5 inte­rak­tív­nych team­bu­il­din­go­vých akti­vít, ktoré stme­lia váš tím bez kvapky alko­holu

Peter Kortvel / 22. marca 2015 / Business

Vedeli ste, že team­bu­il­ding nemusí byť zalo­žený len na sedení pri pive? Vypa­dol inter­net a vy máte so svo­jím tímom zvyš­ných 15 minút alebo máte naplá­no­vaný tímový večer a zišlo by sa ho oko­re­niť zábav­nou akti­vi­tou?

Svo­jich 5 obľú­be­ných herec­kých team­bu­il­din­go­vých akti­vít nám dnes pre­zradí Hon Chong, foun­der Ima­gine Cen­ter for Lear­ning v Bra­ti­slave, ktoré sa zaoberá team­bu­il­din­gom tro­chu „inak“, a to for­mou herec­kých hier v anglič­tine alebo fran­cúz­štine. Nejde o kla­sickú výučbu jazyka, ale o naozaj inte­rak­tívne strá­vený čas, odbú­ra­nie zábran z vystu­po­va­nia na verej­nosti, stme­le­nie kolek­tívu a najmä veľa srandy…

Hon nám star­tu­pis­tom pri­pra­vil jed­no­du­ché hry, ktoré môžete pou­žiť na zahria­tie, ako iceb­re­a­kers, na uvoľ­ne­nie napä­tia alebo na odbú­ra­nie sociál­nych zábran. Sú sta­rost­livo vybrané, aby vyho­vo­vali ako intro­ver­tom, tak extro­ver­tom a aby budo­vali vzá­jomný rešpekt, otvo­re­nosť a poro­zu­me­nie. Navyše nemu­síte byť skú­se­ným her­com na to, aby ste ich zvládli.

Takže tu je 5 zahrie­va­cích herec­kých team­bu­il­din­go­vých akti­vít, ktoré určite stih­nete do 15 minút:

Náhodné sto­ličky

Mini­málny počet hrá­čov: 7
Potrebné vyba­ve­nie: Dosta­tok miesta a dosta­tok sto­li­čiek pre kaž­dého hráča.

Inštruk­cie:

Vďaka tejto ener­gic­kej hre sa váš kolek­tív naučí pra­co­vať spolu ako tím. Pove­dzte všet­kým účast­ní­kom, aby si zobrali sto­ličku a umiest­nili ju nie­kde v miest­nosti. Sto­ličky by mali byť dobre roz­miest­nené po celej miest­nosti.

 1. Pove­dzte účast­ní­kom, aby si každý sadol na sto­ličku.

 2. Jednu prázdnu sto­ličku umiest­nite kde­koľ­vek v miest­nosti.

 3. Teraz oznámte svojmu tímu, že si chcete sad­núť na prázdnu sto­ličku a oni vám v tom majú zabrá­niť tak, že jeden z nich si na ňu sadne.

 4. Ako­náhle uvoľní svoju sto­ličku, môžete si na ňu sad­núť, v čom vám ale má zabrá­niť ďalší účast­ník tým, že si tiež pre­sadne.

 5. A tak ďalej, až kým sa vám podarí sad­núť si na prázdnu sto­ličku.

Člo­vek, ktorý nemá sto­ličku sa volá „to“. Hra pokra­čuje až dovtedy, kým si väč­šina hrá­čov vyskú­šala byť „to“. Na začiatku budú hráči pri­chá­dzať o svoju sto­ličku pomerne rýchlo. Je preto vhodné, dať im tro­chu času, aby sa navzá­jom vedeli dohod­núť na spo­loč­nej stra­té­gii.

Pra­vidlá: „To“ má dovo­lené cho­diť len pomaly. Toto nie je kon­taktný šport, takže žiadne str­ka­nie sa, body­čeky a podobne. Po tom ako nie­kto vstane zo sto­ličky, musí pokra­čo­vať na inú sto­ličku.

Každý kto…

Mini­málny počet hrá­čov: 6
Potrebné vyba­ve­nie: Dosta­tok miesta a dosta­tok sto­li­čiek pre kaž­dého hráča.

Inštruk­cie:

 1. Pri­chys­tajte si sto­ličku pre kaž­dého hráča okrem vás a urobte z nich kruh.

 2. Postavte sa do stredu kruhu a pop­roste ostat­ných, aby si sadli na svoju sto­ličku.

 3. Vysvet­lite, že cie­ľom hry je sad­núť si na sto­ličku.

 4. To sa dá dosiah­nuť pove­da­ním výroku, ktorý platí pre väč­šinu hrá­čov. Takže naprí­klad poviete: „Každý, kto má hnedé oči, nech zmení miesto.“

 5. Pre koho výrok platí, musí sa posta­viť a zme­niť miesto.

 6. Hráč, ktorý si nena­šiel sto­ličku, pokra­čuje zase výro­kom, ktorý platí pre väč­šinu hrá­čov.

Pra­vidlá: Nestr­kajte sa a nevyt­lá­čajte sa zo sto­ličky. Po tom ako hráč vstane zo sto­ličky, nesmie si sad­núť spať na tú istú sto­ličku a ani na tú ved­ľaj­šiu. Je dôle­žité, aby ste ako mode­rá­tor hry pove­dali na začiatku dobrý prí­klad výroku, po kto­rom sa väč­šina hrá­čov musí posta­viť a zme­niť svoje miesto, ako naprí­klad: „Každý kto nosí trenky nech zmení miesto.“

Keep Uppy

Mini­málny počet hrá­čov: 4
Potrebné vyba­ve­nie: Dosta­tok miesta a lopta (volej­ba­lová lopta alebo aká­koľ­vek mäkká lop­tička sú ide­álne).

