5 dôvo­dov, pre­čo slo­ven­ský Star­bucks nemu­sí­me nezná­šať

Alexandra Dulaková / 8. júna 2016 / Zo Slovenska

Oko­lo pred­ne­dáv­no otvo­re­nej poboč­ky ame­ric­kej kavia­ren­skej sie­te sa spus­til nie­len pozi­tív­ny, ale aj nega­tív­ny roz­ruch. Pri­tom Star­bucks je vo svo­jej pod­sta­te kavia­reň ako kaž­dá iná. Tu je pár dôvo­dov, pre­čo by sme sa k nej ani nema­li inak sprá­vať. Ak sme teda sku­toč­ne tak veľ­mi nad vecou. 

Neviem, či sa v inej kra­ji­ne otvo­re­nie Star­bucks kaviar­ne stret­lo s takou vlnou kri­ti­ky a hate-u, akú bolo cítiť pod kaž­dým člán­kom a v kaž­dej verej­nej dis­ku­sii o tej­to uda­los­ti na Slo­ven­sku. Toľ­ko zne­chu­te­ných ľudí, toľ­ko odbor­ní­kov na kva­li­tu kávo­vých zŕn a prí­stro­jov… Mies­ta­mi som mala pocit, že ľudia — už kla­sic­ky — hate-ujú len pre­to, aby vôbec hate-ova­li. Jed­no­du­cho sa zviez­li na nená­vist­nej vlne a vybi­li si tak nahro­ma­de­nú frus­trá­ciu z kto­vie čoho. Iste, je pár veľ­mi legi­tím­nych dôvo­dov, kvô­li kto­rým z tej­to uda­los­ti nad­še­ní byť nemu­sí­me. Star­bucks nie je tá naj­lep­šia kavia­reň na sve­te, jej otvo­re­nie nie je uda­los­ťou roka a nema­jú ani tú naj­kva­lit­nej­šiu kávu, či tie naj­niž­šie ceny. Ale do samot­nej pre­vádz­ky pred­sa nemu­sí­me vôbec zaví­tať. No keď už vznik­la, zrej­me sa pred­po­kla­dá, že po nej exis­tu­je neja­ký dopyt. A nie­len to.

Pre­čo by sme sa teda z otvo­re­nia kaviar­ne, naopak, moh­li tešiť? (Aspoň troš­ku. Sľu­bu­je­me, neprez­ra­dí­me to tvo­jim ostat­ným sofis­ti­ko­va­ným kama­rá­tom!)

1. Zamest­ná­va ľudí

Ako snáď kaž­dá kavia­reň, aj Star­bucks na svo­ju pre­vádz­ku potre­bu­je ľud­skú silu. (Dob­re, mož­no nie kaž­dá. V Japon­sku už asi majú aj takú, kto­rú obslu­hu­jú mač­ky v ani­me kos­tý­moch.) Kaž­dý dru­hý deň sa pohor­šu­je­me nad neza­mest­na­nos­ťou, kto­rá síce v Bra­ti­sla­ve nie je naj­hor­šia na Slo­ven­sku, no i tak: kavia­reň na svoj chod zamest­ná pár desia­tok prá­ce­schop­ných ľudí. Do kon­ca toh­to roka by pod­ľa star­ších infor­má­cií naviac mali otvo­riť pre­vádz­ky aj v Euro­vei a Cen­trá­li, čo sa rov­ná ďal­ším zamest­na­ným ľuďom. Nie je to samoz­rej­me naj­luk­ra­tív­nej­šia pra­cov­ná ponu­ka na Slo­ven­sku, ale koľ­ko štu­den­tov (aj iných) si tak­to rado pri­vy­ro­bí?

13346968_1028960873863789_2398337711757283499_n

foto: Star­ti­tup

2. Je to lákad­lo (nie­len) pre turis­tov

Urči­te si už v neja­kej kra­ji­ne, v kto­rej je Star­bucks dlh­šie, bol. A nemo­hol si si nevšim­núť, že je plný zahra­nič­ných turis­tov. Na to by sme, samoz­rej­me, potre­bo­va­li, aby nebol v nákup­ných cen­trách, pre­to­že tam veľa turis­tov neza­ví­ta, no umiest­niť ho pre začia­tok prá­ve do nich nebol vôbec neuvá­že­ný krok. Sta­čí si pred­sta­víť, koľ­ko ľudí sa nimi den­ne pre­me­lie (viac ako oko­lo Čumi­la ale­bo Dómu sv. Mar­ti­na) a koľ­ko poten­ciál­nych zákaz­ní­kov tým pádom má. Ak sa osved­čí, urči­te sa časom neja­ká tá pre­vádz­ka obja­ví aj v sta­rom mes­te, kde ju môžu oku­po­vať nad­še­ní náv­štev­ní­ci. Ak je ti napriek tomu pro­ti srs­ti, že sa turis­ti zhlu­ku­jú prá­ve v Star­buck­se a nie v tom, čo ty pova­žu­ješ za lep­šie kaviar­ne, nuž… zmier sa s tým. Pre­fe­ren­cie zahra­nič­ných turis­tov nezme­ní­me, ale zato im vie­me nahrá­vať. Čím viac peňa­zí u nás necha­jú, tým lep­šie pre nás.

3. Prí­tom­nosť Star­bucks-u je dob­rým zna­kom

Kavia­reň sa nena­chá­dza v hoca­kej neroz­vi­nu­tej kra­ji­ne, kde by nema­la šan­ce na seba zaro­biť. To, že si nás sieť všim­la a záro­veň usú­di­la, že sa jej na náš trh opla­tí vstú­piť, je zna­kom jeho kva­lít. Ak by si naopak mys­le­li, že sa u nás kaviar­ne neuži­via (čo sa mož­no sta­ne, kto­vie), pre­to­že na nich my ani naši turis­ti nemá­me, nič by sa neot­vá­ra­lo. Tak­že to môže­me brať aj ako kom­pli­ment. 

4. Star­bucks nie je len o slad­kých limo­ná­dach a pre­sla­de­nej káve

Aj keď sa prá­ve pre­sla­de­ný­mi káva­mi s mili­ón­mi prí­chu­tí a ľado­vý­mi limo­ná­da­mi pre­slá­vil, na ponu­ke sú aj cel­kom bež­né capuc­ci­ná, café late, espres­sá, a podob­ne. Ich káva ani stro­je nie sú nekva­lit­né, tak­že závi­sí len na tom, čo si člo­vek objed­ná. Ak si objed­náš peka­no­vé paleo fra­pu­čí­no so sójo­vým mlie­kom a bez­lep­ko­vou šľa­hač­kou, nič iné ako kalo­ric­kú žbr­n­du plnú ume­lín ani nemô­žeš oča­ká­vať. Jeho bež­ná káva je však v poriad­ku. Na dru­hej stra­ne asi neohú­ri kávo­vé­ho fajnš­mek­ra, kto­rý v zrnách cíti kra­ji­nu pôvo­du, inten­zi­tu sln­ka, pod kto­rým dozrie­va­li, aj zvie­ra­cí trus, kto­rý ich obo­ha­co­val — a to je v poriad­ku. Pre­to­že, ruku na srd­ce, koľ­ko z nás sa môže vyhlá­siť za pra­vých kávo­vých fajnš­mek­rov? Väč­ši­na Slo­vá­kov stá­le nepo­hr­d­ne zalie­va­nou “neskou” ale­bo “tur­kom”, tak­že táto náh­la hra na kávo­vých degus­tá­rov, kto­rých vycib­re­ným chu­ťo­vým pohá­ri­kom zapr­de­ný Star­bucks jed­no­du­cho nevy­ho­vu­je, je tro­chu komic­ká.

