55% zamest­ná­va­te­ľov pre­hod­no­tí tvo­ju žia­dosť kvô­li Face­bo­oku

Martin Bohunický / 4. januára 2016 / Zaujímavosti

Až 93% zamest­ná­va­te­ľov využí­va na infor­má­cie o kan­di­dá­toch sociál­ne sie­te.

Keď­že kon­ku­ren­cia je stá­le tvr­d­šia, fir­my potre­bu­jú čoraz kva­lit­nej­ších ľudí. Stá­le viac pre­to inves­tu­jú do pro­ce­su head hun­tin­gu. Majú stá­le nové tak­ti­ky a čoraz viac času venu­jú pries­ku­mu kan­di­dá­tov.

Čo to reál­ne zna­me­ná? Že svo­je šan­ce môžeš zni­čiť, to je kaž­dé­mu jas­né. No v sku­toč­nos­ti si dob­rým pro­fi­lom vieš zís­kať až 55% zamest­ná­va­te­ľov. Toľ­ko z dota­zo­va­ných sa totiž pri­zna­lo, že už nie­ke­dy kvô­li pro­fi­lu svo­je roz­hod­nu­tie zme­ni­lo. Svo­je pro­fi­ly na sociál­nych sie­ťach si pre­to dôklad­ne spra­vuj a dávaj pozor, čo kto vidí. Nesta­čí sa zame­ria­vať len na Lin­ke­din, dôklad­ný zamest­ná­va­teľ si ťa pre­ve­rí vša­de.

fb8714

Väč­ši­nu by to zrej­me nahne­va­lo, keby zis­ti­li, že prá­ve kvô­li Face­bo­oku ich odmiet­li, je to pred­sa ich súkro­mie. Dáva to však zmy­sel. Vži sa do situ­ácie head hun­te­ra a skús si zod­po­ve­dať, či ti zále­ží na tom, ako sa člo­vek sprá­va na sociál­nej sie­ti, ale­bo nie. Za mňa je odpo­veď urči­te áno. Je pred­sa prav­de­po­dob­né, že to o jeho oso­be pre­zra­dí viac, ako kla­sic­ké vlast­nos­ti opí­sa­né v CV. Chcem pred­sa vedieť ako zapad­ne do tímu, o čo sa zau­jí­ma, či nevy­vo­lá­va zby­toč­né kon­flik­ty. Zákla­dom úspeš­nej fir­my je pred­sa kva­lit­ný tím a zákla­dom kva­lit­né­ho tímu sú kva­lit­ní čle­no­via.

Viac sa o pri­jí­ma­cích prak­ti­kách dozvieš v zau­jí­ma­vej info­gra­fi­ke od Job­vi­te:

Jobvite-Recruiting-Manual1
Pridať komentár (0)