­ží­vať ďal­ší riad.

4007055-picture-1172-1469438283-650-53dcf81b1b-1469729551

For­mič­ka pre vajíč­ka. Aby si mal kaž­dé ráno zábav­né a tro­chu stra­ši­del­né.

4006605-creative-kitchen-gadgets-105-1__605-1469455032-650-7f25e3a305-1469729551

Soľ­nič­ka a kore­nič­ka, kto­ré vyze­ra­jú ako sne­ho­vé gule.

4006355-creative-kitchen-gadgets-38__605-1469455835-650-b4465c7888-1469729551

Tie­to papie­ri­ky v tva­re duchov sú super na písa­nie pozná­mok počas číta­nia kni­hy.

4005705-02-1469558152-650-fe9f168ce6-1-1469729551

S tou­to for­mou na peče­nie môže mať tvo­ja tor­ta aký­koľ­vek tvar sa ti páči.

4006555-01-1469553099-650-8820b915cd-1-1469729551

Mini tous­to­vač, s kto­rým môžeš mať raňaj­ky kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek.

4005755-17-innovative-everyday-gadgets-1469442269-650-6221b19bad-1469729551

Kalen­dár pre tých, kto­rí majú prob­lém si zapa­mä­tať, kedy majú kŕmiť rybič­ky.

4006505-apk5c_croper_ru-1469442630-650-417661f44b-1469729551

Lam­pa, kto­rá vrhá zlo­ži­té a záro­veň krás­ne tie­ne.

4006455-9773bfea3cf2db93163c98d85b1fd8d0-1469443149-650-2483530469-1469729551

For­mič­ky na peče­nie. A je čas na šál­ku čaju!

4005855-05-1469610783-650-66ad22281f-1-1469729551

Ban­dáž na zlo­me­ni­nu pre tých, kto­rým sa nech­ce stá­le doko­la vysvet­ľo­vať, ako sa im to sta­lo.

4006005-1hv5f9-1469445357-650-4519c5035a-1469729551

Veľ­ry­ba v tva­re cedid­la.

4006705-nautical_kitchen-1469443488-650-3b429d701d-1469729551

Lam­pa, kto­rá doslo­va vylie­va svet­lo.

4006655-artistic-lighting-designs-using-paint-pouring-night-light-fun-lamp-1469443965-650-ab5de56d6e-1469729551

Túto lyžič­ku spo­je­nú s váhou pros­te musíš mať v kuchy­ni.

4006255-11433275199_650x650-1469434098-650-44a87d41ab-1469729551

Ďal­šia vtip­ná mož­nosť ako upiecť kolá­če.

4005805-06-1469611095-650-a78d8b2099-1-1469729551

Soľ­nič­ka a kore­nič­ka v tva­re baté­rií. Teraz už vieš, kedy ich „dobiť“.

4006055-293538487_dc28440290cb-1469444665-650-47b7839dba-1469729551

Milý zavla­žo­va­cí sys­tém pre rast­li­ny, kto­rým chý­ba dážď.

4006155-wall-plastic-nursery-pots-arrival-1set-rainy-pot-wall-hunging-cloud-flowerpot-25x10cm-1469434676-650-fdbe7245e9-1469729551

Zabi­jác­ky nápad pre tvo­ju ďal­šiu záh­rad­nú gri­lo­vač­ku.

4006205-1617-1469518601-650-5b1b43bb62-1469729551

Nebo­lo by skve­lé, keby tvo­ja zla­tá ryb­ka nemoh­la nikdy utiecť z vane?

4006105-539c729eca4230f3a110e4bd239fa00d-1469450160-650-106b5fdf5a-1469729551

Svet­lo zo ste­ny, ako keby sa jej roh dá zro­lo­vať.

4006905-yoy_peel_03-1469453966-650-14633f6424-1469729551

Pre rodi­čov, kto­rí nedo­ká­žu byť bez svo­jich detí.

4005905-428911_316598888386752_189560354423940_919501_1845177772_n-1469439824-650-5211f458e9-1469729551

Rých­ly a jed­no­du­chý por­co­vač meló­nov.

4006755-needed-things-3-1469436250-650-d9faff6e8f-1469729551

Držiak na toale­ťák v tva­re foto­apa­rá­tu pre tých, kto­rí sú bláz­ni do fote­nia.

4006405-fdfd01d133a59c84f5e91166a169118c-1469449549-650-ce7ff8bcee-1469729551

Koneč­ne! Vid­lič­ka pre milov­ní­kov špa­giet!

4005655-03-1469562260-650-03fbd5f545-1-1469729551

Ten­to nad­sta­vec na mis­ky, robí kaž­dé pre­lie­va­nie jed­no­duch­šie.

4007155-ideas-brillantes-para-casa-5-1469441411-650-4759e2de89-1469729551

Vtip­ne vyze­ra­jú­ci držiak na taco v tva­re autíč­ka.

4006955-ideas-brillantes-para-casa-21-1469435754-650-2f62686baf-1469729551

Ten­to držiak na lyžič­ky bude dodr­žia­vať poria­dok.

4007005-ideas-brillantes-para-casa-18-1469436458-650-4687836b5c-1469729551

Držiak na vre­cúš­ko čaju.

4005955-5bf8dfb02a2e0c24f9a997b2f91c709c-1469446727-650-7b51c53d81-1469729551

For­mič­ky na tvor­bu čoko­lá­do­vé­ho lega. Pre tých, kto­rí vždy chce­li vyskú­šať, chuť skla­da­čiek.

4005605-04-1469563342-650-b8b67ad017-1-1469729551

Zmrz­li­na v tva­re zaráž­ky do dve­rí.

4005505-81bqf6fpbol_sl1500_-1469449423-650-fb4aab8232-1469729551

Keď sa ti napl­nia palič­ky do uší, vytvo­ríš si veľ­ké­ho jež­ka.

4006305-a4bb85bb64ede85479203411d2db5192-1469454675-650-42b8b1bced-1469729551

Skve­lý nápad na uchy­te­nie kľú­čov.

4006805-tumblr_n71r7asowu1ruakc2o6_1280-1469454464-650-61dae6c022-1469729551

Nemu­síš sa báť. Ten­to T-Rex ti nezo­be­rie ani jed­nu tvo­ju sušien­ku.

4006855-cdd05adf645738991df351f3dee860f9-1469454778-650-42b8b1bced-1469729551

Ten­to che­mic­ký set pre­me­ní tvo­ju kuchy­ňu na labo­ra­tó­rium.

4005555-1e46_chemists_spice_rack_detail-1469517863-650-730de92549-1469729551

Zdroj člán­ku: brightsideme.com,Zdroj foto­gra­fií: brightsideme.com

Pridať komentár (0)