5 dôvo­dov, prečo slo­ven­ský Star­bucks nemu­síme nezná­šať

Alexandra Dulaková / 8. júna 2016 / Zo Slovenska

Okolo pred­ne­dávno otvo­re­nej pobočky ame­ric­kej kavia­ren­skej siete sa spus­til nie­len pozi­tívny, ale aj nega­tívny roz­ruch. Pri­tom Star­bucks je vo svo­jej pod­state kavia­reň ako každá iná. Tu je pár dôvo­dov, prečo by sme sa k nej ani nemali inak sprá­vať. Ak sme teda sku­točne tak veľmi nad vecou. 

Neviem, či sa v inej kra­jine otvo­re­nie Star­bucks kaviarne stretlo s takou vlnou kri­tiky a hate-u, akú bolo cítiť pod kaž­dým člán­kom a v kaž­dej verej­nej dis­ku­sii o tejto uda­losti na Slo­ven­sku. Toľko zne­chu­te­ných ľudí, toľko odbor­ní­kov na kva­litu kávo­vých zŕn a prí­stro­jov… Mies­tami som mala pocit, že ľudia — už kla­sicky — hate-ujú len preto, aby vôbec hate-ovali. Jed­no­du­cho sa zviezli na nená­vist­nej vlne a vybili si tak nahro­ma­denú frus­trá­ciu z kto­vie čoho. Iste, je pár veľmi legi­tím­nych dôvo­dov, kvôli kto­rým z tejto uda­losti nad­šení byť nemu­síme. Star­bucks nie je tá naj­lep­šia kavia­reň na svete, jej otvo­re­nie nie je uda­los­ťou roka a nemajú ani tú naj­kva­lit­nej­šiu kávu, či tie naj­niž­šie ceny. Ale do samot­nej pre­vádzky predsa nemu­síme vôbec zaví­tať. No keď už vznikla, zrejme sa pred­po­kladá, že po nej exis­tuje nejaký dopyt. A nie­len to.

Prečo by sme sa teda z otvo­re­nia kaviarne, naopak, mohli tešiť? (Aspoň trošku. Sľu­bu­jeme, neprez­ra­díme to tvo­jim ostat­ným sofis­ti­ko­va­ným kama­rá­tom!)

1. Zamest­náva ľudí

Ako snáď každá kavia­reň, aj Star­bucks na svoju pre­vádzku potre­buje ľud­skú silu. (Dobre, možno nie každá. V Japon­sku už asi majú aj takú, ktorú obslu­hujú mačky v anime kos­tý­moch.) Každý druhý deň sa pohor­šu­jeme nad neza­mest­na­nos­ťou, ktorá síce v Bra­ti­slave nie je naj­hor­šia na Slo­ven­sku, no i tak: kavia­reň na svoj chod zamestná pár desia­tok prá­ce­schop­ných ľudí. Do konca tohto roka by podľa star­ších infor­má­cií naviac mali otvo­riť pre­vádzky aj v Euro­vei a Cen­tráli, čo sa rovná ďal­ším zamest­na­ným ľuďom. Nie je to samoz­rejme naj­luk­ra­tív­nej­šia pra­covná ponuka na Slo­ven­sku, ale koľko štu­den­tov (aj iných) si takto rado pri­vy­robí?

13346968_1028960873863789_2398337711757283499_n

foto: Star­ti­tup

2. Je to lákadlo (nie­len) pre turis­tov

Určite si už v neja­kej kra­jine, v kto­rej je Star­bucks dlh­šie, bol. A nemo­hol si si nevšim­núť, že je plný zahra­nič­ných turis­tov. Na to by sme, samoz­rejme, potre­bo­vali, aby nebol v nákup­ných cen­trách, pre­tože tam veľa turis­tov neza­víta, no umiest­niť ho pre začia­tok práve do nich nebol vôbec neuvá­žený krok. Stačí si pred­sta­víť, koľko ľudí sa nimi denne pre­me­lie (viac ako okolo Čumila alebo Dómu sv. Mar­tina) a koľko poten­ciál­nych zákaz­ní­kov tým pádom má. Ak sa osvedčí, určite sa časom nejaká tá pre­vádzka objaví aj v sta­rom meste, kde ju môžu oku­po­vať nad­šení náv­štev­níci. Ak je ti napriek tomu proti srsti, že sa turisti zhlu­kujú práve v Star­buckse a nie v tom, čo ty pova­žu­ješ za lep­šie kaviarne, nuž… zmier sa s tým. Pre­fe­ren­cie zahra­nič­ných turis­tov nezme­níme, ale zato im vieme nahrá­vať. Čím viac peňazí u nás nechajú, tým lep­šie pre nás.

3. Prí­tom­nosť Star­bucks-u je dob­rým zna­kom

Kavia­reň sa nena­chá­dza v hoca­kej neroz­vi­nu­tej kra­jine, kde by nemala šance na seba zaro­biť. To, že si nás sieť všimla a záro­veň usú­dila, že sa jej na náš trh oplatí vstú­piť, je zna­kom jeho kva­lít. Ak by si naopak mys­leli, že sa u nás kaviarne neuži­via (čo sa možno stane, kto­vie), pre­tože na nich my ani naši turisti nemáme, nič by sa neot­vá­ralo. Takže to môžeme brať aj ako kom­pli­ment. 

