Tieto 4 slovenské projekty sa dostali do finále prestížnej celosvetovej kampane, ktorú zastrešuje UNESCO!

  • Digitálna kampaň "Bringing tech&science closer to people", ktorú zastrešuje UNESCO, pozná svojich finalistov. Medzi nimi sú aj 4 nádejné slovenské projekty.
collage
FB/DECENT / FB/Ridelo
  • Digitálna kampaň "Bringing tech&science closer to people", ktorú zastrešuje UNESCO, pozná svojich finalistov. Medzi nimi sú aj 4 nádejné slovenské projekty.

Cieľom kampane Closer to People je spropagovať najnovšie pokroky vo vede a technológiách. Z viac ako 650 projektov z celého sveta vybrali 250, medzi ktorými sú aj 4 slovenské.

Finalisti budú počas najbližších troch mesiacov prezentovaní odbornej verejnosti, zástupcom priemyslu a podnikateľom. Všetci sa môžu priamo kontaktovať zakladateľov a prediskutovať nápady, či potenciálnu spoluprácu.

Toto sú 4 slovenské projekty, ktoré sa dostali do finále Closer to People:

DECENT

foto: FB/DECENT

DECENT je bezpochyby zatiaľ najvýznamnejším slovenským projektom založeným na revolučnej technológii Blockchain.

Zalo­žili ho v Švaj­čiar­sku dvaja Slo­váci Matej Boda a Matej Michalko. Pomo­cou block­chai­no­vej tech­no­ló­gie chcú vytvo­riť decen­tra­li­zo­vanú plat­formu pre auto­rov, ktorá im umožní dostať svoje diela k ľuďom bez využi­tia tre­tích strán.

Zna­mená to, že autori nebudú musieť za pub­li­ká­ciu člán­kov, hudby, videa, či apli­ká­cie pla­tiť skryté poplatky tre­tím stra­nám. Tak­tiež to eli­mi­nuje riziko cen­zúry, čo môže z DECENT spra­viť bez­pečnú plat­formu pre whist­leb­lo­we­rov a akti­vis­tov v kra­ji­nách, ktoré obme­dzujú slo­bodu slova.

Photoneo

Spo­loč­nosť, ktorá vyvi­nula jedi­nečnú paten­to­vanú 3D metódu sní­ma­nia objek­tov, vďaka kto­rej je firma schopná vyrá­bať 3D kamery s vyso­kým roz­lí­še­ním pri rých­losti až do 60 sním­kok za sekundu.

Takéto vysoké roz­lí­še­nie a rých­losť sní­ma­nia v jed­nej kamere umož­ňuje Pho­to­neo imple­men­to­vať svoju revo­lučnú 3D tech­no­ló­giu v akej­koľ­vek spo­loč­nosti, ktorá pro­du­kuje alebo skladá výrobky za pou­ži­tia auto­ma­ti­zo­va­ných výrob­ných liniek či robo­tov.

Do finále kampane Closer to People sa dostali produkty Photoneo PhoXi 3D scanner.

eyeblink

foto: FB/eyeblink

Eyeblink rieši problém, ktorý do istej miery pozná asi každý z nás. Únava, svr­be­nie, či pále­nie očí nie sú pri dlho­do­bej práci s počí­ta­čom ničím neob­vyk­lým. Vzni­kajú kvôli nedos­ta­toč­nému zvlh­čo­va­niu povr­chu oka, odkiaľ pochádza ich názov – syndróm suchého oka.

Eybelink založil programátor Andrej Fogelton, ktorý je momentálne doktorandom na Fakulte informatiky a informačných technológií STU. Uvedomil si, že problémom je nízka frekvencia žmurkania. A tak vytvoril jeden z najlepších algoritmov na detekciu žmurkania na svete.

Eyeblink pomocou webkamery meria frekvenciu žmurkania. Ak je nedostatočná, snaží sa naučiť používateľa žmurkať častejšie. Vždy, keď nežmurkáš dostatočne často, zjaví sa ti v rohu obrazovky malé upozornenie, ktoré zmizne po žmurknutí. Okrem toho eyeblink automaticky upravuje aj jas obrazovky podľa svetla v okolí.

Ridelo

foto: FB/Ridelo

Ridelo je pro­jekt dvoch Slo­vá­kov, ktorí sa stretli ešte na stred­nej škole. Filip Tomáška a Adrián Páleš sa zúčast­nili škol­skej súťaže Ener­sol, v kto­rej sa každý so svo­jim pro­jek­tom pre­bo­jo­vali až do celo­slo­ven­ského kola.

Adriá­nov pro­jekt bola práve cyklo-nabí­jačka, ktorá sa ale nedala pou­žiť na akom­koľ­vek bicykli. Dvaja štu­denti sa teda roz­hodli spo­jiť sily a vytvo­riť uni­ver­zálnu nabí­jačku. Tá je podľa ich slov prvou bezkontaktnou nabíjačkou pre mobilné zariadenia.

Využí­vame našu vlastnú tech­no­ló­giu zalo­ženú na prin­cípe mag­ne­tov, vďaka kto­rej sme odstrá­nili nad­by­točný odpor a hluk, ktorý vzniká pri pou­žití kla­sic­kého alebo nábo­jo­vého dynama. Sme cenovo dostup­nejší ako kon­ku­ren­cia a ponú­kame kom­pletné rie­še­nie. Kon­ku­ren­cia ponúka iba kon­ver­tory a dynamo si musíte kúpiť sami,“ povedal v roz­ho­vore pre por­tál Tyinternety.cz Filip Tomáška.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK