6 fil­mov, ktoré by mal vidieť každý pod­ni­ka­teľ

Martin Bohunický / 22. februára 2016 / Tools a produktivita

Byť pod­ni­ka­te­ľom nie je ľahké. Sú dni, keď pra­cu­ješ aj 20 hodín. Sú dni, kedy nevlá­dzeš a máš chuť sa na všetko vykaš­ľať. Musíš mnohé obe­to­vať a možno budeš bojo­vať aj o holé pre­ži­tie.

Každý (nie­len) pod­ni­ka­teľ by si však mal nájsť čas, kedy vypne. Kedy odloží prácu bokom, vyloží nohy a dobije ener­giu. Čo tak spo­jiť zábavu a oddych s načer­pa­ním novej moti­vá­cie, ktorá je často tak potrebná? Nie je na to lepší nástroj, ako dobrý film.

Toto je môj sub­jek­tívny výber 6 fil­mov, ktoré by si mal pozrieť každý pod­ni­ka­teľ:

1. Sociálna sieť

Toto si určite neča­kal, čo? Film z roku 2010 sa stal trhá­kom — veď Face­book všetci milo­vali a stále milujú. Každý chcel vedieť, ako ten Face­book vlastne vzni­kol. Je síce pravda, že mnoho vecí vo filme bolo pre­hna­ných, je to však skvelá ukážka toho, čo obnáša úspech a vybu­do­va­nie úspeš­ného star­tupu. Pri­prav sa na pod­ra­zá­kov, tvrdú prácu aj poku­še­nia.

2. Rocky

Je jedno, kto­rého Roc­kyho si pozrieš, ide­álne všet­kých sedem plus naj­nov­šie pokra­čo­va­nie Creed. Každý jeden film moti­vuje, každý jeden film ťa naučí, čo to zna­mená nevzdať sa a ako sa tvrdou dri­nou môžeš dostať kam­koľ­vek, nech už si na tom na začiatku ako­koľ­vek.

3. Pur­suit of Hap­pi­ness

Jeden z emočne naj­sil­nej­ších fil­mov na zozname. Prí­beh zalo­žený na sku­toč­nej uda­losti, kde bojuje Chris so svo­jim synom o pre­ži­tie a napriek obrov­ským pre­káž­kam stále tvrdo pra­cuje na dosia­hnutí svojho sna — jedno oko nezos­talo suché. Aj keď bol Chris na ulici, ani vtedy sa nevzdal, napo­kon to doká­zal a zalo­žil Gar­tner Rich & Co, jednu z naj­väč­ších mak­lér­skych firiem súčas­noti.

4. Pira­tes of Sili­con Val­ley

Pôvodne tele­vízny film si až s odstu­pom času zís­kal popu­la­ritu, akú si zaslúži. Sní­mok nato­čený doku­men­tár­nym štý­lom mapuje začiatky dvoch naj­väč­ších osob­ností Sili­con Val­ley — Billa Gatesa a dnes už nebo­hého Ste­vea Jobsa. Obaja sú mužmi, od kto­rých sa všetci sna­žíme niečo zobrať a tento film ponúka hneď nie­koľko veľmi uži­toč­ných náhľa­dov do ich živo­tov.

5. Star­tup Kids

Doku­ment, ktorý prvý­krát vzbu­dil môj záu­jem o star­tu­povú scénu. Bol som prvák na vyso­kej, plná hlava ide­álov a snov, hrozne som túžil vytvo­riť niečo veľké. Vtedy u nás pre­mie­tali sní­mok dvo­j­ice diev­čat z Islandu, kde vystu­po­vali mladí zakla­da­te­lia spo­loč­ností ako Vimeo, Drop­box či Soundc­loud.

6. The Big Short

Horúca novinka, ktorá je v kinách len od janu­ára tohoto roka. Prí­beh o šty­roch out­si­de­roch, ktorí si dali dve a dve dokopy a vďaka kríze v roku 2008 roz­práv­kovo zbo­hatli. Film podobný Vlkovi z Wall Street ponúka náhľad do života finanč­ní­kov ako žiadny iný.

Zdroj: autor, titulná foto: switcht­hes­hift

Pridať komentár (0)