5 inte­rak­tív­nych team­bu­il­din­go­vých akti­vít, kto­ré stme­lia váš tím bez kvap­ky alko­ho­lu

Peter Kortvel / 22. marca 2015 / Business

Vede­li ste, že team­bu­il­ding nemu­sí byť zalo­že­ný len na sede­ní pri pive? Vypa­dol inter­net a vy máte so svo­jím tímom zvyš­ných 15 minút ale­bo máte naplá­no­va­ný tímo­vý večer a ziš­lo by sa ho oko­re­niť zábav­nou akti­vi­tou?

Svo­jich 5 obľú­be­ných herec­kých team­bu­il­din­go­vých akti­vít nám dnes pre­zra­dí Hon Chong, foun­der Ima­gi­ne Cen­ter for Lear­ning v Bra­ti­sla­ve, kto­ré sa zaobe­rá team­bu­il­din­gom tro­chu „inak“, a to for­mou herec­kých hier v anglič­ti­ne ale­bo fran­cúz­šti­ne. Nej­de o kla­sic­kú výuč­bu jazy­ka, ale o naozaj inte­rak­tív­ne strá­ve­ný čas, odbú­ra­nie zábran z vystu­po­va­nia na verej­nos­ti, stme­le­nie kolek­tí­vu a naj­mä veľa sran­dy…

Hon nám star­tu­pis­tom pri­pra­vil jed­no­du­ché hry, kto­ré môže­te pou­žiť na zahria­tie, ako iceb­re­a­kers, na uvoľ­ne­nie napä­tia ale­bo na odbú­ra­nie sociál­nych zábran. Sú sta­rost­li­vo vybra­né, aby vyho­vo­va­li ako intro­ver­tom, tak extro­ver­tom a aby budo­va­li vzá­jom­ný rešpekt, otvo­re­nosť a poro­zu­me­nie. Navy­še nemu­sí­te byť skú­se­ným her­com na to, aby ste ich zvlád­li.

Tak­že tu je 5 zahrie­va­cích herec­kých team­bu­il­din­go­vých akti­vít, kto­ré urči­te stih­ne­te do 15 minút:

Náhod­né sto­lič­ky

Mini­mál­ny počet hrá­čov: 7
Potreb­né vyba­ve­nie: Dosta­tok mies­ta a dosta­tok sto­li­čiek pre kaž­dé­ho hrá­ča.

Inštruk­cie:

Vďa­ka tej­to ener­gic­kej hre sa váš kolek­tív naučí pra­co­vať spo­lu ako tím. Pove­dz­te všet­kým účast­ní­kom, aby si zobra­li sto­lič­ku a umiest­ni­li ju nie­kde v miest­nos­ti. Sto­lič­ky by mali byť dob­re roz­miest­ne­né po celej miest­nos­ti.

 1. Pove­dz­te účast­ní­kom, aby si kaž­dý sadol na sto­lič­ku.

 2. Jed­nu prázd­nu sto­lič­ku umiest­ni­te kde­koľ­vek v miest­nos­ti.

 3. Teraz oznám­te svoj­mu tímu, že si chce­te sad­núť na prázd­nu sto­lič­ku a oni vám v tom majú zabrá­niť tak, že jeden z nich si na ňu sad­ne.

 4. Ako­náh­le uvoľ­ní svo­ju sto­lič­ku, môže­te si na ňu sad­núť, v čom vám ale má zabrá­niť ďal­ší účast­ník tým, že si tiež pre­sad­ne.

 5. A tak ďalej, až kým sa vám poda­rí sad­núť si na prázd­nu sto­lič­ku.

Člo­vek, kto­rý nemá sto­lič­ku sa volá „to“. Hra pokra­ču­je až dovte­dy, kým si väč­ši­na hrá­čov vyskú­ša­la byť „to“. Na začiat­ku budú hrá­či pri­chá­dzať o svo­ju sto­lič­ku pomer­ne rých­lo. Je pre­to vhod­né, dať im tro­chu času, aby sa navzá­jom vede­li dohod­núť na spo­loč­nej stra­té­gii.

Pra­vid­lá: „To“ má dovo­le­né cho­diť len poma­ly. Toto nie je kon­takt­ný šport, tak­že žiad­ne str­ka­nie sa, body­če­ky a podob­ne. Po tom ako nie­kto vsta­ne zo sto­lič­ky, musí pokra­čo­vať na inú sto­lič­ku.

Kaž­dý kto…

Mini­mál­ny počet hrá­čov: 6
Potreb­né vyba­ve­nie: Dosta­tok mies­ta a dosta­tok sto­li­čiek pre kaž­dé­ho hrá­ča.

Inštruk­cie:

 1. Pri­chys­taj­te si sto­lič­ku pre kaž­dé­ho hrá­ča okrem vás a urob­te z nich kruh.

 2. Postav­te sa do stre­du kru­hu a pop­ros­te ostat­ných, aby si sad­li na svo­ju sto­lič­ku.

 3. Vysvet­li­te, že cie­ľom hry je sad­núť si na sto­lič­ku.

 4. To sa dá dosiah­nuť pove­da­ním výro­ku, kto­rý pla­tí pre väč­ši­nu hrá­čov. Tak­že naprí­klad povie­te: „Kaž­dý, kto má hne­dé oči, nech zme­ní mies­to.“

