5 skve­lých zdro­jov pre ľudí pra­cu­jú­cich na diaľ­ku

Ľudovít Nastišin / 6. februára 2016 / Business

Ak si remo­te wor­ker ale­bo len trá­viš časť zo svoj­ho pra­cov­né­ho času mimo kan­ce­lá­riu, tie­to nástro­je ti pomô­žu nájsť si job, obja­viť naj­lep­šie mes­tá pre remo­te wor­ke­rov či učiť sa a inšpi­ro­vať sa od ľudí, kto­rí si v tom­to spô­so­be živo­ta vybu­do­va­li úspeš­nú kari­é­ru.

Prá­ca na diaľ­ku je horú­cou témou už nie­koľ­ko rokov, no máme pocit, že sa to teraz ešte viac zin­ten­zív­ni­lo. Stá­le viac spo­loč­nos­tí dáva svo­jim zamest­nan­com mož­nosť pra­co­vať na diaľ­ku, nie­kto­ré sa dokon­ca zba­vu­jú fyzic­kých kan­ce­lá­rií, pre­to­že ich vlast­ne ani nepot­re­bu­jú. Vzo­stu­pom plat­fo­riem ako Upwork, 99de­signs a Fre­e­lan­cer sa tomu ani niet čo diviť.

1. Nomad List

Objav tie naj­lep­šie mes­tá pre prá­cu na ces­tách.

1-BAg2_MlxXV0Ev22KOHbYcw

foto: nomadlist.com

Ak hľa­dáš naj­lep­šie mies­ta pre prá­cu na diaľ­ku, ďalej nehľa­daj. Nomad List začal ako cro­wd­sour­ced spre­ads­he­et, no časom sa stal mies­tom s viac ako 50 000 zázna­ma­mi na viac ako 500 miest po celom sve­te.

Naj­lep­šie na tom je, že NomadS­co­re ran­king sa mení den­no den­ne vzhľa­dom na poča­sie, vlh­kosť, rých­losť inter­ne­tu, meno­vé­ho kur­zu — tak­že je hod­no­te­nie vždy aktu­ál­ne.

2. Remo­te OK

Den­ný agre­gá­tor hro­ma­dy jobov na diaľ­ku.

1-LyZc0vErI9C8vwNd2t9JXA

foto: remoteok.io

Táto strán­ke je všet­kým, čo by si si mohol priať od ostat­ných toh­to typu. Remo­te OK je v pod­sta­te vyhľa­dá­vač, kto­rý naťa­hu­je dáta tak­mer všet­kých remo­te jobov, kto­ré sa na inter­ne­te obja­vu­jú. Roz­hra­nie je čis­té, pek­né a môžeš vyhľa­dá­vať v závis­los­ti od typu prá­ce, či pla­tu.

Aj keď už teraz dostá­vaš miliar­dy news­let­te­rov do inbo­xu, pri­hlás sa k odbe­ru od Remo­te OK. Je to super zdroj ak zva­žu­ješ túto ces­tu.

3. Remo­te Year

Rok ces­to­va­nia a prá­ce na diaľ­ku.

1-vITpO0ohQd53W4xz4V44RA

foto: remoteyear.com

Remo­te Year vzni­kol v roku 2015, kedy vzal 75 pro­fe­si­oná­lov z celé­ho sve­ta aby pra­co­va­li, ces­to­va­li a obja­vo­va­li spo­lu po dobu jed­né­ho roka. Ak máš šťas­tie a sta­neš sa jed­ným vybra­ných, nav­ší­viš 12 miest (v kaž­dom žiješ jeden mesiac), čo ti dáva mož­nosť naučiť sa čo naj­viac o komu­ni­te.

Prog­ram sto­jí 27 000 dolá­rov na celý rok, na žačiat­ku zapla­tíš 5000 a potom 2000 kaž­dý mesiac. V cene sú ces­tov­né nákla­dy, uby­to­va­nie, mies­to na prá­cu so zod­po­ve­da­jú­cim inter­ne­tom a hro­ma­da ďal­ších akti­vít a even­tov.

4. Workf­rom

Objav, kde vša­de pra­cu­jú ľudia na diaľ­ku v tvo­jom mes­te.

1-yUtPcye2EnoqSQjxcfwbmA

foto: workform.co

Už si nie­ke­dy pri­šiel do nové­ho mes­ta a roz­mýš­ľal, kde sú tie naj­lep­šie mies­ta pre prá­cu na diaľ­ku? Vyze­rá to tak, že kam­koľ­vek ideš, vždy sa nie­čo náj­de.

Je to ako Yelp, ale pre fre­e­lan­ce­rov a remo­te wor­ke­rov. Náj­deš tam naj­lep­šie pod­ni­ky, cof­fee sho­py, co-wor­kin­gy, work-friend­ly mies­ta a pod.

5. Pajamas.io

Kolek­cia roz­ho­vo­rov s ľuď­mi, čo pra­cu­jú na diaľ­ku.

1-u3Ml2Hr3Z9Q2153vR2Gj_w

foto: pajamas.io

Aký je nápad za strán­kou? To čo robia ľudia ako svo­ju prá­cu sa rapíd­ne mení a byť fyzic­ky prí­tom­ný v kan­ce­lá­rii je stá­le menej a menej potreb­né. Tie­to roz­ho­vo­ry sú s ľuď­mi, kto­rí sa roz­hod­li, že prá­ca na diaľ­ku je lep­šia mož­nosť. Všet­ky sú naozaj hod­né toho, aby ste si ich aspoň pre­sc­rol­lo­va­li, pre­to­že tam urči­te náj­de­te hro­ma­du inšpi­rá­cie, rád a moti­vá­cie.

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cloudfront.io

Pridať komentár (0)