5 gad­ge­tov, kto­ré vám uľah­čia život

Luky Gašparík / 15. septembra 2014 / Tech a inovácie

Tech­no­ló­gie sa vyví­ja­jú hlav­ne na to, aby ľudom uľah­čo­va­li a sprí­jem­ňo­va­li život. Pred­sta­vu­jem vám 5 gad­ge­tov, kto­ré vznik­li pres­ne za tým­to úče­lom. Vybra­li by ste si nie­kto­rý z nich?

1. Touch Pico pro­jec­tor

Nový iPho­ne môže mať síce veľ­ký disp­lej, ale čo to je v porov­na­ní s vašou ste­nou v obý­vač­ke? Touch Pico je skve­lý mini pro­jek­tor, kto­rý doká­že doslov­ne pre­niesť vaše Andro­id app­ky na vašu ste­nu. Táto mašin­ka je spa­ro­va­teľ­ná s hoci­ja­kou Andro­id app­kou z váš­ho smartp­ho­nu a využí­va infra­red kame­ru na zame­ra­nie sty­lu­su (doty­ko­vé­ho pera) na ste­ne. Ďal­ší pro­jekt, kto­rý bol úspeš­né “ukuch­te­ný” na Indie­go­go a už od 15 okt. bude aj v pre­da­ji.

2. Solár­ne nabí­ja­ná pre­nos­ná chlad­nič­ka

Síce dizaj­no­vo žiad­na bom­ba, úče­lo­vo cel­kom zau­jí­ma­vý vyná­lez. Táto chlad­nič­ka robí pres­ne to, čo by ste od nej čaka­li — chla­dí. Len s tým roz­die­lom, že na to nepot­re­bu­je­te ani ľad a ani zástrč­ku na elek­tri­nu, je totiž plne funkč­ná len za pomo­ci slneč­nej ener­gie. Pre nie­ko­ho, kto rád cho­dí sta­no­vať urči­te zau­jí­ma­vé rie­še­nie. Ak je potreb­né, tak sa dá napic­hnúť aj na auto­na­bí­jač­ku ale­bo kla­sic­ky do zástrč­ky, bez toho by celá chlad­nič­ka bola asi dost na nič.

3. InfraV — sní­mač vitál­nych zná­mok živo­ta

Aj keď sa s hodin­ka­mi toh­to typu roz­trh­lo v posled­nom čase vre­ce, tie­to sú nie­čím odliš­né od ostat­ných. Výrob­co­via tých­to hodi­niek tvr­dia, že doká­žu merať cukor v krvi, tlak, spá­le­né kaló­rie, množ­stvo kys­lí­ka v krvi, tep srd­ca, teles­nú tep­lo­tu a ďal­šie uži­toč­né uka­zo­va­te­le. Naj­lep­šie na celých hodin­kách je však fakt, že to že vraj doká­žu všet­ko zis­tiť bez toho, aby ste pus­ti­li čoby len jed­nu kvap­ku váš­ho dra­ho­cen­né­ho moku. 

4. Fue­lWe­ar

Ter­mop­rád­lo a elek­tric­ky vyhrie­va­né oble­če­nie nie je žiad­nou novin­kou. Čo však novin­kou je, je inte­li­gent­né zaria­de­nie, kto­ré tep­lo­tu váš­ho oble­če­nia pris­pô­so­bu­je vašej aktu­ál­nej teles­nej tep­lo­te.

5. Drink­Ma­te

Z tých­to 5 gad­ge­tov, urči­te pre mňa naj­vy­uži­teľ­nej­ší :) Ak ste mali pri­ve­ľa pive­čiek a nie ste si istý, či môže­te sad­núť za volant, mal by byť ten­to gad­get pres­ne to, čo hľa­dá­te.

Zdroj: CRO­WD­FUN­DINGDEV & DESIGNGAD­GETSINDIE­GO­GOTECH

Pridať komentár (0)