5 dôvo­dov, pre­čo nikdy nebu­deš mili­oná­rom

Martin Bohunický / 31. júla 2015 / Lifehacking

Čo ak by si podal výpo­veď a začal makať na tom nápa­de, kto­rý máš už neja­kú dobu v hla­ve? Nuž, zrej­me to neuro­bíš, pre­to­že si sám sto­jíš v ces­te. Pozri sa, či nero­bíš tých­to päť chýb, kto­ré ťa delia od prvé­ho mili­ó­nu na tvo­jom účte.

1. Nemáš pre­hľad vo svo­jich penia­zoch

Boha­tí sa vždy sta­ra­jú pre­dov­šet­kým o svo­ju budúc­nosť, hoci sa väč­ši­na popu­lá­cie dom­nie­va, že míňa­jú viac ako zaro­bia a kupu­jú si samé nezmys­ly. Aby si ukon­čil svo­je finanč­né trá­pe­nie, potre­bu­ješ si nasta­viť jas­ný roz­po­čet a pra­vi­del­ne si odkla­dať.

Skve­lé pra­vid­lo je žiť z 80% tvo­jich príj­mov a zvyš­ných 20% odlo­žiť na budúc­nosť.

2. Nero­zu­mieš, ako penia­ze pra­cu­jú

A je to v poho­de, pre­to­že ťa to nikto na ško­le nenau­čil. A bohu­žiaľ, ani väč­ši­na rodín nie je schop­ná naučiť to svo­je deti.

Pries­kum v USA zis­til, že len 39% ľudí sle­du­je svo­je výdav­ky. Pokiaľ ide o šet­re­nie na dôcho­dok, 32% dospe­lých dote­raz neušet­ri­lo ani dolár.

Väč­ši­ne z nás chý­ba finanč­né vzde­la­nie, ale nikdy nie je nesko­ro nie­čo nové sa naučiť. Toto je pár dob­rých kníh, kto­ré ti poslú­žia ako skve­lý začia­tok:

  • Rich Dad, Poor Dad — Robert Kiy­o­sa­ki, Sha­ron Lech­ter

  • The Wealt­hy Bar­ber: Everyone’s Com­mon­sen­se Guide to Beco­ming Finan­cial­ly Inde­pen­dent — David Chil­ton

  • The Mil­li­onai­re Next Door: The Sur­pri­sing Sec­rets of America’s Wealt­hy — Tho­mas J. Stan­ley

  • The Total Money Make­over: A Pro­ven Plan for Finan­cial Fit­ness — Dave Ram­sey

  • Fre­a­ko­no­mics: A Rogue Eco­no­mist Explo­res the Hid­den Side of Eve­ryt­hing — Step­hen J. Dub­ner a Ste­ven D. Levitt

3. Po ško­le si sa pre­stal vzde­lá­vať

Všet­ci sme zanep­rádz­ne­ní prá­cou, rodi­nou, pria­teľ­mi a mno­hý­mi úlo­ha­mi, s kto­rý­mi sa musí­me popa­so­vať. No vždy je nut­né nájsť si čas na uče­nie.

Nájsť si pra­vi­del­ne tro­cha pries­to­ru na nové infor­má­cie ti pomô­že s tvo­ji­mi zna­los­ťa­mi a sta­neš sa hod­not­nej­ším člo­ve­kom. Môžeš čítať maga­zí­ny, blo­gy, kni­hy, e-booky, sle­do­vať You­Tu­be, počú­vať audi­ok­ni­hy – všet­ko to sú mož­nos­ti, ako sa nie­čo nové naučiť, z čoho by si v budúc­nos­ti mohol ťažiť.

Nepot­re­bu­ješ sa zno­va pri­hlá­siť na výš­ku, len sa skús nie­čo nové načiť. Na inter­ne­te je toľ­ko kur­zov a mno­hé sú aj zadar­mo. Mož­nos­ti sú neko­neč­né.

4. Míňaš penia­ze na veci bez hod­no­ty

Ľudia si berú v ban­kách pôžič­ky na dra­hé autá. Splá­ca­me dra­hú tech­ni­ku. Kupu­je­me nezmys­ly.

Mili­oná­ri naroz­diel od nás kupu­jú aktí­va. Kupu­jú nehnu­teľ­nos­ti, ume­nie, akcie a dlho­pi­sy, atď.

Pre­staň míňať penia­ze na spros­tos­ti a začni inves­to­vať do aktív, kto­ré môžu časom porásť. Tvo­je penia­ze by sa nema­li nezmy­sel­ne mínať. Môžu ti a mali by zará­bať!

5. Pod­ľa­hol si mýtu o diver­zi­fi­ká­cií

Veno­vať sa tisíc veciam naraz, či inves­to­vať rad­šej do 50 drob­nos­tí, ako do jed­nej veľ­kej veci, je popu­lár­ny prí­stup, kto­rý by mal mini­ma­li­zo­vať rizi­ko. Úprim­ne? Je to mýtus a prav­da leží pres­ne na dru­hej stra­ne. Ako tvr­dí Mark Cuban, „Diver­zi­fi­ká­cia je pre idi­otov.“

Ako môžeš mať pre­hľad a poznať všet­kých 50 inves­tí­cií. Rad­šej si poriad­ne pre­ver jed­nu poriad­nu, zváž svo­je rizi­ká a choď do toho. War­ren Buf­fett sám tvr­dí, že „Rizi­ko pri­chá­dza tam, kde ľudia neve­dia, čo robia.“

Zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)