5 certifikátov svetovej úrovne, ktoré máš dnes k dispozícii za 11 eur

  • V dnešnej dobe má v profesnom živote častokrát väčšiu váhu certifikát, než ako diplom z niektorých vysokých škôl na Slovensku
  • Takéto certifikáty však častokrát stoja aj stovky eur, keďže ti zväčša vedia zabezpečiť prácu, v ktorej sa ti investovaná suma veľmi rýchlo vráti
  • Našťastie sa zvianočnieva a je to vidieť aj na ponuke e-learningovej platforme s viac ako 24 miliónmi študentov
cs
unsplash.com
  • V dnešnej dobe má v profesnom živote častokrát väčšiu váhu certifikát, než ako diplom z niektorých vysokých škôl na Slovensku
  • Takéto certifikáty však častokrát stoja aj stovky eur, keďže ti zväčša vedia zabezpečiť prácu, v ktorej sa ti investovaná suma veľmi rýchlo vráti
  • Našťastie sa zvianočnieva a je to vidieť aj na ponuke e-learningovej platforme s viac ako 24 miliónmi študentov

Na Udemy počas limitovaného času nájdeš tisíce kurzov za zlomok ich pôvodnej ceny. Za certifikát, ktorý uznávajú firmy po celom svete tak teraz namiesto 200 eur, zaplatíš necelých 11.

Zís­kaj naj­žia­da­nejší cer­ti­fi­kát v IT ob­lasti

Com­pu­ter Tech­no­logy In­dus­try As­so­cia­tion Camp Ne­twork je me­dzi­ná­rodne uzná­vaná cer­ti­fi­ká­cia, pre všet­kých, ktorí chcú vy­nik­núť vo svo­jej ka­ri­ére.

zdroj: Udemy

Comp­TIA Ne­twork ti po­môže zís­kať po­trebné zruč­nosti na kon­fi­gu­rá­ciu, in­šta­lá­ciu a rie­še­nie prob­lé­mov sú­vi­sia­cich s IT sie­ťami. Táto cer­ti­fi­ká­cia je jed­nou z naj­žia­da­nej­ších v rámci od­ve­tia in­for­mač­ných tech­no­ló­gií.

Zľava z 200 € na 11 €


 

Do­ko­nalá príp­rava na IELTS

IELTS (The In­ter­na­ti­onal En­glish Lan­gu­age Tes­ting Sys­tem) je vše­obecne uzná­vaná a naj­po­pu­lár­nej­šia me­dzi­ná­rodná skúška na ce­lom svete, ktorá hod­notí zna­losti an­glic­kého ja­zyka v šty­roch sek­ciách: po­čú­va­nie, čí­ta­nie, pí­sa­nie a kon­ver­zá­cia.

zdroj: udemy

Túto  skúšku upred­nost­ňujú mnohé uni­ver­zity a vzde­lá­va­cie in­šti­tú­cie vo Veľ­kej Bri­tá­nii, Aus­trá­lii, No­vom Zé­lande, Ka­nade a Juž­nej Af­rike. Vďaka to­muto kurzu zís­kaš všetky ve­do­mosti na zvlád­nu­tie skúšky a to na  vy­so­kej úrovni.

Zľava zo 150 € na 11€


 

AWS cer­ti­fi­kát, s kto­rým sa sta­neš žia­da­ným na trhu práce

Ama­zon ok­rem toho, že pre­vádz­kuje e-shop, má pod se­bou aj da­ta­cen­trá po ce­lom svete. Nie je pri­tom ani zďa­leka ma­lým hrá­čom – je väčší ako traja naj­väčší kon­ku­renti do­hro­mady. Nejde o žia­den hlúpy hos­ting, ale sku­točný cloud. Pre­na­jí­majú sa tu sta­vebné bloky, z kto­rých sa ná­sledne vy­tvára vlastná in­fra­štruk­túra.

zdroj: udemy

Ama­zon Web Ser­vi­ces ( AWS) Cer­ti­fi­ca­tion sa rýchlo stáva „must-to-have“ pre všet­kých pro­fe­si­oná­lov v IT, ktorí pra­cujú so sys­té­mom AWS. Tento kurz je na­vr­hnutý tak, aby ti po­mo­hol zlo­žiť skúšku AWS a pri­dru­ženú skúšku Cer­ti­fied So­lu­ti­ons Ar­chi­tect (CSA), do­konca aj keď si úplný za­čia­toč­ník.

Zľava z 180 € na 11 €


 

Škola vý­voja hier pre za­čia­toč­ní­kov

zdroj: udemy

Unity 3D je fan­tas­tická plat­forma pre kaž­dého, kto sa chce na­učiť vy­tvá­rať hry. Umožní ti vy­tvoriť hry na­ozaj vy­so­kej kva­lity. Hry mô­žeš za­čať vy­tvá­rať pre Win­dows, Ma­cOS, iOS, An­droid a Web a to všetko len vďaka jed­nému zdroju. Za­po­jiť sa mô­žeš aj v prí­pade, že si úplný za­čia­toč­ník, všetky prin­cípy kó­do­va­nia hry sa na­učíš po­čas on­line kurzu.

Zľava z 195 € na 11 €


 

Zís­kaj cer­ti­fi­kát Mic­ro­soft špe­cia­listu pre Azure

Mic­ro­soft Azure je bez­pečné úlo­žisko pre dáta a ap­li­ká­cie, ktoré umož­ňuje vy­uží­vať HW a SW in­fra­štruk­túru bez sta­rostí o ich správu for­mou služby. Mic­ro­soft Azure je teda kom­pletná plat­forma pre clou­dové rie­še­nia. Po­máha rýchlo vy­tvá­rať, na­sa­dzo­vať a šká­lo­vať ap­li­ká­cie, a tak ich na­plno pris­pô­so­bo­vať tvo­jim ak­ti­vi­tám.

zdroj: udemy

Ak chceš do pod­robna ve­dieť, čo sa za touto plat­for­mou skrýva, máš je­di­nečnú mož­nosť. Po ab­sol­vo­vaní tohto kurzu do­sta­neš cer­ti­fi­ká­ciu Mic­ro­soft Spe­cia­list: Ar­chi­tec­ting Mic­ro­soft Azure So­lu­ti­ons.

Zľava zo 150 € na 11 €

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech