6 osob­ností, ktoré to robia po sta­rom

Michal Tomek / 27. februára 2014 / Tools a produktivita

Exis­tujú ešte ľudia, ktorí „to“ robia po sta­rom, bez tech­no­ló­gií? Nie­koľko sme ich našli.

Dnes uve­rej­nil Mas­hable člá­nok s náz­vom „Tech­nos­tal­gia: 20 hmlis­tých spo­mie­nok na osobnú výpoč­tovú tech­niku“. Veľmi dobre som si pamä­tal ten pri­pá­jací tón na inter­net. Nebolo to predsa až tak dávno. Pri­tom tech­no­ló­gie sa veľmi zme­nili. Počí­tače nosíme so sebou v podobe smart­fó­nov, brains­tor­mu­jeme cez počí­tače a všetko máme prí­stupné v „obla­koch“ odkiaľ­koľ­vek. Zamys­lel som sa, či exis­tujú ešte ľudia, ktorí „to“ robia po sta­rom, bez tech­no­ló­gií. Nie­koľko som ich našiel.

Quen­tin Taran­tino

Maj­ster krva­vých scén a akcie si pra­vi­delne kupuje zošit a pero. Tam zapi­suje svoje naj­nov­šie sce­náre, tam ich škrtá a pre­pi­suje. V jeho prí­pade ide naozaj o krvo­potnú prácu. Tá však stojí za to.

George R.R. Mar­tin

Mar­tin je autor v súčas­nosti naj­po­pu­lár­nej­šej stre­do­ve­kej ságy, v kto­rej je nie­kedy viac mŕt­vych ako živých – Game of Thro­nes. Musíme pri­znať, že tento člo­vek počí­tač pou­žíva. Ide však o starý DOS s tex­to­vým edi­to­rom Word­star 4.0. Sám autor sa v jed­nom blog­poste nazval dino­sau­rom z 20. sto­ro­čia.

Prince

Ame­rický mul­ti­in­štru­men­ta­lista, spe­vák a skla­da­teľ pova­žuje inter­net za módnu vlnu, ktorá opadne a pri­rov­náva ju k roz­ru­chu okolo MTV. Svoje albumy vydáva len ako CD, na stia­hnu­tie cez iTu­nes ich nenáj­dete. „Len vám zapĺňajú (počí­tače a digi­tálne vychy­távky – pozn.autora) hlavu čís­lami a to pre vás určite nie je dobré,“ pove­dal raz Prince.

War­ren Buf­fett

Pred­ví­davý inves­tor a CEO Berks­hire Hat­ha­way nemá na svo­jom pra­cov­nom stole počí­tač. Vyhýba sa aj inves­tí­ciám do tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností. Prask­nu­tie dot com bub­liny mu možno dalo čias­točne za pravdu. No s nástu­pom novej gene­rá­cie tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností ako bol Apple, Google alebo Face­book aj on zme­nil názor. V roku 2011 kúpil akcie spo­loč­nosti IBM. Mimo práce dokáže strá­viť na inter­nete hodiny – hráva bridge online.

Ange­lina Jolie

Sve­to­známa ame­rická herečka a bojov­níčka za práva detí veľmi nemusí online naku­po­va­nie. Raz to skú­šala aj s Bra­dom Pit­tom na Ama­zon-e. Neús­pešne. Asi po hodine ho zavrela celá zmä­tená z mno­hých infor­má­cií a lin­kov. Bolo tam pri­veľa rôz­nych „ciest“. „Rad­šej zosta­nem pri kata­ló­goch,“ komen­to­vala Ange­lina.

Andrej Babiš

Súčasný minis­ter finan­cií v čes­kej vláde a maji­teľ Agro­fertu nie je veľ­kým pria­te­ľom počí­ta­čov. Rad­šej má po ruke diár a pero. Ako 736. naj­bo­hat­šieho člo­veka sveta (podľa For­bes) ho to však nemusí veľmi trá­piť. „Na to má lidi“, ako sa hovorí.

Ako ste mohli vidieť, v dneš­nom svete sa dá fun­go­va­ťaj po sta­rom. Otázka ale znie – dokedy. 

Pridať komentár (0)