5 kur­zov, po kto­rých sa môžeš pus­tiť do onli­ne pod­ni­ka­nia

Linda Cebrová / 6. júna 2017 / Lifehacking

zdroj: pexels.com

Ak ťa láka onli­ne biz­nis, no stá­le čakáš na dob­ré roz­po­lo­že­nie hviez ale­bo sig­nál zho­ra, tu ho máš. Neod­kla­daj svo­je pod­ni­ka­nie na dobu neur­či­tú a využi zľa­vy na onli­ne kur­zy od Udemy.com. Neza­bud­ni sa na strán­ke pri­hlá­siť a zadať pro­mo­kód JUDE­MY­103

Ako začať s vlast­ným onli­ne biz­ni­som?

Mož­no už ty dlh­šie plá­nu­ješ roz­be­hnúť nie­čo vlast­né a byť sám sebe šéfom. Pre­stať cho­diť do kan­ce­lá­rie na ôsmu ráno znie v tom­to horú­com obdo­bí ešte lep­šie ako ino­ke­dy. Na to, aby si si pri svo­jej prá­ci vysta­čil len s note­bo­okom potre­bu­ješ urči­té vedo­mos­ti, bez kto­rých sa neza­obí­deš.

foto:udemy.com

V tom­to kur­ze zís­kaš cen­né rady, tri­ky a life­hac­ky od Kana­ďa­na Migu­e­la Her­nan­de­za, kto­rý je gene­rál­nym ria­di­te­ľom Gru­mo Media a jeho zis­ky ply­nú čis­to z onli­ne biz­ni­su.

Zľa­va z 200€ na 15€

Zará­baj na vlast­ných onli­ne kur­zoch a tuto­riá­loch

V koneč­nom dôsled­ku, kaž­dý z nás môže byť uči­te­ľom. Sta­čí pri­tom ovlá­dať len jed­nu vec, avšak na vyso­kej úrov­ni. Si maj­strom vo pho­tos­ho­pe, prog­ra­mo­va­ní ale­bo vieš skve­le variť? Načo posky­to­vať tvo­je ťaž­ko nauče­né vedo­mos­ti viac-menej zadar­mo na you­tu­be, keď sú tu plat­for­my, na kto­rých si ľudia radi zapla­tia za kurz, ak vedia, že je naozaj hod­not­ný.

foto:udemy.com

Nauč sa vytvo­riť onli­ne kurz, kto­rý ľudí zauj­me natoľ­ko, že si ho kúpia. O svo­je rady sa s tebou pode­lí člo­vek, kto­rý do dneš­né­ho dňa na onli­ne kur­zoch zaro­bil 500-tisíc dolá­rov.

Zľa­va z 200€ na 15€

Pro­fi­tuj na onli­ne pre­da­ji

foto:udemy.com

Aj ty si sa nie­ke­dy zau­jí­mal o to, ako sú pre­daj­co­via schop­ní na rôz­nych onli­ne plat­for­mách pre­dá­vať pro­duk­ty za bez­kon­ku­renč­né ceny, no záro­veň pro­fi­to­vať. Ten­to kurz ti odha­lí, čo sa za tým­to biz­ni­som skrý­va a ako to môžeš využiť vo svoj pros­pech. Nie len, že sa naučíš moni­to­ro­vať ceny a ponu­ku na trhu, no záro­veň zís­kaš vedo­mos­ti o tom, kedy sa opla­tí do biz­ni­su pus­tiť a kedy by naopak išlo o rizi­ko.

Zľa­va z 95€ na 15€

Zis­ti, ako pre­dá­vať dob­rý­mi tex­ta­mi

foto:udemy.com

Či už si začí­na­jú­cim onli­ne pod­ni­ka­te­ľom ale­bo máš už nie­čo za sebou, bez efek­tív­ne­ho copy­wri­tin­gu si to v onli­ne sve­te zby­toč­ne sťa­žu­ješ. Nauč sa, ako dať svo­jim zákaz­ní­kom dôvod na kúpu tvoj­ho pro­duk­tu a záro­veň sa vyhni čas­tým chy­bám, kto­ré robí väč­ši­na.

Zľa­va zo 125€ na 15€

Kurz onli­ne mar­ke­tin­gu 

Mož­no si hovo­ríš, že svoj pro­dukt, či služ­bu zvlád­neš na trhu pre­tla­čiť aj bez mar­ke­tin­gu. Skôr, či neskôr však pocho­píš, že aj ten naj­lep­ší pro­dukt potre­bu­je rekla­mu.

foto:udemy.com

Nazri do sve­ta onli­ne mar­ke­tin­gu a využi ho na ces­te k svoj­mu cie­ľu. Mar­ke­ting už dáv­no nie je o bez­cieľ­nom spa­mo­va­ní ľudí na inter­ne­te. Vlož do tvo­jich pre­daj­ných stra­té­gií kre­a­ti­vi­tu, zvoľ si tú prá­vu stra­té­giu a pod­ni­kaj onli­ne.

Zľa­va zo 120€ na 15€

Pridať komentár (0)