5 kľú­čo­vých lek­cií pre prvot­ných zakla­da­te­ľov z vlast­ných skú­se­ností

Dave Schools / 17. januára 2016 / Business

Dave Scho­ols je pod­ni­ka­teľ, ktorý na sociál­nych sie­ťach a v rôz­nych blo­go­vých prís­pev­koch zdieľa svoje skú­se­nosti s pod­ni­ka­ním. Chce tak čerstvým a budú­cim pod­ni­ka­te­ľom pomôcť vyva­ro­vať sa chy­bám, ktoré sám pri svo­jom prvom star­tupe Efog­rap­hic spra­vil. Pre­čí­taj si 5 kľú­čo­vých lek­cií od Davea. Možno ti sku­točne pomôžu.

Osobný prob­lém

Vyrie­šiť osobný prob­lém je skvelý spô­sob ako začať pod­ni­ka­nie. Moja prvá práca na plný úvä­zok bola v oblasti digi­tál­neho mar­ke­tingu. V jeden deň som nara­zil na osobný prob­lém.
Mal som dlhý email news­let­ter, ktorý bol plný fotiek a chcel som ho zdie­lať na sociál­nych médiách. Týmto som však bol donú­tený vybrať iba jednu fotku ako „sociálnu kartu“, ktorá by môj news­let­ter pre­zen­to­vala čo naj­lep­šie. Prob­lém bol, že môj news­let­ter bol pre rôz­nych fanú­ši­kov, takže jedna fotka sa nemohla zapá­čiť všet­kým. Tak som sa spý­tal sám seba:

Ako môžem zapô­so­biť na 100% mojich fanú­ši­kov?“

1236116_10201953179735726_1567932782_n

Chcel som vytvo­riť niečo, čo umiestni celý news­let­ter na sociálne média. Uve­do­mil som si, že info­gra­fiky fun­gujú rov­na­kým spô­so­bom. Keď zdie­laš info­gra­fiku na Face­bo­oku, časť obsahu sa odsekne a fanú­ši­ko­via nevi­dia vrchnú a dolnú časť, pre­tože je prí­liš dlhá na to, aby sa zmes­tila do para­met­rov Face­book postu.

A tak vzni­kol Efog­rap­hic, webová apli­ká­cia, ktorá pre­mení info­gra­fiku alebo news­let­ter do para­met­rov sociál­neho zdie­la­nia.

2

Prog­ra­mo­va­nie

Nie som prog­ra­má­tor a neve­del som nič o prog­ra­mo­vaní. Preto som zašiel na Crew, kde som pub­li­ko­val svoj pro­jekt a dostal ponuky od vývo­já­rov a dizaj­né­rov z celého sveta. Vybral som si skú­se­ného prog­ra­má­tora, ktorý môjmu pro­jektu roz­umel a mal rov­naký prob­lém. Pre­hod­no­tili sme míľ­niky, upra­vili finálnu ver­ziu a potiahli spúšť.

Kapi­tál

Pre zapla­te­nie pro­jektu som zašiel za svo­jou rodinu a poži­čal si $5000 dolá­rov. Ak bol nie­kto, kto mi veril a chcel aby som uspel ako mladý pod­ni­ka­teľ, bol to môj dedo. Vždy bude môj prvý inves­tor.

hire-a-wordpress-designer-1024x768.jpg

Budo­va­nie

Vývoj začal. Zatiaľ čo môj prog­ra­má­tor a jeho tím pra­co­vali, ja som pre­hod­no­co­val svoj mar­ke­ting. Využil som reklamy na sociál­nych sie­ťach, osobne som volal poten­ciál­nym zákaz­ní­kom, či by Efog­rap­hic pou­žili. Dokonca som zapla­til $100 dolá­rov pre spus­te­nie Google dotaz­níka, ktoré vyhod­no­tilo nápad.

Spus­te­nie

V janu­ári 2015 sme to spus­tili. Efog­rap­hic som pred­lo­žil na Pro­duct Hunt. Zís­kal som cez 2 000 náv­štev­ní­kov a pra­co­val som so svo­jou sie­ťou kon­tak­tov, ktorá mi pomohla dostať Efog­rap­hic vyš­šie a vyš­šie.

75 ľudí sa pri­hlá­silo pre službu. No nepri­šiel ani jeden dolár

Traf­fic z Pro­duct Huntu nako­niec kle­sol. Ustá­lil sa na 20 – 30 denne. Sna­žil som sa o B2B pre­daj cez dizaj­nové agen­túry. Nič sa nezme­nilo. Efog­rap­hic sa potre­bo­val zme­niť, no po dlhej dis­ku­sii so svo­jim tímom sme dospeli k tomu, že zmeny by nijako nepo­mohli.

V júni 2015, šesť mesia­cov spus­tení, Efog­rap­hic skon­čilo.

1-eh1jVOVLtRT2xJODI_lopA

Náv­štev­nosť z Pro­duct Huntu prišla aj odišla

Stálo to za to?

Áno, jed­no­značne! Uro­bil by som to všetko pre tie lek­cie, ktoré som sa naučil.

Viac sa naučíš za 3 dni hra­nia, ako za 6 mesia­cov výskumu.

Ja som hral bez výskumu.

Nena­pchaj všetko, čo si sa kedy naučil o star­tu­poch, tech­no­ló­gii a dizajne do tvojho prvého star­tupu

Nikdy pred­tým som star­tup nespus­til, no pre­čí­tal som si všetko o tom. Pre správne spus­te­nie som mal celý zoznam tri­kov, hac­kov a naj­lep­ších metód pre imple­men­to­va­nia. Namiesto flat dizajnu som pou­žil Unsp­lash fotky ako poza­die web­stránky. Bolo to zlé, pre­tože tieto fotky nela­dili s fun­kciou nástroja. Chyba.

