5 skve­lých zdro­jov pre ľudí pra­cu­jú­cich na diaľku

Ľudovít Nastišin / 6. februára 2016 / Business

Ak si remote wor­ker alebo len trá­viš časť zo svojho pra­cov­ného času mimo kan­ce­lá­riu, tieto nástroje ti pomôžu nájsť si job, obja­viť naj­lep­šie mestá pre remote wor­ke­rov či učiť sa a inšpi­ro­vať sa od ľudí, ktorí si v tomto spô­sobe života vybu­do­vali úspešnú kari­éru.

Práca na diaľku je horú­cou témou už nie­koľko rokov, no máme pocit, že sa to teraz ešte viac zin­ten­zív­nilo. Stále viac spo­loč­ností dáva svo­jim zamest­nan­com mož­nosť pra­co­vať na diaľku, nie­ktoré sa dokonca zba­vujú fyzic­kých kan­ce­lá­rií, pre­tože ich vlastne ani nepot­re­bujú. Vzo­stu­pom plat­fo­riem ako Upwork, 99de­signs a Fre­e­lan­cer sa tomu ani niet čo diviť.

1. Nomad List

Objav tie naj­lep­šie mestá pre prácu na ces­tách.

1-BAg2_MlxXV0Ev22KOHbYcw

foto: nomadlist.com

Ak hľa­dáš naj­lep­šie miesta pre prácu na diaľku, ďalej nehľa­daj. Nomad List začal ako cro­wd­sour­ced spre­ads­heet, no časom sa stal mies­tom s viac ako 50 000 zázna­mami na viac ako 500 miest po celom svete.

Naj­lep­šie na tom je, že NomadS­core ran­king sa mení denno denne vzhľa­dom na poča­sie, vlh­kosť, rých­losť inter­netu, meno­vého kurzu — takže je hod­no­te­nie vždy aktu­álne.

2. Remote OK

Denný agre­gá­tor hro­mady jobov na diaľku.

1-LyZc0vErI9C8vwNd2t9JXA

foto: remoteok.io

Táto stránke je všet­kým, čo by si si mohol priať od ostat­ných tohto typu. Remote OK je v pod­state vyhľa­dá­vač, ktorý naťa­huje dáta tak­mer všet­kých remote jobov, ktoré sa na inter­nete obja­vujú. Roz­hra­nie je čisté, pekné a môžeš vyhľa­dá­vať v závis­losti od typu práce, či platu.

Aj keď už teraz dostá­vaš miliardy news­let­te­rov do inboxu, pri­hlás sa k odberu od Remote OK. Je to super zdroj ak zva­žu­ješ túto cestu.

3. Remote Year

Rok ces­to­va­nia a práce na diaľku.

1-vITpO0ohQd53W4xz4V44RA

foto: remoteyear.com

Remote Year vzni­kol v roku 2015, kedy vzal 75 pro­fe­si­oná­lov z celého sveta aby pra­co­vali, ces­to­vali a obja­vo­vali spolu po dobu jed­ného roka. Ak máš šťas­tie a sta­neš sa jed­ným vybra­ných, nav­ší­viš 12 miest (v kaž­dom žiješ jeden mesiac), čo ti dáva mož­nosť naučiť sa čo naj­viac o komu­nite.

Prog­ram stojí 27 000 dolá­rov na celý rok, na žačiatku zapla­tíš 5000 a potom 2000 každý mesiac. V cene sú ces­tovné náklady, uby­to­va­nie, miesto na prácu so zod­po­ve­da­jú­cim inter­ne­tom a hro­mada ďal­ších akti­vít a even­tov.

4. Workf­rom

Objav, kde všade pra­cujú ľudia na diaľku v tvo­jom meste.

1-yUtPcye2EnoqSQjxcfwbmA

foto: workform.co

Už si nie­kedy pri­šiel do nového mesta a roz­mýš­ľal, kde sú tie naj­lep­šie miesta pre prácu na diaľku? Vyzerá to tak, že kam­koľ­vek ideš, vždy sa niečo nájde.

Je to ako Yelp, ale pre fre­e­lan­ce­rov a remote wor­ke­rov. Náj­deš tam naj­lep­šie pod­niky, cof­fee shopy, co-wor­kingy, work-friendly miesta a pod.

5. Pajamas.io

Kolek­cia roz­ho­vo­rov s ľuďmi, čo pra­cujú na diaľku.

1-u3Ml2Hr3Z9Q2153vR2Gj_w

foto: pajamas.io

Aký je nápad za strán­kou? To čo robia ľudia ako svoju prácu sa rapídne mení a byť fyzicky prí­tomný v kan­ce­lá­rii je stále menej a menej potrebné. Tieto roz­ho­vory sú s ľuďmi, ktorí sa roz­hodli, že práca na diaľku je lep­šia mož­nosť. Všetky sú naozaj hodné toho, aby ste si ich aspoň pre­sc­rol­lo­vali, pre­tože tam určite náj­dete hro­madu inšpi­rá­cie, rád a moti­vá­cie.

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cloudfront.io

Pridať komentár (0)