Inštruk­cie: 

Túto hru všetci poznáme, avšak je výborná ako warm up. Dá sa hrať naozaj s akou­koľ­vek lop­tou.

 1. Pop­roste všet­kých, aby sa posta­vili do kruhu.

 2. Vysvet­lite, že zmys­lom hry je, aby lopta nespadla na zem.

 3. Hráč môže pri­hrať loptu kto­rou­koľ­vek čas­ťou tela, avšak nesmie ju odbiť viac ako raz.

Po prvom kole sa hrá­čov opý­tajte, koľ­ko­krát si mys­lia, že dokážu odbiť loptu a pokúste sa tento cieľ dosiah­nuť.

Pra­vidlá: Hráč môže loptu pri­hrať len jed­ným odra­ze­ním.

10-sekun­dové stroje

Mini­málny počet hrá­čov: 7
Potrebné vyba­ve­nie: Dosta­tok miesta

Inštruk­cie:

Pri tejto hre sa naozaj zaba­víte a odbú­rate zábrany! Je zame­raná na pomoc hrá­čom naučiť sa spo­lu­pra­co­vať a tiež fyzicky koope­ro­vať.

 1. Roz­deľte hrá­čov do sku­pín po 3 alebo 4.

 2. Ako mode­rá­tor vykrík­nete názov stroja. Naprí­klad: práčka, umý­vačka riadu, rádio, chlad­nička, auto, lie­tadlo, loď, kopírka, počí­tač, tele­fón, kosačka…

 3. Celá sku­pina má 30 sekúnd na to, aby spo­ločne svo­jimi telami vytvo­rila daný stroj.

 4. Aby to bolo zau­jí­ma­vej­šie, môžete sku­pinu požia­dať, aby pri­dala aj zvu­kové efekty.

Pra­vidlá: Pre pokro­či­lej­šiu ver­ziu hry pove­dzte hrá­čom, že nesmú roz­prá­vať ani dis­ku­to­vať. Na to, aby spolu „zostro­jili“ stroj za 30 sekúnd, môžu pou­ží­vať len never­bálnu komu­ni­ká­ciu.

Dot­kni sa a povedz

Mini­málny počet účast­ní­kov: 5
Potrebné vyba­ve­nie: Dosta­tok miesta

Inštruk­cie:

Táto hra je doko­nalá na vybu­do­va­nie zmys­lo­vého pove­do­mia a najmä na vytvo­re­nie dôvery v tíme.

 1. Roz­deľte sku­pinu do dvo­jíc.

 2. Požia­dajte dvo­j­icu, aby sa dohodli, kto bude A a kto B.

 3. Par­tner A má vždy zatvo­rené oči.

 4. Par­tner B ho opatrne vedie po miest­nosti, nechá ho kon­čekmi prs­tov sa dot­knúť 5 rôz­nych objek­tov / povr­chov a potom ho odve­die počia­točnú pozí­ciu.

 5. A otvorí oči a snaží sa uhád­nuť, čoho sa dotý­kal.

 6. Teraz si A a B roly vyme­nia.

Pra­vidlá: Ako mode­rá­tor musíte dávať na každú dvo­j­icu pozor a byť pri­pra­vený ich zasta­viť, aby si nikto neub­lí­žil. Pásky cez oči sa neod­po­rú­čajú. Hráči by sa mali cítiť v bez­pečí a mali by mať mož­nosť roz­hod­núť sa, kedy chcú otvo­riť oči. Toto cvi­če­nie má budo­vať dôveru a nie strach a úzkosť. Po hre môže nasle­do­vať dis­ku­sia, čo člo­vek potre­buje, aby mohol nie­komu dôve­ro­vať.

Nič nebu­duje vzťahy a dôveru tak, ako smiech a zábava. Ak máte záu­jem pora­diť s herec­kými hrami alebo vyskú­šať si tieto a ďal­šie herecké team­bu­il­din­gové akti­vity pod dohľa­dom skú­se­ných inštruk­to­rov, pokojne píšte Honovi do Ima­gine Cen­ter for Lear­ning: info@imaginecourses.eu.

A keď ste už dohrali, nikto vám neb­ráni oslá­viť to jed­ným kla­sic­kým team­bu­il­din­go­vým piveč­kom…

Pridať komentár (0)