 5. Pre koho výrok pla­tí, musí sa posta­viť a zme­niť mies­to.

 6. Hráč, kto­rý si nena­šiel sto­lič­ku, pokra­ču­je zase výro­kom, kto­rý pla­tí pre väč­ši­nu hrá­čov.

Pra­vid­lá: Nestr­kaj­te sa a nevyt­lá­čaj­te sa zo sto­lič­ky. Po tom ako hráč vsta­ne zo sto­lič­ky, nesmie si sad­núť spať na tú istú sto­lič­ku a ani na tú ved­ľaj­šiu. Je dôle­ži­té, aby ste ako mode­rá­tor hry pove­da­li na začiat­ku dob­rý prí­klad výro­ku, po kto­rom sa väč­ši­na hrá­čov musí posta­viť a zme­niť svo­je mies­to, ako naprí­klad: „Kaž­dý kto nosí tren­ky nech zme­ní mies­to.“

Keep Uppy

Mini­mál­ny počet hrá­čov: 4
Potreb­né vyba­ve­nie: Dosta­tok mies­ta a lop­ta (volej­ba­lo­vá lop­ta ale­bo aká­koľ­vek mäk­ká lop­tič­ka sú ide­ál­ne).

Inštruk­cie: 

Túto hru všet­ci pozná­me, avšak je výbor­ná ako warm up. Dá sa hrať naozaj s akou­koľ­vek lop­tou.

 1. Pop­ros­te všet­kých, aby sa posta­vi­li do kru­hu.

 2. Vysvet­li­te, že zmys­lom hry je, aby lop­ta nespad­la na zem.

 3. Hráč môže pri­hrať lop­tu kto­rou­koľ­vek čas­ťou tela, avšak nesmie ju odbiť viac ako raz.

Po prvom kole sa hrá­čov opý­taj­te, koľ­ko­krát si mys­lia, že doká­žu odbiť lop­tu a pokús­te sa ten­to cieľ dosiah­nuť.

Pra­vid­lá: Hráč môže lop­tu pri­hrať len jed­ným odra­ze­ním.

10-sekun­do­vé stro­je

Mini­mál­ny počet hrá­čov: 7
Potreb­né vyba­ve­nie: Dosta­tok mies­ta

Inštruk­cie:

Pri tej­to hre sa naozaj zaba­ví­te a odbú­ra­te zábra­ny! Je zame­ra­ná na pomoc hrá­čom naučiť sa spo­lu­pra­co­vať a tiež fyzic­ky koope­ro­vať.

 1. Roz­deľ­te hrá­čov do sku­pín po 3 ale­bo 4.

 2. Ako mode­rá­tor vykrík­ne­te názov stro­ja. Naprí­klad: práč­ka, umý­vač­ka ria­du, rádio, chlad­nič­ka, auto, lie­tad­lo, loď, kopír­ka, počí­tač, tele­fón, kosač­ka…

 3. Celá sku­pi­na má 30 sekúnd na to, aby spo­loč­ne svo­ji­mi tela­mi vytvo­ri­la daný stroj.

 4. Aby to bolo zau­jí­ma­vej­šie, môže­te sku­pi­nu požia­dať, aby pri­da­la aj zvu­ko­vé efek­ty.

Pra­vid­lá: Pre pokro­či­lej­šiu ver­ziu hry pove­dz­te hrá­čom, že nesmú roz­prá­vať ani dis­ku­to­vať. Na to, aby spo­lu „zostro­ji­li“ stroj za 30 sekúnd, môžu pou­ží­vať len never­bál­nu komu­ni­ká­ciu.

Dot­kni sa a povedz

Mini­mál­ny počet účast­ní­kov: 5
Potreb­né vyba­ve­nie: Dosta­tok mies­ta

Inštruk­cie:

Táto hra je doko­na­lá na vybu­do­va­nie zmys­lo­vé­ho pove­do­mia a naj­mä na vytvo­re­nie dôve­ry v tíme.

 1. Roz­deľ­te sku­pi­nu do dvo­jíc.

 2. Požia­daj­te dvo­j­icu, aby sa dohod­li, kto bude A a kto B.

 3. Par­tner A má vždy zatvo­re­né oči.

 4. Par­tner B ho opatr­ne vedie po miest­nos­ti, nechá ho kon­ček­mi prs­tov sa dot­knúť 5 rôz­nych objek­tov / povr­chov a potom ho odve­die počia­toč­nú pozí­ciu.

 5. A otvo­rí oči a sna­ží sa uhád­nuť, čoho sa dotý­kal.

 6. Teraz si A a B roly vyme­nia.

Pra­vid­lá: Ako mode­rá­tor musí­te dávať na kaž­dú dvo­j­icu pozor a byť pri­pra­ve­ný ich zasta­viť, aby si nikto neub­lí­žil. Pás­ky cez oči sa neod­po­rú­ča­jú. Hrá­či by sa mali cítiť v bez­pe­čí a mali by mať mož­nosť roz­hod­núť sa, kedy chcú otvo­riť oči. Toto cvi­če­nie má budo­vať dôve­ru a nie strach a úzkosť. Po hre môže nasle­do­vať dis­ku­sia, čo člo­vek potre­bu­je, aby mohol nie­ko­mu dôve­ro­vať.

Nič nebu­du­je vzťa­hy a dôve­ru tak, ako smiech a zába­va. Ak máte záu­jem pora­diť s herec­ký­mi hra­mi ale­bo vyskú­šať si tie­to a ďal­šie herec­ké team­bu­il­din­go­vé akti­vi­ty pod dohľa­dom skú­se­ných inštruk­to­rov, pokoj­ne píš­te Hono­vi do Ima­gi­ne Cen­ter for Lear­ning: [email protected].

A keď ste už dohra­li, nikto vám neb­rá­ni oslá­viť to jed­ným kla­sic­kým team­bu­il­din­go­vým piveč­kom…

Pridať komentár (0)