4 tipy, vďaka kto­rým sa ako fre­e­lan­cer vyrov­náš so zly­ha­ním

Henrieta Balázsová / 20. marca 2017 / Tools a produktivita

zdroj: pexels.com

Ak si sa roz­ho­dol pôso­biť ako fre­e­lan­cer určite vieš, koľko práce si vyža­duje udr­žať si sta­rých kli­en­tov, nájsť si nových, či zacho­vať si dobrú repu­tá­ciu. Každý člo­vek je však omylný a určite aj u teba nastane deň, kedy sa budeš potre­bo­vať vyrov­nať so svo­jím zly­ha­ním. Vieš, ako na to?

#1: Neús­pech je nevy­hnut­nos­ťou

Či už pôjde o prob­lémy s tvo­jou prvou webo­vou strán­kou alebo zmeš­kaný dead­line, raz to určite príde. Ako fre­e­lan­cer budeš pra­vi­delne čeliť rôz­nym výzvam, ktoré so sebou však často pri­nesú aj zly­ha­nia. Pri­prav sa tiež na to, že budeš mať aj slab­šie obdo­bia, kedy sa ti naozaj nebude dariť. Na tieto veci však musíš byť pri­pra­vený a ak už teraz vieš, že by si sa nimi vyrov­ná­val ťaž­šie, pop­re­mýš­ľaj, či svoju kari­éru fre­e­lan­cera ešte neod­lo­žiť.

#2: Zapa­mä­taj si, že o nie­koľko mesia­cov si na tvoj neús­pech už nikto nespo­me­nie

Áno, momen­tálne ho možno vní­maš ako naj­väč­šiu možnú kata­strofu, no sám veľmi dobre vieš, že o nie­koľko týž­dňov alebo mesia­cov si na tvoj omyl nespo­me­nie už nikto — nech už bol aký­koľ­vek. Ľudia dávajú druhé šance a ak sa sprá­vaš férovo, úprimne a si pra­co­vitý, určite ju dosta­neš aj ty.

Zdroj: searchenginejournal.com

#3: Zo svojho zly­ha­nia si vždy vezmi ponau­če­nie

Keď kríza pomi­nie, raci­onálne nad svo­jím omy­lom pop­re­mýš­ľaj — čo ho spô­so­bilo? Nabral si si naraz pri­veľa pra­cov­ných úloh? Alebo si vzal zákazku, na dokon­če­nie kto­rej si ešte nemal potrebné zruč­nosti? Ana­ly­zuj celý prob­lém a zisti, čo ho spô­so­bilo. Vezmi si z neho ponau­če­nie a dru­hý­krát sa snaž rov­nakú chybu nezo­pa­ko­vať.

#4: Z neús­pe­chov sa pouč, za úspe­chy sa odmeň

Svoje pro­fe­sijné úspe­chy vždy osláv, pochvál sa za ne a neja­kým spô­so­bom sa odmeň. Ak sa nebu­dúce niečo pokazí alebo nepôjde podľa tvo­jich pred­stáv, pri­po­meň si svoje posledné 2 – 3 úspe­chy a sústreď sa na ne.

Zdroj: lifehack.org

Pridať komentár (0)