5 gad­ge­tov, ktoré vám uľah­čia život

Luky Gašparík / 15. septembra 2014 / Tech a inovácie

Tech­no­ló­gie sa vyví­jajú hlavne na to, aby ľudom uľah­čo­vali a sprí­jem­ňo­vali život. Pred­sta­vu­jem vám 5 gad­ge­tov, ktoré vznikli presne za týmto úče­lom. Vybrali by ste si nie­ktorý z nich?

1. Touch Pico pro­jec­tor

Nový iPhone môže mať síce veľký disp­lej, ale čo to je v porov­naní s vašou ste­nou v obý­vačke? Touch Pico je skvelý mini pro­jek­tor, ktorý dokáže doslovne pre­niesť vaše Android appky na vašu stenu. Táto mašinka je spa­ro­va­teľná s hoci­ja­kou Android app­kou z vášho smartp­honu a využíva infra­red kameru na zame­ra­nie sty­lusu (doty­ko­vého pera) na stene. Ďalší pro­jekt, ktorý bol úspešné “ukuch­tený” na Indie­gogo a už od 15 okt. bude aj v pre­daji.

2. Solárne nabí­janá pre­nosná chlad­nička

Síce dizaj­novo žiadna bomba, úče­lovo cel­kom zau­jí­mavý vyná­lez. Táto chlad­nička robí presne to, čo by ste od nej čakali — chladí. Len s tým roz­die­lom, že na to nepot­re­bu­jete ani ľad a ani zástrčku na elek­trinu, je totiž plne funkčná len za pomoci slneč­nej ener­gie. Pre nie­koho, kto rád chodí sta­no­vať určite zau­jí­mavé rie­še­nie. Ak je potrebné, tak sa dá napic­hnúť aj na auto­na­bí­jačku alebo kla­sicky do zástrčky, bez toho by celá chlad­nička bola asi dost na nič.

3. InfraV — sní­mač vitál­nych zná­mok života

Aj keď sa s hodin­kami tohto typu roz­trhlo v posled­nom čase vrece, tieto sú nie­čím odlišné od ostat­ných. Výrob­co­via týchto hodi­niek tvr­dia, že dokážu merať cukor v krvi, tlak, spá­lené kaló­rie, množ­stvo kys­líka v krvi, tep srdca, telesnú tep­lotu a ďal­šie uži­točné uka­zo­va­tele. Naj­lep­šie na celých hodin­kách je však fakt, že to že vraj dokážu všetko zis­tiť bez toho, aby ste pus­tili čoby len jednu kvapku vášho dra­ho­cen­ného moku. 

4. Fue­lWear

Ter­mop­rádlo a elek­tricky vyhrie­vané oble­če­nie nie je žiad­nou novin­kou. Čo však novin­kou je, je inte­li­gentné zaria­de­nie, ktoré tep­lotu vášho oble­če­nia pris­pô­so­buje vašej aktu­ál­nej teles­nej tep­lote.

5. Drink­Mate

Z týchto 5 gad­ge­tov, určite pre mňa naj­vy­uži­teľ­nejší :) Ak ste mali pri­veľa pive­čiek a nie ste si istý, či môžete sad­núť za volant, mal by byť tento gad­get presne to, čo hľa­dáte.

Zdroj: CRO­WD­FUN­DINGDEV & DESIGNGAD­GETSINDIE­GOGOTECH

Pridať komentár (0)