3x appka a jeden face­book

/ 19. august 2014 / Business

Dnes si povieme o jed­nej veľmi zná­mej (Uber), jed­nej stredne zná­mej (HTC Zoe) a jed­nej nezná­mej (Truth) appke a o Face­bo­oku, ktorý nás má za blbých. Alebo nie?

Face­book začne k vybra­ným člán­kom pri­dá­vať tag [Satire]

Ak ste Shel­don Cooper a máte prob­lém rozo­znať, čo je mys­lené vážne a čo nie, FB vás zachráni. K nad­pi­som člán­kov, ktoré samé seba neberú vážne, auto­ma­ticky pridá čaro­vné slo­víčko Satire.

V tes­to­va­cej fáze sa tento tag začal uka­zo­vať pri člán­koch z webu The Onion. Ten sa taký­mito člán­kami pre­slá­vil, takže tag by asi pri ňom nebol potrebný, ale webom nepo­boz­ka­ných jedin­cov by to asi mohlo zmiasť.

Obrá­zok @ArsTechnica

Myslí si Face­book, že sú jeho uží­va­te­lia úplne mimo a sami majú prob­lém rozo­znať typ obsahu alebo ich len chce „chrá­niť?“ Výber medzi týmito mož­nos­ťami nechám na vás.

HTC chce kon­ku­ro­vať Ins­ta­gramu a Vinu

HTC Zoe asi nepoz­náte, ak nie ste maji­te­ľom tele­fónu tejto značky alebo smartp­hone gee­kom. Táto fun­kcia (pred­sta­vená pred vyše rokom a nedávno vyno­vená) dokáže auto­ma­ticky pospá­jať fotky a videá, pri­dať k nim fil­tre a vytvo­riť z nich jedno zau­jí­mavé dielko.

Zoe mohli vytvá­rať len maji­te­lia HTC­čiek, pocho­pi­teľne sa tak hitom inter­netu nestali, na to má výrobca pri­malý tržný podiel. HTC teraz Zoe ale vydalo ako samos­tatnú appku pre všetky „lep­šie“ Andro­idy.

Ciele HTC nie sú malé. Chcú sa stať rov­no­cen­ným kon­ku­ren­tom Ins­ta­gramu či Vinu, čo vzhľa­dom k obľú­be­nosti týchto hrá­čov nebude jed­no­du­ché.

Ber­lín zaká­zal Uber

Apli­ká­cia Uber (a backg­round jej fun­go­va­nia) vo svete aktu­álne vyvo­láva veľké emó­cie. Je obrov­ským tŕňom v oku taxi­ká­rov, ktorý ju obvi­ňujú z toho, že im kradne zisky a súčasne na jej pre­vádzku nie sú kla­dené legis­la­tívne požia­davky, ktoré musia spl­niť oni.

Na dru­hej strane je komu­nita, kto­rej je sym­pa­tické nechať sa zviezť iným čle­nom tejto komu­nity a cel­ková jed­no­du­chosť apli­ká­cie. Uber sa čoraz viac pre­pra­co­váva aj do naj­väč­ších európ­skych miest, v Ber­líne ho však teraz zaká­zali.

Snímka

Prí­klad Ber­lína možno budú ostatné met­ro­poly pova­žo­vať za pre­ce­dens. Taxi­kári sa totiž búria všade vo svete. Zví­ťazí tech­no­lo­gický pokrok alebo spra­vod­li­vosť v zmysle „rov­na­kých pra­vi­diel pre všet­kých?“

Apli­ká­cia Truth je zno­vuz­ro­de­ným zlom – vie posie­lať ano­nymné správy

V dobe, keď leteli inter­ne­tové SMS brány, využí­vali sa okrem bez­plat­ného posie­la­nia správ aj na rôzne záš­kod­nícke čin­nosti. Jed­nou z nich bolo ano­nymné zasie­la­nie.

Doba app­ková nám podobné kos­try zo skrine zvykne z času na čas vytiah­nuť. Takže odte­raz môžete ano­nymné správy posie­lať priamo z disp­leja svojho iPhonu. Keď prí­jemca má nain­šta­lo­vanú appku, správy sa zdru­žujú priamo v nej pod alter-egom odo­sie­la­teľa v podobe sovy. Ak nemá, príde mu kla­sická SMSka z nezná­meho čísla.

Snímka

Zdroj: visi­bi­lity

Pridať komentár (0)