6 slovenských umelcov, ktorých sa oplatí sledovať na Instagrame

Jana Mikysová / 11. septembra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: Instagram @pat_koysova / @ivanabelianska
  • Slo­ven­sko sa len tak hemží ši­kov­nými ľudmi a Ins­ta­gram sa­moz­rejme tiež
  • Ne­chaj sa in­špi­ro­vať a mo­ti­vo­vať tými naj­lep­šími
  • V článku ti uká­žeme ďal­šie zhr­nu­tie ši­kov­ných Slo­vá­kov a Slo­ve­niek z Ins­ta­gramu

Pat­rí­cia Ko­y­šová

Paťa tvorí nád­herné ab­s­traktné ob­razy, ktoré ti do­slova vy­ra­zia dych. Ak sa ve­nu­ješ maľbe alebo sa vý­tvar­nému ume­niu chceš za­čať ve­no­vať, ur­čite dal Pati fol­low, po­riadne ťa na­kopne k tvorbe. Ok­rem svo­jich diel zdieľa aj zau­jí­mavý po­hľad umelca na svet, za­chy­tený na vý­bor­ných fo­to­gra­fiách.

Nora a Ja­kub Čaprnka

Nora a Ja­kub sú da­vaja fo­to­grafi, ktorí ok­rem toho, že sú pár, sú aj ko­le­go­via. Vy­hľa­dá­vaná dvojca fo­to­gra­fov, ktorá spo­lu­pra­cuje s via­ce­rými slo­ven­skými pro­jektmi. Fo­tia od sva­dieb, cez eventy a pro­duk­tovky skoro všetko, a fo­tia to na­ozaj dobre.

 

Alica Ku­cha­ro­vič

Na­ozaj na­ma­kaná dáma, ktorá sa ve­nuje ilus­trá­cii a ani­má­cii. Asi naj­viac ju cha­rak­te­ri­zuje spo­lu­práca so znač­kou Re­tart, pre ktorú ne­dávno vy­tvo­rila tieto cool pe­ňa­ženky. Na ins­ta­grame zdieľa nie­len pekné mo­menty osob­ného ži­vota, ale aj po­za­die tvorby rôz­nych ilus­trá­cií.

Ivana Pa­leč­ková

Ivana je ďal­ším dô­ka­zom, že gra­fic­kému di­zajnu sa roz­umie aj nežné po­hla­vie. Táto dáma sa ve­nuje pre­važne tvorbe vi­zu­ál­nych iden­tít, pla­gá­tov a tiež sa ve­nuje aj ne­ko­merč­nej fo­to­gra­fii.

Ivana Be­lian­ska

Aj túto Ivanu sme tu mali v po­sled­nej dobe viac­krát, no jej ins­ta­gram sa na­ozaj oplatí sle­do­vať. Ivana je nie­len ume­lec te­lom aj du­šou, ale je aj sama o sebe veľmi in­špi­ra­tívny člo­vek.

View this post on Ins­ta­gram

Mgr.Art. 🌊

A post sha­red by Ivana Be­lian­ska (@iva­na­be­lian­ska) on

View this post on Ins­ta­gram

(SK) Do Nór­ska som sa za­mi­lo­vala úplne ne­ča­kane. Vzduch, ktorý je svie­žejší ako nový al­bum Jay-Z-ho a prí­roda tak krásna, že si chcete len sad­núť na okraj skaly a po­čkať tam na vlastnú smrť. Nič iné už to­tiž ne­pot­re­bu­jete. Kje­rag­bol­ten sa na­chá­dza v ob­lasti Ly­sef­jordu, ktorá je jed­nou z tu­ris­ticky naj­nav­šte­vo­va­nej­ších ob­lastí v Nór­sku. Je to MEGA geomor­fo­lo­gická hračka prí­rody pod vr­cho­lom kopca Kje­rag. Ide o nie­koľ­ko­to­nový okrúhly bal­van, ktorý je za­sek­nutý v štr­bine me­dzi dvoma útesmi a je sú­čas­ťou môjho wish­listu na bu­dúci rok.🌲 Veľmi si ce­ním, že máte o gra­fiky zá­u­jem a k na­sle­du­jú­cim šty­rom ob­jed­náv­kam vám pri­ba­lím toto nór­ske šťas­tie vy­tla­čené na ne­pál­skom ručne ro­be­nom pa­pieri.🌷 Pekný ve­čer:) (EN) Few years ago I aci­den­tally fell in love with a Nor­way. Air, that is more fresh than Jay-Z´s new al­bum and na­ture so raw and be­au­ti­ful, that you wanna just sit down on the top of moun­tain and wait there till the de­ath. Kje­rag­bol­ten is huge rock stuc­ked in the middle of two re­efs. It is lo­ca­ted in Ly­sef­jord, which is one of the fa­vo­rite spots for tou­rism in Nor­way. I have this ple­a­sure in my wish­list and I hope I will get there ASAP.💃 Ho­nestly, I am very happy for prints I gave to you. I pre­pa­red four hand­mame prints prin­ted on ne­pal pa­per of Kje­rag­bol­ten for the next four or­ders for free. Have a nice eve­ning.🏕️ #kje­rag­bol­ten #kje­rag #ex­plo­re­nor­way #dnes­ces­tu­jem #dnes­no­sim #li­no­cut #print­ma­ker #print­ma­king #im_prin­ted #get_im­prin­ted #justp­rint­ma­king #tra­vel­more #prin­ting #

A post sha­red by Ivana Be­lian­ska (@iva­na­be­lian­ska) on

Mi­lan Va­gač

A aby sme tu ne­mali len samé ženy, pri­dá­vame jed­ného zo ši­kov­ných slo­vá­kov. Mi­lan sa ve­nuje maľbe a vý­tvar­nému ume­niu, kto­rého zá­ku­li­sie náj­deš aj na jeho ins­ta­gra­mo­vom pro­file. Ak ti je blízky ab­s­trakt a lí­nie, ur­čite si prí­deš na svoje.

Pridať komentár (0)