6 kur­zov, kto­ré ťa pri­pra­via na život a ešte sa aj zaba­víš

Linda Cebrová / 18. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: unsplash.com

Neod­kla­daj veci na posled­nú chví­ľu a začni robiť nie­čo pre to, aby si sa čo mož­no naj­čas­tej­šie naučil nie­čo nové. Do 20. aprí­la 2017 máš mož­nosť využiť akci­ový kód APR15203 na Udemy.com. Všet­ky kur­zy tak budeš mať len za 15 eur, tak to nepre­meš­kaj.

Tré­nuj psov ako pro­fe­si­onál

foto:udemy.com

S tým­to kur­zom zís­kaš vedo­mos­ti a seba­dô­ve­ru na to, aby si zvlá­dol tré­nin­go­vé metó­dy, kto­ré využí­va­jú pro­fe­si­onál­ni tré­ne­ri psov. Ide o pár kro­kov a tipov, s kto­rý­mi zvlád­neš skro­tiť aj toho naj­tvr­do­hla­vej­šie­ho psa. Všet­ko budeš mať do pod­rob­nos­tí vysvet­le­né vo video návo­doch. Zatiaľ, čo budeš sle­do­vať kurz, nové fin­ty môžeš skú­šať aj na svo­jom pso­vi.

Zľa­va z 200 € na 15 €

Nauč sa hrať šach ako špič­ko­vi maj­stri

foto:udemy.com

Chcel si si nie­ke­dy so svo­ji­mi kama­rát­mi zahrať šach, ale jed­no­du­cho si vôbec netu­šil, ako na to? V tom­to kur­ze pre­skú­maš do hĺb­ky tech­ni­ku šachu a tvo­je hráč­ke tech­ni­ky sa s tro­chou sna­hy dosta­nú na veľ­mi sil­nú úro­veň. Začneš s pou­ží­va­ním jed­no­du­chých tak­tík a postup­ne prej­deš až k tým naje­sen­ciál­nej­ším hráčs­kym stra­té­giám.

Zľa­va z 195 € na 15 €

Nauč sa, ako ces­to­vať po sve­te za pár drob­ných

foto:udemy.com

V tom­to kur­ze ti poskyt­nú svo­je tipy tí naj­po­vo­la­nej­ší ces­to­va­te­lia, kto­rí majú za sebou ces­tu naprieč 57 kra­ji­na­mi sve­ta. Dis­ku­to­vať sa bude vše­obec­ne o low-cos­to­vom ces­to­va­ní, no dosta­neš aj kon­krét­ne rady, ako skro­tiť svo­je ces­to­va­teľ­ské nákla­dy a nad­vä­zo­vať nové vzťa­hy v zahra­ni­čí.

Zľa­va z 200 € na 15 €

Mas­terc­lass per­fekt­ných masáž­nych tech­ník

foto:udemy.com

Mať masér­sky skill sa zíde snáď kaž­dé­mu jed­né­mu z nás. Či tre­ba uvol­niť svals­tvo po dlhom dni v kan­ce­lá­rií, po nároč­nom tré­nin­gu ale­bo len tak pre dob­rý pocit je dob­re vedieť, ako na to. S tým­to kur­zom nado­bud­neš zruč­nos­ti, aby si svo­jim kli­en­tom ale­bo najb­liž­ším ľuďom mohol poskyt­núť masáž na pro­fe­si­onál­nej úrov­ni.

Zľa­va z 195 € na 15 €

Nauč sa bojo­vé ume­nie Wing Chung 

foto:udemy.com

Wing Chung je vyso­ko pre­mys­le­né bojo­vé ume­nie, kto­ré využí­va logi­ku, fyzi­kál­ne záko­ny a ana­tó­miu tela na to, aby čo naje­fek­tív­nej­šie spra­co­va­lo silu súpe­ra s pri­da­ním vlast­nej sily na jeho deštruk­ciu. Tým­to spô­so­bom vytvá­ra veľ­mi účin­ný obran­ný sys­tém, kto­rý aj fyzic­ky slab­ším oso­bám zaru­čí efek­tív­nu obra­nu. Wing Chun ťa naučí sprá­vať sa pod­ľa základ­ných prin­cí­pov, kto­ré ti zaru­čia víťazs­tvo. Naučí ťa roz­ho­do­vať sa rých­lo a intu­itív­ne. Aby tvo­je telo rea­go­va­lo rých­lo, správ­ne, ply­nu­lo a dyna­mic­ky.

Zľa­va z 200 € na 50 €

Ako obme­dziť vo svo­jom živo­te alko­hol na mini­mum

foto:udemy.com

Ako­náh­le obja­víš tajom­stvo toho, ako ťa alko­hol drží v neus­tá­lom kolo­be­hu, budeš môcť pre­vziať kon­tro­lu nad sebou samým, a to v prie­be­hu troch týž­dňov. Ten­to kurz sľu­bu­je, že sa nena­má­ha­vým spô­so­bom roz­hod­neš postu­pom času piť menej a tvo­ja chuť na alko­hol tak­tiež zoslab­ne.

Zľa­va z 95 € na 15 €

Pridať komentár (0)