4 návyky zo školy, ktoré ťa oberajú o kreativitu

Barbora Váradyova / 7. októbra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Čím je člo­vek v škole úspeš­nejší, tým má roz­vi­nu­tej­šie ná­vyky, ktoré ho ro­bia me­nej kre­a­tív­nym
  • As­poň to tvrdí te­xaský pro­fe­sor psy­cho­ló­gie a mar­ke­tingu Art Mark­man
  • Zhr­nul štyri ná­vyky, ktoré by sme mali zme­niť ak chceme byť kre­a­tív­nejší
zdroj: texasenterprise.utexas.edu
  • Čím je člo­vek v škole úspeš­nejší, tým má roz­vi­nu­tej­šie ná­vyky, ktoré ho ro­bia me­nej kre­a­tív­nym
  • As­poň to tvrdí te­xaský pro­fe­sor psy­cho­ló­gie a mar­ke­tingu Art Mark­man
  • Zhr­nul štyri ná­vyky, ktoré by sme mali zme­niť ak chceme byť kre­a­tív­nejší

Nájdi správnu od­po­veď a… hlavne si po­hni!

Jad­rom mo­der­ného vzde­lá­va­nia je skúška. Spô­sob a kon­štruk­cia skúšky je na­vr­hnutá tak, aby vy­uču­jú­cemu pre­uká­zala, že pre­zen­to­vaný ma­te­riál bol zvlád­nutý a za­pa­mä­taný. A tak štu­dent iba opa­kuje od­po­vede na otázky, ktoré vy­uču­júci po­zná a uznáva. Ok­rem toho, že skúška je zdĺhavá, musí byť zvlád­nutá v krát­kej dobe. To zna­mená od­menu za naj­lep­šiu od­po­veď v čo najk­rat­šom čase.

Lenže takto kre­a­ti­vita ne­fun­guje.  Kre­a­ti­vita hľadá od­po­vede na ne­zod­po­ve­dané otázky, na ktoré prav­de­po­dobne exis­tuje mnoho iných rie­šení. Zjed­no­du­šene, ak chceme prísť s nie­čím je­di­neč­ným, mali by sme rad­šej vy­tvá­rať a zva­žo­vať množ­stvo rôz­nych al­ter­na­tív, než bez ro­zmyslu zbú­chať (jedno prie­merné) rie­še­nie, hlavne aby niečo bolo…

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: www.rack.3.mshcdn.com

Mi­ni­ma­li­zuj po­čet chýb

Úspech v škole je me­raný znám­kami. Aby sme zís­kali dobré známky, ne­mô­žeme si do­vo­liť po­chy­biť, keďže chyby zna­me­najú stratu bo­dov. Na­do­bud­neme tak pre­sved­če­nie o chy­bách ako o zlu, kto­rému sa za každú cenu treba vy­hnúť. Táto stra­té­gia má zmy­sel ak má prob­lém iba jedno rie­še­nie.

Keď sa sna­žíme vy­mys­lieť niečo nové, obavy z po­chy­be­nia nás stále do­bie­hajú. To však mu­síme pre­ko­nať a na­učiť sa pri­jať svoje chyby a pra­co­vať s nimi.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: TEDCDNPI-A.AKA­MAIHD.NET

Sú­streď sa na skúšku

Štu­denti majú veľa pred­me­tov a sú za­nep­ráz­dnení. Preto sa zväčša za­me­ria­vajú len na po­vinné pred­mety a nato, čo bude na skúške. Ak chceme ale vy­tvá­rať nové veci, mu­síme chcieť ve­dieť viac ako len od­po­vede na známe otázky. Aká­koľ­vek iná, ne­známa, ale aj nudná, ne­bo­daj zby­točná in­for­má­cia môže byť to­tiž pros­pešná pre in­špi­rá­ciu a pro­ces tvorby.

Stály prog­res

Naj­sve­do­mi­tejší štu­denti bý­vajú tí naj­lepší. Práce majú rýchlo ho­tové a odo­vzdané na­čas. Kre­a­ti­vita však nemá li­ne­árny pro­ces ako vý­učba. Kre­a­ti­vita vy­ža­duje čas. Ob­do­bie, v kto­rom hľa­dáte a štu­du­jete in­for­má­cie k da­nej téme, ski­cu­jete ná­vrhy a zva­žu­jete všetky možné rie­še­nia. Po­čas tejto doby mô­žete mať po­cit, že ne­ro­bíte žia­den po­krok, až kým ko­nečne ne­príde Ná­pad, takže rie­še­nie je ko­nečne na do­sah. Ak chcete úspešne tvo­riť, mu­síte byť ochotní to­le­ro­vať aj ob­do­bie, kedy máte po­cit, že sa po­hy­bu­jete v za­ča­ro­va­nom kruhu.

Zdroj: inc.com

 

Pridať komentár (0)