5 vecí, čo chcú inves­tori počuť

Martin Rajec / 15. decembra 2015 / Tools a produktivita

Akoby sa s nimi roz­trhlo vrece. Start-upy sa ozý­vajú z tele­ví­zie, rádia, novín, na webe sú už nie­koľko rokov a väč­šina ľudí už význam tohto slovo pozná. Fakt, že drvivá väč­šina z nich skončí v ima­gi­nár­nom koši na plo­che počí­tača alebo skr­čená v tom „off­line-ovom“, už tak známy nie je.

Mám rád cie­ľa­ve­do­mých mla­dých ľudí s jas­nou víziou a poc­ti­vým pra­cov­ným nasa­de­ním. Nie je pod­statné odkiaľ ste, ale aké je vaše odhod­la­nie a, samoz­rejme, nápad, s kto­rým chcete pre­ra­ziť. Nájsť ľudí do tímu nie­kedy môže byť ťažké, no hra­nice sú otvo­rené a dnes sa ľudia nemu­sia via­zať len na svoje blízke oko­lie. V kaž­dom veľ­kom európ­skom meste sú cowor­kin­gové cen­trá, kde je možné zís­kať kon­takty na zau­jí­ma­vých ľudí, ktorí vás môžu posu­núť ďalej,“ takto vidí mož­nosti mla­dých ľudí Michal Suchoba, jeden z inves­to­rov v bra­ti­slav­skom inku­bá­tore Rubi­xLab.

Roz­hodli sme sa spí­sať pár základ­ných rád, ktoré môžu mla­dým pro­jek­tom pomôcť uspieť v tvrdom kon­ku­renč­nom boji a zís­kať tak ľah­šie inves­tora na svoju stranu.

rottmann_Mayr02_1383664668541964

Zma­po­vaná kon­ku­ren­cia

Ak ste sa pus­tili do pro­jektu, o kto­rom ste pre­sved­čený, že je úplne uni­kátny a nikto iný pred­tým nemal podobné ambí­cie, urobte si najprv pries­kum. Sle­dujte sve­tové weby, kon­fe­ren­cie o start-upoch, buďte v obraze a ak nara­zíte na podobný pro­jekt ako je ten váš, uva­žujte ako sa odlí­šiť. Mať vedo­mosť o tom, s kým si budete deliť podiel na trhu je pre vás a tak­tiež pre prí­pad­ného inves­tora kľú­čová infor­má­cia.

Kva­litný tím

Nemu­síte byť z naj­lep­ších škôl ani mať za sebou sve­tové pro­jekty. Je však nanaj­výš uži­točné a pri­dáva na dôvere, mať v tíme ľudí so skú­se­nos­ťami z rôz­nych pro­jek­tov, ide­álne z podob­nej oblasti. Slušné port­fó­lio vybra­ných čle­nov z pro­jektu vie pri­tiah­nuť záu­jem.

Road­map a makať

Behať za inves­tormi a po akciách stále s tou istou ver­ziou pro­duktu nie je sexy. Napriek situ­áciám, kedy fakt nevy­hnutne potre­bu­jete uro­biť rázny krok vpred vďaka inves­tí­cii, makajte na vašom pro­dukte a vylep­šujte ho do maxima. V ide­ál­nom prí­pade by ste mali mať pro­dukt už vypus­tený do sveta a zís­ka­vať prvých užívateľov/zákazníkov. To je dôkaz o tom, že ste schopný sa posta­viť na vlastné nohy.

Pre­pra­co­vaný model mone­ti­zá­cie

Pre­dá­vať ban­nery sa dnes už nenosí. Preto by ste mali mať jasno v tom, akým spô­so­bom môže váš pro­dukt zará­bať a oto­čiť inves­to­vané pros­triedky. Inves­tori nechcú zaro­biť dvoj ani troj­ná­so­bok, moti­vá­ciou pre veľ­kých inves­to­rov sú 20, 50 či 100-násobné zhod­no­te­nia vkla­dov. Start-upy sú rizi­kové inves­to­va­nie, preto sa oča­káva obrov­ské zhod­no­te­nie a záro­veň sa počíta s tým, že to môže celé skon­čiť fai­lom. Preto inves­tori a fondy vkla­dajú peniaze naraz do mno­hých pro­jek­tov, stačí, že jeden vystrelí a pokryje náklady inves­to­vané do zvyš­ných.

wefs

Musíte mať jasno v tom, načo potre­bu­jete inves­tora

Nikto nehľadá firmu, kde vloží desiatky či stovky tisíc eur na to, aby si zamest­nanci kúpili nové autá alebo drahé hodinky. Ak od nie­koho chcete inves­tí­ciu, je nevy­hnutné aby ste vedeli načo ju chcete pou­žiť. Či už ide o vstup na nové trhy, vývoj mobil­nej apli­ká­cie alebo iné tech­no­lo­gické vylep­še­nia pro­jektu. Exis­tujú rôzne inku­bá­tory, kde okrem peňazí môžete dostať aj sve­tový kou­čing od ľudí, ktorí už inves­to­vali a pomohli roz­bie­hať mnohé sve­tové pro­jekty.

Nede­li­teľ­nou súčas­ťou je kva­litná pre­zen­tá­cia. Poznáte ter­mín „ele­va­tor pitch“ alebo „ele­va­tor spe­ech“? Ide o schop­nosť za veľmi krátky čas vysvet­liť ideu vášho pro­jektu tak aby ste zau­jali druhú osobu, naprí­klad inves­tora. Výborná anglič­tina je must-have, keďže inves­to­rov na Slo­ven­sku je len zopár a zby­točne by ste sa limi­to­vali. Navyše robiť star­tup s lokál­nym poten­ciá­lom v kra­jine, kde žije 5 mili­ó­nov ľudí, nebude zlatá baňa, nevra­viac o networ­kingu

IMG_77162cuban

Pridať komentár (0)