55% zamest­ná­va­te­ľov pre­hod­notí tvoju žia­dosť kvôli Face­bo­oku

Martin Bohunický / 4. januára 2016 / Zaujímavosti

Až 93% zamest­ná­va­te­ľov využíva na infor­má­cie o kan­di­dá­toch sociálne siete.

Keďže kon­ku­ren­cia je stále tvr­d­šia, firmy potre­bujú čoraz kva­lit­nej­ších ľudí. Stále viac preto inves­tujú do pro­cesu head hun­tingu. Majú stále nové tak­tiky a čoraz viac času venujú pries­kumu kan­di­dá­tov.

Čo to reálne zna­mená? Že svoje šance môžeš zni­čiť, to je kaž­dému jasné. No v sku­toč­nosti si dob­rým pro­fi­lom vieš zís­kať až 55% zamest­ná­va­te­ľov. Toľko z dota­zo­va­ných sa totiž pri­znalo, že už nie­kedy kvôli pro­filu svoje roz­hod­nu­tie zme­nilo. Svoje pro­fily na sociál­nych sie­ťach si preto dôkladne spra­vuj a dávaj pozor, čo kto vidí. Nestačí sa zame­ria­vať len na Lin­ke­din, dôkladný zamest­ná­va­teľ si ťa pre­verí všade.

fb8714

Väč­šinu by to zrejme nahne­valo, keby zis­tili, že práve kvôli Face­bo­oku ich odmietli, je to predsa ich súkro­mie. Dáva to však zmy­sel. Vži sa do situ­ácie head hun­tera a skús si zod­po­ve­dať, či ti záleží na tom, ako sa člo­vek správa na sociál­nej sieti, alebo nie. Za mňa je odpo­veď určite áno. Je predsa prav­de­po­dobné, že to o jeho osobe pre­zradí viac, ako kla­sické vlast­nosti opí­sané v CV. Chcem predsa vedieť ako zapadne do tímu, o čo sa zau­jíma, či nevy­vo­láva zby­točné kon­flikty. Zákla­dom úspeš­nej firmy je predsa kva­litný tím a zákla­dom kva­lit­ného tímu sú kva­litní čle­no­via.

Viac sa o pri­jí­ma­cích prak­ti­kách dozvieš v zau­jí­ma­vej info­gra­fike od Job­vite:

Jobvite-Recruiting-Manual1
Pridať komentár (0)