5 dôvo­dov, prečo nikdy nebu­deš mili­oná­rom

Martin Bohunický / 31. júla 2015 / Tools a produktivita

Čo ak by si podal výpo­veď a začal makať na tom nápade, ktorý máš už nejakú dobu v hlave? Nuž, zrejme to neuro­bíš, pre­tože si sám sto­jíš v ceste. Pozri sa, či nero­bíš týchto päť chýb, ktoré ťa delia od prvého mili­ónu na tvo­jom účte.

1. Nemáš pre­hľad vo svo­jich penia­zoch

Bohatí sa vždy sta­rajú pre­dov­šet­kým o svoju budúc­nosť, hoci sa väč­šina popu­lá­cie dom­nieva, že míňajú viac ako zaro­bia a kupujú si samé nezmysly. Aby si ukon­čil svoje finančné trá­pe­nie, potre­bu­ješ si nasta­viť jasný roz­po­čet a pra­vi­delne si odkla­dať.

Skvelé pra­vidlo je žiť z 80% tvo­jich príj­mov a zvyš­ných 20% odlo­žiť na budúc­nosť.

2. Nero­zu­mieš, ako peniaze pra­cujú

A je to v pohode, pre­tože ťa to nikto na škole nenau­čil. A bohu­žiaľ, ani väč­šina rodín nie je schopná naučiť to svoje deti.

Pries­kum v USA zis­til, že len 39% ľudí sle­duje svoje výdavky. Pokiaľ ide o šet­re­nie na dôcho­dok, 32% dospe­lých dote­raz neušet­rilo ani dolár.

Väč­šine z nás chýba finančné vzde­la­nie, ale nikdy nie je neskoro niečo nové sa naučiť. Toto je pár dob­rých kníh, ktoré ti poslú­žia ako skvelý začia­tok:

  • Rich Dad, Poor Dad — Robert Kiy­o­saki, Sha­ron Lech­ter

  • The Wealthy Bar­ber: Everyone’s Com­mon­sense Guide to Beco­ming Finan­cially Inde­pen­dent — David Chil­ton

  • The Mil­li­onaire Next Door: The Sur­pri­sing Sec­rets of America’s Wealthy — Tho­mas J. Stan­ley

  • The Total Money Make­over: A Pro­ven Plan for Finan­cial Fit­ness — Dave Ram­sey

  • Fre­a­ko­no­mics: A Rogue Eco­no­mist Explo­res the Hid­den Side of Eve­ryt­hing — Step­hen J. Dub­ner a Ste­ven D. Levitt

3. Po škole si sa pre­stal vzde­lá­vať

Všetci sme zanep­rádz­není prá­cou, rodi­nou, pria­teľmi a mno­hými úlo­hami, s kto­rými sa musíme popa­so­vať. No vždy je nutné nájsť si čas na uče­nie.

Nájsť si pra­vi­delne tro­cha pries­toru na nové infor­má­cie ti pomôže s tvo­jimi zna­los­ťami a sta­neš sa hod­not­nej­ším člo­ve­kom. Môžeš čítať maga­zíny, blogy, knihy, e-booky, sle­do­vať You­Tube, počú­vať audi­ok­nihy – všetko to sú mož­nosti, ako sa niečo nové naučiť, z čoho by si v budúc­nosti mohol ťažiť.

Nepot­re­bu­ješ sa znova pri­hlá­siť na výšku, len sa skús niečo nové načiť. Na inter­nete je toľko kur­zov a mnohé sú aj zadarmo. Mož­nosti sú neko­nečné.

4. Míňaš peniaze na veci bez hod­noty

Ľudia si berú v ban­kách pôžičky na drahé autá. Splá­came drahú tech­niku. Kupu­jeme nezmysly.

Mili­onári naroz­diel od nás kupujú aktíva. Kupujú nehnu­teľ­nosti, ume­nie, akcie a dlho­pisy, atď.

Pre­staň míňať peniaze na spros­tosti a začni inves­to­vať do aktív, ktoré môžu časom porásť. Tvoje peniaze by sa nemali nezmy­selne mínať. Môžu ti a mali by zará­bať!

5. Pod­ľa­hol si mýtu o diver­zi­fi­ká­cií

Veno­vať sa tisíc veciam naraz, či inves­to­vať rad­šej do 50 drob­ností, ako do jed­nej veľ­kej veci, je popu­lárny prí­stup, ktorý by mal mini­ma­li­zo­vať riziko. Úprimne? Je to mýtus a pravda leží presne na dru­hej strane. Ako tvrdí Mark Cuban, „Diver­zi­fi­ká­cia je pre idi­otov.“

Ako môžeš mať pre­hľad a poznať všet­kých 50 inves­tí­cií. Rad­šej si poriadne pre­ver jednu poriadnu, zváž svoje riziká a choď do toho. War­ren Buf­fett sám tvrdí, že „Riziko pri­chá­dza tam, kde ľudia neve­dia, čo robia.“

Zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)