10445508_10204394930857978_2051437685343092963_n

Nasta­vil som pay-for-cre­dits model zisku, namiesto toho aby bol zdarma. Hod­nota nástroja nebola hodná peňazí. Vo fáze pre­hod­no­te­nia som sa nespý­tal ľudí, koľko by za nástroj ako Efog­rap­hic zapla­tili. Pred­po­kla­dal som, že by skrátka zaň zapla­tili. Kiežby som ho spra­vil zadarmo a neskôr vybu­do­val ads-model. Chyba.

Sna­žil som sa z neho spra­viť srd­cer­vúci prí­beh, hoci to bol iba nudný zmen­šo­vací nástroj. Moje vní­ma­nie Efog­rap­hic sa odli­šo­valo od toho, ktoré mali pou­ží­va­te­lia. Videl som to ako inšpi­ra­tívny dôvod – ako krásnu vec, pri­čom to bola len kal­ku­lačka – pria­mo­čiary nástroj. Chyba.

Stránka rie­šila nie­koľko potrieb a týmto pomohla via­ce­rým zákaz­níc­kym pro­fi­lom. CHYBA. Vyber si jeden pro­fil zákaz­níka a sústreď sa na per­fektné pris­pô­so­be­nie.

1-7qc8LbMwUyd_d2NBjGW0Qg

Výstup z apli­ká­cie Efog­rap­hic

Nebuď namäkko z toho, že si zakla­da­teľ

poten­ciálni zákaz­níci nero­zu­meli môjmu kon­ceptu, alebo mi pove­dali áno, aby som ich pre­stal otra­vo­vať. Videl som iba zelené svetlo. Hľa­daj, aby si sa pre­sved­čil. Kúpil som si dotaz­níky a reklamy pre vyhod­no­te­nie nápadu, no nebol to pre­sved­čivý mar­ke­tin­gový nástroj (75 ľudí zo 100 pre­fe­ruje Efog­rap­hic, vidíš?).

Všetky peniaze, ktoré som minul boli určené na posil­ne­nie star­tupu, namiesto toho aby som ich inves­to­val do pre­sved­če­nia, že nápad je zlý. Dobrý nápad pre­trvá bez ohľadu na to čo sa stane.

Pokiaľ nemáš žiadnu kon­ku­ren­cia, niečo to zna­mená. Toto môže byť hrozný znak.

Každý dobrý nápad vyply­nie z 2 vecí:

#1 — je to ino­vá­cia vyvi­nutá na nie­čom, čo už exis­tuje, a tým pádom je rela­tívne lacná pre vybu­do­va­nie a boj s kon­ku­ren­ciou (oble­če­nie, rôzne apli­ká­cie, perá, atď.).

#2 — je to oceán, do kto­rého nikto nevk­ro­čil a vyža­duje tonu peňazí (výskum ves­míru, UAV, umelá inte­li­gen­cia, atď.).

Ako prvotný zakla­da­teľ som mal mie­riť na číslo 1. Mal som uro­biť niečo jed­no­duch­šie pre zís­ka­nie skú­se­nosti. Namiesto toho som išiel do nie­čoho, čo ešte neexis­to­valo. Nemal som žiadnu kon­ku­ren­ciu, žiadny podobný nástroj. Toto ma viedlo k pre­sved­če­niu, že mám skvelý nápad, no v sku­toč­nosti som si mal uve­do­miť, že nemám kon­ku­ren­ciu, pre­tože nemám žiadny trh.

7

Chytré pro­dukty nie sú také úspešné ako tie pros­pešné

Toto je naj­väč­šia lek­cia, ktorú si zapa­mä­tám na celý život. Ako pod­ni­ka­teľ, ktorý spúšťa star­tup, tvo­jim cie­ľom je vyvo­lať v pou­ží­va­te­ľovi dobrý pocit, kvôli kto­rému pou­žíva tvoj pro­dukt alebo službu. Život je skrátka lepší s pou­ží­va­ním tvojho diela. Efog­rap­hic vyvo­lá­val nulové emó­cie.

Dávaj si pozor na nezá­u­jem pri pre­zen­to­vaní tvojho pro­duktu. Je to stopka.

Vytvor svoj pro­dukt okolo pit­chu a nie pitch okolo pro­duktu

Pred­tým než svoj star­tup spus­tíš, budeš ho pre­zen­to­vať pred stov­kami ľudí. Kon­štan­tne som pre­zen­to­val Efog­rap­hic kaž­dému koho som stre­tol. No bolo to una­vu­júce, pre­tože Efog­rap­hic nemal jed­no­du­chý pitch a nikto okrem mojej niche sku­piny mi nero­zu­mel. Inými slo­vami, nikto nepo­ve­dal, že by ho pou­žil a bol prí­liš kom­pli­ko­vaný.

Pokiaľ tvoj pro­dukt nemá jed­no­du­chý pitch, potom je s ním niečo zle. 

10500275_10204176409835089_5000512781407665537_n

Bonus #1

Neod­po­rú­čam Pro­duct Hunt ako spúš­ťa­ciu stra­té­giu.

Bonus #2

Napre­duj pomaly. Ponáh­ľa­nie sa vedie k úbo­hej stra­té­gii a úbo­hej exe­kú­cii. Cítil som tlak a odstri­hol som nie­ktoré dôle­žité časti, pre­tože som mal málo času a kapi­tálu. Kiežby som si to pre­mys­lel viac. Nájdi si viac času pre vývoj, silnú zaha­jo­va­ciu stra­té­giu, vytvor si tím a nájdi si men­tora.

10314717_10203865838991012_7327972542857777837_n

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)