5 naju­ži­toč­nej­ších onli­ne kur­zov, kto­rých cena sa zaj­tra zvý­ši o 90 %

Linda Cebrová / 20. júna 2017 / Lifehacking

zdroj: pexels.com

Ak ani ty nepat­ríš k fanú­ši­kom rôz­nych “osved­če­ných” tuto­riá­lov na You­tu­be, kto­rých kva­li­ta nie je vždy jas­ná, poob­ze­raj sa na Udemy.com. Sta­čí, ak zadáš pro­mo kód TBD a všet­ky kur­zy budeš mať na jeden deň dostup­né za 10 eur.

Never­bál­na komu­ni­ká­cia, ako kľúč k úspe­chu

foto:udemy.com

Nevr­bál­na komu­ni­ká­cia je u mno­hých pod­ni­ka­te­ľov stá­le nepo­všim­nu­tou zále­ži­tos­ťou. Pri­tom, to čo hovo­ríš nemu­sí mať ani zďa­le­ka takú hod­no­tu, ak nevieš, ako to hovo­ríš. Ako ťa vní­ma­jú ľudia v tvo­jom oko­lí, a teda aj kli­en­ti, či inves­to­ri by si nemal pod­ce­ňo­vať, teda ak chceš zma­xi­ma­li­zo­vať svo­ju šan­cu uspieť.

Zľa­va z 200 € na 10 €

Ako robiť mar­ke­ting na Face­bo­oku v roku 2017

foto:udemy.com

Máš biz­nis na Face­bo­oku? V roku 2017 je to v mno­hých prí­pa­doch priam nut­nosť. Nauč sa opti­ma­li­zo­vať svo­je rekla­my na Face­bo­oku tak, aby si zvý­šil kon­ver­zie a záro­veň zní­žil nákla­dy. Naučí sa hľa­dať nových zákaz­ní­kov, kto­rí posu­nú tvo­ju znač­ku o krok vpred a daj imto, čo potre­bu­jú. Bez­cieľ­ne spa­mo­va­nie v dneš­nej dobe nie je „way to go.“ Ak si sa roz­ho­dol uspieť na poli Face­bo­ok Mar­ke­tin­gu v roku 2017, ten­to kurz ti môže výraz­ne pomôcť.

Zľa­va 120 € na 10 €

Vstúp na deví­zo­vý trh

foto:udemy.com

Fore­ign Exchan­ge je deví­zo­vý trh, o kto­rom sa opla­tí vedieť. Pri inves­to­va­ní na tom­to trhu, ide o kúpu jed­nej meny a pre­da­ji inej, to všet­ko vrám­ci medzi­ban­ko­vé­ho elek­tro­nic­ké­ho sys­té­mu. Ide pri­tom o naj­kva­lit­nej­ší trh na sve­te. Ak chceš vedieť, ako sa v tých­to kru­hoch pohy­bo­vať a zará­bať a to aj v prí­pa­de, že si v tej­to oblas­ti začia­toč­ní­kom, skús sa zapí­sať na ten­to kurz. Mož­no budeš sám zo seba prek­va­pe­ný, aké vedo­mos­ti nado­bud­neš.

Zľa­va zo 195 € na 10 €

Data Scien­ce pre začia­toč­ní­kov

foto:udemy.com

Ak ten­to kurz neodf­lák­neš, môže sa z teba stať člo­vek s doko­na­lým ana­ly­tic­kým mys­le­ním, kto­rých nie je na našom trhu ako šaf­rá­nu. Táto onli­ne ško­la nesľu­bu­je hlad­kú plav­bu naprieč dáta­mi a ana­ly­ti­kou. Pre tých, kto­rí sa nevzda­jú však čaká odme­na v podo­be hod­not­ných skil­lov.

Zľa­va z 200 € na 10 €

Machi­ne Lear­ning pod dohľa­dom odbor­ní­kov

foto:udemy.com

Ak ťa zau­jí­ma oblasť stro­jo­vé­ho uče­nia, našiel si to, o čom si zrej­me ani neve­del, že hľa­dáš. Oblasť ume­lej inte­li­gen­cie nie je už zďa­le­ka len pre „vyvo­le­ných“. Vďa­ka tomu­to kur­zu, zís­kaš potreb­né vedo­mos­ti od tých naj­po­vo­la­nej­ších, a teda Data Scien­ce odbor­ní­kov. Tí ťa krok po kro­ku pre­ve­dú oblas­ťa­mi, o kto­rých by si mal vedieť.

Zľa­va zo 195 € na 10 €

Pridať komentár (0)