5 must-have pre trend­set­tera v roku 2017

Sebastian Mach / 20. november 2016 / Tech a inovácie

Rok 2017 klope na dvere a ak pat­ríš medzi ľudí, ktorí chcú byť stále o krok vpred, mal by si si dať dobrý pozor. V dobe infor­mač­nej sa na nás nové hračky a vychy­távky valia zo všet­kých strán a je ťažké si udr­žať pre­hľad.

Ako sa k tomu posta­viť? Tech­no­ló­gia by mala byť našim slu­hom, nie pánom. Treba ju múdro začle­ňo­vať do života, ale tak, aby nám nepre­rá­stla cez hlavu. Preto si záro­veň mys­lím, že rok 2017 a ďal­šie budú záro­veň akýmsi “návra­tom ku kore­ňom”, keď si budeme pri­po­mí­nať to naj­lep­šie, čo bolo kedysi našou súčas­ťou.

Toto je 5 must-have pre kaž­dého trend­set­tera na rok 2017.

1.  Adi­das x Par­ley for the Oce­ans

Eko je nová čierna. Naša gene­rá­cia kaž­dým rokom viac dbá na to, aby náš životný štýl neško­dil aj našej ple­néte. Ani gigan­tom nie je naša pla­néta ukrad­nutá, v čoho dôsledku sa Adi­das spo­jil s orga­ni­zá­ciou Par­ley for the Oce­ans a spolu pred­sta­vili parádne tenisky, ktoré sú nie­len funkčné, ľahké a prí­jemné na nose­nie, ale navyše sú celé vyro­bené z oce­án­skeho odpadu.389251-15f3b955e1491f55f18495de2f5d36cc

foto: Ecou­terre

Mať štýl a záro­veň pod­po­riť dobrú vec nikdy nebolo jed­no­duch­šie. Snáď budú podobné rie­še­nia len pri­bú­dať.

2. iPhone 8

iPhone 7 prí­liš nenad­chol — mimo obe­to­va­nia 3,5mm jacka nepri­nie­sol nič zau­jí­mavé, v dôsledku čoho Apple prvý­krát rátal straty. Jeden z dôvo­dov, prečo ale iPhone nepri­nie­sol revo­lú­ciu je práve ten, že to naj­väč­šie a naj­lep­šie si šetrí na budúci rok. Apple s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou obe­tuje 7s a prejde priamo na osmičku. A tá má byť obrov­ským kro­kom vpred.

iphoneconceptimage

foto: Con­cept­siP­hone

Osmička by mala mať skle­nené telo, nád­herný OLED disp­lej, ktorý podobne ako Xia­omi MiMax, pokryje tak­mer celú prednú stranu, bez­drô­tové nabí­ja­nie a kameru integ­ro­vanú v disp­leji. Nama­kaný mobil, ktorý nesmie chý­bať vo vrecku žiad­neho trend­set­tera,.

3. Audi Q2

Ako trend­set­ter asi nepre­se­díš celé dni na gauči a potre­bu­ješ veľa jaz­diť. Cez týž­deň sa pre­d­ie­raš cez Bra­ti­slavu na ďal­šie obchodné stretko, rie­šiš biz­nis, ideš na nákup a sna­žíš sa vyrov­nať s bež­nými sta­ros­ťami života v meste, vrá­tane par­ko­va­nia. Cez víkend chceš vypnúť a vypad­núť s kama­rátmi či fra­jer­kou do prí­rody, kde sa dobi­ješ pred ďal­ším ťaž­kým týžd­ňom.

Auto nadu­pané tech­no­ló­giami a výko­nom, ktoré navyše dobre vyzerá, to je pre trend­set­tera základ. Zau­jí­ma­vou voľ­bou pre rok 2017 môže byť Audi Q2, ktoré je kom­bi­ná­ciou špor­to­vého auta, mest­ského vozidla a SUV.

2016-03-01-10h43-05

foto: Audi

4. Mac­book Pro 2016/2017

Je to len nie­koľko dní, čo Apple pred­sta­vil aj svoj vylep­šený Mac­book Pro. Vyzerá fan­tas­ticky, OLED panel nad klá­ves­ni­cou je naozaj sexy, pri­budla klá­ves­nica z nových Mac­bo­okov a výkon pod kapo­tou rov­nako stojí za to. Áno, opäť je tu otázka pri­po­je­nia, no Apple je jed­no­du­cho firma, ktorá sa pozerá dopredu a nie dozadu. Naj­novší Mac­book Pro je jed­no­du­cho must-have, kto chce poriadnu mašinu na prácu a okrem toho vyze­rať dobre.

macbook-pro-oled-concept3

foto: Mar­tin Hajek

5. Inter­net vecí? Inter­net všet­kého!

Inter­net sa dostáva tam, kde by si to 2 roky dozadu abso­lútne neča­kal. Aj keď ľudia sú v zavá­dzaní inte­li­gent­ných vychy­tá­vok do domu stále opatrní, ty môžeš byť o krok napred. Svetlá, kli­ma­ti­zá­cia, zabez­pe­če­nie či elek­tro­nika, to všetko budeš môcť ovlá­dať v jedi­nej apli­ká­cii. Či už cez Google Con­nec­ted Home alebo Apple Home­Kit, na trhu sú stovky pro­duk­tov, ktoré s nimi doko­nale spo­lu­pra­cujú a tvoj domov pre­me­nia na trendy a štý­lové miesto. Naprí­klad žia­rovky Phi­lips Hue, zámky Sch­lage, ter­mos­taty Hone­y­well či Nest, ktorá vyrába aj inte­li­gentné kamery. A to všetko pre­po­jíš napr. asis­ten­tom Google Home, ktorý ti pre­hrá aj tvoju obľú­benú hudbu zo Spo­tify.

googlehome-ed

foto: Google

Kto chce trendy udá­vať, musí byť vždy krok napred. Ľudia čakajú, kým sa nie­kto prvý odváži a radi potom nasle­dujú. Buď v roku 2017 ten, kto cestu uka­zuje, nie nasle­duje. Pre­tože svet nepatrí tým, ktorí kopí­rujú kroky iných. Svet patrí tým, ktorí uka­zujú cestu a veľké veci tvo­ria.

titulná foto: REGIONPLZEN.CZ/Autocar

Pridať komentár (0)