4. Star­bucks nie je len o slad­kých limo­ná­dach a pre­sla­de­nej káve

Aj keď sa práve pre­sla­de­nými kávami s mili­ónmi prí­chutí a ľado­vými limo­ná­dami pre­slá­vil, na ponuke sú aj cel­kom bežné capuc­ciná, café late, espressá, a podobne. Ich káva ani stroje nie sú nekva­litné, takže závisí len na tom, čo si člo­vek objedná. Ak si objed­náš peka­nové paleo fra­pu­číno so sójo­vým mlie­kom a bez­lep­ko­vou šľa­hač­kou, nič iné ako kalo­rickú žbr­ndu plnú ume­lín ani nemô­žeš oča­ká­vať. Jeho bežná káva je však v poriadku. Na dru­hej strane asi neohúri kávo­vého fajnš­mekra, ktorý v zrnách cíti kra­jinu pôvodu, inten­zitu slnka, pod kto­rým dozrie­vali, aj zvie­rací trus, ktorý ich obo­ha­co­val — a to je v poriadku. Pre­tože, ruku na srdce, koľko z nás sa môže vyhlá­siť za pra­vých kávo­vých fajnš­mek­rov? Väč­šina Slo­vá­kov stále nepo­hr­dne zalie­va­nou “neskou” alebo “tur­kom”, takže táto náhla hra na kávo­vých degus­tá­rov, kto­rých vycib­re­ným chu­ťo­vým pohá­ri­kom zapr­dený Star­bucks jed­no­du­cho nevy­ho­vuje, je tro­chu komická.

starbucks_1458984575

foto: star­buck cof­fee

5. Star­bucks zarába peniaze

Každý funkčný a výnosný biz­nis je pre mesto aj kra­jinu dôvo­dom na radosť. Alebo si možno mys­líš, že malá a domáca sieť kaviarní slo­ven­ského pôvodu by bola lep­šia. Nuž, aj my. Lenže také kaviarne by neschy­tali miesta v naj­väč­ších bra­ti­slav­ských nákup­ných cen­trách a práve tam sa Star­bucks pobočky majú roz­bie­hať. Jeho prvá aupar­ková pobočka v pod­state len nahra­dila bývalý Cof­fe­es­hop, čo obsa­hovo až taký roz­diel nepred­sta­vuje, no roz­hodne pri­láka viac ľudí (aj peňazí).

Pár ľudí sa ďalej vyjad­rilo, že takto majú malé deti a tíne­džerky pries­tor míňať peniaze ich rodi­čov len preto, aby potom mali čo dať na Ins­ta­gram. V prvom rade je však len vec ich rodi­čov, kde deti peniaze míňajú a pokiaľ sami neza­siahnú, my sa do toho nemáme čo sta­rať. Záro­veň sa nemu­síme tvá­riť, ako keby si tie deti kupo­vali drogy. (Aj keď je kofeín dro­gou je.) Ak nie­koho teší jaho­dové fra­puc­cino, je to stále oveľa lep­šie, ako keď nie­koho teší niečo oveľa škod­li­vej­šie. A úprimne, kto ťa núti sle­do­vať Ins­ta­gram násť­roč­ných diev­čať?

Aj keď sú práve tieto, pre mno­hých iri­tu­júce fotky na Ins­ta­grame naj­čas­tej­šou pred­sta­vou o zákaz­ní­koch novej kaviarne, to len preto, lebo sa naj­vý­raz­nej­šie pre­zen­tujú. Väč­šina ľudí do Star­bucksu príde, kúpi si kávu, vypije ju a odíde. Bez fotiek, bez check-in-u. A na nedáv­nom otvo­rení sa uká­zali tak mladí ľudia, ako aj star­šie panie, či cel­kom bežní dospelí ľudia bez hips­ter­skej brady a káro­va­nej košele. Pre­tože v koneč­nom dôsledku sku­točne ide len o kavia­reň. Tak sa pro­sím pre­staňme vzru­šo­vať, ako keby v Bra­ti­slave otvá­rali pre­dajňu ile­gál­nych orgá­nov. (A ešte k tomu nekva­lit­ných ile­gál­nych orgá­nov.)

whitegirl

foto: newscult.com

Nikto nikoho do Star­bucksu nenúti cho­diť a ak sa ti nepáči jeho puhá exis­ten­cia, máme zlé správy: Star­bucks nie je prí­či­nou, ale len prí­zna­kom prí­činy. Prí­či­nou sú tie pre­kliate inter­nety, kde sa ľudia o Star­buckse dozve­deli a obľú­bili si ho, to hrozné ces­to­va­nie, počas kto­rého si ho zami­lo­vali a ten hnusný otvo­rený trh, vďaka kto­rému sa sem sieť vôbec dostala.

Nie, Star­bucks nie je mek­kou kva­lit­nej kávy a skve­lých žáži­kov. No a? Má svoju cie­ľovú sku­pinu, ktorá sa z neho bude tešiť. Tí, kto­rých podobná ponuka vôbec nevz­ru­šuje, môžu aj naďa­lej nav­šte­vo­vať pod­niky podľa vlast­ného uvá­že­nia. Neberme takéto tri­viálne zále­ži­tosti prí­liš vážne.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: you­tube

Pridať komentár (0)