starbucks_1458984575

foto: star­buck cof­fee

5. Star­bucks zará­ba penia­ze

Kaž­dý funkč­ný a výnos­ný biz­nis je pre mes­to aj kra­ji­nu dôvo­dom na radosť. Ale­bo si mož­no mys­líš, že malá a domá­ca sieť kaviar­ní slo­ven­ské­ho pôvo­du by bola lep­šia. Nuž, aj my. Len­že také kaviar­ne by neschy­ta­li mies­ta v naj­väč­ších bra­ti­slav­ských nákup­ných cen­trách a prá­ve tam sa Star­bucks poboč­ky majú roz­bie­hať. Jeho prvá aupar­ko­vá poboč­ka v pod­sta­te len nahra­di­la býva­lý Cof­fe­es­hop, čo obsa­ho­vo až taký roz­diel nepred­sta­vu­je, no roz­hod­ne pri­lá­ka viac ľudí (aj peňa­zí).

Pár ľudí sa ďalej vyjad­ri­lo, že tak­to majú malé deti a tíne­džer­ky pries­tor míňať penia­ze ich rodi­čov len pre­to, aby potom mali čo dať na Ins­ta­gram. V prvom rade je však len vec ich rodi­čov, kde deti penia­ze míňa­jú a pokiaľ sami neza­siah­nú, my sa do toho nemá­me čo sta­rať. Záro­veň sa nemu­sí­me tvá­riť, ako keby si tie deti kupo­va­li dro­gy. (Aj keď je kofe­ín dro­gou je.) Ak nie­ko­ho teší jaho­do­vé fra­puc­ci­no, je to stá­le ove­ľa lep­šie, ako keď nie­ko­ho teší nie­čo ove­ľa škod­li­vej­šie. A úprim­ne, kto ťa núti sle­do­vať Ins­ta­gram násť­roč­ných diev­čať?

Aj keď sú prá­ve tie­to, pre mno­hých iri­tu­jú­ce fot­ky na Ins­ta­gra­me naj­čas­tej­šou pred­sta­vou o zákaz­ní­koch novej kaviar­ne, to len pre­to, lebo sa naj­vý­raz­nej­šie pre­zen­tu­jú. Väč­ši­na ľudí do Star­buck­su prí­de, kúpi si kávu, vypi­je ju a odíde. Bez fotiek, bez check-in-u. A na nedáv­nom otvo­re­ní sa uká­za­li tak mla­dí ľudia, ako aj star­šie panie, či cel­kom bež­ní dospe­lí ľudia bez hips­ter­skej bra­dy a káro­va­nej koše­le. Pre­to­že v koneč­nom dôsled­ku sku­toč­ne ide len o kavia­reň. Tak sa pro­sím pre­staň­me vzru­šo­vať, ako keby v Bra­ti­sla­ve otvá­ra­li pre­daj­ňu ile­gál­nych orgá­nov. (A ešte k tomu nekva­lit­ných ile­gál­nych orgá­nov.)

whitegirl

foto: newscult.com

Nikto niko­ho do Star­buck­su nenú­ti cho­diť a ak sa ti nepá­či jeho puhá exis­ten­cia, máme zlé sprá­vy: Star­bucks nie je prí­či­nou, ale len prí­zna­kom prí­či­ny. Prí­či­nou sú tie pre­klia­te inter­ne­ty, kde sa ľudia o Star­buck­se dozve­de­li a obľú­bi­li si ho, to hroz­né ces­to­va­nie, počas kto­ré­ho si ho zami­lo­va­li a ten hnus­ný otvo­re­ný trh, vďa­ka kto­ré­mu sa sem sieť vôbec dosta­la.

Nie, Star­bucks nie je mek­kou kva­lit­nej kávy a skve­lých žáži­kov. No a? Má svo­ju cie­ľo­vú sku­pi­nu, kto­rá sa z neho bude tešiť. Tí, kto­rých podob­ná ponu­ka vôbec nevz­ru­šu­je, môžu aj naďa­lej nav­šte­vo­vať pod­ni­ky pod­ľa vlast­né­ho uvá­že­nia. Neber­me také­to tri­viál­ne zále­ži­tos­ti prí­liš váž­ne.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: you­tu­be

Pridať komentár (0)